Spánek a nespavost (Svobodová)

verze pro tisk Spánek a nespavost (pro tisk)

Angličtina Čeština
sleep spánek
deep, heavy sleep hluboký spánek
light sleep lehký spánek
good sleep dobrý spánek
restless sleep neklidný spánek
dreamless bezesný spánek
REM sleep REM spánek
to have a good sleep dobře se vyspat
to be in sleep spát
to fall into, sink into sleep usnout
to go to sleep jít spát
to get to sleep spát
to get some sleep vyspat se
to awake(n), wake from vzbudit se
to sleep the sleep of the just spát spánkem spravedlivých
to need to sleep potřebovat se vyspat
to induce sleep vyvolat, přivolat spánek
to send somebody to sleep poslat spát
to catch up on sleep dospat se
to walk in sleep být náměsíčný
sleep overcame, overtook him spánek ho přemohl
sleep pattern spánkový vzor
deprivation nedostatek spánku, spánková deprivace
sleep apnoe spánková apnoe
sleep syndrome syndrom spánkové apnoe, spánkový apnoický syndrom
sleep cycle spánkový cyklus
sleep hygiene spánková hygiena
sleep disorder porucha spánku
sleep need potřeba spánku
sleep stage stadium spánku
sleeps habits spánkové návyky
sleep center, sleep clinic centrum, klinika pro nespavost
sleep loss spánkový dluh, spánkový deficit
sleep researches vědci zabývající se spánkem
sleep talking mluvení ze snu
sleep drunkenness spánková opilost
sleep epilepsy spánková epilepsie
sleep paralysis spánková obrna
sleep spindle spánkové vřeteno
during sleep při spánku, během spánku
in your sleep ve spánku
a lack of sleep nedostatek spánku
not to get a wink of sleep nezamhouřit oka
sleep soundly spát hluboce
sleep well spát dobře, dobře se vyspat
sleep badly spát špatně, špatně se vyspat
sleep a little zdřímnout si, pospat si
put somebody to sleep uložit někoho, dát někoho spát
sleep for 8 hours spát 8 hodin
sleep through prospat
sleep away zaspat
sleep up dospat se
not sleep a wink nezamhouřit oka


 • sleep late – prospat se
 • sleep like a baby/log – spát jako batole/dřevo/dudek/špalek/pařez/zabitý
 • sleep like a top – spát jako když ho do vody hodí
 • sleep off – vyspat se (z něčeho)


 • sleepy – ospalý
 • to be, feel sleepy – být, cítit se ospalý
 • to make somebody sleepy – uspat (někoho)


 • sleeping – spící, spavý
 • sleeping sickness – spavá nemoc
 • sleeping pills – léky/prášky na spaní
 • to be on sleeping pills – užívat léky na spaní
 • to use a pill – vzít si lék na spaní
 • sleep draught – uspávací prostředek


 • sleeper – spáč, spící člověk
 • short sleeper – krátce spící člověk
 • long sleeper – dlouho spící člověk
 • poor sleeper – špatně spící člověk
 • sleepless – bezesný
 • sleepless night – bezesná noc
 • sleeplessness – nespavost, insomnie
 • sleepwalking – náměsíčnost, somnambulismus


 • asleep – spící
 • to be asleep – spát
 • to be fast asleep – spát tvrdě
 • to be sound asleep – spát jako dřevo/dudek
 • to fall asleep – usnout
 • to get asleep – usnout
 • minisleep – mikrospánek


 • bed – postel
 • go to bed – jít spát, jít do postele
 • double bed – dvoulůžko
 • single bed – jednolůžko
 • marriage bed – manželská postel


 • REM (rapid eye movements) – rychlý oční pohyb (ve stadiu nejhlubšího spánku)
 • REM sleepREM spánek - spánek s rychlými očními pohyby
 • REM period – REM fáze


 • NREM (nonrapid eye movements)
 • NREM sleepNREM spánek - spánek bez rychlých očních pohybů
 • NREM period – NREM fáze


 • waves – vlny
 • brain waves – mozkové vlny
 • aplha waves – vlny alfa
 • delta waves – delta vlny


 • rythm – rytmus
 • regular rhytm – pravidelný rytmus
 • circadian rhytm – cirkadiánní rytmus
 • get up – vstát, vstávat
 • wake up – probudit se, vzbudit se
 • nap – dřímota, lehký spánek
 • to take, get a nap – zdřímnout si
 • snore - chrápat
 • snorer – chrápající člověk, ten který chrápe


