Projektový trojimperativ a životní cyklus projektu dle PMBoK. Základní popis obsahu a smyslu jednotlivých fází: Porovnání verzí

(Zrušena verze 63883 od uživatele Sabina.Junova (diskuse))
Značka: Vrácení zpět
Řádek 1: Řádek 1:
'''Trojúhelník projektového řízení''' (někdy Magický trojúhelník projektového řízení, Projektový trojimperativ) je vyjádření tří základních parametrů, kterými je měřen úspěch projektu, tedy '''čas''', '''rozpočet''' projektu a '''kvalita''' výstupů. '''Udržení magického trojúhelníku v rovnováze''' je největším uměním kvalitních manažerů projektu. Neexistuje jednoznačné pravidlo jak toho dosáhnout. Je to především o zkušenostech a správném odhadu situace na projektu a předcházení situací, které bortí harmonogram, rozpočet nebo kvalitu.
+
==Projektový trojimperativ==
 +
'''Projektový trojimperativ''' (také známý jako Triple Constraint nebo the Iron Triangle) je grafický model znázorňující vztah základních parametrů ovlivňujícíhc úspěšnost a kvalitu projektu. Těmito parametry jsou:
 +
*'''Specifikace''' (scope, rozsah) - jasně specifikovaný rozsah projektu, který definuje jeho cíl (co je nutné udělat)
 +
*'''Zdroje''' (cost, náklady) - naplánované náklady projektu (lidské zdroje, vybavení, finanční rozpočet)
 +
*'''Čas''' (time) - odhad časového plánu nutného pro úspěšné splnění projektu (jasně daný začátek a konec projektu)
 +
Tyto parametry si navzájem konkurují, když dojde ke změně jednoho z parametrů, musí dojít k úpravě alespoň jednoho z dalších, jinak se riskuje ztráta na kvalitě projektu. Cílem projektového managementu jako disciplíny je poskytování nástrojů a technik projektovému týmu pro organizaci práce vedoucí ke splnění těchto parametrů. Prací projektového manažera je udržet trojimperativ vyvážený.<ref>Project management triangle, 2001-. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2021-01-23]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management_triangle</ref>
  
== Životní cyklus projektu ==
+
==Životní cyklus projektu==
  
 
'''Standard PMBOK rozděluje projekt do 9 znalostních oblastí a 5 základních fází''' (stádií projektu), kterými je '''příprava''', '''plánování''', '''realizace''', '''kontrola''' a '''ukončení'''. Tyto fáze nejsou seřazeny sekvenčně za sebou, ale různě se prolínají.
 
'''Standard PMBOK rozděluje projekt do 9 znalostních oblastí a 5 základních fází''' (stádií projektu), kterými je '''příprava''', '''plánování''', '''realizace''', '''kontrola''' a '''ukončení'''. Tyto fáze nejsou seřazeny sekvenčně za sebou, ale různě se prolínají.

Verze z 23. 1. 2021, 21:07

Projektový trojimperativ

Projektový trojimperativ (také známý jako Triple Constraint nebo the Iron Triangle) je grafický model znázorňující vztah základních parametrů ovlivňujícíhc úspěšnost a kvalitu projektu. Těmito parametry jsou:

  • Specifikace (scope, rozsah) - jasně specifikovaný rozsah projektu, který definuje jeho cíl (co je nutné udělat)
  • Zdroje (cost, náklady) - naplánované náklady projektu (lidské zdroje, vybavení, finanční rozpočet)
  • Čas (time) - odhad časového plánu nutného pro úspěšné splnění projektu (jasně daný začátek a konec projektu)

Tyto parametry si navzájem konkurují, když dojde ke změně jednoho z parametrů, musí dojít k úpravě alespoň jednoho z dalších, jinak se riskuje ztráta na kvalitě projektu. Cílem projektového managementu jako disciplíny je poskytování nástrojů a technik projektovému týmu pro organizaci práce vedoucí ke splnění těchto parametrů. Prací projektového manažera je udržet trojimperativ vyvážený.[1]

Životní cyklus projektu

Standard PMBOK rozděluje projekt do 9 znalostních oblastí a 5 základních fází (stádií projektu), kterými je příprava, plánování, realizace, kontrola a ukončení. Tyto fáze nejsou seřazeny sekvenčně za sebou, ale různě se prolínají.

Velmi podstatná je u fáze kontroly zpětná vazba s fází realizace a plánování. Vyjadřuje fakt, že výstupy z kontrolních procesů při realizaci aktualizují plán, samotný průběh projektu i samotné výsledky projektu. Realizace projektu zahrnuje věcné činnosti na projektu (například při stavbě budovy jsou to stavební práce). Fáze ukončení vychází z výsledků jednotlivých kontrol a vyhodnocuje projekt jako celek. Vyhodnocené poznatky by měly být využity k aktualizaci metodiky. Na konci kapitoly se pak PMBOK snaží poukázat na ostatní aspekty řízení projektů jako jsou např. kultura organizace a sociálně-ekonomické aspekty.

  1. Inicializační procesy - Dokument pro tuto skupinu popisuje překvapivě jen jeden proces a to proces inicializace. Jde v něm především o schválení projektu popřípadě další fáze projektu.
  2. Plánovací procesy - Tato skupina obsahuje 10 hlavních a 9 podpůrných procesů zasahujících do všech znalostních oblastí. Jde o poměrně klíčovou skupinu procesů, která obsahuje procesy jako je např. definování rozsahu, plánování čerpání zdrojů a přiřazení zdrojů činnostem, odhady nákladů a času a v neposlední řadě kompletní analýzu rizik (nalézá se v podpůrných procesech). Všechny procesy jsou popsány ve znalostních oblastech PMBOK. Znalostní oblasti a jejich vazby na skupiny procesů jsou názorně zobrazeny na obrázku 4.
  3. Realizační procesy - Někdy se tato skupina nazývá spouštěcí procesy. Obsahuje jeden hlavní a sedm podpůrných procesů. Hlavní proces nazvaný „realizace plánu projektu“ je zaměřen na řízení dílčích činností na projektu definovaných v plánu. K tomu mu napomáhají pomocné procesy jako je např. „distribuce informací“, „dosahování kvality“ atd.
  4. Kontrolní procesy - Tato skupina je rozdělena na dva hlavní a šest pomocných procesů. Hlavní procesy se nazývají „reportování“ a „integrovaná kontrola“. Zaměřují se zejména na zajištění kvalitního reportingu a integrovanou kontrolu změn. Pomocné procesy pak detailněji popisují dílčí kontroly (např. kontrola změn, rizik, harmonogramu, kvality nákladů a verifikace cílů a rozsahu).
  5. Ukončovací procesy - Poslední skupina procesů neobsahuje pomocné procesy a je rozdělena do dvou hlavních procesů nazvaných „administrativní zakončení“ (fáze i procesu) a „uzavírání smluv“ (nejen hlavních ale i uzavírání kontraktů se subdodavateli).

Zdroje

Reference

  1. Project management triangle, 2001-. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2021-01-23]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management_triangle

Související články

Klíčová slova