Státnicové okruhy pro SZZK od září 2016 dále - magisterské studiumStudia nových médií

 • Informační věda
Heslo Student
Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory Redakce Wikisofia-vzorový článek
Vývoj informační a knihovnické vědy (od vzniku písma až dodnes) v souvislosti s rozvojem médií a technologie vědění
Kvantitativní metody informační vědy
Uchopení informační společnosti informační vědou
Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví
Digitalizace a knihovnictví
Knihovnické služby a duševní vlastnictví
Znalosti, vědění a knihovnictví
Knihovna 2.0 a Information (Learning, Teaching) Commons
HCI
 • Filosofie a nová média
Heslo Student
Teorie nových médií: přístupy a perspektivy
(Novo)mediální fantazie, imaginární média a rané koncepty internetu
(Novo) mediální archeologie a genealogie Zuzana Dostálová
Hypertextové teorie
Studium softwaru a teorie kódu Hana Němečková
Sociální a kulturní aspekty nových médií v současných teoriích
Politické aspekty nových médií v současných teoriích
Studia kyberkultury a kyberpunk
Vizuální studia a nová média
Filozofie techniky a nová média Karolína Poliaková
Kybernetika, teorie systému, teorie sítí a nová média Jakub Ferenc
 • Informační politika
Heslo Student
Vývoj informační politiky USA a EU X
Chápání informační politiky X
Rozvoj informační společnosti jako součást informační politiky X
Současné nástroje informační politiky na úrovni EU X
Řízení informační politiky na národní úrovni X
Současný vývoj a výzkum X
Monitoring a hodnocení X
Komunikační proces X
 • Digitální kultura
Heslo Student
Digitální kultura, e-kultura, kreativní průmysl a umění na přelomu 20. a 21. století
Prezentace, diseminace a archivace digitální kultury a umění Lucie Trojanová
Literatura, sociální umění, aktivismus a nová média
Kultura a umění kódů a dat: software, simulace, vizualizace
Město, architektura a nová média: virtuální a augmentované světy
Ekologie, biotechnologie, nanotechnologie a nové výzvy pro kulturu a umění
Posthumanismus a nová média Kateřina Tomalová
 • Informační design
Heslo Student
Principy vnímání barev - fyzikální a fyziologická omezení Martin Janda
Základní principy digitální reprezentace obrazových informací Vladimír Anděl
Reprezentace a vytváření barev Martin Janda
Základy principy při návrhu dokumentu Pavla Šedivá
Rozdíl mezi elektronickou a tištěnou prezentací grafiky
Základy reprezentace trojrozměrného prostoru v počítači
Animace, osvětlení a výpočet v reálném čase 3D prostoru Richard Kabilka
 • Interaktivní média
Heslo Student
Přístupy k modelování lidské mysli v kognitivních vědách
Základní fyziologické principy vnímání, paměti
Principy interaktivního designu Michaela Dvořáková
Způsoby analýzy požadavků uživatelů Martin Bartoš
Způsoby klasifikace cílových skupin uživatelů Martin Bartoš
Modelování uživatelů (personas) Jakub Ferenc
Pravidla pro tvorbu rozhraní
 • Human-computer Interaction (HCI)
Heslo Student
Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie Zuzana Ulmanová
Ergonomie
Hlavní časopisy, konference, pracoviště a představitelé v oblasti HCI
Informační audit Kristina Altalová
Návrh uživatelského rozhraní Jan Misák
Použitelnost
Požadavky na kvalitní IS
Specifika rozhraní pro tělesně/mentálně handicapované uživatele
Typy uživatelských rozhraní a jejich specifika
Uživatelské chování a jeho význam při budování IS
Uživatelské potřeby, zjišťování a dokumentování uživatelských potřeb(User analysis) Jakub Ferenc
Uživatelské rozhraní (user interface) Jakub Ferenc
Vědní obory se vztahem k HCI a jejich význam Jakub Ferenc
Využití emocí v designu, emoční design Jakub FerencInformační studia a knihovnictví

Informační zaměření

 • A - INFORMAČNÍ VĚDA (povinný)
Heslo Student
A1 Východiska informační vědy a teorie informace
A2 Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií Jitka Śiborová
A3 Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
A4 Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
A5 Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
A6 Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy
A7 Právo a internet Marián Ort
A8 Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google)
A9 HCI Nikola Tauchenová
A10 Pojem „informační politika“ a informační okruhy, v nichž se uplatňuje
A11 Informační politika v ČR, vývoj před a po roce 1990
A12 Informační politika Evropské unie a USA
A13 Informační legislativa – její rozdělení a právo svobodného přístupu k informacím Anna Maria Buryan
A14 Právo na ochranu duševního vlastnictví a WIPO
A15 Optimální (entropické) kódování informačního zdroje
A16 Samoopravné kódy a limity přenosu zpráv informačním kanálem
A17 Definici syntaxe a sémantiky Predikátové logiky X
