Státnicové okruhy pro SZZK od září 2016 dále - magisterské studium: Porovnání verzí

m
Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
 
(Není zobrazeno 291 mezilehlých verzí od 84 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==Studia nových médií==
+
 
*Informační věda
+
='''Informační studia a knihOvnictví'''=
 +
==INFORMAČNÍ ZAMĚŘENÍ==
 +
 
 +
*A - INFORMAČNÍ VĚDA (povinný)
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|A1 [[Východiska informační vědy a teorie informace]]
 
|-
 
|-
| [[Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory]]|| Redakce Wikisofia-vzorový článek
+
|A2 [[Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| [[Vývoj informační a knihovnické vědy (od vzniku písma až dodnes) v souvislosti s rozvojem médií a technologie vědění]]|| ||  ||
+
|A3 [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace]]
 
|-
 
|-
| [[Kvantitativní metody informační vědy]] || ||  ||
+
|A4 [[Hodnocení vědy v ČR|Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR]]
 
|-
 
|-
| [[Uchopení informační společnosti informační vědou]] || ||  ||
+
|A5 [[Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití]]
 
|-
 
|-
| [[Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví]] || ||  ||
+
|A6 [[Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy]]
 
|-
 
|-
| [[Digitalizace a knihovnictví]] || ||  ||
+
|A7 [[Big data|Problematika velkých dat (Big data)]]
 
|-
 
|-
| [[Knihovnické služby a duševní vlastnictví]] || ||  ||
+
|A8 [[Informační války|Kybernetické útoky, cyber war]]
|-
 
| [[Znalosti, vědění a knihovnictví]] || ||  ||
 
|-
 
| [[Knihovna 2.0 a Information (Learning, Teaching) Commons]] || ||  ||
 
|-
 
| [[HCI]] ||
 
||  ||
 
|}
 
 
 
*Filosofie a nová média
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|A9 [[Právo a internet]]
 
|-
 
|-
| [[Teorie nových médií: přístupy a perspektivy]] ||
+
|A10 [[Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| [[(Novo)mediální fantazie, imaginární média a rané koncepty internetu ]]||
+
|A11 [[HCI|Human Computer Interaction (HCI)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[(Novo) mediální archeologie a genealogie]]|| Zuzana Dostálová
+
|A12 [[informační politika|Pojem "informační politika" a informační okruhy, v nichž se uplatňuje]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Hypertextové teorie]]||
+
|A13 [[Informační politika Evropské unie]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Studium softwaru a teorie kódu]]|| Hana Němečková
+
|A14 [[Informační legislativa|Informační legislativa - její rozdělení a právo svobodného přístupu k informacím]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Sociální a kulturní aspekty nových médií v současných teoriích]]
+
|A15 [[Právo na ochranu duševního vlastnictví a WIPO]]
||  Pavla Šedivá
 
||
 
 
|-
 
|-
| [[Politické aspekty nových médií v současných teoriích]]
+
|A16 [[Optimální (entropické) kódování informačního zdroje]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Studia kyberkultury a kyberpunk]]
+
|A17 [[Samoopravné kódy a limity přenosu zpráv informačním kanálem]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Vizuální studia a nová média]]
+
|A18 [[Definice syntaxe a sémantiky Predikátové logiky]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Filozofie techniky a nová média]]|| Karolína Poliaková
+
|A19 [[Základní extenzionální model: popis a příklady]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Kybernetika, teorie systému, teorie sítí a nová média]] || Jakub Ferenc
+
|A20 [[Principy intenzionální logiky a jejich příklady]]
|| ||
 
|}
 
 
 
*Informační politika
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
 
|-
 
|-
! ''Heslo'' !! ''Student'' !!  !!
+
|A21 [[Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL)]]
 
|-
 
|-
| ''Vývoj informační politiky USA a EU''|| X
+
|A22 [[Postup při návrhu a realizaci empirického významu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| ''Chápání informační politiky''|| X
+
|A23 [[Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''Rozvoj informační společnosti jako součást informační politiky''|| X
+
|A24 [[Podmíněná pravděpodobnost a závislé a nezávislé jevy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''Současné nástroje informační politiky na úrovni EU''|| X
+
|A25 [[Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti:pravděpodobnostní rozdělení,distribuční funkce]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''Řízení informační politiky na národní úrovni''|| X
+
|A26 [[Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl,směrodatná odchylka, medián, kvantity, decily]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''Současný vývoj a výzkum''|| X
+
|A27 [[Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro ± cr, ± 2cr,± 3cr. Pojem intervalu spolehlivosti]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''Monitoring a hodnocení''|| X
+
|A28 [[Interval spolehlivosti: popis pojmu, možnost výpočtu, názorný příklad použití]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''Komunikační proces''|| X
+
|A29 [[Postup při vyhodnocení testu dobré shody (χ-kvadrát test) a názorný příklad použití]]
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
*Digitální kultura
+
*B - INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (povinný)
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|B1 [[Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací]]
 
|-
 
|-
| [[Digitální kultura, e-kultura, kreativní průmysl a umění na přelomu 20. a 21. století]]
+
|B2 [[Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| Prezentace, diseminace a archivace digitální kultury a umění|| ||  ||
+
|B3 [[Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu]]
 
|-
 
|-
| [[Literatura, sociální umění, aktivismus a nová média]]||
+
|B4 [[Výhody a úskalí základních typů indexace]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Kultura a umění kódů a dat: software, simulace, vizualizace]]||
+
|B5 [[Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Město, architektura a nová média: virtuální a augmentované světy]]||
+
|B6 [[Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Ekologie, biotechnologie, nanotechnologie a nové výzvy pro kulturu a umění]]||
+
|B7 [[Open Access|Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj,hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Posthumanismus a nová média|| Kateřina Tomalová
+
|B8 [[Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH]]
||  ||
+
|-
|}
+
|B9 [[Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu]]
 
 
*Informační design
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|B10 [[Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef]]
 
|-
 
|-
| Principy vnímání barev - fyzikální a fyziologická omezení||  Martin Janda
+
|B11 [[Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| Základní principy digitální reprezentace obrazových informací||  Vladimír Anděl
+
|B12 [[Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu]]
||
 
 
|-
 
|-
| Reprezentace a vytváření barev||
+
|B13 [[Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Základy principy při návrhu dokumentu || ||  ||
+
|B14 [[Významná metadatová schémata a specifikace užívané v digitálních knihovnách v oblasti vědy a výzkumu]]
 
|-
 
|-
| [https://wikisofia.cz/index.php/Rozd%C3%ADl_mezi_elektronickou_a_ti%C5%A1t%C4%9Bnou_prezentac%C3%AD_grafiky Rozdíl mezi elektronickou a tištěnou prezentací grafiky]
+
|B15 [[Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Základy reprezentace trojrozměrného prostoru v počítači||
+
|B16 [[Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Animace, osvětlení a výpočet v reálném čase 3D prostoru|| Richard Kabilka
+
|B17 [[Typologie rešerší, rešeršních služeb a rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů]]
||  ||
 
|}
 
 
 
*Interaktivní média
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|B18 [[Uživatelské rozhraní rešeršních systémů, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)]]
 
|-
 
|-
| [[Přístupy k modelování lidské mysli v kognitivních vědách]]||
+
|B19 [[Technická a softwarová podpora uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center, přínos webových rozhraní rešeršních systémů pro koncového uživatele]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| [https://wikisofia.cz/index.php/Z%C3%A1kladn%C3%AD_fyziologick%C3%A9_principy_vn%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD%2C_pam%C4%9Bti Základní fyziologické principy vnímání, paměti]||
+
|B20 [[Vyhodnocování relevance]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Principy interaktivního designu|| Michaela Dvořáková
+
|B21 [[Databáze, jejich třídění a typologie v historickém kontextu a databáze databází]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Způsoby analýzy požadavků uživatelů|| Martin Bartoš
+
|B22 [[Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Informační a knihovní věda a jejich srovnání]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Způsoby klasifikace cílových skupin uživatelů|| Martin Bartoš
+
|B23 [[Bibliografické informační entity (podle modelu FRBR) a základní a specifické vztahy mezi nimi]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Modelování uživatelů (personas)]]|| Jakub Ferenc
+
|B24 [[Struktura a sémantika komunikativních (výměnných) formátů pro bibliografické a jiné související entity]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Pravidla pro tvorbu rozhraní
 
|| ||  ||
 
 
|}
 
|}
  
*Human-computer Interaction (HCI)
+
*C - INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ MANAGEMENT (volitelný)
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|C1 [[Metodiky projektového managementu, jejich obsah a smysl|Metodiky projektového managementu, smysl, vývoj, zaměření. Certifikace.]]
 
|-
 
|-
| Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie|| Zuzana Ulmanová
+
|C2 [[Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| Ergonomie|| ||  ||
+
|C3 [[Výběrová řízení na implementaci informačních systémů, jejich příprava a realizace]]
 
|-
 
|-
| Hlavní časopisy, konference, pracoviště a představitelé v oblasti HCI|| ||  ||
+
|C4 [[Specifika projektů implementace ERP systémů v organizaci]]
 
|-
 
|-
| Informační audit|| Kristina Altalová
+
|C5 [[Teoretické modely řízení změny a způsoby jejich využití na projektech]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Návrh uživatelského rozhraní|| Jan Misák
+
|C6 [[Proces řízení projektových rizik]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Použitelnost
+
|C7 [[Smlouvy v IT. Typy, struktura, formální požadavky, dopady Nového občanského zákoníku.]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Požadavky na kvalitní IS|| ||  ||
+
|C8 [[Projektový leadership. Fáze vývoje projektového týmu. MBTI a možnosti jeho uplatnění]]
 
|-
 
|-
| Specifika rozhraní pro tělesně/mentálně handicapované uživatele|| ||  ||
+
|C9 [[Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje]]
 
|-
 
|-
| [[Typy uživatelských rozhraní a jejich specifika]]||
+
|C10 [[Změny podnikového paradigmatu a jejich reflexe v oblasti podnikové informatiky]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Uživatelské chování a jeho význam při budování IS || ||  ||
+
|C11 [[Životní cyklus multidimensionálního vývoje informačního systému]]
 
|-
 
|-
| Uživatelské potřeby, zjišťování a dokumentování uživatelských potřeb(User analysis)|| Jakub Ferenc
+
|C12 [[Elektronická tržiště - typologie, příklady a možnosti využití]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| [[Uživatelské rozhraní (user interface)]]|| Jakub Ferenc
+
|C13 [[Modely informačních systémů v podniku. Rodina norem IS09000]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| Vědní obory se vztahem k HCI a jejich význam|| Jakub Ferenc
+
|C14 [[Systémy ERP, vývoj,architektura, funkcionalita, současný stav na trhu v ČR]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| [[Využití emocí v designu|Využití emocí v designu, emoční design]]|| Jakub Ferenc
+
|C15 [[CRM systémy, principy, funkcionalita, trendy]]
|| ||
 
|}
 
 
 
==Informační studia a knihovnictví==
 
===Informační zaměření===
 
 
 
