Organizace: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
Pojem organizace používá mnoho vědních disciplín (např. biologie, sociologie,
+
{{Pracuje se|deseti dnů}}
psychologie, teorie řízení). Biologie zkoumá v této souvislosti především lidský, či biologický
 
organismus, jenž má různé části a funkce, které se doplňují, tak aby mohl fungovat jako celek.
 
V běžném hovoru můžeme organizaci chápat jako '''řád, systém, pořádek''' či jako '''instituci'''. Můžeme najít celou řadu dalších významů.
 
  
== Organizace z pohledu sociologie, psychologie a teorie řízení ==
+
Pojem organizace používá mnoho vědních disciplín (např. biologie, sociologie, psychologie, teorie řízení). Biologie zkoumá v této souvislosti především lidský, či biologický organismus, jenž má různé části a funkce, které se doplňují, tak aby mohl fungovat jako celek. V běžném hovoru můžeme organizaci chápat jako '''řád, systém, pořádek''' či jako '''instituci'''. Můžeme najít celou řadu dalších významů.
Samozřejmě i tyto vědní disciplíny nahlížejí na problematiku různě, avšak můžeme
 
najít společné znaky.
 
  
 
[[Soubor:Cooperation.svg|náhled|vpravo]]
 
[[Soubor:Cooperation.svg|náhled|vpravo]]
  
 +
== Definice pojmu organizace:==
 +
Organizace je z pohledu sociologie, psychologie a teorie je nahlížena různě, avšak můžeme najít společné znaky.
  
 +
* '''Jan Keller''' hovoří o formálních organizacích, které definuje jako ''„(…) uměle ustavený sociální útvar vybavený normativními procedurami za účelem mobilizace a koordinace kolektivního úsilí k dosaţení stanovených cílů“''.<ref name="keller">KELLER, J. (2007). <i>Sociologie organizace a byrokracie</i>. Praha: Sociologické nakladatelství.</ref>
  
=== Několik definic pojmu organizace: ===
+
* Podobně jako Jan Keller definuje organizaci '''Milan Nakonečný''', který říká že ''„(…) organizace je strukturovaná sociální skupina se zacílenou, plánovanou, koordinovanou, kontrolovanou a účelně řízenou společnou, nicméně funkčně diferencovanou činností“''. <ref name="nakonecny">NAKONEČNÝ, M. (2005). <i>Sociální psychologie organizace</i>. Praha: Grada.</ref>
'''Jan Keller''' (2007, s. 10) hovoří o formálních organizacích, které definuje
 
jako „(…) uměle ustavený sociální útvar vybavený normativními procedurami za účelem
 
mobilizace a koordinace kolektivního úsilí k dosaţení stanovených cílů“.  
 
  
Podobně jako Jan Keller definuje organizaci '''Milan Nakonečný''' (2005, s. 12), který
+
* Také podle '''Edgara H. Scheina''' je organizace „(…) racionální koordinace činností určitého počtu lidí k dosažení určitého společného účelu nebo cíle na základě dělby práce a funkcí a na základě hierarchie autority a odpovědnosti“.<ref name="schein">SCHEIN, H. E. (1969). <i>Psychologie organizace.</i>. Praha: Orbis.</ref>
říká že „() organizace je strukturovaná sociální skupina se zacílenou, plánovanou,
 
koordinovanou, kontrolovanou a účelně řízenou společnou, nicméně funkčně diferencovanou,
 
činností“.  
 
  
Také podle '''Edgara H. Scheina''' (1969, s. 15) je organizace „(…) racionální
+
Výše uvedené definice si jsou velmi podobné, přestože každá zdůrazňuje něco jiného. Vyplývá z nich, že organizace představuje sociální skupinu, která chce dosáhnout určitého cíle. Tato skupina má vlastní '''hierarchii''' (strukturu), která představuje klíč k '''odpovědnosti''' a k '''rozdělení úkolů''', díky jejichž splnění dosáhne celá skupina stanoveného cíle. Využíváním
koordinace činností určitého počtu lidí k dosažení určitého společného účelu nebo cíle
+
principů dělby práce dosáhnou jedinci daleko větší míry užitku, než kdyby každý z nich pracoval sám. Kvůli různorodosti úkolů je nutné, aby výsledek práce jednotlivců ve skupině byl kontrolovaný a plánovaný.
na základě dělby práce a funkcí a na základě hierarchie autority a odpovědnosti“.
 
