Projektový trojimperativ a životní cyklus projektu dle PMBoK. Základní popis obsahu a smyslu jednotlivých fází: Porovnání verzí

(Zrušena verze 63922 od uživatele Sabina.Junova (diskuse))
Značka: Vrácení zpět
Řádek 27: Řádek 27:
  
 
===Související články===
 
===Související články===
 
+
[[Znalostní oblasti PMBoK]]
 +
[[Metodiky projektového managementu, jejich obsah a smysl]]
 +
[[Iniciační fáze projektu, obsah, smysl a odlišnost proti fázi plánování. Business case, RFI a RFP]]
 +
[[Povinnosti vedoucího projektu v ukončovací fázi projektu]]
 
===Klíčová slova===
 
===Klíčová slova===
 
+
projektový management, PMBoK, životní cyklus projektu, fáze životního cyklu projektu, projektový trojimperativ
 
[[Kategorie:Státnicové otázky UISK]]
 
[[Kategorie:Státnicové otázky UISK]]

Verze z 24. 1. 2021, 20:40

Projektový trojimperativ

Grafické znázornění projektového trojimperativu


Projektový trojimperativ (také známý jako Triple Constraint nebo the Iron Triangle) je grafický model znázorňující vztah základních parametrů ovlivňujících úspěšnost a kvalitu projektu. Těmito parametry jsou:

 • Specifikace (scope, rozsah) - jasně specifikovaný rozsah projektu, který definuje jeho cíl (co je nutné udělat)
 • Zdroje (cost, náklady) - naplánované náklady projektu (lidské zdroje, vybavení, finanční rozpočet)
 • Čas (time) - odhad časového plánu nutného pro úspěšné splnění projektu (jasně daný začátek a konec projektu)

Tyto parametry si navzájem konkurují, když dojde ke změně jednoho z parametrů, musí dojít k úpravě alespoň jednoho z dalších, jinak se riskuje ztráta na kvalitě projektu (např. při rozšíření specifikace projektu je nutné také navýšit zdroje i čas). Cílem projektového managementu jako disciplíny je poskytování nástrojů a technik projektovému týmu pro organizaci práce vedoucí ke splnění těchto parametrů. Prací projektového manažera je udržet trojimperativ vyvážený.[1]

Životní cyklus projektu


Životní cyklus projektu slouží k definici začátku a konce projektu, jaké procesy musí proběhnout a kdo by se na nich měl podílet a dává to do kontextu jednotlivých fází. Popis životního cyklu může být jak velice obecný, tak i velice detailní, obsahující formuláře, tabulky a kontrolní seznamy.

Standard PMBOK rozděluje projekt do 9 znalostních oblastí a 5 základních fází (stádií projektu) a mezi ně rozděluje jednotlivé procesy. Základními fázemi jsou příprava, plánování, realizace, kontrola a ukončení. Tyto fáze nejsou seřazeny sekvenčně za sebou, ale různě se prolínají. Procesy jsou navzájem propojeny svými výsledky - výstupy jednoho procesy se často stávají vstupy k dalšímu procesu.

 1. Tabulka mapující procesy projektu v kontextu základních fází a znalostních oblastí PMBoK
  Inicializační procesy - Autorizace projektu nebo fáze. Dokument pro tuto skupinu popisuje překvapivě jen jeden proces a to proces inicializace. Jde v něm především o schválení projektu popřípadě další fáze projektu. Probíhají přípravné činnosti jako jednání se zákazníkem, příprava zdrojů, schvalování a podobně.
 2. Plánovací procesy - Definice a rafinace cílů a výběr nejlepších činností pro úspěch projektu. Tato skupina obsahuje 10 hlavních a 9 podpůrných procesů zasahujících do všech znalostních oblastí. Jde o poměrně klíčovou skupinu procesů, která obsahuje procesy jako je např. definování rozsahu, plánování čerpání zdrojů a přiřazení zdrojů činnostem, odhady nákladů a času a v neposlední řadě kompletní analýzu rizik (nalézá se v podpůrných procesech).
 3. Realizační procesy - Koordinace lidí a dalších zdrojů pro realizaci plánů. Někdy se tato skupina nazývá spouštěcí procesy. Obsahuje jeden hlavní a sedm podpůrných procesů. Hlavní proces nazvaný „realizace plánu projektu“ je zaměřen na řízení dílčích činností na projektu definovaných v plánu. K tomu mu napomáhají pomocné procesy jako je např. „distribuce informací“, „dosahování kvality“ atd. Realizace projektu zahrnuje věcné činnosti na projektu (například při stavbě budovy jsou to stavební práce).
 4. Kontrolní procesy - Ujištění, že cíle projektu jsou naplňovány pravidelným monitorováním a měřením výstupů. Tato skupina je rozdělena na dva hlavní a šest pomocných procesů. Hlavní procesy se nazývají „reportování“ a „integrovaná kontrola“. Zaměřují se zejména na zajištění kvalitního reportingu a integrovanou kontrolu změn. Pomocné procesy pak detailněji popisují dílčí kontroly (např. kontrola změn, rizik, harmonogramu, kvality nákladů a verifikace cílů a rozsahu). Velmi podstatná je u fáze kontroly zpětná vazba s fází realizace a plánování. Vyjadřuje fakt, že výstupy z kontrolních procesů při realizaci aktualizují plán, samotný průběh projektu i samotné výsledky projektu.
 5. Ukončovací procesy - Formalizace přijetí projektu a jeho zakončení.Poslední skupina procesů neobsahuje pomocné procesy a je rozdělena do dvou hlavních procesů nazvaných „administrativní zakončení“ (fáze i procesu) a „uzavírání smluv“ (nejen hlavních ale i uzavírání kontraktů se subdodavateli). Fáze ukončení vychází z výsledků jednotlivých kontrol a vyhodnocuje projekt jako celek. Vyhodnocené poznatky by měly být využity k aktualizaci metodiky.[2]

Zdroje

Reference

 1. Project management triangle, 2001-. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2021-01-23]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management_triangle
 2. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide), 2001. 2000 edition. Pennsylvania: Project Management Institute. ISBN 1-880410-25-7.

Související články

Znalostní oblasti PMBoK Metodiky projektového managementu, jejich obsah a smysl Iniciační fáze projektu, obsah, smysl a odlišnost proti fázi plánování. Business case, RFI a RFP Povinnosti vedoucího projektu v ukončovací fázi projektu

Klíčová slova

projektový management, PMBoK, životní cyklus projektu, fáze životního cyklu projektu, projektový trojimperativ