Písemnosti městské správy

Verze z 2. 7. 2018, 00:12, kterou vytvořil Eliska.Vavrova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „== Knihy městské správy == === Knihy pamětní, knihy smíšené ''(Libri memorabilium, Chaos rerum memorabilium)''=== Obsahují přepisy královských …“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Knihy městské správy

Knihy pamětní, knihy smíšené (Libri memorabilium, Chaos rerum memorabilium)

Obsahují přepisy královských privilegií, statutů, přísahy konšelů a jiných úředníků, inventáře, výnosy a nálezy obce, kšafty, smlouvy, zápisy o památných událostech a jiné zápisy trvalé hodnoty.

Knihy městského zákonodárství

 • Knihy právní
 • Knihy privilegií (libri privilegiorum) - opisy listin českých králů nebo jiných panovníků, která propůjčovala městu zvláštní oprávnění nebo výsady.
 • Knihy statutů (libri statutorum) - městská statuta.
 • Knihy dekretů (libri decretorum) - opisy nařízení nebo rozhodnutí panovníka nebo vyšších úřadů zasílané městu českou dvorskou kanceláří, místodržitelstvím nebo guberniem.
 • Knihy patentů (libri patentium) - opisy královských a úředních listin obsahující nařízení vztahující se na širší okruh veřejnosti.
 • Knihy mandátů
 • Knihy projednaných dekretů (libri exhibitorum) - knihy dekretů obsahující jen regesty došlých dekretů a záznamy o jejich projednávání.

Knihy městského hospodářství

 • Knihy správní - pro evidenci majetku.
 • Knihy správní - pro pronájmy, pachty.
 • Knihy berní - knihy vedené pro evidenci městských dávek a berní (knihy berní, městských sbírek, kontribuční repartice, repartiční role).
 • Knihy finanční/počtů města jako celku - početní knihy pro finanční hospodaření města, zahrnující příjmy a výdaje.
 • Knihy finanční/počtů - městských hospodářských úřadů a podniků.
 • Knihy finanční/počtů městských zařízení

Knihy městské správy v užším slova smyslu

 • Protokoly městské rady/radní manuály - zápisy o jednání na zasedáních městské rady nebo jiných orgánů.
 • Knihy obnovení městských rad (libri renovatium) - záznamy o dosazování městských rad králem nebo jeho zástupcem (královským podkomořím).
 • Knihy přísah (libri iuramentorum) - formule a záznamy přísah obecních úředníků a jiných služebníků.
 • Knihy instrukcí a řádů - písemné předpisy upravující kompetence, činnost a povinnosti nižších orgánů.
 • Knihy ustanovení mýtních poplatků
 • Knihy městské korespondence (kopiáře, registra – misivů /libri missivarum/) - opisy konceptů/listů odeslaných/přijatých.
 • Knihy dekretací (libri decretationum) - nařízení z rady vydaná pro nižší orgány.
 • Knihy příkazů (libri certificationum) - příkazy finančního rázu vydaná pro nižší orgány.
 • Knihy relací (libri relationum) - zprávy pro městskou radu nebo pro městskou kancelář o vykonaných výchozech nebo komisích.

Knihy speciálních úřadů měst pražských a nižších delegovaných soudů

 • Knihy úřadu purkmistrovského - manuály, knihy rukojemství, plnomocenství, knihy trhové, obnovy rady.
 • Knihy úřadu městského rychtáře - knihy soudního jednání a smluv uzavřených před městským rychtářem.
 • Knihy úřadu desetipanského - knihy dekretů, misivů, přísah, protokoly zasedání, knihy smluv, knihy svědectví.
 • Knihy úřadu šestipanského

a) Knihy správní – zprávy do rady a k apelacím, knihy dekretů a misivů, knihy výchozů, protokoly o zasedání
b) Knihy hospodářské – knihy počtů příjmů a vydání, peněžité počty mlýnů, kostelní fundace
c) Knihy vrchnostenské – knihy svědomí, výpovědí, příkazů, nálezů, trhové, přípovědí, obligací, kvitancí, smluv a narovnání, cesí, testamentů.

 • Knihy úřadu mostu pražského

a) Knihy správní – kniha památná, protokoly schůzí, dekrety, missivy, instrukce
b) Knihy hospodářské – seznamy gruntů a důchodů, počty, platy z vinic a pozemků za Újezdskou branou
c) Knihy vrchnostenské – knihy nálezů, trhové, obligací, testamentů, kvitancí.

