Logika: Porovnání verzí

m
 
(Není zobrazeno 23 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
Logika je neempirická vědní disciplína na pomezí matematiky, filosofie a informatiky.Studuje objektivní podmínky správnosti, jinak řečeno je to disciplína studující relaci „vyplývání“. Logika také nezkoumá úplně obecně poznání – to je předmětem filosofické disciplíny epistemologie.
+
'''Logika''' (''z řeckého λoγoς'') zkoumá způsob vyvozování závěrů a způsob předpokladů. V běžné řeči se ,,logikou‘‘ označuje myšlenková cesta, která vedla k daným závěrům.
  
Jako mnoho dalších věd vznikla logika coby součást filosofie a částečně takové zařazení stále platí. Logika se výrazně rozvinula i v matematice, a tak je řazena i do matematiky. Některé části logiky mají blíž k filosofii, některé k matematice, proto se někdy rozlišuje matematická logika.
+
Logika je účinným nástrojem mnoha vědních disciplín i každodenní mezilidské komunikace.
  
Logika má prakticky důležité aplikace v informatice.
+
Logika je jednou z věd, jejichž cílem není předkládat člověku co si myslet, ale spíše kultivovat jeho myšlení, poskytovat nástroje k zodpovězení otázky, jak může myslet, aby byl v souladu se svými zájmy, potřebami a svým svědomím a aby dosahoval svých „komunikačních“ cílů.<ref name="Diderot">Velký slovník naučný. Praha: Diderot, 1999. Encyklopedie Diderot. ISBN 80-902723-1-2.</ref>
  
 +
== Vývoj logiky ==
  
 +
Původně byla součástí filozofie, studující obecně platící zákonitosti myšlení, v současnosti je považována za samostatnou disciplínu (logika klasická). Teoretické základy logiky (logika antická) byly položeny<ref name="Etika">NYTROVÁ, Olga a Marcela PIKÁLKOVÁ. Etika a logika v komunikaci. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. ISBN 978-80-86723-45-7.</ref>:
  
[[Kategorie:Hesla ke zpracování UISK]]
+
* Aristotelem (formalizovaný systém, princip sporu, princip vyloučení třetího, učení o sylogismu)
 +
* Eukleidem (odlišení axiómů od teorémů, první axiomatický systém)
 +
* Stoiky (výroková logika)
  
reserve: Tereza Talířová
+
a byly rozpracovány ve středověku metodou Scholastiky.
 +
 
 +
Filozoficky byla středověká logika ovlivněna sporem o povahu univerzálií a ve svých aplikacích byla spjata s teologií.
 +
 
 +
Na základě středověké logiky byla v 17. století vyvinuta tzv. logika tradiční. F. Bacon položil na počátku novověku základy induktivní logiky (viz též indukce). V následné Leibnizově reformě logiky jsou anticipovány problémy logické syntaxe - logiky matematické a byla vyslovena myšlenka kalkulu. První kroky k uskutečnění Leibnizových myšlenek byly v díle B. Bolzana a G. Boolea, další rozvoj je spjat zejména s J. G. Fregen, D. Hilbertem, B. Russelem, A. N. Whiteheaden, K. Gödelem, A. Tarskim, J. Lukasiwiczem a dalšími.
 +
 
 +
Zejména pod dojmem výsledků moderních věd (kvantová fyzika), byl probuzen intenzivnější zájem i o logiky staročínské a staroindické, které byly často stavěny na základech odlišných od evropské aristotelské logiky (preferují oproti pojmu kauzality pojem synchronicity, nepracují s principem sporu a vyloučení třetího).
 +
 
 +
== Směry logiky ==
 +
 
 +
* '''Neformální logika''' - studuje problematiku správné argumentace v přirozeném jazyce.
 +
* '''Formální logika''' - definuje a studuje abstraktní odvozovací pravidla (tj. „formy úsudků“), jejichž platnost nezávisí na významu pojmů, které v nich vystupují.
 +
* '''Matematická logika''' - ve 20. století se logika stala nástrojem matematiků a matematikové sami se jí začali zabývat. Zajímají se o formální, matematické, vlastnosti logických systémů (jako jsou konsistence, úplnost, splnitelnost, a řada dalších); kvůli tomu pak navrhují alternativní systémy či systematizace (axiomatizace, či formální interpretace) nebo formální rozpracování základních logických aparátů. Pojmem matematická logika se obvykle myslí dvě různé oblasti výzkumu<ref name="Matematicka">Matematická logika. Teaching: Antonín Kučera [online]. MUNI, 2016 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: http://www.fi.muni.cz/usr/kucera/teaching/logic/log.pdf</ref>:
 +
* a) aplikace poznatků z oblasti formální logiky na matematiku (např. snaha „vnořit“ matematiku do logiky ve formě konečného systémů axiomů a odvozovacích pravidel);
 +
* b) aplikace matematických struktur a technik ve formální logice (např. teorie modelů, teorie důkazů, apod.)
 +
* '''Logická sémantika''' - Fundamentální otázkou logické sémantiky je: "O čem vlastně mluvíme". Ta navrhuje či uplatňuje teorie významu (a jiných relevantních pojmů), které mají podložit zkoumání jazyka pro potřeby jak logiků, tak i lingvistů (nesmíme tu opomenout také problematiku počítačových aplikací zacházejících nějak s jazykem). Teorie významu ve spojení s určitým logickým systémem umožňuje analýzu přirozeného jazyka. Pro zjištění (a zajištění) vyplývání, odvození, závěru z premis je třeba dobře vědět, a tedy zkoumat, o čem se v daných větách určitého argumentu mluví. Je potřeba provádět dostatečné analýzy vět přecházejících v úsudek.<ref name="logika2">Jiří Raclavský, Co je a k čemu je logika dostupné z: http://profil.muni.cz/01_2001/raclavsky_logika.html</ref>
 +
 