  
Výše uvedené definice si jsou velmi podobné, přestože každá zdůrazňuje něco jiného.
+
== Charakteristiky organizace ==
Vyplývá z nich, že organizace představuje sociální skupinu, která chce dosáhnout určitého
+
Amitai Etzioni považuje za základní charakteristiky organizace '''dělbu práce''', '''centra moci''', která koordinují průběh procesů vedoucích k cíli, a '''nábor členů'''. Člen organizace by tedy měl chtít dosáhnout stejných cílů jako organizace, ale také by měl být ochoten dodržovat její pravidla. V případě nesouladu může dojít ke konfliktu. Přestože lidský faktor hraje v organizaci velkou roli, jsou její členové nahraditelní. Tím se mimo jiné odlišuje od jiných sociálních skupin, které nevznikly formálním způsobem s konkrétním účelem. <ref name="etzionI">ETZIONI, A. (1964). <i>Modernorganizations.</i>. N.J.: Prentice-Hall.</ref>
cíle. Tato skupina má vlastní '''hierarchii''' (strukturu), která představuje klíč k odpovědnosti
+
a k '''rozdělení úkolů''', díky jejichž splnění dosáhne celá skupina stanoveného cíle. Využíváním
+
V současné době můžeme pozorovat velmi široké spektrum organizací v ekonomické,sociální, kulturní, náboženské či politické oblasti.  Růst počtu organizací je jedním ze znaků moderní společnosti, avšak organizace se objevovaly například už ve starověkém Egyptě. Důsledkem toho je, že se vytváří zvláštní typ osobnosti, který byl nazván‚ '''organizačním člověkem'''.<ref name="szczepański">SZCZEPAŃSKI, J. (1968). <i>Základní sociologické pojmy.</i>. Praha: Nakladatelství politické literatury.</ref> Na jedince tak ve společnosti stále více dohlížejí různé organizace, které ovlivňují jeho život a do jisté míry omezují jeho individualitu, protože je žádoucí, aby byl jejich členem a řídil se jejich pravidly.  
principů dělby práce dosáhnou jedinci daleko větší míry užitku, než kdyby
 
každý z nich pracoval sám. Kvůli různorodosti úkolů je nutné, aby výsledek práce jednotlivců
 
ve skupině byl kontrolovaný a plánovaný.
 
  
=== Charakteristiky organizace ===
+
== Významy pojmu organizace: ==
 +
Organizaci můžeme chápat dvěma způsoby.
  
'''Amitai Etzioni''' (1964, s. 3) považuje za základní charakteristiky organizace dělbu
+
* '''organizace jako proces''' - Snaha o koordinované a harmonizované propojení činností (úkolů) jednotlivců vedoucí k dosažení společného cíle. <ref name="tureckiova">TURECKIOVÁ, M. (2004). <i>Řízení a rozvoj lidí ve firmách.</i>. Praha: Grada.</ref> V tomto případě se také někdy hovoří o organizování. Jan Keller považuje tento přístup za tzv. technickou linii, která soustředí svou pozornost především na problematiku fungování organizací.<ref name="keller"/> Blanka Doktorová dodává, že předností této koncepce je důraz na dynamičnost každé organizace a předmětem pozornosti jsou procesy správní, technické, technologické, ekonomické, obchodní apod.<ref name="doktorova">DOKTOROVÁ, B. (1992). <i>Vybrané kapitoly z teorie organizace.</i>. Praha: Karolinum.</ref>
práce, centra moci, která koordinují průběh procesů vedoucích k cíli, a nábor členů. Člen
 
organizace by tedy měl chtít dosáhnout stejných cílů jako organizace, ale také by měl být
 
ochoten dodržovat její pravidla. V případě nesouladu může dojít ke konfliktu. Přestože lidský faktor hraje v organizaci velkou roli, jsou její členové
 
nahraditelní. Tím se mimo jiné odlišuje od jiných sociálních skupin, které nevznikly
 
formálním způsobem s konkrétním účelem.
 
