Stránky s nejvíce revizemi

Níže zobrazuji nejvýše 500 výsledků v rozsahu #1–#500.

Ukázat (500 předchozích | 500 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Státnicové okruhy pro SZZK od září 2016 dále - magisterské studium‏‎ (479 revizí)
 2. Informační věda pro 1.ročník bc (2016-2017) - tabulka hesel‏‎ (460 revizí)
 3. Vytváření odborných textů na platformě wiki‏‎ (308 revizí)
 4. Média‏‎ (258 revizí)
 5. Grafický formát‏‎ (231 revizí)
 6. Atribuce‏‎ (198 revizí)
 7. Vizuální studia a nová média‏‎ (195 revizí)
 8. Popularizace vědy‏‎ (190 revizí)
 9. Trvalý identifikátor‏‎ (188 revizí)
 10. Abydos‏‎ (186 revizí)
 11. Úprava závěrečných prací na hesla (2017)‏‎ (183 revizí)
 12. Geografické informační systémy‏‎ (178 revizí)
 13. Digitalizace‏‎ (170 revizí)
 14. Psychoanalýza‏‎ (165 revizí)
 15. Virtuální realita‏‎ (163 revizí)
 16. Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb‏‎ (163 revizí)
 17. Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance‏‎ (159 revizí)
 18. Pojem „rešeršní systém“, jeho základní komponenty, typologie rešeršních systémů, charakteristika booleovského modelu vyhledávání bibliografických informací a jeho alternativy.‏‎ (154 revizí)
 19. Organizační struktury, organizování práce -pracovní proces a postup v knihovnách a informačních institucích (základní dokumenty organizace, zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční řád a další dokumenty)‏‎ (150 revizí)
 20. Informační bublina‏‎ (143 revizí)
 21. Kvalitativní a kvantitativní výzkumy na podporu služeb knihoven, doloženo případovými studiemi.‏‎ (132 revizí)
 22. Vysvětlete termín HCI, popište, čím se tento obor zabývá, a uveďte, jak se uplatňuje v oblasti informačních a komunikační technologií‏‎ (131 revizí)
 23. Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)‏‎ (128 revizí)
 24. Teoretický koncept sociální komunikace. Základní složky komunikačního procesu. Komunikační modely. Podrobný rozbor jednoho vybraného díla z oblasti sociální komunikace‏‎ (126 revizí)
 25. Právo a internet‏‎ (124 revizí)
 26. Neil Harbisson‏‎ (123 revizí)
 27. Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci‏‎ (123 revizí)
 28. Gustav Theodor Fechner‏‎ (123 revizí)
 29. Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace ČR, příklady zahraniční dobré praxe‏‎ (120 revizí)
 30. Citační rejstříky‏‎ (119 revizí)
 31. Frederick Wilfrid Lancaster‏‎ (117 revizí)
 32. Richard L. Meier‏‎ (116 revizí)
 33. Virtuální identita‏‎ (115 revizí)
 34. HCI‏‎ (115 revizí)
 35. Typy redukovaného textu – pracovní postupy a využití‏‎ (113 revizí)
 36. Richard Papík‏‎ (112 revizí)
 37. Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je‏‎ (111 revizí)
 38. Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)‏‎ (110 revizí)
 39. Statistika a benchmarking v knihovnách‏‎ (108 revizí)
 40. Jay David Bolter a Richard Grusin‏‎ (108 revizí)
 41. Obsahová analýza‏‎ (108 revizí)
 42. Humanistická psychologie osobnosti‏‎ (107 revizí)
 43. Jean Piaget‏‎ (107 revizí)
 44. Veřejná knihovna‏‎ (107 revizí)
 45. Znalostní management a znalosti v organizacích‏‎ (107 revizí)
 46. Kvalita služeb v knihovnách a informačních institucích (benchmarking, měření kvality služeb, ROI v ČR a zahraničí)‏‎ (106 revizí)
 47. Digitální knihovna‏‎ (105 revizí)
 48. Sociální síť‏‎ (105 revizí)
 49. Johannes Gutenberg‏‎ (103 revizí)
 50. Vícezdrojové financování knihoven v ČR‏‎ (103 revizí)
 51. Hierarchie Data → Informace → Znalost‏‎ (103 revizí)
 52. Leon Festinger‏‎ (102 revizí)
 53. Výzkum a metody v informační vědě‏‎ (101 revizí)
 54. William Gibson‏‎ (101 revizí)
