Portál:Psychologie

Verze z 5. 2. 2016, 11:40, kterou vytvořil Jan.Brandejs (diskuse | příspěvky) (odsazení talčítka)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)


Hesla pojící se k jednotlivým disciplínám

zavřít editovat

Neurofyziologie

Vědní oblasti zabývající se nervovou soustavou

Nervová soustava - základní informace

Periferní nervový systém

Centrální nervová soustava

Dílčí témata související s CNS

Další onemocnění nervové soustavy, zejména mozku

Zobrazovací metody v neurovědách

zavřít editovat

Obecná psychologie

Základní obecně-psychologické otázky

Základní pojmy obecné psychologie

Oblasti studia v rámci obecné psychologie

zavřít editovat

Speciální psychopatologie

Základní terminologie

Klasifikace duševních nemocí

Organické duševní poruchy

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

Schizofrenie, schizotypální poruchy a poruchy s bludy

Afektivní poruchy

Neurotické, stresové; disociativní a somatoformní poruchy

Poruchy chování spojené se somatickými či fyziologickými problémy

Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Mentální retardace

Poruchy psychického vývoje

Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a během dospívání

zavřít editovat

Dějiny psychologie

Předvědecká psychologie – protopsychologie

Počátky vědecké - empirické psychologie

Rozumějící větev psychologie

Dějiny dílčích psychologických disciplín

Významné národní školy v rámci psychologie 19. a 20. stol.

Systémy v rámci psychologie od konce 19. stol. a během 20. stol.

zavřít editovat

Psychologie osobnosti

Předmět psychologie osobnosti a základní otázky psychologie osobnosti

Metodologické, diagnostické a metodologicko-teoretické otázky psychologie osobnosti

Determinace osobnosti a determinace chování a prožívání

Biologický základ osobnosti

Popis osobnosti

Struktura a dynamika osobnosti

Integrace osobnosti

Teorie osobnosti

Další otázky související s psychologií osobnosti

Významní autoři v psychologii osobnosti

zavřít editovat

Sexuální psychologie

Základní informace k oboru sexuální psychologie

Projevy sexuálního života - sexualita

Muži, ženy a sexualita

Normalita a patologie v rámci sexuality

Další anomálie v rámci sexuality

Další sexuologická témata

zavřít editovat

Sociální psychologie

Základní východiska sociální psychologie

Dějiny sociální psychologie

Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie

Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata

Metodologické otázky sociální psychologie

Sociální kognice

Sociální postoje

Sociální interakce a vztahy

Komunikace

Sociální skupiny

Sociální vliv (vliv druhých osob či sociálních skupin na jedince)

Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie

Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie

zavřít editovat

Psychologická metodologie

Základní metodologické otázky

Vědecká teorie

Vědecký jazyk


Měření a proměnné

Realizace vědeckého výzkumu

Výzkumné strategie

Výzkumné projekty/plány či designy

Vzorkové přehledy

Sběr dat

Experiment

Metodologicky relevantní charakteristiky posuzované u metod sběru dat a výzkumu obecně

Testování hypotéz

Analýza a interpretace dat

Vědecká zpráva – její podoba a psaní

Sociální zakotvení vědy – vědecká obec

zavřít editovat

Statistika

Deskriptivní statistika

Induktivní statistika

zavřít editovat

Psychologie práce a organizace

Základní východiska psychologie práce a organizace

Historie psychologie práce a organizace a pracovní činnost v historické perspektivě

Základní teoretické přístupy v rámci psychologie práce a organizace

Psycholog práce

Pracovní činnost a její podmínky

Pracovní cyklus

Osobnostní podmíněnost pracovní činnosti

Profesní vývoj a rozvoj

Psychologie práce a sociální psychologie

Psychologie práce a organizace a psychodiagnostika

Obory psychologie příbuzné psychologii práce a organizace

zavřít editovat

Vývojová psychologie

Obecná vývojová psychologie

Dějiny vývojové psychologie

Determinace lidské psychiky

Perodizace lidského vývoje - hlavní terorie vývoje člověka v příslušných oblastech

Ontogeneze člověka a její jednotlivé fáze

Vývoj lidského jedince v dílčích oblastech

Další dílčí témata vývojové psychologie

Významné osobnosti vývojové psychologie

Vývojová patologie - vývojové poruchy

zavřít editovat

Psychologie zdraví

Základní informace o oboru psychologie zdraví

Zdraví

Zdraví a nemoc

Well-being

Štěstí

Resilience a vulnerabilita

Vztah chování/osobnosti a zdraví

Zdravotní péče