 +
== Významní logikové ==
 +
 
 +
* [[Aristoteles|Aristoteles]]
 +
* William Occam
 +
* [[Gottfried Wilhelm Leibniz]]
 +
* Bernard Bolzano
 +
* [[George Boole|George Boole]]
 +
* Charles Peirce
 +
* Georg Cantor
 +
* [[Gottlob Frege|Gottlob Frege]]
 +
* Giuseppe Peano
 +
* David Hilbert
 +
* Bertrand Russell
 +
* Henry Sheffer
 +
* Emil Post
 +
* Arend Heyting
 +
* [[Alfred Tarski]]
 +
* Alonzo Church
 +
* Kurt Gödel
 +
* J. Barkley Rosser
 +
* Stephen Kleene
 +
* [[Alan Turing|Alan Turing]]
 +
 
 +
== Odkazy ==
 +
 
 +
=== Reference ===
 +
 
 +
<references />
 +
 
 +
=== Použitá literatura ===
 +
 
 +
* Velký slovník naučný. Praha: Diderot, 1999. Encyklopedie Diderot. ISBN 80-902723-1-2.
 +
* Matematická logika. Teaching: Antonín Kučera [online]. MUNI, 2016 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: http://www.fi.muni.cz/usr/kucera/teaching/logic/log.pdf
 +
* NYTROVÁ, Olga a Marcela PIKÁLKOVÁ. Etika a logika v komunikaci. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. ISBN 978-80-86723-45-7.
 +
 
 +
=== Externí odkazy ===
 +
 
 +
* [https://cs.wikipedia.org/wiki/Logika Wikipedia: Logika ]
 +
* [http://www.fi.muni.cz/usr/kucera/teaching.html Teaching: Antonín Kučera]
 +
 
 +
=== Související články ===
 +
 
 +
* [[Portál:Logika|Logika]]
 +
 
 +
=== Klíčová slova ===
 +
 
 +
Pravdivost, Nutná pravda, Logika, Historie logiky, Vývoj Logiky, Přední logikové
 +
 
 +
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]][[Kategorie:Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací]][[Kategorie:Logika]][[Kategorie:Články k ověření učitelem Souček J]]
 +
 
 +
 
 +
{{Redakce
 +
|kategorie_a_portály = David.Hrbek, 6. 3. 2017
 +
|pravopis = David.Hrbek, 6. 3. 2017
 +
|zdroje = David.Hrbek, 24. 1. 2017
 +
|citace = David.Hrbek, 20. 1. 2017
 +
|synonyma_a_název  = David.Hrbek, 20. 1. 2017
 +
|členění_a_nadpisy = David Hrbek 14.1. 2017
 +
|obrázky_a_licence = David Hrbek 14.1. 2017}}

Aktuální verze z 2. 4. 2017, 19:00

Logika (z řeckého λoγoς) zkoumá způsob vyvozování závěrů a způsob předpokladů. V běžné řeči se ,,logikou‘‘ označuje myšlenková cesta, která vedla k daným závěrům.

Logika je účinným nástrojem mnoha vědních disciplín i každodenní mezilidské komunikace.

Logika je jednou z věd, jejichž cílem není předkládat člověku co si má myslet, ale spíše kultivovat jeho myšlení, poskytovat nástroje k zodpovězení otázky, jak může myslet, aby byl v souladu se svými zájmy, potřebami a svým svědomím a aby dosahoval svých „komunikačních“ cílů.[1]

Vývoj logiky

Původně byla součástí filozofie, studující obecně platící zákonitosti myšlení, v současnosti je považována za samostatnou disciplínu (logika klasická). Teoretické základy logiky (logika antická) byly položeny[2]:

 • Aristotelem (formalizovaný systém, princip sporu, princip vyloučení třetího, učení o sylogismu)
 • Eukleidem (odlišení axiómů od teorémů, první axiomatický systém)
 • Stoiky (výroková logika)

a byly rozpracovány ve středověku metodou Scholastiky.