A18 Základní extenzionální model: popis a příklady X
A19 Principy intenzionální logiky a jejich příklady) X
A20 Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL) X
A21 Postup při návrhu a realizaci empirického významu – výběr vzorku, reprezentativnost vzorku X
A22 Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice X
A23 Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy Lenka Kovaříková
A24Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce X
A25 Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantity, decily X
A26 Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro +/- delta, +/- 2delta, +/- 3delta. Pojem intervalu spolehlivosti X
A27 Interval spolehlivosti: popis pojmu, možnost výpočtu, názorný příklad použití X
A28 Postup při vyhodnocení testu dobré shody (χ-kvadrát test) a názorný příklad použití X
 • B - INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (povinný)
Heslo Student
B1 Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací
B2 Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky
B3 Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu
B4 Výhody a úskalí základních typů indexace
B5 Tradiční systémy pořádání informací a znalostí – vlastnosti a možnosti jejich užití
B6 Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice
B7 Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice
B8 Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj, hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci
B9 Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu a jejich propojování na základě protokolu OAI-PMH
B10 Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu
B11 Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef
B12 Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování
B13 Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
B14 Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb
B15 Významná metadatová schémata a specifikace užívané v digitálních knihovnách v oblasti vědy a výzkumu
B16 Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty
B17 Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (model „Kahn-Wilensky“ a model OAIS)
B18 Typologie rešerší a rešeršních služeb
B19 Typologie rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů
B20 Vztahy mezi rešeršními službami a informačním průmyslem
B21 Uživatelské rozhraní v rešeršních službách, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)
B22 Specifikace technických a softwarových podpor uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center
B23 Krize booleovského modelu a řešení této krize
B24 Vyhodnocování relevance
B25 Rešeršní strategie ve vztahu ke speciálním druhům dokumentů
B26 Databáze, jejich třídění a typologie v historickém kontextu a databáze databází
B27 Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Informační a knihovní věda a jejich srovnání
B28 Bibliografické informační entity (podle modelu FRBR) a základní a specifické vztahy mezi nimi
B29 Struktura a sémantika komunikativních (výměnných) formátů pro bibliografické a jiné související entity
 • C - INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ MANAGEMENT (volitelný)
Heslo Student
C1 Práce F.A. von Hayeka v oblasti ekonomie informací, role cenového mechanismu v ekonomice X
C2 Informační asymetrie, pojem, typologie X
C3 Definice pojmů „morální hazard“ a „nepříznivý výběr“ z hlediska ekonomie informací, praktický příklad X
C4 Definice role ratingových agentur v ekonomice z hlediska ekonomie informací, jejich role ve finanční krizi X
C5 Historie komerčního internetu, hlavní klíčové mezníky X
C6 Metodiky projektového managementu, smysl, vývoj, zaměření a využití X
C7 Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází X
C8 Znalostní oblasti projektového managementu dle metodiky PMBoK X
C9 Výběrová řízení na implementaci informačních systémů, jejich příprava a realizace X
C10 Specifika projektů implementace ERP systémů v organizaci X
C11 Modely informačních systémů v podniku. Rodina norem IS09000 X
C12 Systémy ERP, vývoj, architektura, funkcionalita, současný stav na trhu v ČR X
C13 CRM a SCM systémy, principy, funkcionalita X
C14 ECM systémy se zaměřením na Document Management (DMS) X
C15 Modely zajištění provozu a rozvoje podnikových informačních systémů X
C16 Efekty podnikové informatiky X
C17 Princip, struktura a typy expertních systémů X
C18 Podstata znalostí a formy jejich reprezentace X
C19 Báze znalostí založené na pravidlech a inferenční mechanismus X
C20 Zpracování neurčitosti v expertních systémech a základy fuzzy logiky X
C21 Metody dobývání znalostí z databází (data mining) X
 • D - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (volitelný)
Heslo Student
D1 Architektura WWW - zdroje a jejich adresace