 55. Principy vnímání barev - fyzikální a fyziologická omezení‏‎ (99 revizí)
 56. Motivace‏‎ (99 revizí)
 57. Reprezentace znalostí‏‎ (99 revizí)
 58. Služby knihoven podle Knihovního zákona, včetně problematiky rovného přístupu k informacím.‏‎ (98 revizí)
 59. Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii‏‎ (97 revizí)
 60. Python‏‎ (97 revizí)
 61. Bibliometrické metody‏‎ (97 revizí)
 62. Biblioterapie‏‎ (97 revizí)
 63. Souborné katalogy, typologie, srovnání vybraného souborného katalogu v ČR a zahraničí.‏‎ (96 revizí)
 64. William John Thomas Mitchell‏‎ (96 revizí)
 65. Vývojová diagnostika‏‎ (95 revizí)
 66. Donald T. Hawkins‏‎ (95 revizí)
 67. Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity‏‎ (94 revizí)
 68. Interaktivní výukové materiály‏‎ (94 revizí)
 69. Řízení lidských zdrojů na projektech, OBS‏‎ (92 revizí)
 70. Warren Weaver‏‎ (92 revizí)
 71. Proces digitalizace: přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat‏‎ (91 revizí)
 72. Vývoj knihy v českých zemích‏‎ (91 revizí)
 73. Pojednejte o službách odborných knihoven (vysokoškolské knihovny, knihovny výzkumných ústavů apod.).‏‎ (90 revizí)
 74. H-index‏‎ (90 revizí)
 75. Shannon-Fanovo kódování‏‎ (88 revizí)
 76. Anatomie‏‎ (88 revizí)
 77. Pozitivní psychologie‏‎ (88 revizí)
 78. Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven‏‎ (88 revizí)
 79. Apple‏‎ (87 revizí)
 80. Kompenzace‏‎ (87 revizí)
 81. Služby discovery systémů pro knihovny.‏‎ (87 revizí)
 82. Sociální média‏‎ (86 revizí)
 83. Rukopisy‏‎ (86 revizí)
 84. Mentální model‏‎ (86 revizí)
 85. Cloudové služby‏‎ (86 revizí)
 86. Povinnosti vedoucího projektu v ukončovací fázi projektu‏‎ (86 revizí)
 87. Edward Thorndike‏‎ (85 revizí)
 88. Akvizice‏‎ (85 revizí)
 89. E-learning v českém mimoškolním prostředí‏‎ (84 revizí)
 90. Autorské právo‏‎ (84 revizí)
 91. Úzkost‏‎ (84 revizí)
 92. Karen Spärck Jones‏‎ (84 revizí)
 93. Jaké jsou hlavní rysy informační společnosti? Vysvětlete pojmy kyberprostor, informační gramotnost, digitální propast.‏‎ (84 revizí)
 94. BC 2018 - nová hesla a hesla k opravě‏‎ (84 revizí)
 95. Porovnání konceptuálního modelu FRBR a konceptuálního modelu BIBFRAME se zaměřením na definované entity‏‎ (82 revizí)
 96. Hans Peter Luhn‏‎ (82 revizí)
 97. Podmíněná pravděpodobnost a závislé a nezávislé jevy‏‎ (81 revizí)
 98. Bill Gates‏‎ (81 revizí)
 99. Humanistická psychologie‏‎ (81 revizí)
 100. Tisk‏‎ (81 revizí)
 101. IP adresa‏‎ (80 revizí)
 102. Popište typické rysy knihoven od renesance po klasicismus‏‎ (79 revizí)
 103. Základní principy digitální reprezentace obrazových informací‏‎ (79 revizí)
 104. Metadatové formáty v dokumentografických systémech, charakteristika dvou vybraných zástupců dle volby studenta.‏‎ (78 revizí)
 105. Pojednejte o studii „Funkční požadavky na bibliografické záznamy“; v jakém směru studie ovlivňuje katalogizační teorii i praxi?‏‎ (78 revizí)
 106. Derek J. de Solla Price‏‎ (76 revizí)
 107. Uživatelské rozhraní (user interface)‏‎ (75 revizí)
 108. Audioknihy‏‎ (75 revizí)
 109. Public relations‏‎ (75 revizí)
 110. Vyberte několik digitálních knihoven zpřístupňujících digitální kopie a obrazy kulturního dědictví v prostředí internetu‏‎ (74 revizí)
 111. Joseph Marie Jacquard‏‎ (74 revizí)
 112. E-learning‏‎ (73 revizí)
 113. Přednosti a nedostatky modelu FRBR, vliv modelu FRBR na design informačních systémů.‏‎ (72 revizí)
 114. Charakterizujte vývoj a současný stav rodiny formátů typu MARC a uveďte a porovnejte jeho hlavní reprezentanty ve světovém kontextu‏‎ (72 revizí)
 115. Šedá literatura‏‎ (71 revizí)
 116. Manuel Castells‏‎ (71 revizí)
