Metody dobývání znalostí z databází (data mining)

Verze z 4. 6. 2018, 17:12, kterou vytvořil Iva.Jungmannova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

"Dobývání znalostí z databází (také data mining) je netriviální proces poznávání platných, dosud neznámých, potenciálně užitečných a srozumitelných vzorů v datech.[1]"

Data mining se tedy chápe jako proces hledání vzorů v datech, vzor znamená určitý platný vztah na konkrétním souboru dat vyjádřený ve srozumitelné podobě. Podoba zahrnuje některé z forem modelů dat např. rozhodovací stromy, asociační pravidla, shlukové analýzy apod.
Data mining se používá pro zjišťování nových poznatků a hypotéz v protikladu ke klasické statistické analýze, která má za cíl je potvrdit nebo vyvrátit. Důvodem pro to, je velké množství různých druhů dat, se kterými operuje většina organizací, a ve kterých se můžou ukrývat dosud neznámá zajímavá zjištění.

Historie

Rozvoj data miningu podmiňoval v 70. a 80. letech 20. století nárůst výkonu a paměti počítačů, vývoj databázových technologií a počátku výzkumu umělé inteligence. Šířeji aplikovat se začal na počátku 90. let v USA v komerčním sektoru. Velké organizace vytvářely tak velké množství dat, že se již klasickými metodami nedaly analyzovat. Data mining se nejvíce používal v bankovnictví, pojišťovnictví, maloobchodním prodeji, přímém marketingu apod. V dnešní době big data “velkých dat”, se používání data miningu neustále zvyšuje, hojně se využívá např. web mining (získávání znalostí z webu) nebo text mining (získávání znalostí z dokumentů).

Metodologie

Ačkoliv není CRISP-DM jedinou standardizovanou metodologií vyvinutou pro data mining (viz např. SEMMA pro proprietální SAS), je nejuniverzálnější a nejčastěji používanou. CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) byla vyvinuta v rámci výzkumného projektu Evropské komise a podílelo se na ní několik komerčních firem se zkušenostmi s data miningem. CRISP-DM popisuje jednotlivé oblasti data miningu s důrazem na vracení se k předchozím fázím a jejich neustálé upravování.

Popis fází

 • Porozumění problematice (Business Understanding) - zadání úlohy a cíle data miningu, může být vemi hrubé vymezení toho, co chce uživatel znát.
 • Porozumění datům (Data Understanding) - posouzení smyslu, kvality a významnosti dat.
 • Příprava dat (Data Preparation) - příprava dat před modelováním. Zahrnuje čištění dat, transformaci dat, slučování dat, práci s chybějícími hodnotami apod.
 • Modelování (Modeling) - tvorba modelů.
 • Vyhodnocení výsledků (Evaluation) - ověření správnosti modelů.
 • Využití výsledků (Deployment) - využití výsledků v praxi, z hlediska zadavatele nejdůležitější fáze.

Z praktického hlediska je časově nejnáročnější oblast přípravy dat. Pro úspěch data miningu jsou nejdůležitější fáze porozumění problematice, datům a využití výsledků. Uživatel se tak vyhne riziku tzv. GIGO (Garbage In - Garbage Out) - když nesmyslná a nepochopená vstupní data vedou ke špatným výsledkům.

Typy úloh

Základní typy úloh, které se odvíjejí od cílů data miningu se rozdělují na -

 • Predikce (klasifikace) - po klasifikaci na trénovací množině dat uživatel chce předpovídat další neznámé objekty např. analýza bonity potenciálního klienta.
 • Deskripce - uživatel chce získat povědomí o datech jako celku a orientovat se v nich, např. analýza nákupního košíku.
 • Hledání nuggetů - uživatel chce zjistit některé zajímavé odchylky od normálních hodnot, např. identifikace podvodníka.

Vybrané metody

Statistické -

 • Kontingenční tabulky
 • Regresní analýza
 • Shluková analýza
 • Diskriminační analýza

Strojové učení -

 • rozhodovací stromy
 • neuronové sítě
 • Bayesovské sítě
 • rozhodovací pravidla

Odkazy

Reference

 1. FAYYAD, Usama M. Advances in knowledge discovery and data mining. Menlo Park: AAAI Press, c1996.

Použitá literatura

 • BERKA, Petr. Dobývání znalostí z databází / Petr Berka. 2003. ISBN 8020010629.
 • MAŘÍK, Vladimír, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ a Jiří LAŽANSKÝ. Umělá inteligence (4). Praha: Academia, 2003. ISBN 8020010440.
 • WITTEN, I. H., Eibe FRANK a Mark A. HALL. Data mining [electronic resource]: practical machine learning tools and techniques / Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall. 2011. ISBN 9780123748560.

Související články

Umělá inteligence
Statistika
Datové struktury
Big data
Rozhodovací tabulky a stromy

Externí odkazy

Klíčová slova

Získávání znalostí z databází, data mining, datová analýza, dolování dat, dobývání znalostí z databází