Předplatné včetně licencovaných zdrojů

Predplatné je jednou z foriem získavania dokumentov do fondov knižnice. Predplácajú sa tlačené, alebo elektronické časopisy a knihy, kolekcie časopisov a kníh, alebo celé databázy. Predplatné prebieha formou predplatného u dodavateľských firiem. Zvyčajne sa predpláca raz za rok s dostatočným predstihom pred začiatkom vopred stanoveného predplatného obdobia. Každá z dodávateľských firiem sa riadi vlastnými licenčnými podmienkami a cenovými modelmi.[1]

Predplatné ma vačšinou v kompetencii ekonomicke oddelenie knižnice, ktoré vytvára záznam o rozhodnutí, eviduje obdobie predplatného, spracuváva licenčené zmluvy a podmienky a pripravuje sprístupnenie a integráciu nových zdrojov do kolekcie knižnice.[2]

Predplatné elektronických zdrojov

V rámci elektronických zdrojov sa najčastejšie predplácajú elektronické časopisy, celé kolekcie periodík, alebo databázy. Jednotlivé Elektronické knihy sa zvyčajne nepredplácajú, ale získavajú sa prostredníctvom trvalého nákupu.

Predplatné elektronických časopisov

Elektronické časopisy je možné predplácať v nasledujúcich formách:

 • Online verzia
 • Print + Online verzia
 • Online verzia + Archívy/Backfiles
 • Archívy/Backfiles

Predplatné časopisov je dostupné vačšinou od rokov 1996,1997,1998 do súčastnosti. Predplatné archívov tzv. backfiles zahŕňa periodiká zvyčajne vydávané pod rok 1997. Predplatné archívov/backfiles je drahšie sa často sa objednáva a platí zvlášť.

Kritéria k zváženiu pri výbere predplatného

 • Cena predplatného
 • Odbor
 • Kvalita databáze
 • Potreba danej kolekcie
 • Možnosť skúšobného prístupu
 • Obdobie predplatného
 • Obsah: Zahŕňa predplatné len aktuálne kolekcie, alebo aj kolekcie v rámci backfiles
 • Prístup k elektrickým zdrojom: prístup na lokálnej báze, viazaný k IP adrese, v sieti pre daný počet užívateľov, obmedzený počet na FTE, vzdialený prístup, konzorciálny prístup a pod.
 • Čo nastane po ukočení predplatného: prístup ku kolekcii ostane vo všetkých rokoch v ktorých sa predplácalo, ostane prístup len k poslednému roku, prístup úplne zaniká s ukončením predplatného
 • Financovanie: konzorciá, fakulty, granty, rozpočet knižnice

Každé predplatné má jasne stanovené licenčné podmienky. Nutnosť preštudovať podmienky a obmedzenia, aby sa vyhlo prípadným hrozbám ako stratenie prístupu po ukončení predplatného, obmedzenia na určitý druh užívateľov, obmedzenia prístupu a pod. Táto problematika sa vzťahuje aj k celým konzorciám.[3]

Predplatné tlačených zdrojov

Predplatné tlačených časopisov

Predplatné tlačených časopisov je podobné predplatnému elektronických časopisov. Vydavateľ podľa zakúpenej licencie poskytuje časopisecké tituly. V Česku je bežné, že pri predplatnom tlačených periodík dostávame prístup aj do ich elektronických archívov.

Konzorciá

Konzorcionálná licencia

Konzorcium znamená spojenie viacerých inštitúcií za účelom spoločne dosiahnuť cieľ. V súčastnosti je zo zrejme najefektívnejší sposob ako zprístupniť elektronicke informačné zdroje tzv. EIZ. Funguje na princípe: viac záujemcov o produkt = výhodnejšia cena. Takéto zoskupenie može byť neformálne, alebo opatrené napríklad spoločnou zmluvou o spolupráci. Uzatvárajú sa licenčné zmluvy, náodné, spoločné a individuálne s dodávateľom zdroja.[4]

Výhody konzorcií

 • Nižšia cena na účastníka
 • Vačšia šanca získať podporu v grantových programoch, pretože grantové agentúry predpokládajú vačšiu využitelnosť daného zdroja
 • Získanie odborných zdrojov inak nedostupných
 • Lacnejšia prevádzka (administratívne a organizačno-technické výhody)
 • Spolupráca medzi inštitúciami a umožnenie prístupu menším inštitúciám[5][6]

Základné modely licenčných zmlúv

Licenčné zmluvy zväčša obsahujú kombináciu základných licenčných modelov:

 • Národné licencie Prináša v zásade neobmedzený prístup do plných textov titulov konkrétneho vydavateľstva pre všetky definované subjekty na určitom geografickom území.
 • Multilicencia pre prístup do plných textov všetkých titulov predplácaných členmi konzorcia Ponúka vzájomný tzv. Krížový prístup do titulov jednotlivých členov konzorcia.
 • Multilicencia pre prístup členov konzorcia do všetkých plných textov vydavateľstva Výhody minimálnych konzorcionálnych cien.
 • Multilicencia pre prístup do vybranej kolekcie Jedná sa väčšinou o prístup do vydavateľom definovanej, zvyčajne odborové, kolekcia. U periodík je pri tomto modeli často poskytovaný aj prístup do historicky predplácaných titulov.[7]

Príklady konzorcií: Elsevier Science, Springer Verlag, Wiley-Blackwell, Kluwer, Emerald, Sage Publishers.

Licencované zdroje

Výber licencovaných databází

Odkazy

Reference

 1. KROUZOVÁ, Lucie. Oddělení akvizice KNAV. 2014. Dostupné také z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/oddeleni-akvizice-knav/
 2. ITLib > Životný cyklus e-zdrojov v knižnici [online]. 2006 [cit. 2016-1-9]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2006/3/zivotny-cyklus-e-zdrojov-v-kniznici.html?page_id=1498
 3. Nástroje pro správu přístupu k EIZ: současná situace v ČR | Inflow [online]. [cit. 2016-1-9]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/nastroje-pro-spravu-pristupu-k-eiz-soucasna-situace-v-cr
 4. Konsorcia | Albertina icome Praha [online]. [cit. 2016-1-9]. Dostupné z: http://www.aip.cz/podpora/konsorcia/
 5. Nástroje pro správu přístupu k EIZ: současná situace v ČR | Inflow [online]. [cit. 2016-1-9]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/nastroje-pro-spravu-pristupu-k-eiz-soucasna-situace-v-cr
 6. ŽIŽKOVÁ, Štěpánka. "Konsorcia" v ČR. 2005. Dostupné také z: http://eifl.nkp.cz/prezentace_seminar2005/07_Zizkova.pps
 7. Konsorcia :: SUWECO.cz: Konsorcia :: SUWECO.cz [online]. [cit. 2016-1-9]. Dostupné z: http://www.suweco.cz/konsorcia/

Související články

Klíčová slova

predplatné, licencované zdroje, konsorciá, elektronické časopisy, databaze