Neuropsychologie: typické otázky a jejich řešení, souvislost s ostatními oblastmi klinické psychologie

Neuropsychologie je oborem psychologie, který se na výzkumné i praktické úrovni zabývá především vztahy a souvislostmi mezi strukturou a aktivitou mozku, mentálními stavy a pozorovatelným chováním. Neuropsychologie je nepostradatelnou součástí širšího okruhu vzájemně provázaných vědeckých disciplín, které označujeme jako neurovědy. Mezi neurovědy řadíme jak klinické, tak experimentální a teoretické obory včetně neurologie a neuropsychiatrie. Neurovědy mají 3 hlavní oblasti zájmu:

 • Základní experimentální výzkum ve fyziologii a kognitivní psychologii.
 • Vývoj kvalitativních a kvantitativních neuropsychologických postupů a procedur pro klinickou praxi.
 • Syndromologická analýza behaviorálních projevů lézí centrálního nervového systému.

V kontextu klinické psychologie hovoříme především o tzv. klinické neuropsychologii. Pracovní náplní klinického neuropsychologa je zejména screeningová i komplexní psychodiagnostika kognitivních deficitů u psychiatrických, neurologických či jinak somaticky nemocných pacientů, a dále podíl na terapeutické a rehabilitační péči v rámci multioborového lékařského týmu. Neuropsychologické vyšetření bývá indikováno ošetřujícím lékařem pro účely diferenciální diagnostiky, eventuálně zpřesnění diagnostické hypotézy a optimalizaci léčebného postupu u konkrétního pacienta.

Z didaktického hlediska lze neuropsychologii členit na několik odvětví. Vedle již výše zmíněné klinické neuropsychologie, kterou se tento článek převážně zabývá, se jedná o:

 • Experimentální neuropsychologie: má úzké vazby na experimentální psychologii a kognitivní psychologii. Experimentální neuropsychologie upíná pozornost ke zdravým subjektům a s pomocí testových a neurozobrazovacích metod usiluje o hlubší porozumění vztahům mezi mozkovou aktivitou a chováním. Experimentální a klinická neuropsychologie jsou v úzkém vztahu – poznatky obou větví se navzájem doplňují a inspirují.
 • Komparativní neuropsychologie: se zabývá výzkumem na zvířatech, který v jistých případech umožňuje invazivnější výzkumné metody a modelování kognitivních a afektivních funkcí.

Historické kořeny neuropsychologie

Ačkoliv se neuropsychologie se jako samostatný obor etablovala teprve ve 20. století, její základy byly položeny nejpozději v 19. století v souvislosti s rozvojem poznatků na poli fyziologie a neurologie.

Prvním „vědeckým“ pokusem o vysvětlení vztahu psychických vlastností a mozku byla frenologie (původně kraniologie či kranioskopie), kterou na počátku 19. století zformulovali lékaři F.J. Gall (1758-1828) a J.G. Spurzheim (1776-1832). Jejich předpokladem bylo, že vývoj určité psychické funkce či vlastnosti je asociován s vývojem specifických oblastí mozku. Frenologie dále předpokládala, že topografie vnějšího povrchu lebky tomuto vývoji odpovídá (viz známé frenologické „funkční mapy“ povrchu lebky a přidružených psychických vlastností). Patologické odchylky psychiky mohly být doloženy specifickými hrbolky a jinými nepravidelnostmi na lebce. Gall a Spurzheim svoji teorii odvodili z vlastních empirických kazuistik trestanců a psychiatrických pacientů. Frenologie byla značně populární naukou po celé 19. století.

Ačkoliv hypotéza o souvislosti mezi vývojem mozku, psychických vlastností a tvaru lebky byla zavržena coby vědecky nevalidní, stala se frenologie ještě v 19. století inspirací pro tzv. lokalistickou teorii. Lokalistická teorie předpokládá, že specifické psychické funkce jsou asociovány se specifickými oblastmi mozku. Průkopníky tohoto přístupu byli P. Broca (1824-1880) a C. Wernicke (1848-1905), kteří demonstrovali souvislost mezi kortikálními lézemi v určitých oblastech mozku a řečovým deficitem, který označujeme termínem afázie.

 • Brocova afázie: také expresivní nebo neplynulá, anatomicky poškození v oblasti inferiorního gyru frontálního laloku. Broca oblast popsal v roce 1861.
 • Wernickeova afázie: také receptivní či plynulá, anatomicky poškození v oblasti gyrus supramarginalis v parietálním laloku a horní části temporálního laloku.

