Kardiovaskulární soustava

Verze z 8. 5. 2017, 18:17, kterou vytvořila Laura.Bechynova (diskuse | příspěvky) (doplnění info)

Kardiovaskulární soustava se stará o funkční činnost srdce a jeho zásobení. Srdce uvádí do pohybu krev, která proudí cévami, a zajišťuje tak cévní systém (malý a velký krevní oběh). Vedle krve se na správném fungování srdce podílí také proudění mízy (lymfy), která je do žil odváděna mízními cévami jako přebytek tkáňového moku, a tvoří tak mízní oběh.

Srdce - cor

 • nepárový orgán kuželovitého tvaru, uložený v dutině hrudní, 250 - 300 g
 • leží nesouměrně 2/3 vlevo a 1/3 vpravo, širší částí nahoru a lehce doprava, hrotem dolu, dopředu a vpravo
 • do srdce vstupují velké žíly a vystupují velké tepny
  • do srdce vstupují žíly: do pravé síně vstupuje horní a dolní dutá žíla = vena cava superior et inferior, které přivádí odkysličenou krev z těla do levé síně přicházejí z plic 4 plicní žíly = do levé síně přicházejí z plic 4 plicní žíly = venae pulmonalis, které vedou okysličenou krev z plic
  • ze srdce vystupují tepny: z pravé komory vystupuje kmen plicní = truncus pulmonalis, který míří do plic a rozdvojuje se, z levé komory vystupuje srdečnice = aorta
 • perikard = blána obepínající čistě jen srdce
 • epikard = vazivová blána obepínající povrch srdce, včetně velkých rozvodných cév
  • mezi epikardem a perikardem dutina vyplněná vazkou tekutinou
 • svalovou přepážkou rozděleno na levou a pravou část → vazivová nitroblána srdeční = endokard - v síňokomorových otvorech vytváří cípaté chlopně oddělující horní síň = atrium od dolní komory = ventriculus
  • mezi pravou síní = atrium dextrum a pravou komorou = ventriculus dexter je chlopeň trojcípá, mezi levou síní = atrium sinistrum a levou komorou = ventriculus sinister je chlopeň dvojcípá
  • chlopně jsou poloměsíčité -> brání návratu krve z tepen do komor a tvoří základ srdeční odezvy
 • myokard = speciální druh příčně pruhované svaloviny tvořící maso, základ srdce
  • má své cévní zásobení -> koronární (věnčité) tepny, které vychází těsně za aortou a vyživují srdce (změna na koronárních tepnách znamená poruchu výživy srdce a rozpad myokardových vláken -> dojde ke změně na vazivo, ne k obnově)
  • svalová stěna síní je tenčí než svalová stěna komor
  • přizpůsobuje se tělesné práci, je dráždivá a reaguje stahem

Činnost srdce

 • srdce pracuje celý život: systola (smrštění) a diastola (uvolnění) -> základ činnosti srdce je střídání těchto fází, 72x/ min. (72 tepů za minutu)
 • smrštění srdeční svaloviny = srdeční revoluce, 3 fáze:
  • systola síní - komory v diastole, krev je vháněna ze síní do komor, cípaté chlopně jsou otevřeny a komory se doplní krví do určitého napětí
  • systola komor - diastola síní, uzavírají se cípaté chlopně, systola komor začíná zvyšováním napětí svalstva komorových stěn, tím se v komorách zvyšuje tlak; v okamžiku, kdy tlak v komorách převýší tlak v aortě, otevřou se přetlakem krve polom. chlopně, výpusť ze srdce ven
  • diastola komor - krev je vypuštěná, síně v diastole, poloměsíčité chlopně se zpětným nárazem krve rozevřou, jejich okraje se spojí a tím se zabrání navrácení krve do komor; do síní přitéká krev ze žil a síně se naplní krví; otevřenými cípatými chlopněmi protéká též krev do komor a znova nastupuje první fáze
 • 1.ozva srdeční = systola komor, 2. ozva srdeční ´diastola komor -> práce chlopní; srdeční ozvy je možné slyšet fonendoskopem
 • EKG = elektrokardiogram - zevní záznam aktivity srdce
 • činnost srdce je řízena automatickými a rytmickými impulsy - excitomotorický aparát = převodní systém srdeční - uzlíček síňový (v horní části pravé síně) - vytváří rytmické impulsy
  • začíná shlukem nervové tkáně -> nodus sinuatrialis (sinusový uzel) - leží v pravé síni u ústí horní duté žíly a ovládá systém síní
  • 2.shluk nervové tkáně -> nodus atrioventricularis (atrioventikulární uzel) - leží mezi síněmi a komorami; je podřízen předchozímu
   • z něj vychází nervová vlákna - Hisův svazek (můstek) - rozbíhá se směrem ke komorám a odtud vychází drobná vlákna Hisova svazku, jehož rameno se rozplétají a končí Purkyňovými vlákny v myokardu
 • regulace rychlosti srdeční činnosti mají na starost vegetativní vlákna nervů: sympatikus (zrychluje) a parasympatikus (zpomaluje), nadřazená centra jsou v prodloužené míše
 • endokrinní orgány ovlivňující činnosti srdce: nadledvinky (adrenalin), štítná žláza (tyroxin), dále ovlivňuje mozková kůra, která dává informace o požitcích, emocích, paměti, citech...
 • tepový objem (systolický objem) - množství krve, která se ze srdce dostává z každé komory při 1 stahu
  • v klidu 60-80 mm3, při tělesné práci se může zvýšit na 100-150 mm3
 • minutový objem - množství krve, které srdce vypudí za 1 min.
  • v klidu 5 l, při námaze až 40 l
 • -> jakákoli změna tepového či minutového objemu značí nefunkčnost

