Služby veřejných knihoven

Veřejná knihovna je organizace, zřízená, podporovaná a dotovaná společností. Zajišťuje přístup k poznání, informacím a uměleckým dílům prostřednictvím svých zdrojů a služeb. Má být tedy přístupná všem členům společnosti stejně, bez ohledu na rasu, národnost, věk, pohlaví, náboženství, jazyk, zdravotní hendikep, ekonomické postavení, zaměstnání a dosažený stupeň vzdělání. V současnosti hovoříme o komunitní funkci knihoven

Komunitní knihovna

Komunitní knihovna napomáhá rozvoji komunity v místě svého působení - podporuje dobré soužití lidí v místě a rozvíjet dobré vztahy mezi lidmi. Knihovna je pro komunitní funkce vhodná, zejména proto, že je neutrálním místem vstřícným k různorodým skupinám obyvatel lokality. Nabízejí prostory pro setkávání a poskytují finančně dostupné služby. Jsou vybaveny moderními informačními technologiemi a pracovníci knihoven mohou poradit svým uživatelům jak je využívat. Komunitní knihovna by měla zaměřovat nejen na své registrované čtenáře, ale plánovitě a systematicky oslovovat celou komunitu místa;

Služby knihoven pro jednotlivé cílové skupiny

Služby knihoven pro děti a mládež

Hlavním úkolem knihoven v této oblasti je výchova ke čtenářství a základy informační gramotnosti, měly by podporovat volnočasové aktivity dětí a zejména mládeže. Přilákat děti a mládež do knihovny mají již nápadité a vtipné webové stránky, děti rády soutěží, malým dětem se předčítají knihy a měly by o přečtených knihách diskutovat. Není ani chybou půjčovat dětem v knihovně hry a dovolit jim vhodné hry a kvízy řešit na počítači.

Služby knihoven pro seniory Senioři jsou v knihovnách velmi silnou uživatelskou skupinou. Knihovna se může stát místem pro setkávání seniorů a umožnit jim udržování sociálních kontaktů. Projektovat vzdělávací aktivity zaměřené především na práci s informačními technologiemi, otázky fyzického a duševního zdraví a ve větších knihovnách organizovat i univerzity třetího věku Senioři se tak mohou vzdělávat a i zapojit do poskytování služeb v dobrovolnických činnostech a dát jim tak prostor k uplatnění. Mohli by např. dětem předčítat pohádky.

Služby knihovny pro nezaměstnané

Komunitní knihovna by měla poskytovat poradenské služby, vzdělávací aktivity v oblasti primární gramotnosti, počítačové gramotnosti, jazykové vzdělávání, výcvik komunikačních aj. dovedností potřebných při hledání zaměstnání, podpora rekvalifikace, zprostředkování informací ohledně vzdělávání, pracovních nabídek, legislativy, sociálního zabezpečení apod.

Služby knihoven pro menšiny

V Manifestu UNESCO/IFLA o multikulturní knihovně je deklarováno právo a plný rozsah knihovnických a informačních služeb. Při podpoře kulturní a jazykové rozmanitosti by knihovny měly: • budovat mnohojazyčné sbírky, včetně digitálních a multimediálních pramenů.

Služby knihoven pro hendikepované

V České republice mají tyto služby dlouhou tradici. Buduje se bezbariérový přístup pro imobilní obyvatele. Pro nevidomé jsou v, v knihovnách k dispozici zvukové knihy a někde i knihy v Braillovu písmu a speciální pomůcky pro komunikaci s počítačem. Slabozrací mají k dispozici lupy a speciální programy na internetu. V některých knihovnách komunikují s neslyšícími znakovým jazykem.