Rudolf Vlasák: Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 24 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
== Osobní a profesní život ==
+
'''Doc. PhDr. Rudolf Vlasák''' (15. června 1936) vysokoškolský pedagog, dlouholetý ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a čelní představitel české informační vědy je uznávaným odborníkem především v oblasti projektování automatizovaných informačních systémů a informační politiky. Významně se zasloužil o rozvoj oboru vědecko-technických informací a Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.<br />
Doc. PhDr. Rudolf Vlasák dokončil v roce 1961 studium na katedře knihovnictví na Institutu osvěty a novinářství UK. Poté pracoval ve výzkumu, vývoji a realizaci rozsáhlých automatizovaných informačních systémů. V roce 1967 se stal spoluautorem systému KOMPAS ‒ jednoho z prvních českých automatizovaných bibliografických systémů. V letech 1990 ‒ 1997 pracoval jako vědecký tajemník v nově vzniklém Národním informačním středisku. Zároveň působil na Katedře vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakulty UK, kde se habilitoval. V letech 1994 ‒ 2002 působil jako ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví. Pro tento ústav získal akreditaci vědeckého programu doktorského studia Informační věda a zasloužil se i o získání nových prostor v Jinonicích. Publikoval 5 monografií  a zhruba 270 odborných článků. Nyní je předsedou České informační společnosti v rámci ČSVTS a předsedou oborové rady pro obor Informační věda na FF UK.
+
<br />
  
== Publikační činnost ==
+
=== Biografie a vzdělání ===
* Automatizace knihovnických systémů
+
Po maturitní zkoušce na gymnáziu byl přijat ke studiu na České vysoké učení technické, fakultu inženýrského stavitelství. Velmi brzy se však rozhodl změnit nejen studovaný obor a fakultu, ale i vysokou školu a přihlásit se na Filologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na Katedru knihovnictví. Obory knihovnictví, čeština a technologie vystudoval a v roce 1961 obhájil diplomovou práci na téma Předmětový rejstřík k systematickému katalogu. Úspěšně složil státní zkoušku a zakončil studia s červeným diplomem. V roce 1992 obhájil na Katedře vědeckých informací a knihovnictví Univerzity Karlovy habilitační práci a získal titul docent v oboru vědeckotechnické informace.<ref name="rozhovor">ŠAFÁŘOVÁ, Lucie; NOVÁKOVÁ, Veronika; LUTZOVÁ Alžběta a Petr MATIČKA. <i>Rozhovor s Rudolfem Vlasákem</i>. Praha: UK, 2015. Dostupné také z: https://wikisofia.cz/index.php?title=Rudolf_Vlasák</ref>><ref name="vlasák">VLASÁK, Rudolf. <i>Wikisofia - heslo [osobní online elektronická komunikace]: Message to</i>. 2016-1-28, Osobní komunikace,neveřejná</ref>
* Racionalizace informačních procesů
 
* Světové informační systémy a služby
 
* Základy projektování informačních systémů
 
* Světový informační průmysl
 
  
==[[Rozhovor s Rudolfem Vlasákem]]==
+
=== Profesní kariéra ===
 +
Po základní vojenské službě nastoupil jako vedoucí dokumentace a studijně rozborových prací zahraničního politického tisku na Vojenskou politickou akademii Klementa Gottwalda, kde na základech vědecké knihovny vzniklo vědecko-informační středisko s důrazem na dokumentaci, studijně rozborové a rešeršní činnosti. Právě v této instituci se doc. Vlasák setkal s významnými osobnostmi informační vědy a příbuzných oborů, ale také s novými technologiemi (počítači), které přinášely nové výzvy.
 +
Zabýval se možnostmi lingvistického a také logického základu tvorby předmětových hesel.<br />
 +
 +
V druhé polovině šedesátých let byl projektantem a spoluautorem pořádacího systému KOMPAS (Kombinovaný pořádací automatizovaný systém). Klíčovou myšlenkou projektu KOMPAS byla schopnost systému vytěžit z jediného vstupu vždy co nejvíce různých druhů výstupů a tím plnit co nejvíce informačních funkcí.<br />
 +
 +
V roce 1969 se stal vedoucím oddělení automatizace systémů úseku výzkumu racionalizace ÚVTEI (Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací) soustřeďujícím se na modernizaci jednotlivých zpracovatelských informačních procesů, orientovaných na výpočetní techniku.
 +
Byl členem týmu pracujícím na projektu automatizace Státní technické knihovny ÚVTEI a věnoval se i dalším dílčím výzkumům automatizace knihoven.<br />
 +
 