Cévy

Tepny - arterie

 • vedou krev ze srdce, jejich povrch tvoří vazivo (síť vegetativních nervů - vlákna vazokonstrikční vlákna sympatická cévy stahují, parasympatická roztahují)
 • dostředivá senzitivní vlákna - registrují napětí cévních stěn přes cévohybné (vazomotorické) centrum v prodloužené míše → vazokonstrikce = zúžení X vazodilatace = rozšíření

Vlásečnice - kapiláry

 • mezi tepnami a žílami
 • tenké cévy, jen 1 vrstva endotelových buněk
 • hlavní funkční část krevního oběhu, prostupování krve do tkání a z tkání - zpomalený průtok krve

Žíly - vény

 • odvádějí krev z vlásečnic k srdci, tenčí stěny, méně svaloviny - kapsovité chlopně - znemožňují zpětný tok krve, pohybu krve napomáhají kontrakce svalů
 • překonávají gravitaci, krev je posouvána tlakem svalových vláken + naším pohybem (např. v dolních končetinách jsou kapsovité chlopně, které znemožňují zpětný tok krve)

Krevní tlak

 • tlak krve na stěny cév, nejvyšší v aortě
 • tonometr → systolický (120 torrů), diastolický (80 torrů)
 • hypertenze - léčí se; čím vyšší, tím horší, začíná u 150/100, problémy neurotických pacientů; hrozí ruptura cévy; 250/180 smrt
 • hypotenze - nepříjemné, horší zásobení, člověk je unavený, malátný, může omdlít, není životu nebezpečné, neléčí se

Krevní oběh

Velký (břišní) krevní oběh

 • levá srdeční komora → tepny → žíly → pravá srdeční síň

Tepny

 • okysličená krev → při poranění vystřikuje krev jasně červené barvy
 • aorta vzestupná = aorta ascendens → 2 tepny věnčité = a. coronaria dextra et sinistra
 • oblouk aorty = arcus aorta
 • arcus aorta má tři větve:
 1. kmen hlavopažní = truncus brachiocephalicus, pravá krkavice = a. karotis communis dextra, pravá tepna podklíčková = a. subclavia dextra
 2. levá krkavice = a. karotis communis sinistra
 3. levá podklíčková tepna = a. subclavia sinistra
 • společná krkavice se dále dělí na vnější = a. karotis externa a vnitřní = a. karotis interna
 • tepna podklíčková přechází v tepny podpažní = a. axillaris → pažní = a. brachialis → vřetenní = a. radialis → loketní = a. ulnaris → dlaně a prsty)
 • sestupná aorta = aorta descendens
 • hrudní = aorta thoracica
 • břišní = aorta abdominalis - větve párové a nepárové → orgány
 • pravá a levá tepna kyčelní = aa. iliacea communis dextra et sinistra
 • vnitřní tepna kyčelní = a. iliacea interna
 • vnější tepna kyčelní = a. iliacea externa
 • vnější větev jde do dolní končetiny kde přechází v tepnu stehenní = a. femoralis → zákolenní = a. poplitea → přední a zadní tepny holenní = a. tibialis anterior et posterior → hřbet nohy, chodidlo a prsty