V současné době můžeme pozorovat velmi široké spektrum organizací v ekonomické,
 
sociální, kulturní, náboženské či politické oblasti. „Organizace je totiž symbolem pokroku,
 
vysoké efektivnosti všech forem práce, podmínkou blahobytu i dosažení politických,
 
vojenských, sociálních a kulturních cílů“ (Szczepański, 1968, s. 24). Růst počtu organizací je
 
jedním ze znaků moderní společnosti, avšak organizace se objevovaly například
 
už ve starověkém Egyptě. „Důsledkem toho je, že se vytváří zvláštní typ osobnosti, který byl
 
(…) nazván ‚organizačním člověkem‘ “(Szczepański, 1968, s. 27). Na jedince tak
 
ve společnosti stále více dohlížejí různé organizace, které ovlivňují jeho život a do jisté míry
 
omezují jeho individualitu, protože je žádoucí, aby byl jejich členem a řídil se jejich pravidly.
 
Organizaci můžeme chápat dvěma způsoby. Tím prvním je na organizaci nahlíženo
 
jako na proces, „(…) jehož základem je snaha o koordinované a harmonizované propojení
 
činností (úkolů) jednotlivců vedoucí k dosažení společného cíle ()“ (Tureckiová, 2004,
 
s. 7). V tomto případě se také někdy hovoří o organizování. Jan Keller (2007, s. 12–13)
 
považuje tento přístup za tzv. technickou linii, která soustředí svou pozornost především
 
na problematiku fungování organizací. Blanka Doktorová (1992, s. 8) dodává, že „předností
 
této koncepce je důraz na dynamičnost každé organizace a předmětem pozornosti jsou
 
procesy správní, technické, technologické, ekonomické, obchodní apod.“.
 
Druhý způsob chápe organizaci jako systém „(…) vyznačující se vnitřní strukturou
 
(formální a neformální vazby/struktury) a vztahy mezi jednotlivými prvky struktury (…)“
 
(Tureckiová, 2004, s. 7). Jan Keller (2007, s. 12–13) hovoří o tzv. teoretické linii, jež se
 
zabývá spíše obecnými strukturami vztahů uvnitř organizace. Podle Blanky Doktorové (1992,
 
3 Jedná se o termín W. H. Whyta, který ho použil ve stejnojmenné knize The Organization Man (vydané r. 1956).
 
Podle Jana Kellera (2007, s.153) „však mnohé nasvědčuje tomu, že organizovaná modernita byla jen jednou
 
relativně krátkou a historicky přechodnou fází ve vývoji moderní společnosti.“ Podle něj můžeme v současné
 
době spíše pozorovat přechod od organizací k sítím.
 
11
 
s. 8) představuje spojení interpersonálních vztahů „společný cíl, spolupráce a systém
 
komunikace“.
 
  
Podle mého názoru je potřeba se na organizaci dívat komplexně, a tedy z obou úhlů
+
* '''organizace jako systém''' - Vyznačuje se vnitřní strukturou (formální a neformální vazby/struktury) a vztahy mezi jednotlivými prvky struktury. <ref name="tureckiova" />  hovoří o tzv. teoretické linii, jež se zabývá spíše obecnými strukturami vztahů uvnitř organizace.<ref name="keller"/> Podle Blanky Doktorové představuje spojení interpersonálních vztahů společný cíl, spolupráce a systém komunikace.<ref name="doktorova" />
pohledu. Obecné charakteristiky struktury nám mohou pomoci lépe vysvětlit dynamické
 
procesy fungování uvnitř organizace. A naopak.
 
  
Str
+
Je potřeba se na organizaci dívat komplexně, a tedy z obou úhlů pohledu. Obecné charakteristiky struktury nám mohou pomoci lépe vysvětlit dynamické procesy fungování uvnitř organizace. A naopak.
=== uktury v organizaci ===
+
 
 +
 
 +
== Struktury v organizaci ==  
 
V organizaci můžeme pozorovat dva typy struktury – '''formální''' a '''neformální'''.  
 