D2 Formáty souborů, zejména dokumentů
D3 Kancelárske balíky - funkčnosti, formáty dokumentov
D4 Architektura softwarových aplikace
D5 Vývoj software - základní přehled v problematice
D6 Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika
D7 Rozhodovací tabulky a stromy (základní pojmy a vlastnosti)
D8 Konstrukce rozhodovacích stromů (princip snižování entropie)
D9 Popis prvků konceptuálních modelů, smysl konceptuálního modelu a příklad modelu Knihovny
D10 Transformaci konceptuálního modelu na datový model, základní prvky datového modelu, specifikace úlohu primárních a cizích klíčů X
D11 Popis definiční části jazyka SQL, specifikace deklarace primárních a cizích klíčů a příklady na modelu knihovny X
D12 Manipulační část jazyka SQL (DML – insert, update, delete) a příklady na databázi Knihovna X
D13 Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna, popis klauzule NOT IN a její využití v databázi Knihovna X
D14 Příkaz Select s klauzulí GROUP BY, využití tohoto příkazu v databázi knihovna, základní duplicitní select a další agregátní funkce X
D15 Principy hierarchických modelů. Příklady modelování procesů a programovacích struktur (základní příkazy řízení toku programu) X
D16 Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML
D17 Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat
D18 Klasické substituční šifry a jejich kryptoanalýza
D19 Symetrické kryptosystémy a šifrové standardy (DES, AES)
D20 Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)Knihovnické zaměření


 • Informační věda – povinný předmět
Heslo Student
1) Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR, úloha a aktivity Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě)
2) Historie a současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, jejich hlavní cíle a výstupy Klára Adamcová
3) Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj, hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci
4) Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)
5) Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací Iveta Svobodová
6) Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky
7) Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu Rudolf Sýkora
8) Výhody a úskalí základních typů indexace Veronika Zemanová
9) Tradiční systémy pořádání informací a znalostí – vlastnosti a možnosti jejich užití
10) Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice
11) Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice Renata Faltejsková
12) Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy Zuzana Sikorová
13) Typy redukovaného textu – pracovní postupy a využití Zdeňka Plundrichová
14) Vliv interpretace textu na výsledky textové a obsahové analýzy Jana Křížová
15) Postup při návrhu a realizaci empirického výzkumu –výběru vzorku, reprezentativnost vzorku Lukášová Barbora
16) Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice X
17) Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy X
18) Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti : pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce X
19) Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantity, decily X
20) Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro , 2, 3. Pojem intervalu spolehlivosti X
21) Popište pojem intervalu spolehlivosti a popište jak je možné jej vypočítat, uveďte názorný příklad použití X
22) Popište postup při vyhodnocení testu dobré shody (χ-kvadrát test) a uveďte názorný příklad použití X
23) Chápání informace v mezikulturní komunikaci
24) Informace a komunikační klima organizace
25) Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je Barbora Molíková
26) Vývoj knižníc v stredoveku
27) Popište typické rysy knihoven od renesance po klasicismus Haraštová Simona
28) Popište základní mezníky vývoje knihtisku
29) Východiska informační vědy a teorie informace
30) Právo a internet
31) Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
32) Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy Burešová Veronika
33) Citační indikátory, rejstříky, databáze: srovnání a využití
34) Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci Tereza Hladíková
35) Vyhodnocování relevance, role a druhy zpětné vazby v rešeršních službách Zuzana Žižková
36) Srovnejte efektivitu tržní a centrálně plánované ekonomiky s ohledem na roli informací v ekonomice Vojtěch Eliáš
37) Cenový mechanismus v ekonomice a informační funkce ceny
38) Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnaní
39) Knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších
 • ICT - Procesy a technologie v knihovnách – povinný předmět
Heslo Student
40) Technologie provozu informačních systémů (třívrstvá architektura, databázové systémy apod.)
