Státnicové otázky (nMgr) z obecné psychologie a psychologie osobnosti

Otázka
Předmět obecné psychologie
Pojmosloví v obecné psychologii - Vztahy mezi základními pojmy obecné psychologie a pojmoslovím dalších psychologických disciplín
Psychika, její dimenze, formy a funkce
Determinace lidské psychiky
Zvláštnosti lidské psychiky ve srovnání s nižšími vývojovými formami
Problematika psychofyzických zákonů
Vědomí, jeho struktura, organizace a funkce - Obsah vědomí a nevědomí
Významné teorie vědomí, možnosti jejich klasifikace
Teorie mysli (Theory of Mind, TOM)
Svědomí a morálka, morální vývoj
Kognitivní procesy
Pojem kognitivní styl osobnosti - Významné koncepce kognitivních stylů
Teorie percepce - Vztah percepce a apercepce
Pozornost, její druhy a vlastnosti
Paměť - Hlavní koncepce, druhy a funkce paměti
Pojem učení & Rozbor procesu učení & Základní druhy učení
Obecné zákony učení & Významné teorie učení
Představy a představivost, imaginativní aktivity & Významné teorie představivosti
Základní teorie myšlení
Vytváření pojmů
Řešení problémů
Psychologie řeči & Psycholingvistika
Vztah myšlení a řeči
Významné teorie inteligence
Emoce a emocionalita & Vlastnosti emocí
Teorie emocí
Psychické stavy
Procesy rozhodování a plánování činností člověka
Tvořivá činnost - Významné koncepce kreativity
Pojem osobnost - Organismus, osoba, osobnost
Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii
Formování a vývoj osobnosti
Volní procesy jako komponenty systému vědomé regulace jednání
Teorie vůle a volních vlastností osobnosti
Pojem motivace, motivační procesy & Motivační tendence osobnosti
Teorie motivace
Vlohy, nadání a schopnosti & Talent
Temperament, jeho hlavní koncepce
Pojem typů v psychologii osobnosti & Hlavní typologické systémy
Charakter - Příklady hlavních pojetí charakteru v psychologii
Kategorie rysů osobnosti
Vlastnosti osobnosti a možnosti jejich klasifikace
Konzistence, univerzálnost, obecnost a konstantnost vlastností osobnosti
Integrální pohled na procesy, stavy a vlastnosti osobnosti
Psychologie symbolu a metafory. Narativní psychologie


Doporučená literatura

 • Balcar K.: Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim, Mach 1991 (2. vyd.).
 • Brichcín, M.: Vůle a sebekontrola. Teorie, metody, experimenty.
 • Praha, Nakladatelství UK v Praze Karolinum 1999.
 • Drapela V. J.: Přehled teorií osobnosti.Portál, Praha 1997.
 • Hoskovec J., Nakonečný M., Sedláková M.: Psychologie XX. století. Praha, Karolinum,2002.
 • Mikšík O.: Psychologické teorie osobnosti. Karolinum, Praha 1999.
 • Nakonečný M.: Základy psychologie. Praha, Academia, 1998.
 • Nakonečný M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha, Academia, 1997.
 • Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti, Praha, Academia 2009.
 • Plháková, L.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2004, 2007 (2. vyd.).
 • Sedláková, M.: Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Praha, Grada 2004.
 • Sternberg, R.: Kognitivní psychologie. Portál, Praha 2002.