Filozoficky byla středověká logika ovlivněna sporem o povahu univerzálií a ve svých aplikacích byla spjata s teologií.

Na základě středověké logiky byla v 17. století vyvinuta tzv. logika tradiční. F. Bacon položil na počátku novověku základy induktivní logiky (viz též indukce). V následné Leibnizově reformě logiky jsou anticipovány problémy logické syntaxe - logiky matematické a byla vyslovena myšlenka kalkulu. První kroky k uskutečnění Leibnizových myšlenek byly v díle B. Bolzana a G. Boolea, další rozvoj je spjat zejména s J. G. Fregen, D. Hilbertem, B. Russelem, A. N. Whiteheaden, K. Gödelem, A. Tarskim, J. Lukasiwiczem a dalšími.

Zejména pod dojmem výsledků moderních věd (kvantová fyzika), byl probuzen intenzivnější zájem i o logiky staročínské a staroindické, které byly často stavěny na základech odlišných od evropské aristotelské logiky (preferují oproti pojmu kauzality pojem synchronicity, nepracují s principem sporu a vyloučení třetího).

Směry logiky

 • Neformální logika - studuje problematiku správné argumentace v přirozeném jazyce.
 • Formální logika - definuje a studuje abstraktní odvozovací pravidla (tj. „formy úsudků“), jejichž platnost nezávisí na významu pojmů, které v nich vystupují.
 • Matematická logika - ve 20. století se logika stala nástrojem matematiků a matematikové sami se jí začali zabývat. Zajímají se o formální, matematické, vlastnosti logických systémů (jako jsou konsistence, úplnost, splnitelnost, a řada dalších); kvůli tomu pak navrhují alternativní systémy či systematizace (axiomatizace, či formální interpretace) nebo formální rozpracování základních logických aparátů. Pojmem matematická logika se obvykle myslí dvě různé oblasti výzkumu[3]:
 • a) aplikace poznatků z oblasti formální logiky na matematiku (např. snaha „vnořit“ matematiku do logiky ve formě konečného systémů axiomů a odvozovacích pravidel);
 • b) aplikace matematických struktur a technik ve formální logice (např. teorie modelů, teorie důkazů, apod.)
 • Logická sémantika - Fundamentální otázkou logické sémantiky je: "O čem vlastně mluvíme". Ta navrhuje či uplatňuje teorie významu (a jiných relevantních pojmů), které mají podložit zkoumání jazyka pro potřeby jak logiků, tak i lingvistů (nesmíme tu opomenout také problematiku počítačových aplikací zacházejících nějak s jazykem). Teorie významu ve spojení s určitým logickým systémem umožňuje analýzu přirozeného jazyka. Pro zjištění (a zajištění) vyplývání, odvození, závěru z premis je třeba dobře vědět, a tedy zkoumat, o čem se v daných větách určitého argumentu mluví. Je potřeba provádět dostatečné analýzy vět přecházejících v úsudek.[4]

Významní logikové

Odkazy

Reference

 1. Velký slovník naučný. Praha: Diderot, 1999. Encyklopedie Diderot. ISBN 80-902723-1-2.
 2. NYTROVÁ, Olga a Marcela PIKÁLKOVÁ. Etika a logika v komunikaci. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. ISBN 978-80-86723-45-7.
 3. Matematická logika. Teaching: Antonín Kučera [online]. MUNI, 2016 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: http://www.fi.muni.cz/usr/kucera/teaching/logic/log.pdf
 4. Jiří Raclavský, Co je a k čemu je logika dostupné z: http://profil.muni.cz/01_2001/raclavsky_logika.html

Použitá literatura

 • Velký slovník naučný. Praha: Diderot, 1999. Encyklopedie Diderot. ISBN 80-902723-1-2.
 • Matematická logika. Teaching: Antonín Kučera [online]. MUNI, 2016 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: http://www.fi.muni.cz/usr/kucera/teaching/logic/log.pdf
 • NYTROVÁ, Olga a Marcela PIKÁLKOVÁ. Etika a logika v komunikaci. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. ISBN 978-80-86723-45-7.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Pravdivost, Nutná pravda, Logika, Historie logiky, Vývoj Logiky, Přední logikové


Postup redakčního zpracování

K redakční kontrole ještě zbývá kategorieduplicityčleněníprolinkování

V článku bylo zkontrolováno zdrojeobrázky a licence • pravopis

Dokážete-li některé z doporučených úprav provést, směle se do nich pusťte! V případě jakýchkoli nejasností se můžete podívat do nápovědy nebo se nás zeptat, rádi Vám pomůžeme.