Souborné katalogy, typologie, srovnání vybraného souborného katalogu v ČR a zahraničí.: Porovnání verzí

Řádek 120: Řádek 120:
 
===OCLC===
 
===OCLC===
 
Instituce, založená v roce 1967, která sídlí v Dublinu v americkém státu Ohio. Jedná se o neziskovou organizaci řízenou členy, která zajišťuje  [[Knihovnické služby|knihovnické služby]] věnující se veřejným účelem prosazování přístupu k informacím ve světě a snaží se snížit ceny informací. Buduje jeden z největších reálných souborných katalogů WorldCat. Databáze zahrnuje informace o knihách, časopisech, audiovizuálních médiích, mapách i počítačových souborech a jiných typech dokumentů. Má 16937 členů (zejména instituce, národní knihovní atd.) ze 120 zemí.
 
Instituce, založená v roce 1967, která sídlí v Dublinu v americkém státu Ohio. Jedná se o neziskovou organizaci řízenou členy, která zajišťuje  [[Knihovnické služby|knihovnické služby]] věnující se veřejným účelem prosazování přístupu k informacím ve světě a snaží se snížit ceny informací. Buduje jeden z největších reálných souborných katalogů WorldCat. Databáze zahrnuje informace o knihách, časopisech, audiovizuálních médiích, mapách i počítačových souborech a jiných typech dokumentů. Má 16937 členů (zejména instituce, národní knihovní atd.) ze 120 zemí.
 
*obsahuje 2,7 miliard digitálních i fyzických zdrojů
 
*obsahuje 2445 „e-sbírek“ (celých databází různých jiných dokumentů)
 
*umožňuje vyhledávat spousta elektronických zdrojů
 
*typy knihoven: výzkumné, akademické, veřejné, školní, lékařské, právní, vládní, speciální, státní, národní a skupiny i konsorcia
 
  
 
'''Hlavní služby'''
 
'''Hlavní služby'''

Verze z 30. 6. 2020, 10:56

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Souborný katalog

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) definuje souborný katalog jako: knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. Souborný katalog může mít lístkovou nebo dnes převažující elektronickou formu. Shromažďují informace o fondu více knihoven. Výhodou pak je, že nemusíme prohledávat spoustu různých katalogů, ale můžeme prohledávat pouze jeden katalog a dozvíme se, ve které knihovně hledaný dokument mají.

Každá země si buduje své souborné katalogy, které mohou být:

 • reálné souborné katalogy: existuje reálná, fyzická databáze záznamů, do níž se záznamy nějakým způsobem posílají, např. Caslin
 • virtuální souborné katalogy: rozhraní, které umí v rozhraní vyhledávat, např. JIB

Souborné katalogy podle obsahu

Třídění souborných katalogů podle obsahu je možné povést na základě práce J. Cejpka z roku 1971.

1. Podle druhu dokumentu

 • monografií
 • periodik
 • hudebnin
 • rukopisů apod.

2. Podle dosahu působnosti

 • místní
 • regionální
 • národní
 • mezinárodní

Dosah působnosti lze dále dělit podle:

 • obsažených dokumentů
 • účastnických knihoven

3. Podle oborového zaměření

 • všeobecné
 • speciální (resp. specializované)

4. Podle původu zahrnuté literatury

 • s literaturou domácího původu
 • s literaturou zahraničního původu
 • smíšené

Kromě výše uvedených obsahových hledisek můžeme souborný katalog dělit podle použitého knihovního systému na heterogenní (účastníky jsou knihovny, které používají různé automatizované knihovní systémy) a homogenní (budované v rámci jednoho automatizovaného systému).