*A - INFORMAČNÍ VĚDA (povinný)
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|C16 [[Modely zajištění provozu a rozvoje podnikových informačních systémů]]
 
|-
 
|-
| [[A1 Východiska informační vědy a teorie informace]] || || ||
+
|C17 [[Lean, Six Sigma a jejich srovnání. Cyklus DMAIC]]
 
|-
 
|-
| A2 Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií  || Jitka Śiborová
+
|C18 [[Princip, struktura a typy expertních systémů]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A3 [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace]]  
+
|C19 [[Podstata znalostí a formy jejich reprezentace]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A4 Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR || ||  ||
+
|C20 [[Báze znalostí založené na pravidlech a inferenční mechanismus]]
 
|-
 
|-
| A5 Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití || ||
+
|C21 [[Zpracování neurčitosti v expertních systémech a základy fuzzy logiky]]
 
|-
 
|-
| A6 Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy  || ||  ||
+
|C22 [[Metody dobývání znalostí z databází (data mining)]]
|-
+
|}
| A7 Právo a internet  || Marián Ort
+
 
||  ||
+
*D - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (volitelný)
|-
+
 
| A8 Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google) ||
+
{| class="wikitable" style="width: 100%"
||  ||
 
|-
 
| A9 HCI  || Nikola Tauchenová ||
 
|-
 
| A10 Pojem „informační politika“ a informační okruhy, v nichž se uplatňuje ||
 
||  ||
 
|-
 
| A11 Informační politika v ČR, vývoj před a po roce 1990 || Markéta Bušková
 
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A12 Informační politika Evropské unie a USA || Anna Maria Buryan
+
|D1 [[Architektura WWW - zdroje a jejich adresace]]
||
 
 
|-
 
|-
| A13 Informační legislativa – její rozdělení a právo svobodného přístupu k informacím || ||  ||
+
|D2 [[Architektura softwarových aplikací]]
 
|-
 
|-
| A14 Právo na ochranu duševního vlastnictví a WIPO ||
+
|D3 [[Vývoj software - základní přehled v problematice]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A15 [[Optimální (entropické) kódování informačního zdroje]] ||
+
|D4 [[Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A16 Samoopravné kódy a limity přenosu zpráv informačním kanálem || ||  ||
+
|D5 [[Rozhodovací tabulky a stromy]] (základní pojmy a vlastnosti)
 
|-
 
|-
| ''A17 Definici syntaxe a sémantiky Predikátové logiky'' || X
+
|D9 [[Konstrukce rozhodovacích stromů (princip snižování entropie)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A18 Základní extenzionální model: popis a příklady'' || X
+
|D10 [[Popis prvků konceptuálních modelů, smysl konceptuálního modelu a příklad modelu Knihovny]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A19 Principy intenzionální logiky a jejich příklady)''|| X
+
|D11 [[Transformace konceptuálního modelu na datový model, základní prvky datového modelu, specifikace úlohy primárních a cizích klíčů]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A20 Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL)''  || X
+
|D12 [[Popis definiční části jazyka SQL,specifikace deklarace primárních a cizích klíčů a příklady na modelu knihovny]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A21 Postup při návrhu a realizaci empirického významu výběr vzorku, reprezentativnost vzorku''|| X
+
|D13 [[Manipulační část jazyka SQL (DML insert, update, delete) a příklady na databázi Knihovna]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A22 Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice'' || X
+
|D14 [[Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna|Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna / popis klauzule NOT IN a její využití, Select s klauzulí GROUP BY, využití tohoto příkazu v databázi knihovna, základní duplicitní select a další agregátní funkce /.]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A23 [[Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy]]'' ||X ||  ||
+
|D15 [[Principy hierarchických modelů. Příklady modelování procesů a programovacích struktur (základní příkazy řízení toku programu)]]
 
|-
 
|-
| ''A24[[Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce]]'' || X
+
|D16 [[Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A25 Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantity, decily'' || X
+
|D17 [[Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A26 Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro +/- delta, +/- 2delta, +/- 3delta. Pojem intervalu spolehlivosti''|| X
+
|D18 [[Klasické substituční šifry a jejich kryptoanalýza]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A27 Interval spolehlivosti: popis pojmu, možnost výpočtu, názorný příklad použití'' || X
+
|D19[[Symetrické kryptosystémy| Symetrické kryptosystémy a šifrové standardy (DES, AES)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A28 Postup při vyhodnocení testu dobré shody (χ-kvadrát test) a názorný příklad použití'' || X
+
|D20 [[Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)]]
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
*B - INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (povinný)
+
<br />
 +
<br />
 +
 
 +
=Knihovnické zaměření=
 +
<br />
 +
 
 +
*Informační věda – povinný předmět
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|1) [[Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR|Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR,  úloha a aktivity Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě)]]
|-
 
| B1 Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací || || ||
 
 
|-
 
|-
| B2 Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky || || ||
+
|2) [[Historie a současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, jejich hlavní cíle a výstupy]]
 
|-
 
|-
| B3 Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu || || ||
+
|3) [[Open Access|Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj, hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci]]
 
|-
 
|-
| B4 Výhody a úskalí základních typů indexace || || ||
+
|4) [[Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)]]
 
|-
 
|-
| B5 Tradiční systémy pořádání informací a znalostí – vlastnosti a možnosti jejich užití || || ||
+
|5) [[Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací]]
 
|-
 
|-
| B6 Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice || || ||
+
|6) [[Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky]]
 
|-
 
|-
| B7 Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice || || ||
+
|7) [[Systémy pořádání informací a znalostí|Systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich užití]]
 
|-
 
|-
| B8 Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj, hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci || || ||
+
|8) [[Teoretické základy selekčních jazyků  v lingvistice]]
 
|-
 
|-
| B9 Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu a jejich propojování na základě protokolu OAI-PMH || || ||
+
|9) [[Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice]]
 
|-
 
|-
| B10 Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu || || ||
+
|10) [[Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy|Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy a problematika vytváření a užití redukovaného textu]]
 
|-
 
|-
| B11 Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef || || ||
+
|11) [[Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy]]
 
|-
 
|-
| B12 Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování || || ||
+
|12) [[Postup při návrhu a realizaci empirického výzkumu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku]]
 
|-
 
|-
| B13 Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu || || ||
+
|13) [[Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice]]
 
|-
 
|-
| B14 Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb || || ||
+
|14) [[Podmíněná pravděpodobnost a závislé a nezávislé jevy|Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy]]
 
|-
 
|-
| B15 Významná metadatová schémata a specifikace užívané v digitálních knihovnách v oblasti vědy a výzkumu || || ||
+
|15) [[Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce]]
 
|-
 
|-
| B16 Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty || || ||
+
|16) [[Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantily, decily]]
 
|-
 
|-
| B17 Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (model „Kahn-Wilensky“ a model OAIS) || || ||
+
|17) [[Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro ± cr, ± 2cr, ± 3cr. Pojem intervalu spolehlivosti]]
 
|-
 
|-
| B18 Typologie rešerší a rešeršních služeb || || ||
+
|18) [[Popište pojem intervalu spolehlivosti a popište, jak je možné jej vypočítat, uveďte názorný příklad použití]]
 
|-
 
|-
| B19 Typologie rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů ||
+
|19) [[Popište postup při vyhodnocení testu dobré shody (x-kvadrát test) a uveďte názorný příklad použití]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| B20 Vztahy mezi rešeršními službami a informačním průmyslem || || ||
+
|20) [[Problematika mezikulturní komunikace v managementu knihoven a designu služeb knihoven]]
 
|-
 
|-
| B21 Uživatelské rozhraní v rešeršních službách, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241) || || ||
+
|21) [[Komunikační klima organizace a komunikační audity|Informace a komunikační klima organizace]]
 
|-
 
|-
| B22 Specifikace technických a softwarových podpor uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center || || ||
+
|22) [[Právo a internet]]
 
|-
 
|-
| B23 Krize booleovského modelu a řešení této krize || || ||
+
|23) [[Výzkum a metody v informační vědě]]
 
|-
 
|-
| B24 Vyhodnocování relevance || || ||
+
|24) [[Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy]]
 
|-
 
|-
| B25 Rešeršní strategie ve vztahu ke speciálním druhům dokumentů || || ||
+
|25) [[Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití]]
 
|-
 
|-
| B26 Databáze, jejich třídění a typologie v historickém kontextu a databáze databází || || ||
+
|26) [[Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci]]
 
|-
 
|-
| B27 Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Informační a knihovní věda a jejich srovnání || || ||
+
|27) [[Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance]]
 
|-
 
|-
| B28 Bibliografické informační entity (podle modelu FRBR) a základní a specifické vztahy mezi nimi|| || ||
+
|28) [[Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnání]]
 
|-
 
|-
| B29 Struktura a sémantika komunikativních (výměnných) formátů pro bibliografické a jiné související entity || ||  ||
+
|29) [[Informační a knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších oborů]]
 
|}
 
|}
  
*C - INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ MANAGEMENT (volitelný)
+
*ICT - Procesy a technologie v knihovnách – povinný předmět
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|30) [[Technologie provozu informačních systémů (třívrstvá architektura, databázové systémy apod.)]]
 
|-
 
|-
| ''C1 Práce F.A. von Hayeka v oblasti ekonomie informací, role cenového mechanismu v ekonomice'' || X
+
|31) [[Integrace informačních systémů (technologie, které IS zastřešují – tj. linkovací nástroje, federativní vyhledávání, discovery systémy, velké indexy a další)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C2 Informační asymetrie, pojem, typologie'' || X
+
|32) [[Systémový přístup ke knihovnickým procesům v knihovně]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C3 Definice pojmů „morální hazard“ a „nepříznivý výběr“ z hlediska ekonomie informací, praktický příklad'' || X
+
|33) [[Vliv legislativy na činnost knihoven]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C4 Definice role ratingových agentur v ekonomice z hlediska ekonomie informací, jejich role ve finanční krizi'' || X
+
|34) [[Automatizované knihovnicko-informační systémy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C5 Historie komerčního internetu, hlavní klíčové mezníky'' || X
+
|35) [[Kooperativní projekty knihoven|Kooperativní projekty knihoven v ČR a zahraničí]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C6 Metodiky projektového managementu, smysl, vývoj, zaměření a využití'' || X
+
|36) [[Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C7 Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází'' || X
+
|37) [[Virtuální služby knihoven]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C8 Znalostní oblasti projektového managementu dle metodiky PMBoK'' || X
+
|38) [[Problematika digitálních repozitářů; referenční rámec OAIS; jejich budování, provoz a certifikace]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C9 Výběrová řízení na implementaci informačních systémů, jejich příprava a realizace'' || X
+
|39) [[Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů; podstata problematiky; dostupné metody řešení; projekty ve světě a v ČR]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C10 Specifika projektů implementace ERP systémů v organizaci'' || X
+
|40) [[Životní cyklus digitálního dokumentu|Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C11 Modely informačních systémů v podniku. Rodina norem IS09000'' || X
+
|41) [[Problematika akvizice v knihovnách]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C12 Systémy ERP, vývoj, architektura, funkcionalita, současný stav na trhu v ČR'' || X
+
|42) [[Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C13 CRM a SCM systémy, principy, funkcionalita'' || X
+
|43) [[Metadata pro digitální objekty; jejich typy, význam a funkce; standardy nejužívanějších metadat a jejich charakteristika]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C14 ECM systémy se zaměřením na Document Management (DMS)'' || X
+
|44) [[Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví, obecná charakteristika, konkrétní české a zahraniční projekty]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C15 Modely zajištění provozu a rozvoje podnikových informačních systémů'' || X
+
|45) [[Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu, jejich rysy a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C16 Efekty podnikové informatiky'' || X
+
|46) [[Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C17 Princip, struktura a typy expertních systémů'' || X
+
|47) [[Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C18 Podstata znalostí a formy jejich reprezentace'' || X
+
|48) [[Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C19 Báze znalostí založené na pravidlech a inferenční mechanismus'' || X
+
|49) [[Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C20 Zpracování neurčitosti v expertních systémech a základy fuzzy logiky'' || X
+
|50) [[Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''C21 Metody dobývání znalostí z databází (data mining)''  || X
+
|51) [[Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty]]
||  ||
 
|}
 
 
 