 +
V Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, které bylo pozdněji transformováno na Národní informační středisko ČR, naplno působil v různých pozicích až do roku 1992, kdy nastoupil na částečný úvazek jako odborný asistent na Katedru vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakulty UK (od roku 1993 Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK). V letech 1994 - 2002 zastával doc. PhDr. Vlasák v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK funkci ředitele. V tomto období obor informační studia a knihovnictví zaznamenal nebývalý rozkvět. V roce 1996 ÚISK získal akreditaci doktorského studia pro obor informační věda, počet studentů tohoto oboru ve všech studijních programech se zvýšil ze sedmnácti na pět set a pro ÚISK byly získány nové prostory v Jinonicích. Na vzdory plnému pracovnímu nasazení v ÚISK doc. PhDr. Vlasák ještě zastával a to až do roku 1997 funkci vědeckého tajemníka ústředního ředitele Národního informačního střediska ČR. Od roku 2002 do roku 2005 doc. PhDr. Vlasák působil na ÚISK jako zástupce ředitele a od roku 2005 do roku 2009 jako kmenový pedagog. V současné době doc. PhDr. Vlasák stále vyučuje v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK jako externista.<ref name="rozhovor" /><ref name="vlasák" /><br />
 +
 
 +
Během své profesní kariéry publikoval 5 monografií  a zhruba 270 odborných článků. Byl předsedou České informační společnosti Českého svazu vědecko-technických společností a dlouholetým předsedou oborové rady oboru Informační věda na FF UK.<br />
 +
<br />
 +
[[Rozhovor s Rudolfem Vlasákem]]
 +
 
 +
=== '''Bibliografie - výběrově''' ===
 +
# <small>VLASÁK, Rudolf. Světové informační systémy a služby: informační průmysl. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 178 s. ISBN 80-7066-801-6.
 +
# VLASÁK, Rudolf, ed. Automatizace knihovnických systémů 1994: Sborník příspěvků ze semináře pořádaného 5.-6. října 1994 na Univerzitě Karlově v Praze. B.v. Praha: SKIP, 1994. 55 s. Aktuality SKIP. ISBN 80-85851-02-4.
 +
# VLASÁK, Rudolf, ed. Automatizace knihovnických systémů 1994: Sborník příspěvků ze semináře pořádaného 5.-6. října 1994 na Univerzitě Karlově v Praze. B.v. Praha: SKIP, 1994. 55 s. Aktuality SKIP. ISBN 80-85851-02-4.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Informační společnost Internet, FID a my. I '94, 1994, 36(9), s. 218-221. ISSN 0862-9382.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Bílý dům, americké knihovnictví a informační politika pro 21. století. Infocus, 1995, 1(2), s. 62-64.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Evropské a světové projekty informační infrastruktury z pohledu českého knihovnictví. Infocus, 1995, 1(5), s. 134-135. ISSN 1211-0892.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Automatizace knihovnických systémů 1995 / Sest. Rudolf Vlasák. Praha : SKIP, 1995. 75 s.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Knihovny a telekomunikace.In Automatizace knihovnických systémů 1995. Praha : SKIP, 1995, s. 5-12, lit.6.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Informační dálnice a knihovny. - Praha : SKIP, 1995. 82 s.Vize roku 2020.In "i°95". - Roč. 37, č.5 (1995), s. 135-137.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Informační dálnice a knihovny. 2. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: SKIP, 1996. 116 s. Aktuality SKIP; sv. 11. ISBN 80-85851-05-9.
 +
# VLASÁK, Rudolf a KALKUS, Stanislav. For what professional positions should LIS school prepare today's information specialists?. FID news bulletin, 1997, 47(4), s. 119-122. ISSN 0014-5874.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Jiří Cejpek sedmdesátníkem. Čtenář, 1998, 50(2), s. 46-47. ISSN 0011-2321.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Významná americká databázová centra: učební text. 1. vyd. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1998. 52 s.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Světový informační průmysl. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 341 s. ISBN 80-7184-840-9.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Nová paradigmata knihovnictví. Inforum [online]. [Praha]: Albertina icome Praha, 1999 [cit. 2016-01-29]. Dostupné z: http://inforum.sk/archiv/inforum1999/prednasky/vlasak.htm.
 +
# VLASÁK, Rudolf. K evropské standardizaci kvalifikačních nároků na knihovnicko-informační profese. Čtenář, 2000, 52(9), s. 243-247. ISSN 0011-2321.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání. Národní knihovna, 2001, 12(3), s. 159-168. ISSN 0862-7487. Dostupné také z: http://oldknihovna.nkp.cz/NKKR0103/0103159.html.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Informační politika - základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích: učební texty. V Praze: Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2001. 160 l.
 +
# VLASÁK, Rudolf a BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 144 s. ISBN 80-246-0727-1.
 +
# KOFNOVEC, Ladislav et al. Augustin Merta - reflexe života a díla při příležitosti jeho 90. narozenin: Augustin Merta očima přátel, kolegů, žáků. Národní knihovna, 2004, 15(3), s. 172-177. ISSN 0862-7487. Dostupné také z: http://oldknihovna.nkp.cz/NKKR0403/0403172.html.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Knihovny a knihovny dnes a zítra. Knihovny současnosti 2005. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2005. s. 19-37. ISBN 80-86249-30-1. Dostupné také z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2005/2005-0-019.pdf.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Informační věda v aspektech okolních i vlastních oborů: pohled světoznámé osobnosti hispánského původu. Čtenář, 2007, 59(7-8), s. 229-232. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/archiv/pdf-2007/cislo-07-08-2007-25-60.htm.
 +
# VLASÁK, Rudolf. Česká informační politika včera a dnes. IT lib, 2011, 15(1), s. 11-14. ISSN 1335-793X. Dostupné také z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2011/1/ceska-informacni-politika-vcera-a-dnes.html?page_id=811.
 +
# VLASÁK, Rudolf a MATULA, Kamil. Acta bibliothecalia et informatica. V Opavě: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav informatiky, 2014. 84 s. ISBN 978-80-7510-042-9.</small>
  