V organizaci můžeme pozorovat dva typy struktury – '''formální''' a '''neformální'''.  
*'''Formální struktura''' je jasně vymezená podle hierarchie řízení. Obvykle bývá sestavena podle funkcí,
+
*'''Formální struktura''' je jasně vymezená podle hierarchie řízení. Obvykle bývá sestavena podle funkcí, které členové vykonávají.  
které členové vykonávají. ¨
+
*'''Neformální struktura''' se odlišuje, tím, že na rozdíl od formální vznikala spontánně na základě osobních sympatií mezi členy.  
*'''Neformální struktura''' se odlišuje, tím, že na rozdíl od formální
 
vznikala spontánně na základě osobních sympatií mezi členy.  
 
  
 
V pohledu na organizaci jako celek je tedy potřeba brát v úvahu obě struktury, které se od sebe mohou odlišovat. Každá
 
V pohledu na organizaci jako celek je tedy potřeba brát v úvahu obě struktury, které se od sebe mohou odlišovat. Každá
 
totiž určitým způsobem ovlivňuje chování jednotlivců a jejich vnímání okolí.
 
totiž určitým způsobem ovlivňuje chování jednotlivců a jejich vnímání okolí.
  
=== Principy fungování organizace ===
+
== Principy fungování organizace ==  
Principy fungování organizace se zabývá vědní disciplína '''teorie organizace''' (teorie
+
Principy fungování organizace se zabývá vědní disciplína '''teorie organizace''' (teorie řízení), která má interdisciplinární charakter (vychází z poznatků teorie her, matematiky, psychologie, sociologie a dalších teorií).  
řízení), která má interdisciplinární charakter (vychází z poznatků teorie her, matematiky,
 
psychologie, sociologie a dalších teorií).  
 
  
 
'''3 koncepce teorie řízení'''
 
'''3 koncepce teorie řízení'''
# První z nich klade důraz na specializovanou formální strukturu a na pravidla, díky kterým lze
 
dospět k vytyčeným cílům. Za představitele této koncepce jsou považováni například
 
Frederick Winslow Taylor(dílo The Principles of Scientific Management z roku 1911), Max
 
Weber (dílo Wirtschaft und Gessellschaft z roku 1925) a Henri Fayol (dílo Exposé
 
des principes généraux ď administrativ z roku 1908).
 
  
# Druhá koncepce, škola Human Relations, nahlíží na organizaci z pohledu
+
'''1.''' První z nich klade důraz na '''specializovanou formální strukturu a na pravidla''', díky kterým lze dospět k vytyčeným cílům. Za představitele této koncepce jsou považováni například Frederick Winslow Taylor (dílo The Principles of Scientific Management z roku 1911), Max Weber (dílo Wirtschaft und Gessellschaft z roku 1925) a Henri Fayol (dílo Exposé des principes généraux ď administrativ z roku 1908).
neformálních vztahl, které vznikají zcela spontánně. Zdůrazňuje úlohu jednotlivců, nikoliv
+
 
formální strukturu, kterou tato koncepce považuje za neefektivní. Cílem organizace je přežít.
+
'''2.''' Druhá koncepce, škola Human Relations, nahlíží na organizaci z pohledu '''neformálních vztahů''', které vznikají zcela spontánně. Zdůrazňuje úlohu jednotlivců, nikoliv formální strukturu, kterou tato koncepce považuje za neefektivní. Cílem organizace je přežít. Představiteli této koncepce jsou například Elton Mayo (dílo The Human Problems of an Industrialized Civilization z roku 1933), George Caspar Homans (dílo The Human Group z roku 1950) nebo Michel Crozier (dílo The Bureaucratic Phenomenon z roku 1964).
Představiteli této koncepce jsou například Elton Mayo (dílo The Human Problems of
+
 
an Industrialized Civilization z roku 1933), George Caspar Homans (dílo The Human Group
+
'''3.''' Třetí koncepce je charakterizována pohledem na organizaci jako na '''otevřený systém'''. Na organizace se pohlíží jako na proces, který reaguje na vnější prostředí a jeho podněty. Představiteli jsou například Tom Burns a George MacPherson Stalker (dílo The Management of Innovation z roku 1961).
z roku 1950) nebo Michel Crozier (dílo The Bureaucratic Phenomenon z roku 1964).
+
 
Třetí koncepce je charakterizována pohledem na organizaci jako na otevřený systém.
+
== Odkazy ==
Na organizace se pohlíží jako na proces, který reaguje na vnější prostředí a jeho podněty.
+
=== Reference ===
Představiteli jsou například Tom Burns a George MacPherson Stalker(dílo The Management
+
<references/>
of Innovation z roku 1961).  
 