*D - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (volitelný)
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|52) [[Popište postup při návrhu a realizaci empirického významu - popište jednotlivé kroky postupu, zdůvodněte je. Popište principy výběru vzorku populace pro potřeby empirického výzkumu a pojem reprezentativnosti statistického vzorku]]
 
|-
 
|-
| D1 Architektura WWW - zdroje a jejich adresace ||
+
|53) [[Bibliografické standardy využívané v praxi českých knihoven]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| D2 Formáty souborů, zejména dokumentů || ||  ||
+
|54) [[ICT Uživatelské rozhraní rešeršních systémů, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)]]
 
|-
 
|-
| D3 [[Kancelárske balíky - funkčnosti, formáty dokumentov]]  
+
|55) [[Technická a softwarová podpora uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center, přínos webových rozhraní rešeršních systémů pro koncového uživatele]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| D4 Architektura softwarových aplikace || ||  ||
+
|56) [[Typologie rešerší, rešeršních služeb a rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů]]
 
|-
 
|-
| D5 Vývoj software - základní přehled v problematice || ||  ||
+
|57) [[Bibliografická a autoritní kontrola, vývoj, současný stav a trendy]]
 
|-
 
|-
| D6 [[Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika]]  
+
|58) [[Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google)]]
|| ||
+
|}
 +
 
 +
*MK – Management knihoven – volitelný předmět
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
| D7 Rozhodovací tabulky a stromy (základní pojmy a vlastnosti) || ||  ||
+
|1) [[Regionální funkce knihoven - východiska, podstata, realizace]]
 
|-
 
|-
| D8 Konstrukce rozhodovacích stromů (princip snižování entropie) || ||  ||
+
|2) [[Znalostní metody budování fondů knihoven]]
 
|-
 
|-
| D9 Popis prvků konceptuálních modelů, smysl konceptuálního modelu a příklad modelu Knihovny || ||  ||
+
|3) [[Komunitní role veřejné knihovny -příklady českých a zahraničních projektů]]
 
|-
 
|-
| ''D10 Transformaci konceptuálního modelu na datový model, základní prvky datového modelu, specifikace úlohu primárních a cizích klíčů'' || X
+
|4) [[Marketingová strategie veřejné knihovny (podstata, význam a uplatnění v managementu knihovny)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''D11 Popis definiční části jazyka SQL, specifikace deklarace primárních a cizích klíčů a příklady na modelu knihovny'' || X
+
|5) [[Vícezdrojové financování knihoven v ČR]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''D12 Manipulační část jazyka SQL (DML – insert, update, delete) a příklady na databázi Knihovna'' || X
+
|6) [[Profesní sdružení, spolky, asociace a svazy - komparace se zahraničím]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''D13 Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna, popis klauzule NOT IN a její využití v databázi Knihovna'' || X
+
|7) [[Organizační struktury, organizování práce -pracovní proces a postup v knihovnách a informačních institucích (základní dokumenty organizace, zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční řád a další dokumenty)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''D14 Příkaz Select s klauzulí GROUP BY, využití tohoto příkazu v databázi knihovna, základní duplicitní select a další agregátní funkce'' || X
+
|8) [[Kvalita služeb v knihovnách a informačních institucích (benchmarking, měření kvality služeb, ROI v ČR a zahraničí)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''D15 Principy hierarchických modelů. Příklady modelování procesů a programovacích struktur (základní příkazy řízení toku programu)'' || X
+
|9) [[Personalistika v knihovnách a informačních institucích]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| D16 Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML ||
+
|10) [[Management změn v knihovnách a informačních institucích (teoretická východiska a uplatnění v praxi)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| D17 Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat || ||  ||
+
|11) [[Metody designu služeb v knihovně a informační instituci]]
 
|-
 
|-
| D18 Klasické substituční šifry a jejich kryptoanalýza ||
+
|12) [[Metody strategického plánu rozvoje knihovny nebo informačního střediska]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| D19[[Symetrické kryptosystémy| Symetrické kryptosystémy a šifrové standardy (DES, AES)]] ||
+
|13) [[Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného knihovnictví v ČR]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| D20 Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA) || ||  ||
+
|14) [[Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného mezinárodního knihovnictví (zejména aktivity IFLA)]]
 +
|-
 +
|15) [[Management a leadership v knihovně, tvorba a udržení pracovního týmu, management emocí]]
 
|}
 
|}
  
===Knihovnické zaměření===
+
*CIG Čtenářská a informační gramotnost – volitelný předmět
*Informační věda povinný předmět
+
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student  !!  !!
+
|1) [[Role knihoven ve vzdělávání: dle jednotlivých typů knihoven a v kontextu dalších vzdělávacích institucí]]
 
|-
 
|-
| 1) [[Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR|Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR, úloha a aktivity Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě)]] ||
+
|2) [[Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace ČR, příklady zahraniční dobré praxe]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 2) Historie a současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, jejich hlavní cíle a výstupy || Klára Adamcová
+
|3) [[Vysokoškolská knihovna: úloha, uživatelská základna, specifické služby, podpora vědy a výzkumu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 3) [[Open Access|Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj, hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci]] ||
+
|4) [[Fenomén čtenářství: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 4) [[Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)]] ||
+
|5) [[Možnosti podpory rozvoje čtenářství u dětí v předškolním věku: specifika, české i zahraniční projekty]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 5) Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací || Iveta Svobodová
+
|6) [[Elektronická čtecí zařízení - formáty, čtení z obrazovky, vliv na čtenářství]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 6) Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky || ||  ||
+
|7) [[Čtenářské výzkumy|Významné aktivity v oblasti čtenářských výzkumů: příklady z ČR nebo ze zahraničí, interpretace výsledků]]
 
|-
 
|-
| 7) [[Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu]] || Rudolf Sýkora
+
|8) [[Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 8) Výhody a úskalí základních typů indexace || Veronika Zemanová ||  ||
+
|9) [[Informační a mediální výchova jako součást vzdělání žáků základních a středních škol]]
 
|-
 
|-
| 9) Tradiční systémy pořádání informací a znalostí – vlastnosti a možnosti jejich užití ||
+
|10) [[Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 10) Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice || Tereza Hladíková
+
|11) [[Komunitní úloha knihoven]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 11) Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice ||
+
|12) [[Specializované knihovny a informační instituce (jiné než vysokoškolské) a jejich role v podpoře vědy a výzkumu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 12) Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy || Zuzana Sikorová ||  ||
+
|13) [[Navrhněte průzkum informačních potřeb studentů bakalářského studia FF UK. Popište všechny fáze procesu empirického výzkumu]]
 
|-
 
|-
| 13) Typy redukovaného textu – pracovní postupy a využití || Zdeňka Plundrichová
+
|14) [[Strategie digitální gramotnosti v ČR]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 14) Vliv interpretace textu na výsledky textové a obsahové analýzy || ||  ||
+
|15) [[Informační a citační etika]]
|-
+
|}
| 15) Postup při návrhu a realizaci empirického výzkumu –výběru vzorku, reprezentativnost vzorku || Lukášová Barbora
+
<br />
||  ||
+
<br />
|-
+
 
| ''16) Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice'' || X
+
=Knihovědné zaměření=
||  ||
+
 
|-
+
*Historické knižní fondy, jejich ochrana a způsoby zpřístupňování
| ''17) Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy'' || X
+
 
||  ||
+
{| class="wikitable" style="width: 100%"
|-
 
| ''18) Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti : pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''19) Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantity, decily'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''20) Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro  ,  2,  3. Pojem intervalu spolehlivosti'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''21) Popište pojem intervalu spolehlivosti a popište jak je možné jej vypočítat, uveďte názorný příklad použití'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''22) Popište postup při vyhodnocení testu dobré shody (χ-kvadrát test) a uveďte názorný příklad použití'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| 23) Chápání informace v mezikulturní komunikaci ||  ||
 
 
|-
 
|-
| 24) Informace a komunikační klima organizace ||
+
|1. [[Vznik, proměny a cíle historické knihovědy. Její místo ve studiu knižní kultury jakožto specifické složky kulturního dědictví. Významné proudy a osobnosti se zvláštním přihlédnutím k českému prostředí]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 25) Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je ||
+
|2. [[Moderní pojetí práce s historickými fondy u nás a v cizině, zejména v oblasti moderního elektronického zpracování. Používané katalogizační formáty při popisu historických fondů v ČR]], jejich rozdíly, rozšířenost a vývojové tendence (Aleph, Clavius, KP-Win, ARL)
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 26) [[Vývoj knižníc v stredoveku]] ||
+
|3. [[Základní rozdíly při katalogizačním popisu starého tisku dle pravidel ISBD oproti katalogizaci moderního fondu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 27) Popište typické rysy knihoven od renesance po klasicismus ||Haraštová Simona
+
|4. [[Dnešní úloha kurátora vzácných knižních sbírek, nároky na jeho kvalifikaci a role, proměna knihovědně zaměřeného pracovníka v dnešní společnosti]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 28) [[Vývoj knihtisku|Popište základní mezníky vývoje knihtisku]] ||
+
|5. [[Vztah knihovědy, archivnictví a muzejnictví. Rozdíly mezi knihovním fondem, archivním fondem a muzejní sbírkou]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 29) Východiska informační vědy a teorie informace || Faltejsková, Renata
+
|6. [[Pomocné vědy historické; jejich obecná charakteristika a vývoj, popis nejpodstatnějších PVH, vztah ke knihovědě, přínos při práci se vzácnými historickými fondy]]
|| 
 