 • Knihy úřadu porybného - knihy pamětní, instrukce, registra porybného trhu, knihy počtů.
 • Knihy tarmarku - vetešnický trh
 • Knihy komise pro potravinářské trhy

a) Knihy zpráv o trhu potravin
b) Knihy na taxy viktuálií.

Práva delegovaná (Praha)

 • Právo konířské - dozor nad obchod s koňmi, protokoly ze zasedání.
 • Poříční právo nad obchodem dřevným a právo plavecké – knihy privilegií a dekretů, manuály, protokoly ze zasedání.
 • Osmipanský úřad nákladníků piva vaření


Knihy perkmistra hor viničných

Pražská, později zemská příslušnost.

Knihy pro správu Židovského města

Knihy pražských záduší a špitálů

 • Knihy zádušní správy – knihy památní, knihy spisů, zpráv, dekretů, knihy fundací, instrukce pro úředníky (u některých záduší bylo vše zapisováno do jedné knihy - manuálu).
 • Knihy správy kostelů, statků a důchodů – knihy počtů, registra příjmů a vydání, inventář věcí kostelních.
 • Knihy špitálů – manuál, knihy památné, knihy počtů, knihy fundační, registra urburní, gruntovní knihy.

Knihy patrimoniální správy pro venkovské statky

Knihy městského soudnictví

Knihy zahájených soudů a soudů rychtářova (libri iudicialis)

Soudní knihy půhonů, nálezů, trhové, dlužní.

Knihy městské rady/radní manuály

Příruční knihy provizorních zápisů později přenášených do knih definitivního rázu k trvalé paměti. Pro zápis všech soudních případů projednávaných před radou, později se rozdělily na dva typy podle agendy na soudnictví sporné a nesporné.

Knihy městského soudnictví sporného a trestního

 • Knihy svědomí (libri testimoniarum) - záznamy výslechů svědků ke sporným a trestním záležitostem.
 • Knihy výpovědí (libri dictorum) - příruční knihy soudních záležitostí s příkazy a rozhodnutími ve věcech sporných.
 • Knihy nálezů radních (libri sententiarum) - zápisy nálezů a rozsudků městského soudu.
 • Knihy apelací (libri apellationum) - knihy, do nichž byla zapisována rozhodnutí apelačního soudu, jakožto odvolací instance nad městským soudem od 1547.
 • Knihy rukojemství a plnomocenství (libri vadimoniorum) - zápisy o rukojmích, daných konšelskému soudu.
 • Knihy útrpných vyznání/smolné knihy - zápisy vyznání na mučení.
 • Knihy vězňů - protokoly nebo popisy vězňů v obecním vězení.
 • Knihy nálezů vrchní stolice staroměstské - zápisy o soudních přích, v nichž se rady některých českých měst odvolávaly k radě staroměstské jako k soudní odvolací instanci.

