Státnicové otázky (nMgr) z klinické psychologie a psychologie zdraví

Otázka Vypracovává
1.Změny a poruchy vnímání
2. Změny a poruchy emotivity, afektivity a citů
3. Změny a poruchy myšlení
4. Přehled poruch dalších funkcí: pozornosti, paměti a poruchy řeči
5. Poruchy vědomí
6. Poruchy osobnosti
7. Poruchy psychosexuálního vývoje, sexuální preference a sexuální funkce
8. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (diagnostická kritéria a terapie)
9. Schizofrenie a příbuzné poruchy (diagnostická kritéria a terapie)
10. Afektivní poruchy a poruchy nálady (diagnostická kritéria a terapie)
11. Neurotické poruchy a poruchy související se stresem
12. Úzkostné poruchy a OCD (diagnostická kritéria a terapie)
13. Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení (diagnostická kritéria a terapie)
14. Somatoformní poruchy (diagnostická kritéria a terapie)
15. Poruchy příjmu potravy (diagnostická kritéria a terapie)
16. Neorganické poruchy spánku (diagnostická kritéria a terapie)
17. Mentální retardace
18. Poruchy psychického vývoje
19. Pervazivní vývojové poruchy (diagnostická kritéria a možnosti intervence)
20. Poruchy chování a emocí (F90-F98) (diagnostická kritéria a možnosti intervence)
21. Organicky podložené duševní poruchy
22. Struktura Mezinárodní klasifikace nemocí (část „F“ Duševní poruchy a poruchy chování)
23. Neuropsychologická problematika
24. Specifika klinicko-psychologického vyšetření dětí
25. Formy a základní metody psychoterapie
26. Psychoanalýza
27. Kognitivně behaviorální terapie
28. Humanistická psychoterapie
29. Psychoterapie sugestivní a relaxační
30. Krizová intervence
31. Psychoterapie u dětí, dospívajících a u klientů vyššího věku
32. Psychosomatické koncepce
33. Psychologická problematika bolesti
34. Psychologická problematika chronického a nevyléčitelného onemocnění


Doporučená literatura

 • Baštecká, B., Goldmann, P.: Základy klinické psychologie. Portál, Praha 2001.
 • Duševní poruchy a poruchy chování. MKN 10.
 • Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada/Avicenum 1993.
 • Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J.: Psychiatrie. Tigis, Praha 2002.
 • Kebza, V.: Psychosociální determinanty zdraví. Praha, Academia 2005.
 • Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Portál, Praha 2006.
 • Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha, Portál 2001 (a pozdější vydání).
 • Plante, T.: Současná klinická psychologie. Grada, Praha 2001.
 • Raboch, J., Zvolský, P. a kol. Psychiatrie. Praha: Galén, 2001.
 • Říčan, P., Krejčířová, D. a kol.: Dětská klinická psychologie. Grada, Praha 1997.
 • Svoboda, m. (ed.), Krejčířová, D., Vágnerová, M.: Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Portál, Praha 2001.
 • Taylor, S. E.: Health psychology. 4th ed. New York, McGraw-Hill 1999.
 • Vymětal, J. a kol.: Obecná psychoterapie. J Kocourek, Praha 1997.
 • Vymětal, J.: Lékařská psychologie. Praha, Portál 2003.
 • Weiss, P. a kol.: Sexuologie. Praha, Grada 2010.