41) Integrace informačních systémů (technologie, které IS zastřešují – tj. linkovací nástroje, federativní vyhledávání, discovery systémy, velké indexy a další)
42) Systémový přístup ke knihovnickým procesům v knihovně
43) Služby veřejných a odborných knihoven
44) Využití služeb internetu v knihovnách
45) Knihovnicko-informační software - základní stavební kámen knihovny
46) Kooperativní projekty knihoven v ČR a zahraničí
47) Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven
48) Virtuální služby knihoven
49) Problematika digitálních repozitářů; referenční rámec OAIS; jejich budování, provoz a certifikace
50) Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů; podstata problematiky; dostupné metody řešení; projekty ve světě a v ČR
51) Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění
52) Trendy akvizice v knihovnách veřejných a odborných
53) Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat
54) Metadata pro digitální objekty; jejich typy, význam a funkce; standardy nejužívanějších metadat a jejich charakteristika
55) Role digitalizace při katalogizaci a zpřístupnění historických fondů - digitální knihovna versus elektronický katalog
56) Vyberte několik digitálních knihoven zpřístupňujících digitální kopie a obrazy kulturního dědictví v prostředí internetu Klára Jampílková
57) Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu, jejich rysy a jejich propojování na základě protokolu OAI-PMH
58) Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu
59) Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef
60) Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování
61) Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
62) Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb Blanka Ellederová
63) Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty
64) Popište postup při návrhu a realizaci empirického významu – popište jednotlivé kroky postupu, zdůvodněte je. Popište principy výběru vzorku populace pro potřeby empirického výzkumu a pojem reprezentativnosti statistického vzorku.
65) Bibliografické standardy využívané v praxi českých knihoven
66) Typologie rešerší a rešeršních služeb, jejich organizace v různých typech knihoven a informačních institucí (akademická knihovna, veřejná knihovna, speciální knihovna apod.)