||
 
 
|-
 
|-
| 30) [[Právo a internet]] ||
+
|7. [[Archivnictví; základní pojmy, metody práce a zpřístupnění, organizace a vývoj archivní sítě v ČR; odlišné aspekty vzhledem ke knihovnám]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 31) Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
+
|8. [[Heraldika, sfragistika; charakteristika disciplín a jejich využití v knihovědné praxi]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 32) Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy ||Burešová Veronika
+
|9. [[Diplomatika; její charakteristika, základní pojmy, hlavní typy diplomatického materiálu, vnitřní a vnější znaky diplomatického materiálu. Využití diplomatiky v knihovědné praxi]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 33) [[Citační indikátory, rejstříky, databáze: srovnání a využití]] ||
+
|10. [[Historie a současná situace v oblasti digitalizace a zpřístupňování kulturněhistorického dědictví v ČR, role knihoven v ČR a úlohy a cíle Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 34) Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci || Křížová, Jana||  ||
+
|11. [[Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat]]
 
|-
 
|-
| 35) [[Vyhodnocování relevance, role a druhy zpětné vazby v rešeršních službách]] || Zuzana Žižková
+
|12. [[Životní cyklus digitálního dokumentu|Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 36) Srovnejte efektivitu tržní a centrálně plánované ekonomiky s ohledem na roli informací v ekonomice || Vojtěch Eliáš
+
|13. [[Současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, výhled a cíle do budoucna]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 37) [[Cenový mechanismus v ekonomice a informační funkce ceny]] || ||  ||
+
|14. [[Vyberte několik systémů kulturního dědictví, které znáte a popište na jejich příkladu hlavní obecné rysy systémů kulturního dědictví, jejich vlastnosti, cíle a přínos pro uživatele]]
|-
 
| 38) [[Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnaní]] ||
 
||  ||
 
|-
 
| 39) Knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich  vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších  || 
 
||
 
 
|}
 
|}
  
*ICT - Procesy a technologie v knihovnách – povinný předmět
+
*Typologie, ilustrace a vazba rukopisné a tištěné knihy od počátků do 20. století
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|1. [[Kniha jako kulturní a civilizační fenomén. Kulturní antropologie knihy. Typy knihy v různých kulturních okruzích]]
|-
 
| 40) Technologie provozu informačních systémů (třívrstvá architektura, databázové systémy apod.) || ||  ||
 
|-
 
| 41) Integrace informačních systémů (technologie, které IS zastřešují – tj. linkovací nástroje, federativní vyhledávání, discovery systémy, velké indexy a další) || ||  ||
 
|-
 
| 42) Systémový přístup ke knihovnickým procesům v knihovně || ||  ||
 
|-
 
| 43) Služby veřejných a odborných knihoven || ||  ||
 
|-
 
| 44) Využití služeb internetu v knihovnách ||
 
||  ||
 
|-
 
| 45) Knihovnicko-informační software - základní stavební kámen knihovny || ||  ||
 
 
|-
 
|-
| 46) Kooperativní projekty knihoven v ČR a zahraničí || ||  ||
+
|2. [[Paleografie; charakteristika disciplíny, práce s textem (transliterace, transkripce), zkratky a zkracovací znaménka]]
 
|-
 
|-
| 47) Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven || ||  ||
+
|3. [[Vývoj základních písem ve starověku a jejich stručná charakteristika]]
 
|-
 
|-
| 48) Virtuální služby knihoven || ||  ||
+
|4. [[Psací látky a náčiní ve starověku a středověku, role skriptorií]]
 
|-
 
|-
| 49) [[Problematika digitálních repozitářů; referenční rámec OAIS; jejich budování, provoz a certifikace]] ||
+
|5. [[Výčet hlavních druhů a typů písem v evropském středověku a jejich stručná charakteristika]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 50) Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů; podstata problematiky; dostupné metody řešení; projekty ve světě a v ČR || ||  ||
+
|6. [[Vývoj novogotického rukopisného písma v Německu a jeho použití v Českých zemích]]
 
|-
 
|-
| 51) Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění || ||  ||
+
|7. [[Vývoj humanistických písem v raném a pozdním novověku v Evropě a v Českých zemích]]
 
|-
 
|-
| 52) Trendy akvizice v knihovnách veřejných a odborných || ||  ||
+
|8. [[Rukopisná kniha kodexového typu, její umělecká výzdoba a kulturní a společenská funkce ve středověké společnosti]]
 
|-
 
|-
| 53) [https://wikisofia.cz/index.php/Proces_digitalizace:_p%C5%99ehled_d%C5%AFvod%C5%AF,_c%C3%ADl%C5%AF,_p%C5%99%C3%ADnosu_i_probl%C3%A9m%C5%AF,_mo%C5%BEnosti_vyu%C5%BEit%C3%AD_digit%C3%A1ln%C3%ADch_dat Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat] ||
+
|9. [[Historické formy tisku před polovinou 15. stol. s důrazem na specifika evropského deskotisku a blokových knih]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 54) Metadata pro digitální objekty; jejich typy, význam a funkce; standardy nejužívanějších metadat a jejich charakteristika || ||  ||
+
|10. [[Tiskové písmo, jeho původ a klasifikace. Vývoj písmolijecké technologie do konce 19. století]]
 
|-
 
|-
| 55) Role digitalizace při katalogizaci a zpřístupnění historických fondů - digitální knihovna versus elektronický katalog || ||  ||
+
|11. [[Tiskárna a její vybavení v historickém vývoji. Dopad průmyslové revoluce 19. století do typografie a její přerod v polygrafii]]
 
|-
 
|-
| 56) [[Vyberte několik digitálních knihoven zpřístupňujících digitální kopie a obrazy kulturního dědictví v prostředí internetu]]|| Klára Jampílková ||  ||
+
|12. [[Technologie výroby papíru, základní druhy papíru pro tisk a pro vazebné účely (Filigrány)]]
 
|-
 
|-
| 57) Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu, jejich rysy a jejich propojování na základě protokolu OAI-PMH || ||  ||
+
|13. [[Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z výšky“]]
 
|-
 
|-
| 58) Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu || ||  ||
+
|14. [[Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z hloubky“]]
 
|-
 
|-
| 59) Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef || ||  ||
+
|15. [[Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z plochy“]]
 
|-
 
|-
| 60) Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování || ||  ||
+
|16. [[Grafické techniky knižní ilustrace a reprodukční techniky 20. století]]
 
|-
 
|-
| 61) Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu || ||  ||
+
|17. [[Pozdně gotická knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
 
|-
 
|-
| 62) Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb || ||  ||
+
|18. [[Renesanční knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
 
|-
 
|-
| 63) Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty || ||  ||
+
|19. [[Barokní knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
 
|-
 
|-
| 64) Popište postup při návrhu a realizaci empirického významu – popište jednotlivé kroky postupu, zdůvodněte je. Popište principy výběru vzorku populace pro potřeby empirického výzkumu a pojem reprezentativnosti statistického vzorku. || ||  ||
+
|20. [[Knižní ilustrace 19. století, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
 
|-
 
|-
| 65) Bibliografické standardy využívané v praxi českých knihoven || ||  ||
+
|21. [[Knižní ilustrace 20. století., její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
 
|-
 
|-
| 66) Typologie rešerší a rešeršních služeb, jejich organizace v různých typech knihoven a informačních institucí (akademická knihovna, veřejná knihovna, speciální knihovna apod.) || ||  ||
+
|22. [[Typologie knižní obálky, autorská kniha]]
 
|-
 
|-
| 67) Druhy bází dat a jejich vztah k rešeršním strategiím a postupům || ||  ||
+
|23. [[Hlavní zásady typografie]]
 
|-
 
|-
| 68) Uživatelské rozhraní v rešeršních službách, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace (např. ISO 9241) || ||  ||
+
|24. [[Tiskařské signety v zahraničí a v Českých zemích, jejich typologie a funkce]]
 
|-
 
|-
| 69) Druhy podpor uživatele ze strany systémů, producentů a provozovatelů v kontextu rešeršní činnosti || ||  ||
+
|25. [[Funkce knižní vazby, technologie a materiály ručního knihvazačství]]
 
|-
 
|-
| 70) Typologie rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů, etapy vyhledávání || ||  ||
+
|26. [[Vývoj knihvazačských stylů gotických a renesančních]]
 
|-
 
|-
| 71) Bibliografická a autoritní kontrola, vývoj, současný stav a trendy || ||  ||
+
|27. [[Vývoj knihvazačských stylů barokních, rokokových, klasicistních a empírových]]
 
|-
 
|-
| 72) [[Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google)]] ||
+
|28. [[Technologie a stylová charakteristika industriální vazby 19. století]]
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
*MK – Management knihoven –  volitelný předmět
+
*Varianta A: Dějiny knihoven od starověku do 20. století
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|1. [[Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je]]
 
|-
 
|-
| 73) Vliv legislativy na činnost knihoven /srovnání 3 zákonů a podmínek jejich vzniku s akcentem na zákon poslední/ || ||  ||
+
|2. [[Základní druhy knihoven v evropském středověku]]
 
|-
 
|-
| 74) Kooperace knihoven – regionální funkce knihoven /východiska, podstata, realizace/ || ||  ||
+
|3. [[Porovnání vývoje českých a evropských středověkých knihoven]]
 
|-
 
|-
| 75) Strategické plánování – koncepce rozvoje českého knihovnictví/podstata a srovnání 2 koncepcí s důrazem na poslední – léta 2011-2014/ || ||  ||
+
|4. [[Vliv reformačních hnutí na vývoj knihoven v Českých zemích a v Evropě]]
 
|-
 
|-
| v76) Komunitní role veřejné knihovny /význam veřejné knihovny v daném regionu, smysl a podstata její role/ || ||  ||
+
|5. [[Vliv humanismu a renesance na evropskou knižní kulturu a knihovnictví]]
 
|-
 
|-
| 77) Marketingová strategie veřejné knihovny / podstata, význam a uplatnění v managementu knihovny/ || ||  ||
+
|6. [[Typické rysy renesanční a barokní šlechtické, měšťanské a klášterní knihovny, vnitřní a vnější znaky]]
 
|-
 
|-
| 78) Finanční zdroje knihoven /programy a projekty na podporu knihoven, rozpočty a další zdroje || ||  ||
+
|7. [[Vznik a rozvoj institucionálních knihoven]]
 
|-
 
|-
| 79) Role knihovnických sdružení, spolků a konsorcií v ČR / jejich význam pro spolupráci knihoven, stručná charakteristika\ || ||  ||
+
|8. [[Počátky a vývoj otevírání soukromých knihoven veřejnosti]]
 
|-
 
|-
| 80) Organizování v knihovně /organizační struktury, organizování práce – pracovní proces a postup. Knihovna a její základní dokumenty: zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční  řád a další dokumenty/ || ||  ||
+
|9. [[Vliv osvícenství na evropskou a českou knižní kulturu a knihovnictví]]
 
|-
 
|-
| 81) Kontrola a její využití v knihovnách / kontrolní proces, prostředky a typy kontrol. Benchmarking knihoven/ || ||  ||
+
|10. [[Právní úprava vydávání a distribuce knih a časopisů od roku 1848 do současnosti]]
 
