Proces řízení projektových rizik

Riziko je jakákoliv nežádoucí, nečekaná nebo neplánovaná událost, která může mít negativní dopad na náš projekt, může ohrozit jeden nebo více cílů projektu a má určitou pravděpodobnost výskytu. Rizikem jsou i události, které mají na projekt pozitivní dopad, ale jsou nečekané.

Řízení rizik (risk management) je neustále se opakující sled vzájemně souvisejících aktivit, které mají za cíl zvládnout potenciální rizika. Tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu a snížit jejich dopad na projekt.

Řízení rizik

Čtyři základní důvody proč mít řízení rizik na vysoké úrovni:

  1. 1. Předcházíme nepříjemným a nečekaným situacím
  2. 2. Vyhneme se krizovému řízení
  3. 3. Předejdeme výskytu problémů
  4. 4. Zamezíme jejich vystupňování

Řízení rizik musí probíhat včas, často, pravidelně a na všech úrovních projektu.

Proces řízení rizik má čtyři hlavní, na sebe navazující a neustále se opakující části: 1. Identifikace rizik 2. Zhodnocení rizik 3. Ošetření rizik 4. Monitoring rizik