Portál:Psychologie/Sociální psychologie: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
 +
'''<big>Základní východiska sociální psychologie</big>'''
 +
 +
* [[Předmět studia sociální psychologie]]
 +
* [[Sociální psychologie v kontextu příbuzných disciplín]]
 +
* [[Vymezení a pojetí sociální psychologie]]
 +
 +
'''<big>Dějiny sociální psychologie</big>'''
 +
 +
* [[Předchůdci sociální psychologie]]
 +
* [[Psychologie národů]] | [[Psychologie davu]]
 +
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci psychoanalýzy]]
 +
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci behaviorismu]]
 +
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci gestaltismu]] ([[Teorie pole]])
 +
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci kognitivní psychologie]]
 +
* [[Symbolický interakcionismus]]
 +
 +
* [[Vývoj studia postojů v rámci sociální psychologie]]
 +
* [[Utváření sociální psychologie jako samostatné vědy ]]
 +
* [[Vývoj sociální psychologie ve 2. polovině 20. století]]
 +
* [[Sociální psychologie v Severní Americe]] | [[Sociální psychologie v Evropě]]
 +
 +
'''<big>Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie</big>'''
 +
 +
* [[William McDougall]] | [[Edward Ross]] | [[Norman Triplett]] | [[Robert Zajonc]] | [[Maximilien Ringelmann]] | [[Floyd H. Allport]] | [[Daniel Katz]] | [[Edward Lee Thorndike]]
 +
* [[Fritz Heider]] | [[Solomon Asch]] | [[Leon Festinger]]
 +
* [[Edward E. Jones]] | [[Keith Davis]] | [[Harold H. Kelley]] | [[Victor Harris]] | [[Theodore Newcomb]]
 +
* [[Daryl Bem]] | [[Richard LaPiere]]
 +
* [[Bibb Latané]] | [[John Darley]] | [[Stanley Milgram]] | [[Henri Tajfel]] | [[William G. Sumner]] | [[Muzafer Sherif]] | [[James Stoner]] | [[Irving Janis]] | [[John A. Lee]] | [[Stanley Schachter]] | [[Allan W. Wicker]] | [[Daniel Batson]] | [[John Dollard]] | [[Neal E. Miller]] | [[Leonard Berkowitz]] | [[Albert Bandura]]
 +
 +
'''<big>Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata</big>'''
 +
 +
* [[Evoluční sociální psychologie]]
 +
** [[Altruismus z evoluční perspektivy]] ([[Inkluzivní fitness]] | [[Reciproční altruismus]])
 +
** [[Afiliace z evoluční perspektivy]]
 +
*** [[Partnerské vztahy z evoluční perspektivy]] ([[Žárlivost v partnerství z evoluční perspektivy]] | [[Výběr partnera z evoluční perspektivy]])
 +
 +
* [[Vývojová sociální psychologie]]
 +
** [[Socializace]]
 +
*** [[Různá pojetí socializace]]
 +
*** [[Obsah socializace]] ([[Sociální role]] | [[Sociální scénáře]] | [[Sociální normy]])
 +
*** [[Socializační činitelé]] | [[Cíle socializace]]
 +
*** [[Procesy zajišťující socializaci]] ([[Výchova]] | [[Vzdělávání]] | [[Sociální učení, nápodoba a identifikace]] | [[Internalizace sociálních norem]])
 +
** [[Vývoj sociálních vztahů]]
 +
** [[Vývoj sociálních znalostí a porozumění sociálnímu světu]]
 +
 +
'''<big>Metodologické otázky sociální psychologie</big>'''
 +
 +
* [[Výzkumné strategie uplatňované v sociální psychologii]]
 +
* [[Hlavní charakteristiky sociálně-psychologického experimentu]]
 +
 +
'''<big>Sociální kognice</big>'''
 +
 +
* [[Sociální kognice]]
 +
* [[Sociální percepce]]
 +
** [[Determinanty sociální percepce]]
 +
** [[Kauzální atribuce]]
 +
*** [[Teorie atribuce]] ([[Teorie korespondujících inferencí]] | [[Kovariační teorie atribuce]])
 +
*** [[Atribuční styly]] | [[Atribuční tendence a chyby v atribučních procesech]] ([[Základní atribuční chyba]])
 +
** [[Kognitivní zkreslení v rámci sociální percepce]] ([[Implicitní teorie osobnosti]] | [[Efekt centrálních rysů]] | [[Efekt rysů pozorovatele]] | [[Efekt primarity]] | [[Halo efekt]] | [[Efekt rohů]] | [[Stereotypizace]]) | [[Heuristiky v sociální percepci]]
 +
 +
'''<big>Sociální postoje</big>'''
 +
 +
* [[Sociální postoje]]
 +
* [[Dimenze postojů]] | [[Zdroje postojů]] | [[Funkce postojů]]
 +
* [[Měření postojů]]
 +
* [[Změny postojů]]
 +
** [[Persuase]] ([[Složky persuasivního procesu]] | [[Faktory důležité pro úspěšnost persuase]] | [[Persuasivní techniky]] | [[Kognitivní disonance]])
 +
 +
'''<big>Sociální interakce a vztahy</big>'''
 +
 +
* [[Prosociální chování]]
 +
** [[Altruismus]] | [[Pomáhající chování]]
 +
** [[Faktory ovlivňující prosociální chování]] ([[Efekt přihlížejícího]])
 +
** [[Možnosti posílení míry prosociálního chování]]
 +
 +
* [[Afiliace]]
 +
** [[Faktory ovlivňující míru afiliace]]
 +
** [[Teorie afiliace]] ([[Teorie sociálního srovnávání]] | [[Teorie sociální směny]])
 +