|-
 
|-
| 82) Personální procesy v managementu knihovny / výběr a přijímání pracovníků, posuzování kompetence, adaptační procesy, hodnocení práce, profesionální kariéra, uvolňování pracovníků/ || ||  ||
+
|11. [[Počátky veřejných knihoven v našich zemích. Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin. Knihovny čtenářských spolků a společností]]
 
|-
 
|-
| 83) Sociální procesy v knihovně / komunikace, kooperace, konflikt, organizační změny. Podniková kultura, identita a etika/ || ||  ||
+
|12. [[Hlavní rysy vývoje československého knihovnictví v letech 1918-1938. První knihovní zákon]]
 
|-
 
|-
| 84) Řídící pracovníci v knihovně / osobnost a styly řízení, delegování v řízení, týmová práce v knihovně. Koučing a mentoring/ || ||  ||
+
|13. [[Československé knihovnictví a legislativa v letech 1950-1989]]
 
|-
 
|-
| 85) Sestavte dotazník (formulujte otázky) pro výzkum využívání krajské veřejné knihovny v krajském městě s populací okolo 100 000 obyvatel (např. Liberec, Pardubice apod.). Důvody pro volbu a formulaci otázek okomentujte || ||  ||
+
|14. [[Recepce knihy (autor, text, čtenář, interpretace)]]
 
|-
 
|-
| 86) Strategické plánování rozvoje technologického zabezpečení knihovních služeb || ||  ||
+
|15. [[Významné osobnosti knihovnictví, informační vědy a knihovědy. Charakterizujte jejich činnost a význam pro vývoj oboru]]
 
|}
 
|}
  
*CIG Čtenářská a informační gramotnost – volitelný předmět
+
*Varianta B: Dějiny knihtisku 15. 20. století
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|1. [[Základní evropské tendence vývoje knihtisku do roku 1500 s přihlédnutím ke specifickému vývoji Českých zemí]]
 +
|-
 +
|2. [[Raně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
 +
|-
 +
|3. [[Pozdně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
 +
|-
 +
|4. [[Barokní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
 +
|-
 +
|5. [[Rokoková a klasicistní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
 +
|-
 +
|6. [[Kniha a knihtisk 19. století v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální (zejména během národního obrození)]]
 
|-
 
|-
| 87) Role knihoven ve vzdělávání: dle jednotlivých typů knihoven a v kontextu dalších vzdělávacích institucí || ||  ||
+
|7. [[Kniha a knihtisk první poloviny 20. století v Českých zemích, tiskárny a osobnosti průmyslové knižní kultury]]
 
|-
 
|-
| 88) Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace v ČR, příklady zahraniční dobré praxe || ||  ||
+
|8. [[Významní zahraniční představitelé knihtisku před rokem 1500]]
 
|-
 
|-
| 89) Vysokoškolská knihovna: úloha, uživatelská základna, specifické služby, podpora vědy a výzkumu || ||  ||
+
|9. [[Problematika datace Kroniky trojánské a rozdíly mezi českou a moravskou produkcí prvotisků]]
 
|-
 
|-
| 90) Fenomén čtenářství: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení || ||  ||
+
|10. [[Významní zahraniční představitelé knihtisku v době renesance]]
 
|-
 
|-
| 91) Možnosti podpory rozvoje čtenářství u dětí v předškolním věku: specifika, české i zahraniční projekty || ||  ||
+
|11. [[Tiskárna bratrská v Ivančicích a Kralicích, její předchůdci a následníci]]
 
|-
 
|-
| 92) Role knihoven při rozvoji čtenářství (včetně projektů knihoven a knihovnických spolků) || ||  ||
+
|12. [[Jiří Melantrich z Aventýnu]]
 
|-
 
|-
| 93) Významné aktivity v oblasti čtenářských výzkumů: příklady z ČR nebo ze zahraničí, interpretace výsledků || ||  ||
+
|13. [[Daniel Adam z Veleslavína]]
 
|-
 
|-
| 94) Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity || ||  ||
+
|14. [[Jiří Černý z Černého Mostu a jeho manýrističtí souputníci]]
 
|-
 
|-
| 95) Knihovník jako pedagog: vymezení role, potřebné kompetence a jejich rozvoj ||
+
|15. [[Významní zahraniční představitelé knihtisku v době baroka a klasicismu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 96) Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty
+
|16. [[Tiskárna jezuitská a Tiskárna arcibiskupská v Praze]]
 
|-
 
|-
| 97) Komunitní úloha knihoven || Michal Špaček
+
|17. [[Karel František Rosenmüller]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 98) Úloha knihoven v oblasti podpory vědy a výzkumu: vymezení aktérů, principy podpory a příklady dobré praxe || ||  ||
+
|18. [[Vliv Josefa Mánesa a Mikoláše Alše na vývoj knižní ilustrace u nás]]
 
|-
 
|-
| 99) Navrhněte průzkum informačních potřeb studentů bakalářského studia FF UK. Popište všechny fáze procesu empirického výzkumu || ||  ||
+
|19. [[Josef Čapek a kniha]]
 
|-
 
|-
| 100) Služby knihoven v oblasti elektronických čtecích zařízení – formáty, čtení z obrazovky, vliv na rozvoj čtenářství || ||  ||
+
|20. [[Vznik moderní české knihy na přelomu 19. a 20. století]]
 
|}
 
|}
  
===Knihovědné zaměření===
+
*Varianta C: Dějiny knižního obchodu a nakladatelství 15. – 20. století
*Historické knižní fondy, jejich ochrana a způsoby zpřístupňování
+
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|1. [[Vznik a vývoj nakladatelství v Evropě i v Českých zemích do roku 1800 a jejich vliv na kvalitu a kvantitu knižní produkce]]
 
|-
 
|-
| ''1. Vznik, proměny a cíle historické knihovědy. Její místo ve studiu knižní kultury jakožto specifické složky kulturního dědictví. Významné proudy a osobnosti se zvláštním přihlédnutím k českému prostředí.'' || X
+
|2. [[Profesní organizace tiskařů, nakladatelů a knihkupců 19. a 20. století]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''2. Moderní pojetí práce s historickými fondy u nás a v cizině, zejména v oblasti moderního elektronického zpracování. Používané katalogizační formáty při popisu historických fondů v ČR, jejich rozdíly, rozšířenost a vývojové tendence (Aleph, Clavius, KP-Win, ARL).'' || X
+
|3. [[Cenzura jako politický, kulturní a sociologický fenomén 16. až 19. stol., její vliv na knižní produkci v Evropě i v Českých zemích]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''3. Základní rozdíly při katalogizačním popisu starého tisku dle pravidel ISBD oproti katalogizaci moderního fondu.''|| X
+
|4. [[Tištěná kniha jako zboží, způsoby distribuce včetně veletrhů, vznik knihkupecké sítě v Českých zemích do konce 19. stol]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''4. Dnešní úloha kurátora vzácných knižních sbírek, nároky na jeho kvalifikaci a role, proměna knihovědně zaměřeného pracovníka v dnešní společnosti.''|| X
+
|5. [[Kulturní a politická role tiskaře jako editora, překladatele, nakladatele a knihkupce. Diferenciace těchto funkcí a vznik institucionálních tiskáren]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''5. Vztah knihovědy, archivnictví a muzejnictví. Rozdíly mezi knihovním fondem, archivním fondem a muzejní sbírkou.''|| X
+
|6. [[Nakladatel a autor, autor a ilustrátor v 19. století]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''6. Pomocné vědy historické; jejich obecná charakteristika a vývoj, popis nejpodstatnějších PVH, vztah ke knihovědě, přínos při práci se vzácnými historickými fondy.''|| X
+
|7. [[Knížky lidového čtení a kramářské tisky 18. a 19. století, jejich typografická specifika]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''7. Archivnictví; základní pojmy, metody práce a zpřístupnění, organizace a vývoj archivní sítě v ČR; odlišné aspekty vzhledem ke knihovnám.''|| X
+
|8. [[Matěj Václav Kramerius, jeho předchůdci i pokračovatelé. Počátky českého novinářství]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''8. Heraldika, sfragistika; charakteristika disciplín a jejich využití v knihovědné praxi.''|| X
+
|9. [[Bohumil Haase a Ferdinand Schönfeld. Industrializace knižní výroby]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''9. Diplomatika; její charakteristika, základní pojmy, hlavní typy diplomatického materiálu, vnitřní a vnější znaky diplomatického materiálu. Využití diplomatiky v knihovědné praxi.''|| X
+
|10. [[Německý, hebrejský a český knihtisk v Praze v 19. století]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''10. Historie a současná situace v oblasti digitalizace a zpřístupňování kulturněhistorického dědictví v ČR, role knihoven v ČR a úlohy a cíle Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě).''|| X
+
|11. [[Kniha jako individuální řemeslo. Podíl bibliofilie na vzniku moderní české knihy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''11. Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat.'' || X
+
|12. [[Kniha v exilu a samizdatu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''12. Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění.''|| X
+
|13. [[Autor a nakladatel (ediční příprava textů)]]
||  ||
 
|-
 
| ''13. Současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, výhled a cíle do budoucna.''|| X
 
||  ||
 
|-
 
| ''14. Vyberte několik systémů kulturního dědictví, které znáte a popište na jejich příkladu hlavní obecné rysy systémů kulturního dědictví, jejich vlastnosti, cíle a přínos pro uživatele.''|| X
 
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
*''Typologie, ilustrace a vazba rukopisné a tištěné knihy od počátků do 20. století''
+
='''Studia nových médií'''=
 +
 
 +
*Informační věda
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! ''Heslo'' !! ''Student'' !!  !!
+
|[[Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory]]
 
|-
 
|-
| ''1. Kniha jako kulturní a civilizační fenomén. Kulturní antropologie knihy. Typy knihy v různých kulturních okruzích.''|| X
+
|[[Vývoj informační a knihovnické vědy (od vzniku písma až dodnes) v souvislosti s rozvojem médií a technologie vědění]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''2. Paleografie; charakteristika disciplíny, práce s textem (transliterace, transkripce), zkratky a zkracovací znaménka.''|| X
+
|[[Kvantitativní metody informační vědy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''3. Vývoj základních písem ve starověku a jejich stručná charakteristika.''|| X
+
|[[Uchopení informační společnosti informační vědou]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''4. Psací látky a náčiní ve starověku a středověku, role skriptorií.''|| X
+
|[[Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''5. Výčet hlavních druhů a typů písem v evropském středověku a jejich stručná charakteristika.''|| X
+
|[[Digitalizace a knihovnictví]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''6. Vývoj novogotického rukopisného písma v Německu a jeho použití v Českých zemích.''|| X
+
|[[Knihovnické služby a duševní vlastnictví]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''7. Vývoj humanistických písem v raném a pozdním novověku v Evropě a v Českých zemích.''|| X
+
|[[Znalosti, vědění a knihovnictví]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''8. Rukopisná kniha kodexového typu, její umělecká výzdoba a kulturní a společenská funkce ve středověké společnosti.''|| X
+
|[[Knihovna 2.0 a Information (Learning, Teaching) Commons]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''9. Historické formy tisku před polovinou 15. stol. s důrazem na specifika evropského deskotisku a blokových knih.''|| X
+
|[[HCI]]
||  ||
+
|}
 +
 