 
=== Použitá literatura ===
 
=== Použitá literatura ===
* SCK - Slovník českých knihovníků. Databáze Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000527&local_base=SCK
+
SCK - Slovník českých knihovníků. Databáze Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000527&local_base=SCK
* Doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Ústav informačních studií a knihovnictví [online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z: http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/vlasak-rudolf/author/vlasakr
 
  
 
=== Klíčová slova ===
 
=== Klíčová slova ===
 
Historie knihovnictví, Ústav informačních studií a knihovnictví
 
Historie knihovnictví, Ústav informačních studií a knihovnictví
 +
 +
===Reference===
 +
<references />
 +
  
 
[[Kategorie: Informační studia a knihovnictví]]
 
[[Kategorie: Informační studia a knihovnictví]]
 
[[Kategorie:Osobnosti informační vědy a knihovnictví]]
 
[[Kategorie:Osobnosti informační vědy a knihovnictví]]
 +
[[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]

Aktuální verze z 5. 4. 2017, 08:10

Doc. PhDr. Rudolf Vlasák (15. června 1936) vysokoškolský pedagog, dlouholetý ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a čelní představitel české informační vědy je uznávaným odborníkem především v oblasti projektování automatizovaných informačních systémů a informační politiky. Významně se zasloužil o rozvoj oboru vědecko-technických informací a Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.

Biografie a vzdělání

Po maturitní zkoušce na gymnáziu byl přijat ke studiu na České vysoké učení technické, fakultu inženýrského stavitelství. Velmi brzy se však rozhodl změnit nejen studovaný obor a fakultu, ale i vysokou školu a přihlásit se na Filologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na Katedru knihovnictví. Obory knihovnictví, čeština a technologie vystudoval a v roce 1961 obhájil diplomovou práci na téma Předmětový rejstřík k systematickému katalogu. Úspěšně složil státní zkoušku a zakončil studia s červeným diplomem. V roce 1992 obhájil na Katedře vědeckých informací a knihovnictví Univerzity Karlovy habilitační práci a získal titul docent v oboru vědeckotechnické informace.[1]>[2]

Profesní kariéra

Po základní vojenské službě nastoupil jako vedoucí dokumentace a studijně rozborových prací zahraničního politického tisku na Vojenskou politickou akademii Klementa Gottwalda, kde na základech vědecké knihovny vzniklo vědecko-informační středisko s důrazem na dokumentaci, studijně rozborové a rešeršní činnosti. Právě v této instituci se doc. Vlasák setkal s významnými osobnostmi informační vědy a příbuzných oborů, ale také s novými technologiemi (počítači), které přinášely nové výzvy. Zabýval se možnostmi lingvistického a také logického základu tvorby předmětových hesel.

