Podpora dětského čtenářství

Verze z 31. 1. 2018, 11:26, kterou vytvořil Jana.Pivonkova (diskuse | příspěvky) (Reference)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

V dnešní době je dětské čtenářství v České republice velice podporováno. Až donedávna byla problematika dětského čtenářství a jeho podpory vnímána spíše jako okrajová záležitost určená pouze odborníkům jako jsou knihovníci, učitelé, spisovatelé či vydavatelé. V posledním desetiletí však narůstá počet subjektů, které si uvědomují důležitost podpory dětského čtenářství a považují ji za nezbytnou součást výchovy a vzdělání.
Vztah dítěte k četbě má významný vliv nejen na jeho vzdělání a vzdělanost, ale i jeho budoucí profesní a životní vyhlídky.[1] Jedná se ale převážně o podporu, která je věnována akcím, které mají zlepšit čtenářství u dětí. Materiály, které by pomáhaly při přípravě stále chybí. Velkým nedostatkem v České republice je absence nějakého periodika, který by pravidelně informoval o událostech, které proběhly nebo proběhnou na podporu čtenářství. Tyto informace se velice často objevují na internetu, a to převážně na stránkách SKIPu (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Tento svaz pořádá velké množství akcí na toto téma.

Akce na podporu dětského čtenářství ČR

Podpora se rozděluje na akce, které pořádají knihovny (např. Noc s Andersenem, Kniha pro prvňáčka atd.), a které jsou neknihovní (např. Celé Česko čte dětem). Neknihovní akce jsou pořádány za přispění státu, grantů a knihovní akce jsou pořádány převážně na náklady knihoven nebo s částečným příspěvkem od státu nebo grantu.

Knihovní

Akce, které zde budou zmíněny jsou akce, které jsou celostátní a pořádají je knihovny. Existují ale i akce, které si pořádají knihovny samy, tedy zrealizují svůj vlastní nápad. Celostátní akce jsou pořádány pod záštitou Klubu dětských knihoven, který spadá pod SKIP. Mezi nejznámější akce patří:

Noc s Andersenem

Tato akce je asi nejznámější akce, která je i velmi aktivně mediálně propagovaná. Poprvé se akce konal v roce 2000 a postupně se rozšířila i za hranice České republiky. Noc se pořádá vždy 2. dubna, kdy se narodil právě Hans Christian Andersen. Akce probíhá v knihovnách, kdy vybraní dětští čtenáři přespávají v knihovnách a plní zde zajímavé úkoly (malování, vyrábění, zpívaní aj.)

Kde končí svět

Projekt se poprvé objevil v roce 2001 a připravuje ho Klub českých knihoven SKIP. Tato akce se snaží motivovat, podporovat a inovovat knihovny, a to převážně dětské oddělení. Projekt má 4 kategorie: oblast dětského čtenářství, oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní, oblast výtvarných soutěží a oblast literárně-dramatická. Knihovny si vyberou určitou oblast a téma a děti na to téma tvoří. Vybraní jedinci z celé republiky jsou nakonec pasování n „Rytíře Řádu krásného slova“.

Velké říjnové společné čtení

Akce VŘSČ je celostátní akce, která se nevěnuje pouze dětskému čtenářství, ale celkově na podporu čtenářství. Děti se zde zapojují do maratonu čtení, kdy předčítají svým spolužákům.

Den pro dětskou knihu

Jedná se o nejnovější akci v rámci podpory dětského čtenářství. Poprvé se den pro dětskou knihu pořádal v Děčíne v roce 2006. Při této akci se podporují nakladatelé dětských knih a je doprovázená dalšími akcemi jako jsou dny otevřených dveří, výstavy a soutěže.

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

V současnosti se jedná o akci, kterou pořádá SKIP, v rámci knihoven ve spolupráci se školami, a to převážně prvními ročníky ZŠ. Vybraná třída se v průběhu roka dostavuje do knihovny a seznamují se zde s tím, jak knihovna funguje. Na konci roku získávají tzv. Knížku pro prvňáčka. Jedná se o publikaci, která je určena pouze pro účastníky daného ročníku.

Mezi další knihovní akce patří:

Kamarádka knihovna
Anketa SUK – čteme všichni
Ruka v ruce
Děti čtou nevidomým dětem
Poprvé do školy – poprvé do knihovny

Neknihovní

Neknihovní akce jsou zaměřeny nejenom na děti ale také na jejich rodiče, kteří velmi ovlivňují vztah dětí ke knihám.[2]

Celé Česko čte dětem

Nejznámější neknihovní akce, která se věnuje podpoře dětského čtenářství. Cílem akce je ukázat, jak důležité je, aby rodiče četli svým dětem nahlas. Díky tomu se upevňují v rodinách vztahy a důvěra dětí v rodiče. A hlavně upevňuje vztah dětí k četbě. Kampaň se snaží pomoci rodičům, aby pro svoje děti vybírali kvalitní literaturu. Celá akce je velmi dobře mediálně podporována a řada známých osobností veřejně akci podporuje.[3]

Rosteme s knihou

Tento projekt byl poprvé představen na veletrhu Svět knihy Brno v roce 2005. Posláním akce je posílit vztah dětí a dospělých ke čtení knih a literatuře. Akce se snaží novým, zajímavým způsoben oslovit předškoláky a školáky s cílem rozvíjet jejich čtenářské dovednosti.

Děti, čtěte!

Festival, který je pořádán v prostorách Strahovského kláštera a snaží se oslovit zejména děti s rodiči. Tento literárně-dramatický festival pořádá nakladatelství Meander.

Čtení pomáhá

Projekt spojuje podporu dětského čtenářství s charitativními činnostmi. Do projektu, který probíhá na webových stránkách www.ctenipomaha.cz se mohou žáci základních a středních školách zaregistrovat a poté pomáhat. Stačí když si vyberou ze seznamu knihu, přečtou ji a vyplní krátký dotazník. Pokud vyplnili dotazník správně, získají 50 Kč, které mohou darovat na vybranou charitu.

Zdroje

Použitá literatura

ŠILEROVÁ, Eva. Podpora dětského čtenářství v České republice a německy mluvících zemích [online]. Praha, 2013 [cit. 2018-01-17]. Diplomová práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Hana Landová. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/107402/

Odkazy

Reference

  1. GABAL, Ivan a Lenka VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ, 2003. Jak čtou české děti?: analýza výsledků sociologického výzkumu [online]. Praha: Gabal, Analysis & Consulting, 54 s. [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_cten_jak_ctou_ceske_deti. pdf
  2. HOFBAUER, Břetislav, 2004. Děti, mládež a volný čas. Vyd. 1. Praha: Portál, 176 s. ISBN 80-717-8927-5.
  3. MIS, 2011. Čtení pomáhá už v milionech. In: Česká televize [online]. [cit. 2013-07-08]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/130056-cteni-pomaha-uz-v-milionech/

Související články

Externí odkazy

Klíčová slova

dětské čtenářství, projekty, akce