Státnicové otázky (nMgr) z klinické psychologie a psychologie zdraví

Verze z 9. 12. 2016, 12:08, kterou vytvořil Klara.Vozechova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{| class="wikitable" |- ! Otázka !! Vypracovává |- | 1. Změny a poruchy vnímání|| |- | 2. Změny a poruchy emotivity, afektivity a citů|| …“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Otázka Vypracovává
1. Změny a poruchy vnímání
2. Změny a poruchy emotivity, afektivity a citů
3. Změny a poruchy myšlení
4. Přehled poruch dalších funkcí: pozornosti, paměti a poruchy řeči
5. Poruchy vědomí
6. Poruchy osobnosti
7. Poruchy psychosexuálního vývoje, sexuální preference a sexuální funkce
8. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
9. Schizofrenie a příbuzné poruchy
10. Afektivní poruchy a poruchy nálady
11. Neurotické poruchy a poruchy související se stresem
12. Mentální retardace
13. Organicky podložené duševní poruchy
14. Struktura Mezinárodní klasifikace nemocí (část „F“ Duševní poruchy a poruchy chování)
15. Neuropsychologická problematika
16. Specifické poruchy učení a chování
17. Specifika klinickopsychologického vyšetření dětí
18. Formy a základní metody psychoterapie
19. Psychoanalýza
20. Kognitivně behaviorální terapie
21. Humanistická psychoterapie
22. Psychoterapie sugestivní a relaxační
23. Psychoterapie u dětí, dospívajících, a u klientů vyššího věku
24. Psychosomatické koncepce
25. Psychologický a biologický model v psychopatologii
26. Předmět, cíle, vznik a vývoj psychologie zdraví v USA a v Evropě.
27. Vývoj pojetí a definice zdraví, poruchy zdraví v psychosociálním kontextu.
28. Well-being (osobní pohoda) - podstata, struktura a souvislosti.
29. Prevence a podpora zdraví jako aktivní postupy posilování zdraví. Jejich východiska, druhy, způsoby realizace a limity. 
30. Monokauzalita vs. multikauzalita ve vztahu mezi zdravím a nemocí, jejich vývoj a současný stav.
31. Patogenetické vs. salutogenetické pojetí vztahu mezi zdravím a nemocí.
32. Vulnerabilita, její zdroje, druhy a ovlivňující faktory.
33. Resilience - hlavní nespecifické a specifické koncepce psychické odolnosti.
34. Hlavní koncepce stresu
35. Strategie zvládání stresu (coping strategies)


Doporučená literatura

 • Baštecká, B., Goldmann, P.: Základy klinické psychologie. Portál, Praha 2001.
 • Duševní poruchy a poruchy chování. MKN 10.
 • Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada/Avicenum 1993.
 • Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J.: Psychiatrie. Tigis, Praha 2002.
 • Kebza, V.: Psychosociální determinanty zdraví. Praha, Academia 2005.
 • Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Portál, Praha 2006.
 • Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha, Portál 2001 (a pozdější vydání).
 • Plante, T.: Současná klinická psychologie. Grada, Praha 2001.
 • Raboch, J., Zvolský, P. a kol. Psychiatrie. Praha: Galén, 2001.
 • Říčan, P., Krejčířová, D. a kol.: Dětská klinická psychologie. Grada, Praha 1997.
 • Svoboda, m. (ed.), Krejčířová, D., Vágnerová, M.: Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Portál, Praha 2001.
 • Taylor, S. E.: Health psychology. 4th ed. New York, McGraw-Hill 1999.
 • Vymětal, J. a kol.: Obecná psychoterapie. J Kocourek, Praha 1997.
 • Vymětal, J.: Lékařská psychologie. Praha, Portál 2003.
 • Weiss, P. a kol.: Sexuologie. Praha, Grada 2010.