 117. Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory‏‎ (71 revizí)
 118. Vývoj informační politiky USA a EU‏‎ (70 revizí)
 119. Systémy organizace informací a znalostí‏‎ (70 revizí)
 120. Opac, veřejně přístupné katalogy (discovery systémy)‏‎ (70 revizí)
 121. Informační chování‏‎ (70 revizí)
 122. Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty‏‎ (70 revizí)
 123. Popište členění softwarových aplikací do tří vrstev, popište účel a odpovědnost jednotlivých vrstev. Zmiňte, jakými technologiemi mohou být tyto vrstvy realizovány.‏‎ (70 revizí)
 124. Standard veřejných knihovnických a informačních služeb‏‎ (69 revizí)
 125. Twitter‏‎ (69 revizí)
 126. Komunikace‏‎ (69 revizí)
 127. Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice‏‎ (69 revizí)
 128. Afekt‏‎ (69 revizí)
 129. Služby veřejných a odborných knihoven‏‎ (69 revizí)
 130. Televize‏‎ (68 revizí)
 131. Ivan Petrovič Pavlov‏‎ (68 revizí)
 132. Sociální styk‏‎ (68 revizí)
 133. Reklama‏‎ (68 revizí)
 134. Arkadij Vasiljevič Sokolov‏‎ (67 revizí)
 135. Šikana ve školní třídě - možnosti psychologické intervence‏‎ (67 revizí)
 136. Elektronické publikování‏‎ (67 revizí)
 137. Google‏‎ (67 revizí)
 138. Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví‏‎ (67 revizí)
 139. Ekologie, biotechnologie, nanotechnologie a nové výzvy pro kulturu a umění‏‎ (66 revizí)
 140. Agrese a násilí‏‎ (66 revizí)
 141. Česká republika v procesu transformace: Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy‏‎ (66 revizí)
 142. Charakterizujte principy sdílené katalogizace‏‎ (65 revizí)
 143. Vzácné knihy a rukopisy‏‎ (65 revizí)
 144. Paul Otlet‏‎ (65 revizí)
 145. Patent‏‎ (64 revizí)
 146. Helen Keller‏‎ (64 revizí)
 147. Deprese‏‎ (63 revizí)
 148. Představivost, druhy představ a jejich vlastnosti. Teorie představivosti. Fantazie.‏‎ (63 revizí)
 149. John Dewey‏‎ (63 revizí)
 150. Neuropsychologie: typické otázky a jejich řešení, souvislost s ostatními oblastmi klinické psychologie‏‎ (62 revizí)
 151. Informační a citační etika‏‎ (62 revizí)
 152. Školní knihovna‏‎ (62 revizí)
 153. Modelování uživatelů (personas)‏‎ (62 revizí)
 154. Vzdělávací služby knihoven‏‎ (61 revizí)
 155. Rychlé čtení‏‎ (61 revizí)
 156. Pojednejte o bibliografických rešeršních službách a uveďte typologii rešerší.‏‎ (61 revizí)
 157. Ernst Heinrich Weber‏‎ (60 revizí)
 158. Míry variability‏‎ (60 revizí)
 159. Životní cyklus digitálního dokumentu‏‎ (60 revizí)
 160. Ohrožení dětí na internetu‏‎ (60 revizí)
 161. Praktiky zveřejňování vysokoškolských prací v Evropě‏‎ (60 revizí)
 162. Deliberativní demokracie‏‎ (60 revizí)
 163. Významné inovace v dějinách knižní kultury.‏‎ (60 revizí)
 164. Mezinárodní bibliografická kontrola, role organizace IFLA v zajištění legilativy povinného výtisku, systémy národních bibliografií‏‎ (59 revizí)
 165. Vannevar Bush‏‎ (58 revizí)
 166. Linux‏‎ (58 revizí)
 167. Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu‏‎ (58 revizí)
 168. Soudní knihovny v ČR‏‎ (58 revizí)
 169. Steve Wozniak‏‎ (58 revizí)
 170. Kyberprostor‏‎ (57 revizí)
 171. Možnosti psychologické intervence pro žáky s ADHD‏‎ (57 revizí)
 172. Reprezentace a vytváření barev‏‎ (57 revizí)
 173. Motivace k pracovním činnosti – terminologické vymezení, přehled teoretických přístupů k pracovní motivaci; podstata motivačních programů v organizacích.‏‎ (57 revizí)
 174. Šedá literatura (vyjma VŠKP) v ČR‏‎ (57 revizí)
 175. Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy‏‎ (57 revizí)
 176. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů‏‎ (57 revizí)