V druhé polovině šedesátých let byl projektantem a spoluautorem pořádacího systému KOMPAS (Kombinovaný pořádací automatizovaný systém). Klíčovou myšlenkou projektu KOMPAS byla schopnost systému vytěžit z jediného vstupu vždy co nejvíce různých druhů výstupů a tím plnit co nejvíce informačních funkcí.

V roce 1969 se stal vedoucím oddělení automatizace systémů úseku výzkumu racionalizace ÚVTEI (Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací) soustřeďujícím se na modernizaci jednotlivých zpracovatelských informačních procesů, orientovaných na výpočetní techniku. Byl členem týmu pracujícím na projektu automatizace Státní technické knihovny ÚVTEI a věnoval se i dalším dílčím výzkumům automatizace knihoven.

V Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, které bylo pozdněji transformováno na Národní informační středisko ČR, naplno působil v různých pozicích až do roku 1992, kdy nastoupil na částečný úvazek jako odborný asistent na Katedru vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakulty UK (od roku 1993 Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK). V letech 1994 - 2002 zastával doc. PhDr. Vlasák v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK funkci ředitele. V tomto období obor informační studia a knihovnictví zaznamenal nebývalý rozkvět. V roce 1996 ÚISK získal akreditaci doktorského studia pro obor informační věda, počet studentů tohoto oboru ve všech studijních programech se zvýšil ze sedmnácti na pět set a pro ÚISK byly získány nové prostory v Jinonicích. Na vzdory plnému pracovnímu nasazení v ÚISK doc. PhDr. Vlasák ještě zastával a to až do roku 1997 funkci vědeckého tajemníka ústředního ředitele Národního informačního střediska ČR. Od roku 2002 do roku 2005 doc. PhDr. Vlasák působil na ÚISK jako zástupce ředitele a od roku 2005 do roku 2009 jako kmenový pedagog. V současné době doc. PhDr. Vlasák stále vyučuje v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK jako externista.[1][2]

Během své profesní kariéry publikoval 5 monografií a zhruba 270 odborných článků. Byl předsedou České informační společnosti Českého svazu vědecko-technických společností a dlouholetým předsedou oborové rady oboru Informační věda na FF UK.