Knihy soudnictví nesporného

 • Knihy měšťanských práv - pro zápisy o udělení měšťanského práva.
 • Knihy svatebních smluv (libri nuptialium)
 • Knihy (různých) vysvědčení - zápisy atestací, výhostů, zachovacích listů etc.
 • Knihy trhové (libri contractum) - pro zápisy smluv o trzích domů, pozemků, vinic apod.
 • Knihy přípovědí (libri conditionum) - zápisy přípovědí k domům nebo jinému majetku měšťanů pro neplacení dluhů.
 • Knihy dědických přípovědí (libri additionum) - zápisy přípovědí zákonných dědiců k nemovitostem v pozůstalosti zesnulého.
 • Knihy obligací (libri obligationum) - zápisy o dluzích a jejich placení.
 • Knihy kvitancí (libri quietantiarum) - zápisy kvitancí různého druhu se vztahem k dlužným závazkům zajištěných v městských knihách.
 • Knihy smluv (libri conventinum) - zápisy různých smluv, vztahujících se k nemovitostem, např. dědické dohody o narovnání, dohody mezi měšťany o nároky k domu.
 • Knihy závazků a cesí (libri cautionum et cessionum) - zápisy různých závazků na nemovitostech a postoupení práva k takovým závazkům.
 • Knihy odhadů (libri taxationum) - zápisy o odhadu ceny domů v souvislosti s jejich zařazením do pozůstalosti, o přestavbách etc.
 • Knihy listin - opisy různých listin, které nebylo možno pro jejich obsah zařadit do jiných speciálních knih.
 • Knihy komisí a porovnání - různé zápisy o porovnání sporných záležitostí vztahujících se k nemovitostem.
 • Knihy testamentů/kšaftů (libri testamentorum) - zápisy posledních vůlí, kšaftů městských obyvatel.
 • Knihy inventářů (libri inventariorum) - soupisy a popisy (stav vybavení) movitého i nemovitého majetku, náležejícího jednotlivci v době jeho smrti.
 • Knihy sirotčí - knihy pro správu sirotčího jmění a ustanovení poručníků.
 • Knihy svatebních smluv (libri nuptialium)
 • Knihy (různých) vysvědčení - zápisy atestací, výhostů, zachovacích listů etc.
 • Knihy trhové (libri contractum) - pro zápisy smluv o trzích domů, pozemků, vinic apod.
 • Knihy přípovědí (libri conditionum) - zápisy přípovědí k domům nebo jinému majetku měšťanů pro neplacení dluhů.
 • Knihy dědických přípovědí (libri additionum) - zápisy přípovědí zákonných dědiců k nemovitostem v pozůstalosti zesnulého.
 • Knihy obligací (libri obligationum) - zápisy o dluzích a jejich placení.
 • Knihy kvitancí (libri quietantiarum) - zápisy kvitancí různého druhu se vztahem k dlužným závazkům zajištěných v městských knihách.
 • Knihy smluv (libri conventinum) - zápisy různých smluv, vztahujících se k nemovitostem, např. dědické dohody o narovnání, dohody mezi měšťany o nároky k domu.
 • Knihy závazků a cesí (libri cautionum et cessionum) - zápisy různých závazků na nemovitostech a postoupení práva k takovým závazkům.
 • Knihy odhadů (libri taxationum) - zápisy o odhadu ceny domů v souvislosti s jejich zařazením do pozůstalosti, o přestavbách etc.
 • Knihy listin - opisy různých listin, které nebylo možno pro jejich obsah zařadit do jiných speciálních knih.
 • Knihy komisí a porovnání - různé zápisy o porovnání sporných záležitostí vztahujících se k nemovitostem.
 • Knihy testamentů/kšaftů (libri testamentorum) - zápisy posledních vůlí, kšaftů městských obyvatel.
 • Knihy inventářů (libri inventariorum) - soupisy a popisy (stav vybavení) movitého i nemovitého majetku, náležejícího jednotlivci v době jeho smrti.
 • Knihy sirotčí - knihy pro správu sirotčího jmění a ustanovení poručníků.

Knihy cechovní a živnostenské

 • Knihy pamětní
 • Knihy smíšené
 • Mistrovská registra
 • Tovaryšská registra
 • Knihy nově přijatých mistrů
 • Knihy nově přijatých tovaryšů
 • Knihy vyučených učedníků
 • Knihy nově přijatých učedníků
 • Knihy počtů/registra cechovní/knihy (rejstříky) příjmů a vydání
 • Protokoly cechovních schůzí
 • Knihy dekretů
 • Privilegia
 • Statuta

Odkazy

Obecná literatura

Bohumír JANOUŠEK, Nejstarší zachová městská kniha českobudějovická a její význam historický a diplomatický, Praha 1950.
Václav VOJTÍŠEK, O studiu městských knih českých, in: Výbor rozprav a studií, Praha 1953, s. 53 a následující.
Marie WASKOVÁ, Liber memorabilium Starého Města pražského z let 1631–1648 (1656). Příspěvek k praxi kanceláře Starého Města pražského v 17. století, dipolomová práce na KPVH AS FF UK, Praha 2005.
Marie WASKOVÁ, Liber memorabilium Starého Města pražského z let 1631–1648 (1656) v kontextu soudobých pražských knih pamětních. Sborník archivních prací 57, 2/2007.

Soupisové práce

Jiří ČAREK, Soupis úředních knih Archivu hlavního města Prahy, Praha 1956.
Rostislav NOVÝ, Soupis městských knih českých od roku 1310 do roku 1526, Acta Universtitatis Carolinae – Philosophica et Historica 4, Praha 1963.
Ludmila SULITKOVÁ, Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343−1619. I. Úvodní svazek, Brno 1998
Ludmila SULITKOVÁ, Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343−1619. II. Katalog I.
Ludmila SULITKOVÁ, Knihy početní. Komorní počty 1467−1619, Brno 1999
Ludmila SULITKOVÁ, Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343−1619. III. Katalog II. 1. Knihy početní. radní počty 1523−1619. Brno, 2001
Ludmila SULITKOVÁ, Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343−1619. IV. Katalog III. 1, Knihy početní. Počty města a jeho zařízení 1468−1619, Brno, 2003
Ludmila SULITKOVÁ, Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích), Práce z Archivu Akademie věd, řada B, svazek 17. Archiv Akademie věd ČR – Archiv města Brna, Praha 2004