Lokalistický přístup prohloubil zájem o studium mozkových lezí ve snaze odhalit vztahy mezi místem poškození tkáně a odvozenými projevy v chování.

Konkurenčním přístupem byla tzv. teorie ekvipotenciality, jejímž průkopníkem byl především psycholog a výzkumník paměti a učení K.S. Lashley (1890-1958). Při svých experimentech s odstraňováním částí mozkové kůry u zvířat demonstroval neopodstatněnost závěrů lokalistů. Již dříve (19. století) s odstraňováním částí kortexu zvířat experimentovali P. Flourens a F.L. Goltz, kteří dokazovali, že funkce ztracené odstraněním určité části mozkové kůry se po čase do určité míry obnovují.

Zastánci této teorie odmítli snahy lokalistů o přesné funkční zmapování mozku, protože poškození odlišných oblastí kortexu může vést ke stejnému pozorovatelnému deficitu. Ekvipotencialisté předpokládali, že komplexní kognitivní procesy jsou rovnoměrně distribuovány v celém kortexu spíše než v určitých přesně vymezených lokalitách. Vliv lézí poté nelze přikládat jejich umístění, ale spíše rozsahu způsobeného buněčného poškození.

Syntézu dvou výše zmíněných přístupů přinesla do určité míry interakcionistická teorie, vycházející z prací významného anglického neurologa a epileptologa  J.H. Jacksona (1900-1990). Jackson navrhl tzv. princip hierarchické organizace. Dle tohoto přístupu jsou vyšší kognitivní funkce (např. exekutivní) složeny z řady jednodušších, hierarchicky uspořádaných kognitivních komponent. Teorie elegantně řeší rozpory ve zjištění lokalistů a ekvipotencialistů tím, že předpokládá, že zatímco jednodušší kognitivní komponenty jsou víceméně lokalizovatelné, komplexní vyšší funkce, které z nich vyplývají, nemusí být přesně zachytitelné, protože nezáleží jenom na komponentech, ze kterých jsou složené, ale i jejich propojení.

Jackson na základě výzkumu motorických funkcí mj. postuloval evolucionistickou hypotézu „trojího mozku“, složeného z vývojově nejstaršího mozkového kmene (elementární motorické funkce), středního mozku (komplexnější pohybové vzorce) a vývojově nejmladšího velkého mozku (účelný a přesný pohyb).

Význam neurověd v neuropsychologii

Zobrazovací metody v klinické praxi

Neurozobrazovací metody patří jsou standardním a hojně využívaným diagnostickým nástrojům v klinické praxi. Hrají primární roli v potvrzení neurologické diagnózy (např. tumor, cévní mozková příhoda aj.), významně přispívají také k diferenciální diagnostice v psychiatrii, kde je hlavním cílem zmapování potenciálního organického podkladu pozorovaného onemocnění. Informace, které o pacientovi přináší zobrazovací metody, jsou důležitým vodítkem pro indikaci neuropsychologického vyšetření. To může přispět ke komplexnímu porozumění obtížím pacienta, např. posoudit dopad poškození mozku na behaviorální úrovni, eventuálně vést k úvaze o jiné než organické příčině pacientových obtíží, jestliže zobrazovací metody poškození neodhalí. Někdy hovoříme o tzv. pseudoneurologických symptomech psychiatrických onemocnění (obraz depresivní pseudodemence apod.).

Základními indikacemi pro vyšetření zobrazovacími metodami jsou:

 • Ložiskový nález při klinickém neurologickém vyšetření.
 • Akutní bolesti hlavy mimořádné intenzity.
 • Kraniotrauma.
 • Alterace kognitivních funkcí a mentálních stavů nejasné etiologie.
 • Posouzení organicity (v případě psychiatrického nálezu): vyšetření zobrazovací metodami je indikována tehdy, jestliže určité onemocnění má atypický nástup vzhledem k věku či atypický průběh; dále náhlé změny osobnosti, dlouhotrvající zmatenost, delirium, kognitivní deteriorace, první epizody psychotického onemocnění, farmakorezistentní afektivní či psychotické poruchy atd.