Typologie elektronických souborných katalogů

P. L. Noerr v roce 1993 rozdělil souborné katalogy podle síťové architektury, na jejímž základě pracují.

Noerr souborné katalogy dělí na:

 • centralizované: účastnické knihovny sdílejí přístup k jedinému automatizovanému systému a jediné databázi, která je katalogem pro každou jednotlivou knihovnu a souborným katalogem pro všechny dohromady
 • reálné: účastnické knihovny provozují nezávisle svůj vlastní automatizovaný systém s vlastním katalogem a zároveň sdílejí přístup do centrálního systému a jediné databáze, která je souborným katalogem, přičemž jsou děleny podle způsobu dodávání záznamů na SK s centrální a lokální katalogizací
 • replikované: každá knihovna ve spolupracující skupině si udržuje svůj nezávislý automatizovaný systém s vlastním katalogem a zároveň svou kopii souborného katalogu - tento typ se vyskytuje velice zřídka
 • virtuální: každá knihovna provozuje svůj nezávislý automatizovaný systém s vlastním katalogem a je síťově propojena se všemi ostatními knihovnami, systémy všech knihoven jsou schopny se vzájemně prověřovat a odpovídat si na dotazy. [1]

Souborný katalog ČR

Souborný katalog ČR je projekt Národní knihovny ČR. Ve své bázi Souborný katalog ČR soustřeďuje údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik. V elektronické podobě je Souborný katalog ČR budován od roku 1995 a obsahuje více než 7 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí atd.).

Ve vyhledaných záznamech uživatel najde informaci o dostupnosti dokumentu respektive o knihovně nebo knihovnách, ve kterých si může vyhledaný dokument vypůjčit. Informace o knihovně (vlastníkovi dokumentu) je vyjádřena jednak siglou, jednak zkratkou knihovny. Kliknutím na siglu získá uživatel více informací o vlastníkovi dokumentu (adresu, telefonní čísla, e-mailové adresy a URL adresy). Jedná se o informace, které jsou za tímto účelem shromažďovány v bázi ADR (Centrální adresář knihoven a institucí v ČR). Z řady vyhledaných záznamů je možné propojit se přímo do lokálních katalogů knihoven (vlastníků dokumentů) a získat tak aktuální informaci o momentální dostupnosti dokumentu v konkrétní knihovně. V záznamech seriálů jsou kromě sigly a zkratky knihovny uvedeny také údaje o odebíraných ročnících. U některých titulů seriálů je možné propojení na plný text. Pomocí služby SFX lze ze Souborného katalogu prohledat i další elektronické databáze a katalogy. [2]

Souborný katalog umožňuje:

 • vyhledat a lokalizovat dokumenty v knihovnách ČR,
 • dostat se jedním kliknutím na záznam do katalogu příslušné knihovny, jež daný dokument vlastní,
 • vygenerovat ze záznamu bibliografickou citaci,
 • vybrat některé záznamy a tento výběr záznamů uložit či odeslat e-mailem,
 • generovat statistiky pro knihovny,
 • stahovat (sdílet) záznamy knihovnám,
 • poskytovat MVS – meziknihovní výpůjční služby (tlačítko pro objednání dokumentu či kopie článku knihovnami, propojení s Virtuální polytechnickou knihovnou)

Souborný katalog nabízí tyto vyhledávací možnosti:

 • základní vyhledávání (lze používat i rejstříky – abecední seznamy),
 • rozšířené vyhledávání,
 • vyhledávání CCL,
 • vyhledávání z více bází,
 • vyhledávání prostřednictvím rejstříků.

Ve všech těchto vyhledávacích maskách můžeme zvolit pole, ve kterém chceme hledat. Lze používat booleovské operátory AND, OR a NOT a hvězdičku či otazník pro pravostranné rozšíření. Vybrané záznamy je možné zaslat e-mailem nebo uložit.

Souborný katalog ČR je bezplatně k dispozici v knihovnickém automatizovaném systému Aleph na webu Národní knihovny v Praze, ale lze ho rovněž prohledávat pomocí Jednotné informační brány či Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz [3]

WorldCat

Jedná se o katalog bibliografických záznamů ze sbírek knihoven, z více než 100 zemí. Tyto knihovny jsou zapojeny do projektu knihoven Online Computer Library Center (OCLC). Jejich cílem je poté udržovat a vytvářen katalog WorldCat.

Katalog byl založen v roce 1971. Jedná se o největší mezinárodní bibliografickou databázi. OCLC WorldCat je volně k dispozici knihovnám. Některé služby má ale zpoplatněné, jedná se například o sdílení zdrojů a řízení sběru. [4] Využívá formát OCLC MARC (modifikace formátu MARC21). Umožňuje konverzi do jiných formátů včetně Dublin Core, od 2012 také Linked Open Data (RDF). Využívá pravidla AACR2. Systém také neustále sleduje kvalitu a čistotou databáze (duplicity, chyby v záhlavích a kódování). Autority nejsou upravovány, jdou zde tedy duplicity a různá národní jména.