Edice

Štěpán GILAR, Městská kniha České Třebové (faks.) (1375−1488), Vlastivědný sborník Ústí nad Orlicí, Supplementum 3, Ústí nad Orlicí 2000.
Magdalena ČOUPKOVÁ, Nejstarší uherskohradištská městská kniha. Liber negotiorum civitatis Hradisch – edice, Uherské Hradiště 2001.
František HOFMANN, Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442, Archiv český XL/1, 2, Jihlava – Praha 2004.
Libuše SPÁČILOVÁ – Vladimír SPÁČIL, Památná kniha olomoucká (kodex Václava z Jihlavy) z let 1430−1492, 1528, Olomouc 2004.
Ivana EBELOVÁ (ed.) ve spolupráci s Petrem Gajdošíkem, H. Hasilovou a Jaroslavem Panáčkem, Libri civitatis I. Nejstarší městská kniha České Lípy 1461−1722, Ústí nad Labem 2005.
Martin MYŠIČKA (ed.) ve spolupráci s Ivanou Ebelovou a Helenou Hasilovou, Libri civitatis II. Rejstřík stavby děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 1517–1519, Ústí nad Labem 2006 (vyšlo 2007).
Jindřich TOMAS – Barbora KOCÁNOVÁ (edd.) ve spolupráci s Helenou Hasilovou a Karlem Kučerou, Libri civitatis III. Nejstarší městská kniha Litoměřic (1341)–1562 v kontextu písemností městské kanceláře, Ústí nad Labem 2007.
Ivana EBELOVÁ, „Libri civitatis“. Zur Editionsreihe „Die ältesten Stadtbücher Böhmens und Mährens“, in: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007, Methodik – Amtsbücher – Digitale Edition – Projekte, Toruń 2008, s. 77–97. Michaela HRUBÁ ( red.), Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih, Ústecký sborník historický. Supplementum 1. Ústí nad Labem 2010.
Irena KRČILOVÁ – Zdeněk MARTÍNEK – Lenka MARTÍNKOVÁ, Práva a privilegia Kamenice nad Lipou 1462-1798. Edice, Pelhřimov 2004.
Jaroslava MENDELOVÁ (ed.), Libri civitatis V. Knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském 1518-1581, Praha 2011

Právní knihy

František ČÁDA, Kniha tovačovská a její rukopisy, Studie o rukopisech, 1968.
František HOFFMANN, Rukopisné sborníky horního práva 15. a 16. století. Soupis českých textů jihlavských zákoníků městských, Studie o rukopisech, 1971.
František HOFFMANN, Soupis rukopisů Koldínových práv městských, Studie o rukopisech, 1979.
Ulrich-Dieter OPPITZ, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters, Köln 1990.

Městští písaři

Marie KAPAVÍKOVÁ – Lubomír VANĚK, Kutnohorští městští písaři 15. a 16. století. (Písaři městských knih), Kutná Hora 1984.
Vladimír SPÁČIL, Písaři a kanceláře města Olomouce do roku 1786, Olomouc 2001.

Zahraniční literatura

Janusz ŁOSOWSKI, Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumntacji, jej formach i roki w życiu społeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004.
Rüdiger BRAUN, Die älteste Rechnung des Bürgerspitals von 1495. Würzburg 2005
Thomas KÜBLER – Jörg OBERSTE (edd.), Die drei ältesten Stadtbücher Dresdens (1404-1476), Leipzig 2008.
Thomas KÜBLER – Jörg OBERSTE (edd.), Das vierte und fünfte Stadtbuch Dresdens (1477-1505), Leipzig 2008.
Thomas KÜBLER – Jörg OBERSTE (edd.), Die Stadtbücher Altendresdens (1412-1528), Leipzig 2009.
Thomas KÜBLER – Jörg OBERSTE (edd.), Das sechste und siebente Stadtbuch Dresdens (1505-1535), Leipzig 2011.

Zdroj

Text byl převzat z původních internetových skript Katedry archivnictví a PVH vzniklých v rámci projektu OPPA (http://pvh.ff.cuni.cz/index_OPPA.htm).