* [[Atraktivita]]
 +
** [[Aspekty atraktivity]]
 +
** [[Faktory ovlivňující atraktivitu]]
 +
* [[Interpersonální vztahy]]
 +
** [[Partnerské vztahy]]
 +
*** [[Intimita]] ([[Komponenty intimity]] | [[Druhy intimity]] | [[Veřejná intimita]] | [[Enmeshment]])
 +
*** [[Láska]] ([[Druhy lásky]] | [[Teorie lásky]] – [[Triangulární teorie lásky]] | [[Teorie barevného kola lásky]])
 +
*** [[Spokojenost ve vztahu]] | [[Oddanost ve vztahu]] | [[Rozchod a jeho psychologické důsledky]]
 +
 +
* [[Agrese a násilí]]
 +
** [[Agresivní chování]] | [[Agresivita]] | [[Hostilita]] | [[Asertivita]]
 +
** [[Formy agrese]]
 +
** [[Faktory ovlivňující agresi]]
 +
** [[Teorie agrese]] ([[Agrese coby vrozený pud]] | [[Frustrační hypotéza agrese]] | [[Kognitivní teorie agrese]] | [[Teorie transferu excitace]] | [[Teorie sociálního učení agrese]] | [[Interakční teorie agrese]] | [[Teorie scénářů]] | [[Integrativní teorie agrese]] | [[Všeobecný model agrese]])
 +
** [[Domácí násilí]] | [[Agrese ve škole a v práci]] | [[Skupinová agrese]]
 +
 +
* [[Konflikty]]
 +
** [[Příčiny konfliktů]] | [[Klasifikace konfliktů]] 
 +
** [[Strategie řešení konfliktů]] ([[Vyjednávání]] | [[Mediace konfliktů]])
 +
** [[Eskalace konfliktů]]
 +
 +
* [[Kooperace]] | [[Kompetice]]
 +
 +
'''<big>Komunikace</big>'''
 +
 +
* [[Struktura komunikace]] | [[Komunikační prostředky]] | [[Druhy komunikace]]
 +
* [[Verbální komunikace]]
 +
* [[Neverbální komunikace]] ([[Mimika]] | [[Gestika]] | [[Kinezika]] | [[Posturika]] | [[Proxemika]] | [[Haptika]] | [[Paralingvistické projevy]])
 +
* [[Interpersonální, skupinová a masová komunikace]]
 +
 +
'''<big>Sociální skupiny</big>'''
 +
 +
* [[Druhy sociálních útvarů]] ([[Sociální agregát]] | [[Dav]] | [[Sociální skupina]])
 +
* [[Struktura malé skupiny – vztahy, role, statusy, normy]] ([[Diferenciace rolí v sociální skupině]] | [[Diferenciace postavení v sociální skupině]])
 +
* [[Dynamika malé skupiny]]
 +
* [[Formování sociálních skupin]]
 +
* [[Specifika komunikace v sociálních skupinách]]
 +
* [[Členství ve skupině]] – [[Sociální identita]
 +
* [[Vztahy jedinců v rámci skupině]] | [[Skupinová koheze]]
 +
* [[Vztahy mezi sociálními skupinami]] | [[Meziskupinové chování]] ([[In-group a out-group fenomén]] | [[In-group favoritismus]]) | [[Odlišnosti meziskupinového a interpersonálního chování]] | [[Meziskupinové konflikty]]
 +
* [[Hromadné chování, masové psychické jevy]]
 +
 +
'''<big>Sociální vliv (vliv druhých osob či sociálních skupin na jedince)</big>'''
 +
 +
* Vliv jedince na chování druhého jedince
 +
** [[Poslušnost vůči autoritě]] | [[Hawthornský efekt]]
 +
* Vliv více osob (zejm. sociálních skupin) na chování jedince
 +
** [[Efekt přihlížejícího]]
 +
** [[Sociální konformita]] | [[Inovace coby vliv menšiny]]
 +
** [[Pluralitní ignorance]]
 +
** [[Skupinový výkon – Sociální facilitace a skupinová inhibice]] | [[Sociální zahálení]]
 +
** [[Skupinové rozhodování]] – [[Skupinová polarizace]] | [[Skupinové myšlení]]
 +
 +
'''<big>Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie</big>'''
 +
 +
* [[Činné já]] ([[Já-motivy]]: [[Egocentricita]] | [[Benefektance]] | [[Kognitivní konzervatismus]])
 +
* [[Sebepojetí]] ([[Identita]] | [[Složky sebepojetí]] | [[Zdroje sebepojetí]]) | [[Sebehodnocení]] | [[Teorie diskrepance v sebepojetí]]
 +
 +
'''<big>Emoce z perspektivy sociální psychologie</big>'''
 +
 +
* [[Komponenty emocí]] (Expresivní složka emocí – [[Mikrovýrazy]] | [[Display rules]])
 +
* [[Druhy emocí]]
 +
* [[Teorie emocí]]
 +
* [[Emoční inteligence]]
 +
* [[Vliv emocí na sociální percepci]] | [[Vliv emocí na rozhodování v sociálních situacích]]
 +
 +
 +
 
* [[Sociální psychologie]]
 
* [[Sociální psychologie]]
 
** [[Sociální percepce]] | [[Sociální poznávání a interpretace]]
 
** [[Sociální percepce]] | [[Sociální poznávání a interpretace]]

Verze z 2. 6. 2018, 19:56

Základní východiska sociální psychologie

Dějiny sociální psychologie

Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie

Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata

Metodologické otázky sociální psychologie

Sociální kognice

Sociální postoje

Sociální interakce a vztahy

Komunikace

Sociální skupiny

Sociální vliv (vliv druhých osob či sociálních skupin na jedince)

Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie

Emoce z perspektivy sociální psychologie