 +
*Filosofie a nová média
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
| ''10. Tiskové písmo, jeho původ a klasifikace. Vývoj písmolijecké technologie do konce 19. století.''|| X
+
|[[Teorie nových médií: přístupy a perspektivy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''11. Tiskárna a její vybavení v historickém vývoji. Dopad průmyslové revoluce 19. století do typografie a její přerod v polygrafii.''|| X
+
|[[(Novo)mediální fantazie, imaginární média a rané koncepty internetu ]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''12. Technologie výroby papíru, základní druhy papíru pro tisk a pro vazebné účely. Filigrány.''|| X
+
|[[(Novo) mediální archeologie a genealogie]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''13. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z výšky“.'' || X
+
|[[Hypertextové teorie]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''14. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z hloubky“.'' || X
+
|[[Studium softwaru a teorie kódu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''15. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z plochy“.'' || X
+
|[[Sociální a kulturní aspekty nových médií v současných teoriích]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''16. Grafické techniky knižní ilustrace a reprodukční techniky 20. století.'' || X
+
|[[Politické aspekty nových médií v současných teoriích]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''17. Pozdně gotická knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|[[Studia kyberkultury a kyberpunk]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''18. Renesanční knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|[[Vizuální studia a nová média]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''19. Barokní knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|[[Filozofie techniky a nová média]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''20. Knižní ilustrace 19. století, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|[[Kybernetika, teorie systému, teorie sítí a nová média]]
||  ||
+
|}
 +
 
 +
*Informační politika
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
| ''21. Knižní ilustrace 20. století., její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|[[Vývoj informační politiky USA a EU]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''22. Typologie knižní obálky, autorská kniha.'' || X
+
|[[Chápání informační politiky]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''23. Hlavní zásady typografie.'' || X
+
|[[Rozvoj informační společnosti jako součást informační politiky]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''24. Tiskařské signety v zahraničí a v Českých zemích, jejich typologie a funkce.'' || X
+
|[[Současné nástroje informační politiky na úrovni EU]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''25. Funkce knižní vazby, technologie a materiály ručního knihvazačství.'' || X
+
|[[Řízení informační politiky na národní úrovni]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''26. Vývoj knihvazačských stylů gotických a renesančních.'' || X
+
|[[Současný vývoj a výzkum]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''27. Vývoj knihvazačských stylů barokních, rokokových, klasicistních a empírových.'' || X
+
|[[Monitoring a hodnocení]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''28. Technologie a stylová charakteristika industriální vazby 19. století.'' || X
+
|[[Komunikační proces]]
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
*''Varianta A: Dějiny knihoven od starověku do 20. století''
+
*Digitální kultura
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! ''Heslo'' !! ''Student'' !!  !!
+
|[[Digitální kultura, e-kultura, kreativní průmysl a umění na přelomu 20. a 21. století]]
 
|-
 
|-
| ''1. Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je.'' || X
+
|[[Prezentace, diseminace a archivace digitální kultury a umění]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''2. Základní druhy knihoven v evropském středověku.'' || X
+
|[[Literatura, sociální umění, aktivismus a nová média]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''3. Porovnání vývoje českých a evropských středověkých knihoven'' || X
+
|[[Kultura a umění kódů a dat: software, simulace, vizualizace]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''4. Vliv reformačních hnutí na vývoj knihoven v Českých zemích a v Evropě.'' || X
+
|[[Město, architektura a nová média: virtuální a augmentované světy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''5. Vliv humanismu a renesance na evropskou knižní kulturu a knihovnictví.'' || X
+
|[[Ekologie, biotechnologie, nanotechnologie a nové výzvy pro kulturu a umění]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''6. Typické rysy renesanční a barokní šlechtické, měšťanské a klášterní knihovny, vnitřní a vnější znaky.'' || X
+
|[[Posthumanismus a nová média]]
||  ||
+
|}
|-
+
 
| ''7. Vznik a rozvoj institucionálních knihoven.'' || X
+
*Informační design
||  ||
+
 
|-
+
{| class="wikitable" style="width: 100%"
| ''8. Počátky a vývoj otevírání soukromých knihoven veřejnosti.'' || X
 
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''9. Vliv osvícenství na evropskou a českou knižní kulturu a knihovnictví.'' || X
+
|[[Principy vnímání barev - fyzikální a fyziologická omezení]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''10. Právní úprava vydávání a distribuce knih a časopisů od roku 1848 do současnosti.'' || X
+
|[[Základní principy digitální reprezentace obrazových informací]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''11. Počátky veřejných knihoven v našich zemích. Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin. Knihovny čtenářských spolků a společností.'' || X
+
|[[Reprezentace a vytváření barev]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''12. Hlavní rysy vývoje československého knihovnictví v letech 1918-1938. První knihovní zákon.'' || X
+
|[[Základy principy při návrhu dokumentu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''13. Československé knihovnictví a legislativa v letech 1950-1989.'' || X
+
|[[Rozdíl mezi elektronickou a tištěnou prezentací grafiky]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''14. Recepce knihy (autor, text, čtenář, interpretace).'' || X
+
|[[Základy reprezentace trojrozměrného prostoru v počítači]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''15. Významné osobnosti knihovnictví, informační vědy a knihovědy. Charakterizujte jejich činnost a význam pro vývoj oboru.'' || X
+
|[[Animace, osvětlení a výpočet v reálném čase 3D prostoru]]
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
*''Varianta B: Dějiny knihtisku 15. – 20. století''
+
*Interaktivní média
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! ''Heslo'' !! ''Student'' !!  !!
+
|[[Přístupy k modelování lidské mysli v kognitivních vědách]]
 
|-
 
|-
| ''1. Základní evropské tendence vývoje knihtisku do roku 1500 s přihlédnutím ke specifickému vývoji Českých zemí.'' || X
+
|[[Základní fyziologické principy vnímání, paměti]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''2. Raně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|[[Principy interaktivního designu]]
||
 
 
|-
 
|-
| ''3. Pozdně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|[[Způsoby analýzy požadavků uživatelů]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''4. Barokní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|[[Způsoby klasifikace cílových skupin uživatelů]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''5. Rokoková a klasicistní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|[[Modelování uživatelů (personas)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''6. Kniha a knihtisk 19. století v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální (zejména během národního obrození).'' || X
+
|[[Pravidla pro tvorbu rozhraní]]
||  ||
 
|-
 
| ''7. Kniha a knihtisk první poloviny 20. století v Českých zemích, tiskárny a osobnosti průmyslové knižní kultury.'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''8. Významní zahraniční představitelé knihtisku před rokem 1500.'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''9. Problematika datace Kroniky trojánské a rozdíly mezi českou a moravskou produkcí prvotisků.'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''10. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době renesance.'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''11. Tiskárna bratrská v Ivančicích a Kralicích, její předchůdci a následníci.'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''12. Jiří Melantrich z Aventýnu.'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''13. Daniel Adam z Veleslavína.'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''14. Jiří Černý z Černého Mostu a jeho manýrističtí souputníci.'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''15. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době baroka a klasicismu.'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''16. Tiskárna jezuitská a Tiskárna arcibiskupská v Praze.'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''17. Karel František Rosenmüller.'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''18. Vliv Josefa Mánesa a Mikoláše Alše na vývoj knižní ilustrace u nás'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''19. Josef Čapek a kniha'' || X
 
||  ||
 
|-
 
| ''20. Vznik moderní české knihy na přelomu 19. a 20. století.'' || X
 
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
*''Varianta C: Dějiny knižního obchodu a nakladatelství 15. – 20. století''
+
*Human-computer Interaction (HCI)
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! ''Heslo'' !! ''Student'' !!  !!
+
|[[Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie]]
 
|-
 
|-
| ''1. Vznik a vývoj nakladatelství v Evropě i v Českých zemích do roku 1800 a jejich vliv na kvalitu a kvantitu knižní produkce.'' || X
+
|[[Ergonomie]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''2. Profesní organizace tiskařů, nakladatelů a knihkupců 19. a 20. století.'' || X
+
|[[Hlavní časopisy, konference, pracoviště a představitelé v oblasti HCI]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''3. Cenzura jako politický, kulturní a sociologický fenomén 16. až 19. stol., její vliv na knižní produkci v Evropě i v Českých zemích.'' || X
+
|[[Informační audit]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''4. Tištěná kniha jako zboží, způsoby distribuce včetně veletrhů, vznik knihkupecké sítě v Českých zemích do konce 19. stol.'' || X
+
|[[Návrh uživatelského rozhraní]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''5. Kulturní a politická role tiskaře jako editora, překladatele, nakladatele a knihkupce. Diferenciace těchto funkcí a vznik institucionálních tiskáren.'' || X
+
|[[Použitelnost]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''6. Nakladatel a autor, autor a ilustrátor v 19. století.''|| X
+
|[[Požadavky na kvalitní IS]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''7. Knížky lidového čtení a kramářské tisky 18. a 19. století, jejich typografická specifika.''|| X
+
|[[Specifika rozhraní pro tělesně/mentálně handicapované uživatele]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''8. Matěj Václav Kramerius, jeho předchůdci i pokračovatelé. Počátky českého novinářství.''|| X
+
|[[Typy uživatelských rozhraní a jejich specifika]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''9. Bohumil Haase a Ferdinand Schönfeld. Industrializace knižní výroby.'' || X
+
|[[Uživatelské chování a jeho význam při budování IS]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''10. Německý, hebrejský a český knihtisk v Praze v 19. století''|| X
+
|[[Uživatelské potřeby, zjišťování a dokumentování uživatelských potřeb(User analysis)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''11. Kniha jako individuální řemeslo. Podíl bibliofilie na vzniku moderní české knihy.''|| X
+
|[[Uživatelské rozhraní (user interface)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''12. Kniha v exilu a samizdatu''|| X
+
|[[Vědní obory se vztahem k HCI a jejich význam]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''13. Autor a nakladatel (ediční příprava textů).''|| X
+
|[[Využití emocí v designu|Využití emocí v designu, emoční design]]
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
 +
<br />
 +
<br />
  
 
==<nowiki/>==
 
==<nowiki/>==
*
 
  
[[Kategorie: Informační studia a knihovnictví]]
+
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]