 177. Ochrana fyzických fondů knihoven, typologie, preventivní opatření, krizová opatření.‏‎ (56 revizí)
 178. Facebook‏‎ (56 revizí)
 179. Preventivní programy práce se školní třídou‏‎ (56 revizí)
 180. Popište proces vývoje softwaru, jeho jednotlivé fáze a charakterizujte profese, které se na něm podílejí. Odlište vodopádový a spirálový styl vývoje. Vysvětlete, jak se typicky označují jednotlivé verze‏‎ (56 revizí)
 181. Alexander Ivanovich Mikhailov‏‎ (56 revizí)
 182. Architektura informačního průmyslu‏‎ (55 revizí)
 183. Mentální reprezentace‏‎ (55 revizí)
 184. Pojednejte o funkci souborů autorit v identifikačním popisu‏‎ (55 revizí)
 185. Deviace v objektu‏‎ (55 revizí)
 186. Pygmalion efekt‏‎ (54 revizí)
 187. Informační etika. Definice informační etiky, vztah k informačnímu právu, základní okruhy problémů, kterými se informační etika zabývá.‏‎ (54 revizí)
 188. Calvin Northrup Mooers‏‎ (54 revizí)
 189. Neurotické, stresové; disociativní a somatoformní poruchy‏‎ (54 revizí)
 190. Významné psychologické směry v sociální psychologii (psychoanalýza a neopsychoanalýza, behaviorismus a neobehaviorismu, teorie pole a kognitivistické koncepce, symbolický interakcionismus a teorie rolí)‏‎ (54 revizí)
 191. Darknet‏‎ (54 revizí)
 192. Charakter‏‎ (54 revizí)
 193. Sympatikus‏‎ (54 revizí)
 194. Architektura knihoven‏‎ (54 revizí)
 195. Seymour Lubetzky‏‎ (54 revizí)
 196. Studium dokumentů‏‎ (53 revizí)
 197. Informační společnost‏‎ (53 revizí)
 198. Měření výkonnosti a kvality v knihovnách‏‎ (53 revizí)
 199. Rodina modelů FRBR. Popište vývoj modelů rodiny FRBR. Vyberte si dva z modelů a charakterizujte jejich entity, atributy a vztahy.‏‎ (53 revizí)
 200. Produkční systém‏‎ (53 revizí)
 201. Informační zdroje, podpora, kanály‏‎ (52 revizí)
 202. Zdeněk Václav Tobolka‏‎ (52 revizí)
 203. Role výměnných formátů v katalogizační praxi, charakteristika formátu MARC 21‏‎ (52 revizí)
 204. Služby knihoven pro dětské čtenáře, typologie a projekty‏‎ (52 revizí)
 205. Diskursivita pedagogiky‏‎ (52 revizí)
 206. Hoax‏‎ (52 revizí)
 207. Vysvětlete pojmy autentizace a autorizace. Uveďte je na příkladu Studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Popište důsledky, které by mělo příliš volné nastavení oprávnění v SIS‏‎ (52 revizí)
 208. Muzeum‏‎ (52 revizí)
 209. Marcia Bates‏‎ (52 revizí)
 210. Internet a autorské právo‏‎ (51 revizí)
 211. Nakladatelé a knižní trh v České republice‏‎ (51 revizí)
 212. Seberealizace‏‎ (51 revizí)
 213. Lev Vygotskij‏‎ (51 revizí)
 214. Bútó‏‎ (51 revizí)
 215. Systémy šedé literatury v digitálních informačních systémech. Obecný úvod. Charakteristika jednoho vybraného českého systému. Jeho institucionální zakotvení, obsahová charakteristika, softwarová platforma...‏‎ (51 revizí)
 216. Muzejní knihovna‏‎ (51 revizí)
 217. Webarchiv‏‎ (51 revizí)
 218. Kancelárske balíky - funkčnosti, formáty dokumentov‏‎ (51 revizí)
 219. Relační databáze‏‎ (50 revizí)
 220. Popište definici pojmu tautologie, kontradikce a uveďte, jak je možné ověřit, zda nějaký výrok je tautologie‏‎ (50 revizí)
 221. Sociální procesy v knihovně‏‎ (50 revizí)
 222. Psychoterapie‏‎ (50 revizí)
 223. Vědecká data‏‎ (50 revizí)
 224. Zveřejňování šedé literatury z pohledu českého Autorského práva‏‎ (50 revizí)
 225. Informační zahlcení‏‎ (49 revizí)
 226. 12. Psychologický rozbor školní úspěšnosti a prospěchu žáků‏‎ (49 revizí)
 227. Sexuální deviace‏‎ (49 revizí)
 228. Akademická knihovna‏‎ (49 revizí)
 229. Čtyři aspekty informace (Buckland)‏‎ (49 revizí)
 230. Automatická indexace‏‎ (48 revizí)