 • insomnianespavost
 • short term insomnia – krátkodobá nespavost
 • chronic insomnia – chronická nespavost
 • to cause insomnia – způsobovat nespavost
 • to have insomnia – trpět nespavostí
 • to suffer from insomnia – trpět nespavostí
 • to associate insomnia with – spojovat nespavost s něčím
 • a person with insomnia – osoba trpící nespavostí
 • to complain of insomnia – stěžovat si na nespavost
 • insomniac – osoba trpící nespavostí
 • hypersomniahypersomnie,nadměrná spavost
 • hyposomniahyposomnie, nedostatek spánku
 • dyssomniadyssomnie, poruchy rytmu spánku a bdění
 • narcolepsynarkolepsie,(záchvaty spánku)
 • parasomniaparasomnie
 • somnambulismsomnambulismus


 • night – noc
 • night sweat – noční pocení
 • sleepless night – bezesná noc
 • to have an early night – jít spát brzy
 • night terror – noční děs


 • nightmare – noční můra
 • to have, suffer a nightmare – mít noční můru


 • dream – sen
 • a bad dream – hrozný sen
 • in a dream – ve snu
 • to have a dream – mít sen, snít
 • dream – snít, mít sny
 • dream about, of – snít (o něčem)


 • grind one´s teeth – skřípat zuby
 • bruxism – bruxismus, skřípání zuby
 • mattress – matrace


 • relaxation – relaxace
 • relaxation techniques – relaxační techniky
 • relaxation method – relaxační metoda


 • meditation – meditace
 • to do, practise meditation – meditovat


 • training – trénink
 • autogenic training – autogenní trénink
 • tension – napětí
 • to reduce tension – snížit napětí


 • stress – stres, tlak
 • to cope with stress – zvládat stres, vyrovnávat se se stresem


 • fatigue – únava
 • mental fatigue – duševní únava
 • physical fatigue – tělesná únava


 • exercise – cvičit


 • jet lag – časový rozdíl (při cestování)
 • jet lag syndrome – pásmová nemoc


 • benzodiazepines – benzodiazepiny
 • barbiturates – barbituráty
 • antihistamines – antihistaminika
 • antidepressantsantidepresiva
 • tranquilzers – trankvilizéry


 • yawn – zívat
 • make somebody yawn – nakazit někoho zíváním
 • yawn – zívnutí
 • to give a yawn – zívnout
 • yawny – ospalý jako kotě


 • restorative – přinášející odpočinek, posilující
 • restorative sleep – spánek, který přináší odpočinek


 • somnolence – ospalost, spavost, somnolence


 • arousal – probuzení, procitnutí, bdělost
 • full arousal – úplné probuzení
 • partial arousal – částečné probuzení
 • wakefulness – bdělost
 • sleepiness – ospalost
 • bedtime – čas, kdy se chodí spát
 • bedtime story – pohádka na dobrou noc


 • subconsciousness – podvědomí
 • psychoanalysispsychoanalýza
 • psychotherapy – psychoterapie
 • supportive psychotherapy – podpůrná psychoterapie
 • physiotherapy – fyzioterapie
 • acupuncture – akupunktura
 • An early bird catches the worm./Early hours bring may flowers./He that will thrive must rise at five - Ranní ptáče dál doskáče


Nejdůležitější organizace zabývající se spánkovými poruchami

 • National Sleep Foundation
 • American Sleep Disorders Association
 • American Academy of Sleep Medicine (AASM)
 • American Board of Sleep Medicine
 • British Sleep Society
 • European Sleep Research Society (ESRS)
 • Society for Research on Biological Rhythms (SRBR)
 • World Federation ofSleep Research Societies (WFSRS

Internetové stránky

 • www.zdravyspanek.cz
 • www.nespavost.cz

Zdroje

 • HADRI, P. et LINDE, S. No more sleepless nights. John Wiley & sons, 1990.
 • KNOBLOCH, H. Vše o spánku. Praha: Práce, 1975.
 • LAVERY, S. Léčivá síla spánku. Praha: Knižní klub, 1998.
 • LEffiOLD, G. Dobrý spánek - dobré nervy. Praha: Svoboda, 1994.
 • PRUSINSKI, A. Nespavost ajiné poruchy spánku. Praha: Maxdorf, 1993.

Slovníky

 • Hornby, A.S. OXFORD Advanced Learner's Dictionary. Oxford University Press, 1989.
 • Millenium. Internetový překladový slovník. 2000.
 • OXFORD Collocations Dictionary. Oxford University Press, 2002.