Aktuální verze z 17. 2. 2020, 10:56

Informační studia a knihOvnictví

INFORMAČNÍ ZAMĚŘENÍ

 • A - INFORMAČNÍ VĚDA (povinný)
A1 Východiska informační vědy a teorie informace
A2 Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií
A3 Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
A4 Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
A5 Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
A6 Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy
A7 Problematika velkých dat (Big data)
A8 Kybernetické útoky, cyber war
A9 Právo a internet
A10 Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy
A11 Human Computer Interaction (HCI)
A12 Pojem "informační politika" a informační okruhy, v nichž se uplatňuje
A13 Informační politika Evropské unie
A14 Informační legislativa - její rozdělení a právo svobodného přístupu k informacím
A15 Právo na ochranu duševního vlastnictví a WIPO
A16 Optimální (entropické) kódování informačního zdroje
A17 Samoopravné kódy a limity přenosu zpráv informačním kanálem
A18 Definice syntaxe a sémantiky Predikátové logiky
A19 Základní extenzionální model: popis a příklady
A20 Principy intenzionální logiky a jejich příklady
A21 Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL)
A22 Postup při návrhu a realizaci empirického významu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku
A23 Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice
A24 Podmíněná pravděpodobnost a závislé a nezávislé jevy
A25 Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti:pravděpodobnostní rozdělení,distribuční funkce
A26 Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl,směrodatná odchylka, medián, kvantity, decily
A27 Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro ± cr, ± 2cr,± 3cr. Pojem intervalu spolehlivosti
A28 Interval spolehlivosti: popis pojmu, možnost výpočtu, názorný příklad použití
A29 Postup při vyhodnocení testu dobré shody (χ-kvadrát test) a názorný příklad použití
 • B - INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (povinný)
B1 Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací
B2 Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky
B3 Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu
B4 Výhody a úskalí základních typů indexace
B5 Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice
B6 Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice
B7 Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj,hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci
B8 Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH
B9 Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu
B10 Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef
B11 Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování
B12 Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
B13 Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb
B14 Významná metadatová schémata a specifikace užívané v digitálních knihovnách v oblasti vědy a výzkumu
B15 Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty
B16 Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)
B17 Typologie rešerší, rešeršních služeb a rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů
B18 Uživatelské rozhraní rešeršních systémů, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)
B19 Technická a softwarová podpora uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center, přínos webových rozhraní rešeršních systémů pro koncového uživatele
B20 Vyhodnocování relevance
B21 Databáze, jejich třídění a typologie v historickém kontextu a databáze databází
B22 Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Informační a knihovní věda a jejich srovnání
B23 Bibliografické informační entity (podle modelu FRBR) a základní a specifické vztahy mezi nimi
B24 Struktura a sémantika komunikativních (výměnných) formátů pro bibliografické a jiné související entity
 • C - INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ MANAGEMENT (volitelný)
C1 Metodiky projektového managementu, smysl, vývoj, zaměření. Certifikace.
C2 Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází
C3 Výběrová řízení na implementaci informačních systémů, jejich příprava a realizace
C4 Specifika projektů implementace ERP systémů v organizaci
C5 Teoretické modely řízení změny a způsoby jejich využití na projektech
C6 Proces řízení projektových rizik
C7 Smlouvy v IT. Typy, struktura, formální požadavky, dopady Nového občanského zákoníku.
C8 Projektový leadership. Fáze vývoje projektového týmu. MBTI a možnosti jeho uplatnění
C9 Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje
C10 Změny podnikového paradigmatu a jejich reflexe v oblasti podnikové informatiky
C11 Životní cyklus multidimensionálního vývoje informačního systému
C12 Elektronická tržiště - typologie, příklady a možnosti využití
C13 Modely informačních systémů v podniku. Rodina norem IS09000
C14 Systémy ERP, vývoj,architektura, funkcionalita, současný stav na trhu v ČR
C15 CRM systémy, principy, funkcionalita, trendy
C16 Modely zajištění provozu a rozvoje podnikových informačních systémů
C17 Lean, Six Sigma a jejich srovnání. Cyklus DMAIC
C18 Princip, struktura a typy expertních systémů
C19 Podstata znalostí a formy jejich reprezentace
C20 Báze znalostí založené na pravidlech a inferenční mechanismus
C21 Zpracování neurčitosti v expertních systémech a základy fuzzy logiky
C22 Metody dobývání znalostí z databází (data mining)
 • D - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (volitelný)
D1 Architektura WWW - zdroje a jejich adresace
D2 Architektura softwarových aplikací
D3 Vývoj software - základní přehled v problematice
D4 Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika
D5 Rozhodovací tabulky a stromy (základní pojmy a vlastnosti)
D9 Konstrukce rozhodovacích stromů (princip snižování entropie)
D10 Popis prvků konceptuálních modelů, smysl konceptuálního modelu a příklad modelu Knihovny
D11 Transformace konceptuálního modelu na datový model, základní prvky datového modelu, specifikace úlohy primárních a cizích klíčů
D12 Popis definiční části jazyka SQL,specifikace deklarace primárních a cizích klíčů a příklady na modelu knihovny
D13 Manipulační část jazyka SQL (DML – insert, update, delete) a příklady na databázi Knihovna
D14 Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna / popis klauzule NOT IN a její využití, Select s klauzulí GROUP BY, využití tohoto příkazu v databázi knihovna, základní duplicitní select a další agregátní funkce /.
D15 Principy hierarchických modelů. Příklady modelování procesů a programovacích struktur (základní příkazy řízení toku programu)
D16 Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML
D17 Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat
D18 Klasické substituční šifry a jejich kryptoanalýza
D19 Symetrické kryptosystémy a šifrové standardy (DES, AES)
D20 Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)Knihovnické zaměření


 • Informační věda – povinný předmět
1) Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR, úloha a aktivity Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě)
2) Historie a současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, jejich hlavní cíle a výstupy
3) Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj, hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci
4) Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)
5) Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací
6) Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky
7) Systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich užití
8) Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice
9) Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice
10) Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy a problematika vytváření a užití redukovaného textu
11) Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy
12) Postup při návrhu a realizaci empirického výzkumu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku
13) Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice
14) Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy
15) Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce
16) Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantily, decily
17) Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro ± cr, ± 2cr, ± 3cr. Pojem intervalu spolehlivosti
18) Popište pojem intervalu spolehlivosti a popište, jak je možné jej vypočítat, uveďte názorný příklad použití
19) Popište postup při vyhodnocení testu dobré shody (x-kvadrát test) a uveďte názorný příklad použití
20) Problematika mezikulturní komunikace v managementu knihoven a designu služeb knihoven
21) Informace a komunikační klima organizace
22) Právo a internet
23) Výzkum a metody v informační vědě
24) Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy
25) Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
26) Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci
27) Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance
28) Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnání
29) Informační a knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších oborů
 • ICT - Procesy a technologie v knihovnách – povinný předmět
30) Technologie provozu informačních systémů (třívrstvá architektura, databázové systémy apod.)
31) Integrace informačních systémů (technologie, které IS zastřešují – tj. linkovací nástroje, federativní vyhledávání, discovery systémy, velké indexy a další)
32) Systémový přístup ke knihovnickým procesům v knihovně
33) Vliv legislativy na činnost knihoven
34) Automatizované knihovnicko-informační systémy
35) Kooperativní projekty knihoven v ČR a zahraničí
36) Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven
37) Virtuální služby knihoven
38) Problematika digitálních repozitářů; referenční rámec OAIS; jejich budování, provoz a certifikace
39) Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů; podstata problematiky; dostupné metody řešení; projekty ve světě a v ČR
40) Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění
41) Problematika akvizice v knihovnách
42) Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat
43) Metadata pro digitální objekty; jejich typy, význam a funkce; standardy nejužívanějších metadat a jejich charakteristika
44) Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví, obecná charakteristika, konkrétní české a zahraniční projekty
45) Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu, jejich rysy a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH
46) Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu
47) Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů
48) Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování
49) Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
50) Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb
51) Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty
52) Popište postup při návrhu a realizaci empirického významu - popište jednotlivé kroky postupu, zdůvodněte je. Popište principy výběru vzorku populace pro potřeby empirického výzkumu a pojem reprezentativnosti statistického vzorku
53) Bibliografické standardy využívané v praxi českých knihoven
54) ICT Uživatelské rozhraní rešeršních systémů, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)
55) Technická a softwarová podpora uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center, přínos webových rozhraní rešeršních systémů pro koncového uživatele
56) Typologie rešerší, rešeršních služeb a rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů
57) Bibliografická a autoritní kontrola, vývoj, současný stav a trendy
58) Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google)
 • MK – Management knihoven – volitelný předmět
1) Regionální funkce knihoven - východiska, podstata, realizace
2) Znalostní metody budování fondů knihoven
3) Komunitní role veřejné knihovny -příklady českých a zahraničních projektů
4) Marketingová strategie veřejné knihovny (podstata, význam a uplatnění v managementu knihovny)
5) Vícezdrojové financování knihoven v ČR
6) Profesní sdružení, spolky, asociace a svazy - komparace se zahraničím
7) Organizační struktury, organizování práce -pracovní proces a postup v knihovnách a informačních institucích (základní dokumenty organizace, zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční řád a další dokumenty)
8) Kvalita služeb v knihovnách a informačních institucích (benchmarking, měření kvality služeb, ROI v ČR a zahraničí)
9) Personalistika v knihovnách a informačních institucích
10) Management změn v knihovnách a informačních institucích (teoretická východiska a uplatnění v praxi)
11) Metody designu služeb v knihovně a informační instituci
12) Metody strategického plánu rozvoje knihovny nebo informačního střediska
13) Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného knihovnictví v ČR
14) Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného mezinárodního knihovnictví (zejména aktivity IFLA)
15) Management a leadership v knihovně, tvorba a udržení pracovního týmu, management emocí
 • CIG – Čtenářská a informační gramotnost – volitelný předmět
1) Role knihoven ve vzdělávání: dle jednotlivých typů knihoven a v kontextu dalších vzdělávacích institucí
2) Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace ČR, příklady zahraniční dobré praxe
3) Vysokoškolská knihovna: úloha, uživatelská základna, specifické služby, podpora vědy a výzkumu
4) Fenomén čtenářství: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení
5) Možnosti podpory rozvoje čtenářství u dětí v předškolním věku: specifika, české i zahraniční projekty
6) Elektronická čtecí zařízení - formáty, čtení z obrazovky, vliv na čtenářství
7) Významné aktivity v oblasti čtenářských výzkumů: příklady z ČR nebo ze zahraničí, interpretace výsledků
8) Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity
9) Informační a mediální výchova jako součást vzdělání žáků základních a středních škol
10) Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty
11) Komunitní úloha knihoven
12) Specializované knihovny a informační instituce (jiné než vysokoškolské) a jejich role v podpoře vědy a výzkumu
13) Navrhněte průzkum informačních potřeb studentů bakalářského studia FF UK. Popište všechny fáze procesu empirického výzkumu
14) Strategie digitální gramotnosti v ČR
15) Informační a citační etikaKnihovědné zaměření