67) Druhy bází dat a jejich vztah k rešeršním strategiím a postupům
68) Uživatelské rozhraní v rešeršních službách, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace (např. ISO 9241)
69) Druhy podpor uživatele ze strany systémů, producentů a provozovatelů v kontextu rešeršní činnosti
70) Typologie rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů, etapy vyhledávání Alice Machyánová
71) Bibliografická a autoritní kontrola, vývoj, současný stav a trendy
72) Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google)
 • MK – Management knihoven – volitelný předmět
Heslo Student
73) Vliv legislativy na činnost knihoven /srovnání 3 zákonů a podmínek jejich vzniku s akcentem na zákon poslední/
74) Kooperace knihoven – regionální funkce knihoven /východiska, podstata, realizace/
75) Strategické plánování – koncepce rozvoje českého knihovnictví/podstata a srovnání 2 koncepcí s důrazem na poslední – léta 2011-2014/
v76) Komunitní role veřejné knihovny /význam veřejné knihovny v daném regionu, smysl a podstata její role/
77) Marketingová strategie veřejné knihovny / podstata, význam a uplatnění v managementu knihovny/
78) Finanční zdroje knihoven /programy a projekty na podporu knihoven, rozpočty a další zdroje
79) Role knihovnických sdružení, spolků a konsorcií v ČR / jejich význam pro spolupráci knihoven, stručná charakteristika\
80) Organizování v knihovně /organizační struktury, organizování práce – pracovní proces a postup. Knihovna a její základní dokumenty: zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční řád a další dokumenty/
81) Kontrola a její využití v knihovnách / kontrolní proces, prostředky a typy kontrol. Benchmarking knihoven/
82) Personální procesy v managementu knihovny / výběr a přijímání pracovníků, posuzování kompetence, adaptační procesy, hodnocení práce, profesionální kariéra, uvolňování pracovníků/
83) Sociální procesy v knihovně / komunikace, kooperace, konflikt, organizační změny. Podniková kultura, identita a etika/
84) Řídící pracovníci v knihovně / osobnost a styly řízení, delegování v řízení, týmová práce v knihovně. Koučing a mentoring/
85) Sestavte dotazník (formulujte otázky) pro výzkum využívání krajské veřejné knihovny v krajském městě s populací okolo 100 000 obyvatel (např. Liberec, Pardubice apod.). Důvody pro volbu a formulaci otázek okomentujte
86) Strategické plánování rozvoje technologického zabezpečení knihovních služeb
 • CIG – Čtenářská a informační gramotnost – volitelný předmět
Heslo Student
87) Role knihoven ve vzdělávání: dle jednotlivých typů knihoven a v kontextu dalších vzdělávacích institucí
88) Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace v ČR, příklady zahraniční dobré praxe Markéta Bušková
89) Vysokoškolská knihovna: úloha, uživatelská základna, specifické služby, podpora vědy a výzkumu Lucie Měchurová
90) Fenomén čtenářství: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení
91) Možnosti podpory rozvoje čtenářství u dětí v předškolním věku: specifika, české i zahraniční projekty
92) Role knihoven při rozvoji čtenářství (včetně projektů knihoven a knihovnických spolků)
93) Významné aktivity v oblasti čtenářských výzkumů: příklady z ČR nebo ze zahraničí, interpretace výsledků
94) Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity
95) Knihovník jako pedagog: vymezení role, potřebné kompetence a jejich rozvoj
96) Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty
97) Komunitní úloha knihoven Michal Špaček
98) Úloha knihoven v oblasti podpory vědy a výzkumu: vymezení aktérů, principy podpory a příklady dobré praxe
99) Navrhněte průzkum informačních potřeb studentů bakalářského studia FF UK. Popište všechny fáze procesu empirického výzkumu
100) Služby knihoven v oblasti elektronických čtecích zařízení – formáty, čtení z obrazovky, vliv na rozvoj čtenářstvíKnihovědné zaměření

 • Historické knižní fondy, jejich ochrana a způsoby zpřístupňování
Heslo Student
1. Vznik, proměny a cíle historické knihovědy. Její místo ve studiu knižní kultury jakožto specifické složky kulturního dědictví. Významné proudy a osobnosti se zvláštním přihlédnutím k českému prostředí.
2. Moderní pojetí práce s historickými fondy u nás a v cizině, zejména v oblasti moderního elektronického zpracování. Používané katalogizační formáty při popisu historických fondů v ČR, jejich rozdíly, rozšířenost a vývojové tendence (Aleph, Clavius, KP-Win, ARL).
3. Základní rozdíly při katalogizačním popisu starého tisku dle pravidel ISBD oproti katalogizaci moderního fondu.
4. Dnešní úloha kurátora vzácných knižních sbírek, nároky na jeho kvalifikaci a role, proměna knihovědně zaměřeného pracovníka v dnešní společnosti.