Můžeme vyhledávat:

 • knihy cca 80%
 • hudebniny
 • vizuální dokumenty
 • audio knihy
 • citace článků s odkazy na jejich plné texty
 • zvukové dokumenty
 • fotografie
 • mapy
 • PC soubory včetně elektronických dokumentů

Umožňuje:

 • pokročilé vyhledávání
 • vyhledat podobné položky
 • více než 470 jazyků

Zdroje:

záznam obsahuje:

 • hesla LCSH
 • LCC
 • DDT
 • jmenné údaje převáděny ze souboru jmenných autorit
 • obsah, resumé
 • obálka
 • autorské poznámky
 • ukázky textů
 • problémy
 • konverze

OCLC

Instituce, založená v roce 1967, která sídlí v Dublinu v americkém státu Ohio. Jedná se o neziskovou organizaci řízenou členy, která zajišťuje knihovnické služby věnující se veřejným účelem prosazování přístupu k informacím ve světě a snaží se snížit ceny informací. Buduje jeden z největších reálných souborných katalogů WorldCat. Databáze zahrnuje informace o knihách, časopisech, audiovizuálních médiích, mapách i počítačových souborech a jiných typech dokumentů. Má 16937 členů (zejména instituce, národní knihovní atd.) ze 120 zemí.

Hlavní služby

 • Management knihoven, discovery systémy, katalogizace, budování digitálních knihoven, virtuální referenční služby, sdílení zdrojů
 • má obrovské výzkumné centrum
 • katalogizace a tvorba mezinárodního souborného katalogu Světový katalog (WorldCat)
 • OCLC poskytuje bibliografické, abstraktní a full-textové informace komukoli.
 • OCLC a její členské knihovny ve spolupráci produkují a udržují WorldCat, což je největší elektronický katalog (OPAC) na světě. WorldCat obsahuje záznamy z veřejných i soukromých knihoven po celém světě. [5]

Odkazy

Reference

 1. BULÍNOVÁ, Eva. Teorie a typologie souborných katalogů. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 10 [cit. 2020-06-08]. urn:nbn:cz:ik-11423. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11423
 2. Souborný katalog ČR - Portál CASLIN [online]. [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/caslin/o-nas/co-je-souborny-katalog-cr
 3. MACHÁTOVÁ, Martina. Orientace v základních elektronických informačních zdrojích. Moravská zemská knihovna [online]. [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/03_a4_orientace_v_eiz_05__57.pdf
 4. What is WorldCat? WorldCat [online]. [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: https://www.worldcat.org/whatis/
 5. About OCLC. OCLC [online]. [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: https://www.oclc.org/en/about.html

Doporučená literatura

 • LODROVÁ, Iveta. Vývoj souborného katalogu ČR, základní problémové okruhy a varianty jejich řešení [online]. 2014 [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/106162. Vedoucí práce Hana Landová.
 • HRAZDILOVÁ, Pavla. CASLIN: historie a současný stav [online]. Praha, 2005 [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: http://digitool.is.cuni.cz/R/?func=dbin-jump-full&object_id=90386. Vedoucí práce Anna Stöcklová.
 • KRČMAŘOVÁ, Gabriela, ed. Caslin: souborné katalogy: organizace a služby : 30. května-3. června 1999, Zadov, Česká republika. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. ISBN 80-7050-354-8.
 • SVOBODOVÁ, Eva, ed. CASLIN - souborný katalog ČR: příručka pro uživatele. Praha: Národní knihovna České republiky, 2001. ISBN 80-7050-390-4.
 • CEJPEK, Jiří. Souborné katalogy v informační soustavě. Praha : ÚVTEI, 1971

Související články

Katalogy
Kooperativní projekty knihoven
Kooperativní projekty v českých knihovnách, obecné principy v systému knihoven, zapojení automatizovaných procesů, doloženo jedním příkladem z praxe.
Knihovnické automatizované systémy a knihovnický software
Služby discovery systémů pro knihovny.
Opac, veřejně přístupné katalogy (discovery systémy)

Klíčová slova

souborný katalog, Souborný katalog ČR, WorldCat