1. Strukturální zobrazovací metody

Strukturální zobrazovací metody umožňují vizualizaci intrakraniálních anatomických poměrů a patologických změn na mozku. Mezi hlavní metody patří výpočetní tomografie - CT a magnetická rezonance - MR.

Výpočetní tomografie (Computed Tomography) je transmisní metoda, která zobrazuje mozek a další struktury hlavy (v kontextu neurologie) v axiálních řezech pomocí rentegenového záření. Výsledný obraz je matematicky zrekonstruován z řady jednotlivých rentgenových projekcí provedených v různých úhlech. Klasický černobílý obraz poskytovaný CT je způsoben tkáňovou denzitou, kontrastem, který je způsobován odlišným prostupem rentgenového záření tkáněmi. Tzv. hyperdenzní tkáně jsou v CT typicky světlé (kosti, ale i kalcifikace či krevní sraženiny), hypodenzní (tekutina, tuk aj.) tmavé. CT má v medicíně široké využití, vedle zobrazení hlavy umožňuje screening hrudníku, dutiny břišní i jiných oblastí těla. Vyšetření CT nemá žádné apriorní kontraindikace.

Magnetická rezonance je neinvazivní diagnostická metoda založená na principu interakce atomových jader v magnetickém poli se silným elektromagnetickým zářením. Poskytuje detailní obraz měkkých tkání (mozek, mícha a jiné orgány), je proto preferovanou variantou při zevrubném neurologickém vyšetření. Nevýhodou MR oproti CT je větší délka vyšetření a také absolutní kontraindikace (pacient nemůže být touto metodou za žádných okolností vyšetřen) jako kardiostimulátor, kochleární implantát a další. Další nevýhodou je celkově horší dostupnost tohoto vyšetření a vysoká finanční náročnost.

2. Funkční zobrazovací metody

Funkční zobrazovací metody umožňují hodnocení energetického metabolismu, perfuze (průtoku), koncentrace metabolitů a detekci různých proteinů. Hlavní výhodou funkčních zobrazovacích metod je tedy zobrazení funkční anatomie orgánů spíše než anatomie strukturální. Mezi hlavní a standardně využívané diagnostické nástroje v této oblasti patří jednofotonová emisní tomografie - SPECT, pozitronová emisní tomografie - PET a funkční magnetická rezonance - fMR.

Principem SPECT a PET je specifické vychytávání radiofarmak (konstrastních látek) ve tkáních se zvýšeným metabolismem či vaskularizací. Tato radiofarmaka vyzařují gamafotony (SPECT) či pozitrony (PET), které jsou detekovány a umožňují rekonstruovat mapu jejich distribuce ve vyšetřovaném orgánu. Určité modifikace těchto diagnostických přístupů umožňují přesnější diagnostiku určitých neurologických onemocnění jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc.

Funkční magnetická rezonance využívá rozdílných magnetických vlastností oxygenovaného a deoxygenovaného hemoglobinu. V oblastech zvýšené neuronální aktivity rostou metabolické nároky a krevní průtok. Tím dojde ke zvýšení koncentrace oxygenovaného hemoglobinu v aktivované tkáni a zvyšuje se intenzita signálu z dané oblasti (BOLD - blood oxygen level dependent MR). fMR tedy v podstatě detekuje nepřímo detekovat aktivitu celé populace neuronů, která je asociována s prováděním určité úlohy díky změně prokrvení dané oblasti. V praxi je fMR využívána především při vyšetření před neurochirurgickým zákrokem pro lokalizaci důležitých funkčních center mozku.

Nálezy zobrazovacích metod u vybraných neuropsychiatrických onemocnění

Zobrazovací metody mohou poskytnout užitečné informace o specifickém průběhu různých onemocnění, např. neurodegenerativních onemocnění, se kterými se klinický neuropsycholog v praxi běžně setkává. Díky těmto informacím je možné maximálně individualizovat a vhodně přizpůsobovat léčbu pacienta a získat rámcovou představu o prognóze a dalším postupu onemocnění.

Alzheimerova nemoc se projevuje symetrickou atrofií himpokampů a mediální části temporálního laloku.

Neuropsychologická diagnostika


Neurokognitivní rehabilitace


Externí nepublikované zdroje

Informace v tomto článku vychází také z přednášek a prezentací doc. PhDr. Mgr. Lenky Krámské, Ph.D. v povinném předmětu "Neurovědy pro psychology" na KPS FF UK.