5. Vztah knihovědy, archivnictví a muzejnictví. Rozdíly mezi knihovním fondem, archivním fondem a muzejní sbírkou.
6. Pomocné vědy historické; jejich obecná charakteristika a vývoj, popis nejpodstatnějších PVH, vztah ke knihovědě, přínos při práci se vzácnými historickými fondy.
7. Archivnictví; základní pojmy, metody práce a zpřístupnění, organizace a vývoj archivní sítě v ČR; odlišné aspekty vzhledem ke knihovnám.
8. Heraldika, sfragistika; charakteristika disciplín a jejich využití v knihovědné praxi.
9. Diplomatika; její charakteristika, základní pojmy, hlavní typy diplomatického materiálu, vnitřní a vnější znaky diplomatického materiálu. Využití diplomatiky v knihovědné praxi.
10. Historie a současná situace v oblasti digitalizace a zpřístupňování kulturněhistorického dědictví v ČR, role knihoven v ČR a úlohy a cíle Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě).
11. Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat.
12. Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění.
13. Současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, výhled a cíle do budoucna.
14. Vyberte několik systémů kulturního dědictví, které znáte a popište na jejich příkladu hlavní obecné rysy systémů kulturního dědictví, jejich vlastnosti, cíle a přínos pro uživatele.
 • Typologie, ilustrace a vazba rukopisné a tištěné knihy od počátků do 20. století
Heslo Student
1. Kniha jako kulturní a civilizační fenomén. Kulturní antropologie knihy. Typy knihy v různých kulturních okruzích. X
2. Paleografie; charakteristika disciplíny, práce s textem (transliterace, transkripce), zkratky a zkracovací znaménka. X
3. Vývoj základních písem ve starověku a jejich stručná charakteristika. X
4. Psací látky a náčiní ve starověku a středověku, role skriptorií. X
5. Výčet hlavních druhů a typů písem v evropském středověku a jejich stručná charakteristika. X
6. Vývoj novogotického rukopisného písma v Německu a jeho použití v Českých zemích. X
7. Vývoj humanistických písem v raném a pozdním novověku v Evropě a v Českých zemích. X
8. Rukopisná kniha kodexového typu, její umělecká výzdoba a kulturní a společenská funkce ve středověké společnosti. X
9. Historické formy tisku před polovinou 15. stol. s důrazem na specifika evropského deskotisku a blokových knih. X
10. Tiskové písmo, jeho původ a klasifikace. Vývoj písmolijecké technologie do konce 19. století. X
11. Tiskárna a její vybavení v historickém vývoji. Dopad průmyslové revoluce 19. století do typografie a její přerod v polygrafii. X
12. Technologie výroby papíru, základní druhy papíru pro tisk a pro vazebné účely. Filigrány. X
13. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z výšky“. X
14. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z hloubky“. X
15. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z plochy“. X
16. Grafické techniky knižní ilustrace a reprodukční techniky 20. století. X
17. Pozdně gotická knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
18. Renesanční knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
19. Barokní knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
20. Knižní ilustrace 19. století, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
21. Knižní ilustrace 20. století., její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
22. Typologie knižní obálky, autorská kniha. X
23. Hlavní zásady typografie. X
24. Tiskařské signety v zahraničí a v Českých zemích, jejich typologie a funkce. X
25. Funkce knižní vazby, technologie a materiály ručního knihvazačství. X
26. Vývoj knihvazačských stylů gotických a renesančních. X
27. Vývoj knihvazačských stylů barokních, rokokových, klasicistních a empírových. X
28. Technologie a stylová charakteristika industriální vazby 19. století. X
 • Varianta A: Dějiny knihoven od starověku do 20. století
Heslo Student
1. Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je. X