  
Pouze jsem chtěla
+
===Související články===
nastínit obecné charakteristiky, ze kterých budu dále vycházet. Na organizaci je moţné
 
nahlíţet rŧzně, ale vţdy by se mělo brát v úvahu, ţe se jedná o sloţitý komplex procesŧ, které
 
12
 
se dějí uvnitř určité struktury. Organizaci nejenţe limituje její struktura a vlastní členové, ale
 
také ji prokazatelně ovlivņuje její okolí, ve kterém pŧsobí.
 

Verze z 7. 7. 2017, 12:01

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Prosím dodržte lhůtu deseti dnů od doby, kdy byla tato zpráva vložena (přesné datum vyhledejte v historii). Poté neváhejte šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg


Pojem organizace používá mnoho vědních disciplín (např. biologie, sociologie, psychologie, teorie řízení). Biologie zkoumá v této souvislosti především lidský, či biologický organismus, jenž má různé části a funkce, které se doplňují, tak aby mohl fungovat jako celek. V běžném hovoru můžeme organizaci chápat jako řád, systém, pořádek či jako instituci. Můžeme najít celou řadu dalších významů.

Cooperation.svg

Definice pojmu organizace:

Organizace je z pohledu sociologie, psychologie a teorie je nahlížena různě, avšak můžeme najít společné znaky.

 • Jan Keller hovoří o formálních organizacích, které definuje jako „(…) uměle ustavený sociální útvar vybavený normativními procedurami za účelem mobilizace a koordinace kolektivního úsilí k dosaţení stanovených cílů“.[1]
 • Podobně jako Jan Keller definuje organizaci Milan Nakonečný, který říká že „(…) organizace je strukturovaná sociální skupina se zacílenou, plánovanou, koordinovanou, kontrolovanou a účelně řízenou společnou, nicméně funkčně diferencovanou činností“. [2]
 • Také podle Edgara H. Scheina je organizace „(…) racionální koordinace činností určitého počtu lidí k dosažení určitého společného účelu nebo cíle na základě dělby práce a funkcí a na základě hierarchie autority a odpovědnosti“.[3]

Výše uvedené definice si jsou velmi podobné, přestože každá zdůrazňuje něco jiného. Vyplývá z nich, že organizace představuje sociální skupinu, která chce dosáhnout určitého cíle. Tato skupina má vlastní hierarchii (strukturu), která představuje klíč k odpovědnosti a k rozdělení úkolů, díky jejichž splnění dosáhne celá skupina stanoveného cíle. Využíváním principů dělby práce dosáhnou jedinci daleko větší míry užitku, než kdyby každý z nich pracoval sám. Kvůli různorodosti úkolů je nutné, aby výsledek práce jednotlivců ve skupině byl kontrolovaný a plánovaný.

Charakteristiky organizace

Amitai Etzioni považuje za základní charakteristiky organizace dělbu práce, centra moci, která koordinují průběh procesů vedoucích k cíli, a nábor členů. Člen organizace by tedy měl chtít dosáhnout stejných cílů jako organizace, ale také by měl být ochoten dodržovat její pravidla. V případě nesouladu může dojít ke konfliktu. Přestože lidský faktor hraje v organizaci velkou roli, jsou její členové nahraditelní. Tím se mimo jiné odlišuje od jiných sociálních skupin, které nevznikly formálním způsobem s konkrétním účelem. [4]

V současné době můžeme pozorovat velmi široké spektrum organizací v ekonomické,sociální, kulturní, náboženské či politické oblasti. Růst počtu organizací je jedním ze znaků moderní společnosti, avšak organizace se objevovaly například už ve starověkém Egyptě. Důsledkem toho je, že se vytváří zvláštní typ osobnosti, který byl nazván‚ organizačním člověkem.[5] Na jedince tak ve společnosti stále více dohlížejí různé organizace, které ovlivňují jeho život a do jisté míry omezují jeho individualitu, protože je žádoucí, aby byl jejich členem a řídil se jejich pravidly.

Významy pojmu organizace:

Organizaci můžeme chápat dvěma způsoby.

