Metody designu služeb v knihovně a informační instituci

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Metody designu služeb

Design služeb je proces, který se využívá pro návrh nových nebo vylepšení stávajících služeb. Za tímto účelem je důležité vědět, jaká je role služby, jaká je její podstata, ale hlavně to, kdo jsou její uživatelé a jak službu vnímají. Pro jejich poznání a pro získání informací o tom, jaká by podle nich služba měla být, je určena řada výzkumných nástrojů a metod. V designovém procesu se nevyskytují pouze metody, jako jsou rozhovory nebo dotazníky. Design služeb pracuje s více metodami, které umožňují jejich pružné upravení pro vlastní potřeby všech, kteří s nimi budou pracovat. [1]

Výzkumné nástroje mohou být:

  • výzkumné (umožňují do hloubky porozumět potřebám a očekáváním uživatelů)
  • analytické
  • designové

Výzkumným nástrojem je safari službou, což je výzkumná metoda podobná Mystery Shoppingu. Zaměřuje se na identifikaci slabých a silných stránek služby jako celku. Nástroj, umožňuje výzkumníkovi nejen na službu z pohledu uživatele nahlížet, ale také projít si ji z jeho pozice.

Dalším výzkumným nástrojem, jsou deníky. Deníky jsou prostá metoda, při jejíž realizaci záleží hlavně na ochotě uživatelů služby vést si svůj deník o službě. Poskytují možnost se uživateli skutečně přiblížit a jít v rámci průzkumu služby do velké hloubky, nevýhodou je ovšem časová náročnost této metody. [1]

Libdesign

Jednou z konferencí, která se designu služeb aplikovanému do prostředí knihoven věnuje, je Libdesign. Designu služeb v knihovnách, neziskových organizacích i veřejném sektoru se věnujeme od roku 2014, kdy projekt vznikl pod střechou Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Jako inspiraci nebo rychlého průvodce mohou knihovny kdykoli během jednotlivých fází designového procesu využít mimo jiné sadu 35 karet, které projektový tým vytvořil.

Designové metody Při designování projdete 4 fázemi:

  • poznávání (odhalit příležitosti pro inovace),
  • analýza (hledejte odpovědi na otázky CO, JAK, PROČ)
  • tvorba (když víte problém, navrhněte řešení)
  • testování (abyste měli jistotu, že řešení dosáhne cílů, prototyp testujte) [2]

Případové studie

Masarykova univerzita v Brně

Výzkumu, který proběhl v roce 2014 v Ústřední knihovně na Masarykovy univerzity v Brně. Kvantitativní šetření provedené pomocí dotazníků bylo využito ke změnám a zlepšení uživatelského prostředí v knihovně, kde po ukončení výzkumu vznikl prostor pro společné studium, který zároveň poskytuje možnost občerstvení a relaxace. Knihovna v rámci designového procesu využila metody, jako jsou dotazník a anketa, průběžně ale využívá metod pro sběr zpětné vazby v podobě metody Chci, aby tady… [3]

Ústřední knihovna ČVUT

Další případovou studií je designový proces provedený v Ústřední knihovně ČVUT v roce 2016. Ten se zaměřoval na tvorbu nového webu tamní knihovny. Byla provedena analýza starých webových stránek, při které bylo zjištěno, které stránky již na novém webu nebudou potřeba. Designový tým v tomto případě pracoval sčetnou konzultací výsledků výzkumu, pomocí nichž sestavil nový web, jehož prototyp byl podroben testování se studenty. [1]

Zdroje

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 VODÁKOVÁ, Dominika. Využití metod designu služeb při analýze a návrhu na zlepšení procesu prezenčních výpůjčních služeb v Moravské zemské knihovně. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2019. 85 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jaroslava Dvořáková. [cit. 2021-02-22] Dostupné z: https://is.muni.cz/th/kvwo6/Plny_text_diplomove_prace.pdf
  2. Libdesign [online].[cit. 2021-02-22] Dostupné z: https://libdesign.kisk.cz/
  3. WALTEROVÁ, Denisa. Design služeb 2x v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. DESIGN KISK [online]. 2019 [cit. 2021-02-22] Dostupné z: https://medium.com/design-kisk/design-slu%C5%BEeb-2x-v-%C3%BAst%C5%99edn%C3%AD-knihovn%C4%9B-filozofick%C3%A9-fakulty-masarykovy-univerzity-5e480483db68

Doporučená literatura

Související články

Design služeb
Služby veřejných knihoven

Klíčová slova

design, design služeb, služby knihoven, knihovny, informační instituce