 231. Struktura katalogizačních pravidel RDA ve vztahu k modelu FRBR, včetně entit, atributů a vztahů.‏‎ (48 revizí)
 232. Metadata‏‎ (48 revizí)
 233. Popište pojem sylogismu a uveďte, jakým způsobem lze použít Vennovy diagramy pro ověření správnosti sylogismu‏‎ (48 revizí)
 234. EOD‏‎ (48 revizí)
 235. Soukromá knihovna‏‎ (48 revizí)
 236. Kooperativní projekty v českých knihovnách, obecné principy v systému knihoven, zapojení automatizovaných procesů, doloženo jedním příkladem z praxe.‏‎ (48 revizí)
 237. Deviace v aktivitě‏‎ (48 revizí)
 238. Charakterizujte funkce katalogu, popište jejich vývoj v 19., 20. a 21. století‏‎ (48 revizí)
 239. Henry Evelyn Bliss‏‎ (48 revizí)
 240. Literatura, sociální umění, aktivismus a nová média‏‎ (47 revizí)
 241. PHP‏‎ (47 revizí)
 242. Akvizice - koupě‏‎ (47 revizí)
 243. Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů‏‎ (47 revizí)
 244. Elsevier‏‎ (47 revizí)
 245. Internet‏‎ (46 revizí)
 246. Rozdíl mezi elektronickou a tištěnou prezentací grafiky‏‎ (46 revizí)
 247. Beletrie pro dospělé‏‎ (46 revizí)
 248. Internet a služby informační společnosti‏‎ (46 revizí)
 249. 23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte; Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování‏‎ (46 revizí)
 250. Gabriel Naudé‏‎ (46 revizí)
 251. Projekt augmented reality, trackování a identifikace obličeje ve webovém prohlížeči‏‎ (46 revizí)
 252. Friedrich Wilhelm Ostwald‏‎ (46 revizí)
 253. Odborný text‏‎ (46 revizí)
 254. Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika‏‎ (46 revizí)
 255. Pojednejte o možnostech budoucího vývoje knihoven, včetně strategie rozvoje českého knihovnictví.‏‎ (46 revizí)
 256. Alternativní a augmentativní komunikace‏‎ (46 revizí)
 257. Arkologie‏‎ (45 revizí)
 258. Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií‏‎ (45 revizí)
 259. Carl R. Rogers‏‎ (45 revizí)
 260. Základní fyziologické principy vnímání, paměti‏‎ (45 revizí)
 261. 26. Interpretace dat‏‎ (45 revizí)
 262. ISWC‏‎ (45 revizí)
 263. Karl Ludwig von Bertalanffy‏‎ (45 revizí)
 264. 30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání‏‎ (45 revizí)
 265. Java - programovací jazyk‏‎ (44 revizí)
 266. Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2010 až 2013)‏‎ (44 revizí)
 267. OPAC‏‎ (44 revizí)
 268. Fenomenologie‏‎ (44 revizí)
 269. 15. Pozorování – typy, možnosti a meze‏‎ (44 revizí)
 270. Cenzura (na internetu)‏‎ (44 revizí)
 271. Hypertextové teorie‏‎ (43 revizí)
 272. Národní digitální knihovna‏‎ (43 revizí)
 273. Hermann von Helmholtz‏‎ (43 revizí)
 274. Proces řízení projektových rizik‏‎ (43 revizí)
 275. Dvojtečkové třídění‏‎ (43 revizí)
 276. Theses.cz‏‎ (43 revizí)
 277. Vydávání historických pramenů‏‎ (43 revizí)
 278. Sociální motivace‏‎ (43 revizí)
 279. Historie a současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, jejich hlavní cíle a výstupy‏‎ (43 revizí)
 280. Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy‏‎ (42 revizí)
 281. Rešerše‏‎ (42 revizí)
 282. Symbolický interakcionismus‏‎ (42 revizí)
 283. Organizace knihovních fondů‏‎ (42 revizí)
 284. Databáze‏‎ (42 revizí)
 285. Sociální role‏‎ (42 revizí)
 286. Ted Nelson‏‎ (42 revizí)
 287. Nakladatelství v oblasti Poezie‏‎ (42 revizí)
 288. Cirkadiánní rytmus‏‎ (42 revizí)
 289. Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace‏‎ (41 revizí)
 290. OCR‏‎ (41 revizí)
 291. Mediální gramotnost‏‎ (41 revizí)
 292. Workflow digitalizace‏‎ (41 revizí)
 293. Substituční šifry‏‎ (41 revizí)
 294. Hodnocení vědy v ČR‏‎ (41 revizí)
 295. Pojednejte o knihovním systému jako součásti informačního systému‏‎ (41 revizí)
 296. Syntaxe a sémantika komunikace‏‎ (41 revizí)