2. Základní druhy knihoven v evropském středověku. X
3. Porovnání vývoje českých a evropských středověkých knihoven X
4. Vliv reformačních hnutí na vývoj knihoven v Českých zemích a v Evropě. X
5. Vliv humanismu a renesance na evropskou knižní kulturu a knihovnictví. X
6. Typické rysy renesanční a barokní šlechtické, měšťanské a klášterní knihovny, vnitřní a vnější znaky. X
7. Vznik a rozvoj institucionálních knihoven. X
8. Počátky a vývoj otevírání soukromých knihoven veřejnosti. X
9. Vliv osvícenství na evropskou a českou knižní kulturu a knihovnictví. X
10. Právní úprava vydávání a distribuce knih a časopisů od roku 1848 do současnosti. X
11. Počátky veřejných knihoven v našich zemích. Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin. Knihovny čtenářských spolků a společností. X
12. Hlavní rysy vývoje československého knihovnictví v letech 1918-1938. První knihovní zákon. X
13. Československé knihovnictví a legislativa v letech 1950-1989. X
14. Recepce knihy (autor, text, čtenář, interpretace). X
15. Významné osobnosti knihovnictví, informační vědy a knihovědy. Charakterizujte jejich činnost a význam pro vývoj oboru. X
 • Varianta B: Dějiny knihtisku 15. – 20. století
Heslo Student
1. Základní evropské tendence vývoje knihtisku do roku 1500 s přihlédnutím ke specifickému vývoji Českých zemí. X
2. Raně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
3. Pozdně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
4. Barokní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
5. Rokoková a klasicistní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
6. Kniha a knihtisk 19. století v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální (zejména během národního obrození). X
7. Kniha a knihtisk první poloviny 20. století v Českých zemích, tiskárny a osobnosti průmyslové knižní kultury. X
8. Významní zahraniční představitelé knihtisku před rokem 1500. X
9. Problematika datace Kroniky trojánské a rozdíly mezi českou a moravskou produkcí prvotisků. X
10. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době renesance. X
11. Tiskárna bratrská v Ivančicích a Kralicích, její předchůdci a následníci. X
12. Jiří Melantrich z Aventýnu. X
13. Daniel Adam z Veleslavína. X
14. Jiří Černý z Černého Mostu a jeho manýrističtí souputníci. X
15. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době baroka a klasicismu. X
16. Tiskárna jezuitská a Tiskárna arcibiskupská v Praze. X
17. Karel František Rosenmüller. X
18. Vliv Josefa Mánesa a Mikoláše Alše na vývoj knižní ilustrace u nás X
19. Josef Čapek a kniha X
20. Vznik moderní české knihy na přelomu 19. a 20. století. X
 • Varianta C: Dějiny knižního obchodu a nakladatelství 15. – 20. století
Heslo Student
1. Vznik a vývoj nakladatelství v Evropě i v Českých zemích do roku 1800 a jejich vliv na kvalitu a kvantitu knižní produkce. X
2. Profesní organizace tiskařů, nakladatelů a knihkupců 19. a 20. století. X
3. Cenzura jako politický, kulturní a sociologický fenomén 16. až 19. stol., její vliv na knižní produkci v Evropě i v Českých zemích. X
4. Tištěná kniha jako zboží, způsoby distribuce včetně veletrhů, vznik knihkupecké sítě v Českých zemích do konce 19. stol. X
5. Kulturní a politická role tiskaře jako editora, překladatele, nakladatele a knihkupce. Diferenciace těchto funkcí a vznik institucionálních tiskáren. X
6. Nakladatel a autor, autor a ilustrátor v 19. století. X
7. Knížky lidového čtení a kramářské tisky 18. a 19. století, jejich typografická specifika. X
8. Matěj Václav Kramerius, jeho předchůdci i pokračovatelé. Počátky českého novinářství. X
9. Bohumil Haase a Ferdinand Schönfeld. Industrializace knižní výroby. X
10. Německý, hebrejský a český knihtisk v Praze v 19. století X
11. Kniha jako individuální řemeslo. Podíl bibliofilie na vzniku moderní české knihy. X
12. Kniha v exilu a samizdatu X
13. Autor a nakladatel (ediční příprava textů). X