Žíly

 • krev chudá na kyslík, při poranění vytéká krev tmavě červené barvy
 • dolní dutá žíla = vena cava inferior (odvádí krev z dolních končetin, pánve a břicha)
 • 2 společné žíly kyčelní = vv. iliacae communis
 • horní dutá žíla = vena cava posterior
 • žíly hlavonožní = vv. brachiocephalicae
 • vnitřní žíly hrdelní = v. jugularis interna (odvádí krev z hlavy)
 • žíla podklíčková = v. subclavia (odvádí krev z horních končetin)
 • do jejich soutoku ← zevní žíla hrdelní = v. jugularis externa

Vrátnicový oběh

 • v dutině břišní, v rámci VTO
 • začíná i končí kapilární sítí → vlásečnice ze stěn žaludku a střev, slinivky břišní a sleziny odvádějí krev do přítoků vrátnicové žíly = v. portae -zanořuje se do jater → jaterních lalůčků → jaterních buněk

Malý (plicní) oběh

pravá srdeční komora → kmen plicní = truncus pulmonalis → a. pulmonlis dextra et sinistra → pravá a levá plíce (→ tepénky → vlásečnice → plicní sklípky → vlásečnice → žilky → žíly →) → 4 plicní žíly = véne pulmonalis

 • největší zásobárnou krve jsou játra 3/4l, dále slezina 1/2l a podkožní cévní pleteně 1/2l. V případě potřeby se krev přesune ze zásobáren tam, kde je jí třeba (svaly, trávicí ústrojí…)
 • slezina (lien) 13 cm dlouhá, 8 cm široká, uplatňuje se při odbourávání opotřebovaných červených krvinek, při tvorbě bílých krvinek a obranných látek obsažených v krvi. Slezina obsahuje endotelové buňky, které mají schopnost fagocytózy. Slezina je součástí mízního systému – mízní uzlíky.

Patologie

Ischemická choroba srdeční

 • nedostatečné zásobení myokardu kyslíkem, chronické onemocnění
 • vzniká v důsledku zúžení či uzavření koronárních tepen, snížený průtok krve
 • rizikové faktory jsou obezita, kouření, stres, dlouhodobá antikoncepce, cukrovka, aterosklerotické změny (vytvoření tukových plátů)
 • projevuje se dušností, bolestí na hrudi, zvýšenou únavou, úzkost, nejistotou
 • angina pectoris - protrahovaná bolest na hrudi, tlakový a pálivý charakter, citlivost na chlad, změnu počasí apod. bolest na hrudi, tlakový a pálivý charakter, citlivost na chlad, změnu počasí apod.
 • užívá se nitroglycerin pod jazyk

Infarkt myokardu

 • nastává uzávěrem koronární tepny a následnou nekrózou myokardu→myokard se mění ve vazivo (vznik vazivové jizvy – nefunkční)
 • dojde-li tomu v dolní části - OK - čím výše, tím hůř
 • viditelné na EKG
 • bolesti na hrudi, na rozdíl od anginy pectoris nereaguje na nitroglycerin
 • bolest vystřeluje do ruky, zad…není pravidlo pocit na zvracení, mdloby, úzkost, strach ze smrti, ale bývají to přítomné symptomy
 • dává se diazephan na uklidnění
 • aterosklerotické změny - kuřáci, obézní lidé
 • provádí se bipass - náhradní cévní zásobení - většinou z nohy se vezme kus cévy

Karcinom myokardu

 • velmi ojedinělé

Arteroskleróza

 • onemocnění cév, při kterém se ukládají tukové látky do stěny tepny -> ateroskler. pláty pak způsobují kornatění tepen

Aneurysma aorty

 • aneurysma může být kdekoli, je to porucha cévní stěny, výduť
 • ruptura aneurysma -> prasknutí

Varixy

 • rozšířené → křečové žíly, vliv dědičnosti, antikoncepce

Bércový vřed

 • onemocnění cév
 • kožní defekt v důsledku žilní insuficience -> málo prokrvené, vyživené -> nehojí se
 • většinou v místech, kde je malá vrstva svaloviny, kde je kůže blízko kosti
 • hlavně ve vyšším věku a při diabetu

Zdroje

Šmarda, J. (2007). Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál.

přednášky Dr. Šivicové