 297. Monolog‏‎ (41 revizí)
 298. Předmětové heslo‏‎ (40 revizí)
 299. Profesní kompetence poradenského psychologa‏‎ (40 revizí)
 300. The Grey Journal‏‎ (40 revizí)
 301. HathiTrust‏‎ (40 revizí)
 302. Softwarová studia‏‎ (40 revizí)
 303. Paul Ekman‏‎ (40 revizí)
 304. Wikisofia soutěž‏‎ (40 revizí)
 305. Joseph Carl Robnett Licklider‏‎ (40 revizí)
 306. Marc 21‏‎ (40 revizí)
 307. Vlastnosti‏‎ (40 revizí)
 308. Informační války‏‎ (40 revizí)
 309. Referenční služby‏‎ (40 revizí)
 310. Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR‏‎ (40 revizí)
 311. Margaret Mead‏‎ (40 revizí)
 312. Filozofie techniky a nová média‏‎ (39 revizí)
 313. Moorův zákon‏‎ (39 revizí)
 314. Thomas Daniel Wilson‏‎ (39 revizí)
 315. Zahraniční sociální sítě pro čtenáře‏‎ (39 revizí)
 316. Elektronická kniha‏‎ (39 revizí)
 317. Knihovnické automatizované systémy a knihovnický software‏‎ (39 revizí)
 318. Popište pojem úsudku a popište, jakým způsobem rozpoznáte, zda je úsudek správný‏‎ (39 revizí)
 319. Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází‏‎ (39 revizí)
 320. Trvalé identifikátory digitálních informačních entit‏‎ (39 revizí)
 321. Eric Schmidt‏‎ (39 revizí)
 322. R - programovací jazyk‏‎ (39 revizí)
 323. Wádí al-Jarf‏‎ (39 revizí)
 324. Seznam multioborových databází šedé literatury‏‎ (39 revizí)
 325. Sémantika‏‎ (39 revizí)
 326. Ada Lovelace‏‎ (39 revizí)
 327. Pracovní kariéra – teoretické přístupy k pracovní kariéře, klasické typy kariér, fáze rozvoje kariéry.‏‎ (39 revizí)
 328. GDPR‏‎ (38 revizí)
 329. Právo na ochranu duševního vlastnictví a WIPO‏‎ (38 revizí)
 330. Kódování‏‎ (38 revizí)
 331. 29. Psychologická hlediska při vytváření podnikové kultury‏‎ (38 revizí)
 332. Popis definiční části jazyka SQL,specifikace deklarace primárních a cizích klíčů a příklady na modelu knihovny‏‎ (38 revizí)
 333. 22. Hodnocení pracovníků; Typy hodnocení, druhy dat a kritérií‏‎ (38 revizí)
 334. Inzulín‏‎ (37 revizí)
 335. Dér el-Bahrí‏‎ (37 revizí)
 336. Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2014 a dále)‏‎ (37 revizí)
 337. Výpůjční služby‏‎ (37 revizí)
 338. Leo Szilard‏‎ (37 revizí)
 339. Claude Shannon‏‎ (37 revizí)
 340. Kognitivní psychologie‏‎ (37 revizí)
 341. Národní konzervační fond‏‎ (37 revizí)
 342. Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu‏‎ (37 revizí)
 343. Sociologie‏‎ (37 revizí)
 344. Databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv‏‎ (37 revizí)
 345. Marc Andreessen‏‎ (37 revizí)
 346. Henriette Avram‏‎ (37 revizí)
 347. Memex‏‎ (37 revizí)
 348. Srovnání služeb DDS (Document Delivery Service) v ČR a zahraničí (student si zvolí dle svého výběru zahraniční službu).‏‎ (36 revizí)
 349. Současné umění a nová média‏‎ (36 revizí)
 350. Vědomí, jeho struktura, organizace a funkce. Obsah vědomí a nevědomí‏‎ (36 revizí)
 351. Bruce Sterling‏‎ (36 revizí)
 352. Vývoj katalogizačních pravidel, se zaměřením na vývoj anglo-amerických standardů, ISBD a katalogizačních pravidel používaných na území ČR.‏‎ (36 revizí)
 353. Rešeršní strategie‏‎ (36 revizí)
 354. Teorie nových médií: přístupy a perspektivy‏‎ (36 revizí)
 355. Pravdivost‏‎ (36 revizí)
 356. Haptika‏‎ (36 revizí)
 357. Bradfordův zákon‏‎ (36 revizí)
 358. Historie ÚISK a knihovnictví v letech 1948‒1968‏‎ (36 revizí)
 359. Vysvětlete pojem komprese souborů, rozlište bezeztrátovou a ztrátovou kompresi. Charakterizujte situace, ve kterých se tyto druhy komprese hodí a používají.‏‎ (36 revizí)
 360. Adrenalin‏‎ (36 revizí)
 361. John Vincent Atanasoff‏‎ (36 revizí)
 362. Databáze ProQuest‏‎ (36 revizí)