Rozhovor s Rudolfem Vlasákem

Bibliografie - výběrově

 1. VLASÁK, Rudolf. Světové informační systémy a služby: informační průmysl. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 178 s. ISBN 80-7066-801-6.
 2. VLASÁK, Rudolf, ed. Automatizace knihovnických systémů 1994: Sborník příspěvků ze semináře pořádaného 5.-6. října 1994 na Univerzitě Karlově v Praze. B.v. Praha: SKIP, 1994. 55 s. Aktuality SKIP. ISBN 80-85851-02-4.
 3. VLASÁK, Rudolf, ed. Automatizace knihovnických systémů 1994: Sborník příspěvků ze semináře pořádaného 5.-6. října 1994 na Univerzitě Karlově v Praze. B.v. Praha: SKIP, 1994. 55 s. Aktuality SKIP. ISBN 80-85851-02-4.
 4. VLASÁK, Rudolf. Informační společnost Internet, FID a my. I '94, 1994, 36(9), s. 218-221. ISSN 0862-9382.
 5. VLASÁK, Rudolf. Bílý dům, americké knihovnictví a informační politika pro 21. století. Infocus, 1995, 1(2), s. 62-64.
 6. VLASÁK, Rudolf. Evropské a světové projekty informační infrastruktury z pohledu českého knihovnictví. Infocus, 1995, 1(5), s. 134-135. ISSN 1211-0892.
 7. VLASÁK, Rudolf. Automatizace knihovnických systémů 1995 / Sest. Rudolf Vlasák. Praha : SKIP, 1995. 75 s.
 8. VLASÁK, Rudolf. Knihovny a telekomunikace.In Automatizace knihovnických systémů 1995. Praha : SKIP, 1995, s. 5-12, lit.6.
 9. VLASÁK, Rudolf. Informační dálnice a knihovny. - Praha : SKIP, 1995. 82 s.Vize roku 2020.In "i°95". - Roč. 37, č.5 (1995), s. 135-137.
 10. VLASÁK, Rudolf. Informační dálnice a knihovny. 2. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: SKIP, 1996. 116 s. Aktuality SKIP; sv. 11. ISBN 80-85851-05-9.
 11. VLASÁK, Rudolf a KALKUS, Stanislav. For what professional positions should LIS school prepare today's information specialists?. FID news bulletin, 1997, 47(4), s. 119-122. ISSN 0014-5874.
 12. VLASÁK, Rudolf. Jiří Cejpek sedmdesátníkem. Čtenář, 1998, 50(2), s. 46-47. ISSN 0011-2321.
 13. VLASÁK, Rudolf. Významná americká databázová centra: učební text. 1. vyd. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1998. 52 s.
 14. VLASÁK, Rudolf. Světový informační průmysl. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 341 s. ISBN 80-7184-840-9.
 15. VLASÁK, Rudolf. Nová paradigmata knihovnictví. Inforum [online]. [Praha]: Albertina icome Praha, 1999 [cit. 2016-01-29]. Dostupné z: http://inforum.sk/archiv/inforum1999/prednasky/vlasak.htm.
 16. VLASÁK, Rudolf. K evropské standardizaci kvalifikačních nároků na knihovnicko-informační profese. Čtenář, 2000, 52(9), s. 243-247. ISSN 0011-2321.
 17. VLASÁK, Rudolf. Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání. Národní knihovna, 2001, 12(3), s. 159-168. ISSN 0862-7487. Dostupné také z: http://oldknihovna.nkp.cz/NKKR0103/0103159.html.
 18. VLASÁK, Rudolf. Informační politika - základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích: učební texty. V Praze: Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2001. 160 l.
 19. VLASÁK, Rudolf a BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 144 s. ISBN 80-246-0727-1.
 20. KOFNOVEC, Ladislav et al. Augustin Merta - reflexe života a díla při příležitosti jeho 90. narozenin: Augustin Merta očima přátel, kolegů, žáků. Národní knihovna, 2004, 15(3), s. 172-177. ISSN 0862-7487. Dostupné také z: http://oldknihovna.nkp.cz/NKKR0403/0403172.html.
 21. VLASÁK, Rudolf. Knihovny a knihovny dnes a zítra. Knihovny současnosti 2005. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2005. s. 19-37. ISBN 80-86249-30-1. Dostupné také z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2005/2005-0-019.pdf.
 22. VLASÁK, Rudolf. Informační věda v aspektech okolních i vlastních oborů: pohled světoznámé osobnosti hispánského původu. Čtenář, 2007, 59(7-8), s. 229-232. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/archiv/pdf-2007/cislo-07-08-2007-25-60.htm.
 23. VLASÁK, Rudolf. Česká informační politika včera a dnes. IT lib, 2011, 15(1), s. 11-14. ISSN 1335-793X. Dostupné také z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2011/1/ceska-informacni-politika-vcera-a-dnes.html?page_id=811.
 24. VLASÁK, Rudolf a MATULA, Kamil. Acta bibliothecalia et informatica. V Opavě: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav informatiky, 2014. 84 s. ISBN 978-80-7510-042-9.

Použitá literatura

SCK - Slovník českých knihovníků. Databáze Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000527&local_base=SCK

Klíčová slova

Historie knihovnictví, Ústav informačních studií a knihovnictví

Reference

 1. 1,0 1,1 ŠAFÁŘOVÁ, Lucie; NOVÁKOVÁ, Veronika; LUTZOVÁ Alžběta a Petr MATIČKA. Rozhovor s Rudolfem Vlasákem. Praha: UK, 2015. Dostupné také z: https://wikisofia.cz/index.php?title=Rudolf_Vlasák
 2. 2,0 2,1 VLASÁK, Rudolf. Wikisofia - heslo [osobní online elektronická komunikace]: Message to. 2016-1-28, Osobní komunikace,neveřejná