 • Historické knižní fondy, jejich ochrana a způsoby zpřístupňování
1. Vznik, proměny a cíle historické knihovědy. Její místo ve studiu knižní kultury jakožto specifické složky kulturního dědictví. Významné proudy a osobnosti se zvláštním přihlédnutím k českému prostředí
2. Moderní pojetí práce s historickými fondy u nás a v cizině, zejména v oblasti moderního elektronického zpracování. Používané katalogizační formáty při popisu historických fondů v ČR, jejich rozdíly, rozšířenost a vývojové tendence (Aleph, Clavius, KP-Win, ARL)
3. Základní rozdíly při katalogizačním popisu starého tisku dle pravidel ISBD oproti katalogizaci moderního fondu
4. Dnešní úloha kurátora vzácných knižních sbírek, nároky na jeho kvalifikaci a role, proměna knihovědně zaměřeného pracovníka v dnešní společnosti
5. Vztah knihovědy, archivnictví a muzejnictví. Rozdíly mezi knihovním fondem, archivním fondem a muzejní sbírkou
6. Pomocné vědy historické; jejich obecná charakteristika a vývoj, popis nejpodstatnějších PVH, vztah ke knihovědě, přínos při práci se vzácnými historickými fondy
7. Archivnictví; základní pojmy, metody práce a zpřístupnění, organizace a vývoj archivní sítě v ČR; odlišné aspekty vzhledem ke knihovnám
8. Heraldika, sfragistika; charakteristika disciplín a jejich využití v knihovědné praxi
9. Diplomatika; její charakteristika, základní pojmy, hlavní typy diplomatického materiálu, vnitřní a vnější znaky diplomatického materiálu. Využití diplomatiky v knihovědné praxi
10. Historie a současná situace v oblasti digitalizace a zpřístupňování kulturněhistorického dědictví v ČR, role knihoven v ČR a úlohy a cíle Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě)
11. Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat
12. Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění
13. Současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, výhled a cíle do budoucna
14. Vyberte několik systémů kulturního dědictví, které znáte a popište na jejich příkladu hlavní obecné rysy systémů kulturního dědictví, jejich vlastnosti, cíle a přínos pro uživatele
 • Typologie, ilustrace a vazba rukopisné a tištěné knihy od počátků do 20. století
1. Kniha jako kulturní a civilizační fenomén. Kulturní antropologie knihy. Typy knihy v různých kulturních okruzích
2. Paleografie; charakteristika disciplíny, práce s textem (transliterace, transkripce), zkratky a zkracovací znaménka
3. Vývoj základních písem ve starověku a jejich stručná charakteristika
4. Psací látky a náčiní ve starověku a středověku, role skriptorií
5. Výčet hlavních druhů a typů písem v evropském středověku a jejich stručná charakteristika
6. Vývoj novogotického rukopisného písma v Německu a jeho použití v Českých zemích
7. Vývoj humanistických písem v raném a pozdním novověku v Evropě a v Českých zemích
8. Rukopisná kniha kodexového typu, její umělecká výzdoba a kulturní a společenská funkce ve středověké společnosti
9. Historické formy tisku před polovinou 15. stol. s důrazem na specifika evropského deskotisku a blokových knih
10. Tiskové písmo, jeho původ a klasifikace. Vývoj písmolijecké technologie do konce 19. století
11. Tiskárna a její vybavení v historickém vývoji. Dopad průmyslové revoluce 19. století do typografie a její přerod v polygrafii
12. Technologie výroby papíru, základní druhy papíru pro tisk a pro vazebné účely (Filigrány)
13. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z výšky“
14. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z hloubky“
15. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z plochy“
16. Grafické techniky knižní ilustrace a reprodukční techniky 20. století
17. Pozdně gotická knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
18. Renesanční knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
19. Barokní knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
20. Knižní ilustrace 19. století, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
21. Knižní ilustrace 20. století., její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
22. Typologie knižní obálky, autorská kniha
23. Hlavní zásady typografie
24. Tiskařské signety v zahraničí a v Českých zemích, jejich typologie a funkce
25. Funkce knižní vazby, technologie a materiály ručního knihvazačství
26. Vývoj knihvazačských stylů gotických a renesančních
27. Vývoj knihvazačských stylů barokních, rokokových, klasicistních a empírových
28. Technologie a stylová charakteristika industriální vazby 19. století
 • Varianta A: Dějiny knihoven od starověku do 20. století
1. Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je
2. Základní druhy knihoven v evropském středověku
3. Porovnání vývoje českých a evropských středověkých knihoven
4. Vliv reformačních hnutí na vývoj knihoven v Českých zemích a v Evropě
5. Vliv humanismu a renesance na evropskou knižní kulturu a knihovnictví
6. Typické rysy renesanční a barokní šlechtické, měšťanské a klášterní knihovny, vnitřní a vnější znaky
7. Vznik a rozvoj institucionálních knihoven
8. Počátky a vývoj otevírání soukromých knihoven veřejnosti
9. Vliv osvícenství na evropskou a českou knižní kulturu a knihovnictví
10. Právní úprava vydávání a distribuce knih a časopisů od roku 1848 do současnosti
11. Počátky veřejných knihoven v našich zemích. Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin. Knihovny čtenářských spolků a společností
12. Hlavní rysy vývoje československého knihovnictví v letech 1918-1938. První knihovní zákon
13. Československé knihovnictví a legislativa v letech 1950-1989
14. Recepce knihy (autor, text, čtenář, interpretace)
15. Významné osobnosti knihovnictví, informační vědy a knihovědy. Charakterizujte jejich činnost a význam pro vývoj oboru
 • Varianta B: Dějiny knihtisku 15. – 20. století
1. Základní evropské tendence vývoje knihtisku do roku 1500 s přihlédnutím ke specifickému vývoji Českých zemí
2. Raně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
3. Pozdně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
4. Barokní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
5. Rokoková a klasicistní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
6. Kniha a knihtisk 19. století v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální (zejména během národního obrození)
7. Kniha a knihtisk první poloviny 20. století v Českých zemích, tiskárny a osobnosti průmyslové knižní kultury
8. Významní zahraniční představitelé knihtisku před rokem 1500
9. Problematika datace Kroniky trojánské a rozdíly mezi českou a moravskou produkcí prvotisků
10. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době renesance
11. Tiskárna bratrská v Ivančicích a Kralicích, její předchůdci a následníci
12. Jiří Melantrich z Aventýnu
13. Daniel Adam z Veleslavína
14. Jiří Černý z Černého Mostu a jeho manýrističtí souputníci
15. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době baroka a klasicismu
16. Tiskárna jezuitská a Tiskárna arcibiskupská v Praze
17. Karel František Rosenmüller
18. Vliv Josefa Mánesa a Mikoláše Alše na vývoj knižní ilustrace u nás
19. Josef Čapek a kniha
20. Vznik moderní české knihy na přelomu 19. a 20. století
 • Varianta C: Dějiny knižního obchodu a nakladatelství 15. – 20. století
1. Vznik a vývoj nakladatelství v Evropě i v Českých zemích do roku 1800 a jejich vliv na kvalitu a kvantitu knižní produkce
2. Profesní organizace tiskařů, nakladatelů a knihkupců 19. a 20. století
3. Cenzura jako politický, kulturní a sociologický fenomén 16. až 19. stol., její vliv na knižní produkci v Evropě i v Českých zemích
4. Tištěná kniha jako zboží, způsoby distribuce včetně veletrhů, vznik knihkupecké sítě v Českých zemích do konce 19. stol
5. Kulturní a politická role tiskaře jako editora, překladatele, nakladatele a knihkupce. Diferenciace těchto funkcí a vznik institucionálních tiskáren
6. Nakladatel a autor, autor a ilustrátor v 19. století
7. Knížky lidového čtení a kramářské tisky 18. a 19. století, jejich typografická specifika
8. Matěj Václav Kramerius, jeho předchůdci i pokračovatelé. Počátky českého novinářství
9. Bohumil Haase a Ferdinand Schönfeld. Industrializace knižní výroby
10. Německý, hebrejský a český knihtisk v Praze v 19. století
11. Kniha jako individuální řemeslo. Podíl bibliofilie na vzniku moderní české knihy
12. Kniha v exilu a samizdatu
13. Autor a nakladatel (ediční příprava textů)

Studia nových médií

 • Informační věda
Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory
Vývoj informační a knihovnické vědy (od vzniku písma až dodnes) v souvislosti s rozvojem médií a technologie vědění
Kvantitativní metody informační vědy
Uchopení informační společnosti informační vědou
Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví
Digitalizace a knihovnictví
Knihovnické služby a duševní vlastnictví
Znalosti, vědění a knihovnictví
Knihovna 2.0 a Information (Learning, Teaching) Commons
HCI
 • Filosofie a nová média
Teorie nových médií: přístupy a perspektivy
(Novo)mediální fantazie, imaginární média a rané koncepty internetu
(Novo) mediální archeologie a genealogie
Hypertextové teorie
Studium softwaru a teorie kódu
Sociální a kulturní aspekty nových médií v současných teoriích
Politické aspekty nových médií v současných teoriích
Studia kyberkultury a kyberpunk
Vizuální studia a nová média
Filozofie techniky a nová média
Kybernetika, teorie systému, teorie sítí a nová média
 • Informační politika
Vývoj informační politiky USA a EU
Chápání informační politiky
Rozvoj informační společnosti jako součást informační politiky
Současné nástroje informační politiky na úrovni EU
Řízení informační politiky na národní úrovni
Současný vývoj a výzkum
Monitoring a hodnocení
Komunikační proces
 • Digitální kultura
Digitální kultura, e-kultura, kreativní průmysl a umění na přelomu 20. a 21. století
Prezentace, diseminace a archivace digitální kultury a umění
Literatura, sociální umění, aktivismus a nová média
Kultura a umění kódů a dat: software, simulace, vizualizace
Město, architektura a nová média: virtuální a augmentované světy
Ekologie, biotechnologie, nanotechnologie a nové výzvy pro kulturu a umění
Posthumanismus a nová média
 • Informační design
Principy vnímání barev - fyzikální a fyziologická omezení
Základní principy digitální reprezentace obrazových informací
Reprezentace a vytváření barev
Základy principy při návrhu dokumentu
Rozdíl mezi elektronickou a tištěnou prezentací grafiky
Základy reprezentace trojrozměrného prostoru v počítači
Animace, osvětlení a výpočet v reálném čase 3D prostoru
 • Interaktivní média
Přístupy k modelování lidské mysli v kognitivních vědách
Základní fyziologické principy vnímání, paměti
Principy interaktivního designu
Způsoby analýzy požadavků uživatelů
Způsoby klasifikace cílových skupin uživatelů
Modelování uživatelů (personas)
Pravidla pro tvorbu rozhraní
 • Human-computer Interaction (HCI)
Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie
Ergonomie
Hlavní časopisy, konference, pracoviště a představitelé v oblasti HCI
Informační audit
Návrh uživatelského rozhraní
Použitelnost
Požadavky na kvalitní IS
Specifika rozhraní pro tělesně/mentálně handicapované uživatele
Typy uživatelských rozhraní a jejich specifika
Uživatelské chování a jeho význam při budování IS
Uživatelské potřeby, zjišťování a dokumentování uživatelských potřeb(User analysis)
Uživatelské rozhraní (user interface)
Vědní obory se vztahem k HCI a jejich význam
Využití emocí v designu, emoční design