 363. Hardware počítače‏‎ (36 revizí)
 364. Popište strukturu standardů AACR2R/RDA, ISBD a porovnejte je‏‎ (36 revizí)
 365. Studia kyberkultury a kyberpunk‏‎ (36 revizí)
 366. Konflikty a způsoby jejich řešení‏‎ (36 revizí)
 367. Informační průmysl‏‎ (36 revizí)
 368. Teorie sociální identity‏‎ (36 revizí)
 369. Přehled kognitivních zkreslení‏‎ (36 revizí)
 370. Informační věda a knihovnictví‏‎ (36 revizí)
 371. Programovací jazyk‏‎ (35 revizí)
 372. Empirický výzkum‏‎ (35 revizí)
 373. Město, architektura a nová média: virtuální a augmentované světy‏‎ (35 revizí)
 374. Alexandrijská knihovna‏‎ (35 revizí)
 375. Seymour Irving Taine‏‎ (35 revizí)
 376. Eugene Garfield‏‎ (35 revizí)
 377. Cenzura‏‎ (35 revizí)
 378. 1.Změny a poruchy vnímání‏‎ (35 revizí)
 379. Meziknihovní výpůjční služba (MVS)‏‎ (35 revizí)
 380. Autocenzura‏‎ (34 revizí)
 381. Vyprávění příběhů (storytelling)‏‎ (34 revizí)
 382. Michael Buckland‏‎ (34 revizí)
 383. Knihovny v období protireformace‏‎ (34 revizí)
 384. Organizace‏‎ (34 revizí)
 385. Makerspaces‏‎ (34 revizí)
 386. Scientometrie‏‎ (34 revizí)
 387. Richard De Gennaro‏‎ (34 revizí)
 388. Lišt‏‎ (34 revizí)
 389. Pojednejte o technologii RFID a jejím využití v knihovnách.‏‎ (34 revizí)
 390. Školní zralost‏‎ (34 revizí)
 391. Ergonomie‏‎ (34 revizí)
 392. Východiska informační vědy a teorie informace‏‎ (34 revizí)
 393. 4. Typy kvalitativních a kvantitativních výzkumů‏‎ (33 revizí)
 394. Řeč‏‎ (33 revizí)
 395. Hlavní strana‏‎ (33 revizí)
 396. Diagnostika specifických poruch učení‏‎ (33 revizí)
 397. Digitální stopa‏‎ (33 revizí)
 398. Teorie motivace‏‎ (33 revizí)
 399. Metavyhledávač‏‎ (33 revizí)
 400. Parasympatikus‏‎ (33 revizí)
 401. Vyložte pojem „integrovaný automatizovaný knihovní systém“, charakterizujte jeho hlavní subsystémy, resp. moduly a jejich vzájemné vazby.‏‎ (33 revizí)
 402. Byte – jednotka informace‏‎ (33 revizí)
 403. Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice‏‎ (33 revizí)
 404. Model‏‎ (33 revizí)
 405. Wilhelm Wundt‏‎ (33 revizí)
 406. (Novo)mediální fantazie, imaginární média a rané koncepty internetu‏‎ (33 revizí)
 407. Teorie rolí‏‎ (33 revizí)
 408. Posthumanismus a nová média‏‎ (33 revizí)
 409. Rafael Capurro‏‎ (32 revizí)
 410. 1. Pedagogická a školní psychologie, základní úkoly, přínos pro praxi i teorii výchovy a vzdělávání‏‎ (32 revizí)
 411. Big data‏‎ (32 revizí)
 412. Teorie systémů‏‎ (32 revizí)
 413. Výhody a nevýhody aplikace proprietárního a Open Source softwaru.‏‎ (32 revizí)
 414. Analýza pracovní činnosti - východiska a cíle analýzy práce, zaměření této analýzy a význam profesiografické metody.‏‎ (32 revizí)
 415. Knihovny v období renesance a humanismu‏‎ (32 revizí)
 416. PPC‏‎ (32 revizí)
 417. Kognitivní disonance‏‎ (32 revizí)
 418. Middle English: the non-standard period‏‎ (32 revizí)
 419. Národní knihovna‏‎ (32 revizí)
 420. Základní mezinárodní bibliografické zdroje oboru informační a knihovní vědy, jejich vývoj, obsah a rešeršní rozhraní.‏‎ (32 revizí)
 421. Bibliographia medica Čechoslovaca‏‎ (32 revizí)
 422. Knihovní zákon‏‎ (32 revizí)
 423. Porucha barvocitu‏‎ (32 revizí)
 424. Inteligence‏‎ (32 revizí)
 425. Deweyho desetinné třídění‏‎ (32 revizí)
 426. Pojednejte o službách komunitních knihoven.‏‎ (32 revizí)
 427. CRM systémy, principy, funkcionalita, trendy‏‎ (31 revizí)
 428. Sociální umění, aktivismus a nová média‏‎ (31 revizí)
 429. Rezignace‏‎ (31 revizí)
 430. Postindustriální společnost‏‎ (31 revizí)
 431. Scopus‏‎ (31 revizí)
 432. Významné teorie inteligence‏‎ (31 revizí)
 433. Vůle‏‎ (31 revizí)