 • organizace jako proces - Snaha o koordinované a harmonizované propojení činností (úkolů) jednotlivců vedoucí k dosažení společného cíle. [6] V tomto případě se také někdy hovoří o organizování. Jan Keller považuje tento přístup za tzv. technickou linii, která soustředí svou pozornost především na problematiku fungování organizací.[1] Blanka Doktorová dodává, že předností této koncepce je důraz na dynamičnost každé organizace a předmětem pozornosti jsou procesy správní, technické, technologické, ekonomické, obchodní apod.[7]
 • organizace jako systém - Vyznačuje se vnitřní strukturou (formální a neformální vazby/struktury) a vztahy mezi jednotlivými prvky struktury. [6] hovoří o tzv. teoretické linii, jež se zabývá spíše obecnými strukturami vztahů uvnitř organizace.[1] Podle Blanky Doktorové představuje spojení interpersonálních vztahů společný cíl, spolupráce a systém komunikace.[7]

Je potřeba se na organizaci dívat komplexně, a tedy z obou úhlů pohledu. Obecné charakteristiky struktury nám mohou pomoci lépe vysvětlit dynamické procesy fungování uvnitř organizace. A naopak.


Struktury v organizaci

V organizaci můžeme pozorovat dva typy struktury – formální a neformální.

 • Formální struktura je jasně vymezená podle hierarchie řízení. Obvykle bývá sestavena podle funkcí, které členové vykonávají.
 • Neformální struktura se odlišuje, tím, že na rozdíl od formální vznikala spontánně na základě osobních sympatií mezi členy.

V pohledu na organizaci jako celek je tedy potřeba brát v úvahu obě struktury, které se od sebe mohou odlišovat. Každá totiž určitým způsobem ovlivňuje chování jednotlivců a jejich vnímání okolí.

Principy fungování organizace

Principy fungování organizace se zabývá vědní disciplína teorie organizace (teorie řízení), která má interdisciplinární charakter (vychází z poznatků teorie her, matematiky, psychologie, sociologie a dalších teorií).

3 koncepce teorie řízení

1. První z nich klade důraz na specializovanou formální strukturu a na pravidla, díky kterým lze dospět k vytyčeným cílům. Za představitele této koncepce jsou považováni například Frederick Winslow Taylor (dílo The Principles of Scientific Management z roku 1911), Max Weber (dílo Wirtschaft und Gessellschaft z roku 1925) a Henri Fayol (dílo Exposé des principes généraux ď administrativ z roku 1908).

2. Druhá koncepce, škola Human Relations, nahlíží na organizaci z pohledu neformálních vztahů, které vznikají zcela spontánně. Zdůrazňuje úlohu jednotlivců, nikoliv formální strukturu, kterou tato koncepce považuje za neefektivní. Cílem organizace je přežít. Představiteli této koncepce jsou například Elton Mayo (dílo The Human Problems of an Industrialized Civilization z roku 1933), George Caspar Homans (dílo The Human Group z roku 1950) nebo Michel Crozier (dílo The Bureaucratic Phenomenon z roku 1964).

3. Třetí koncepce je charakterizována pohledem na organizaci jako na otevřený systém. Na organizace se pohlíží jako na proces, který reaguje na vnější prostředí a jeho podněty. Představiteli jsou například Tom Burns a George MacPherson Stalker (dílo The Management of Innovation z roku 1961).

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 KELLER, J. (2007). Sociologie organizace a byrokracie. Praha: Sociologické nakladatelství.
 2. NAKONEČNÝ, M. (2005). Sociální psychologie organizace. Praha: Grada.
 3. SCHEIN, H. E. (1969). Psychologie organizace.. Praha: Orbis.
 4. ETZIONI, A. (1964). Modernorganizations.. N.J.: Prentice-Hall.
 5. SZCZEPAŃSKI, J. (1968). Základní sociologické pojmy.. Praha: Nakladatelství politické literatury.
 6. 6,0 6,1 TURECKIOVÁ, M. (2004). Řízení a rozvoj lidí ve firmách.. Praha: Grada.
 7. 7,0 7,1 DOKTOROVÁ, B. (1992). Vybrané kapitoly z teorie organizace.. Praha: Karolinum.

Související články