 434. Proveďte dekompozici subsystému akvizice (statické a dynamické prvky, okolí)‏‎ (31 revizí)
 435. Konzumní společnost‏‎ (31 revizí)
 436. Společenské dopady informačních technologií‏‎ (31 revizí)
 437. Alan Turing‏‎ (31 revizí)
 438. Chemické látky přítomné v nervové soustavě‏‎ (31 revizí)
 439. Metody popisování polohy‏‎ (31 revizí)
 440. Diane H. Sonnenwald‏‎ (31 revizí)
 441. 10. Populační výběry a reprezentativita‏‎ (31 revizí)
 442. Státnicové otázky z Psychologie Osobnosti‏‎ (31 revizí)
 443. Sexuální dysfunkce‏‎ (31 revizí)
 444. URN‏‎ (31 revizí)
 445. Intrapersonální a dyadická komunikace‏‎ (31 revizí)
 446. Charakterizujte formáty souborů HTML a XML. Popište, k čemu se používají. Uveďte několik základních značek HTML a popište jejich význam.‏‎ (31 revizí)
 447. Gestaltismus‏‎ (31 revizí)
 448. Brenda Louise Dervin‏‎ (31 revizí)
 449. Principy interakčního designu‏‎ (30 revizí)
 450. Kodexy informační etiky‏‎ (30 revizí)
 451. Telekomunikace‏‎ (30 revizí)
 452. SUISA‏‎ (30 revizí)
 453. Financování vědy v ČR‏‎ (30 revizí)
 454. Vnímání‏‎ (30 revizí)
 455. Psychologie řeči. Psycholingvistika‏‎ (30 revizí)
 456. Páteřní mícha‏‎ (30 revizí)
 457. Charakterizujte tabulkový procesor a jeho základní rysy a funkce. Uveďte typické situace, kdy je vhodné využít tabulkový procesor. Popište použití vzorců v tabulkovém procesoru.‏‎ (30 revizí)
 458. Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy‏‎ (30 revizí)
 459. Osobní počítač‏‎ (30 revizí)
 460. Moderní použití kryptologie‏‎ (30 revizí)
 461. Základní témata informační etiky‏‎ (30 revizí)
 462. Mundaneum‏‎ (30 revizí)
 463. Lev Manovich‏‎ (30 revizí)
 464. Knihovny ve starověkém Římě‏‎ (30 revizí)
 465. Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft‏‎ (30 revizí)
 466. Archiv‏‎ (30 revizí)
 467. Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy‏‎ (30 revizí)
 468. Paměť‏‎ (30 revizí)
 469. Kyberkultura‏‎ (30 revizí)
 470. Animace, osvětlení a výpočet v reálném čase 3D prostoru‏‎ (30 revizí)
 471. Tefko Saracevic‏‎ (30 revizí)
 472. Kultura a umění kódů a dat: software, simulace, vizualizace‏‎ (30 revizí)
 473. Analytická psychologie‏‎ (30 revizí)
 474. Psychologie osobnosti‏‎ (29 revizí)
 475. Pretty Good Privacy‏‎ (29 revizí)
 476. Jiří Cejpek‏‎ (29 revizí)
 477. Microsoft Office‏‎ (29 revizí)
 478. Předplatné včetně licencovaných zdrojů‏‎ (29 revizí)
 479. Martha Ethelyn Williams‏‎ (29 revizí)
 480. Proveďte dekompozici knihovního systému (statické a dynamické prvky, okolí)‏‎ (29 revizí)
 481. Steve Jobs‏‎ (29 revizí)
 482. Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci‏‎ (29 revizí)
 483. Dunning-Krugerův efekt‏‎ (29 revizí)
 484. Nakladatelství v oblasti Literatura pro děti a mládež‏‎ (29 revizí)
 485. Bitcoin‏‎ (29 revizí)
 486. Základní pojmy v kryptologii‏‎ (29 revizí)
 487. DANS‏‎ (29 revizí)
 488. Vývoj písma‏‎ (29 revizí)
 489. Francis Joseph Cole‏‎ (28 revizí)
 490. Kongresová knihovna‏‎ (28 revizí)
 491. Informační služby‏‎ (28 revizí)
 492. Knihovny v období osvícenství a českého národního obrození‏‎ (28 revizí)
 493. Ochrana knihovního fondu.‏‎ (28 revizí)
 494. Pojednejte o službách veřejných (městských a obecních, případně krajských).‏‎ (28 revizí)
 495. Digitální demence‏‎ (28 revizí)
 496. Standard pro dobrou knihovnu, statistiky a benchmarking v knihovnách.‏‎ (28 revizí)
 497. Zkoumání čtivosti‏‎ (28 revizí)
 498. Sergey Brin‏‎ (28 revizí)
 499. Rudolf Vlasák‏‎ (28 revizí)
 500. Pojem typů v psychologii osobnosti. Hlavní typologické systémy‏‎ (28 revizí)

Ukázat (500 předchozích | 500 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).