Státnicové otázky (nMgr) z pedagogické a školní psychologie

Otázka
1. Pedagogická a školní psychologie, základní úkoly, přínos pro praxi i teorii výchovy a vzdělávání.
2. Výzkumné metody pedagogické psychologie, jejich přehled a základní charakteristika.
3. Základní specifika psychologické diagnostiky pro pedagogickou a školní praxi. Alternativní přístupy k psychodiagnostice v pedagogické a školní psychologii.
4. Významné koncepce osobnosti a jejich podíl na rozvoji pedagogické a školní psychologie.
5. Koncepce učení, které významně ovlivnily pedagogickou a školní psychologii.
6. Lidské učení, jeho znaky, druhy, výsledky. Obecné zákony učení.
7. Sociální učení a jeho formy, socializace jedince a rozvíjení jeho osobnosti.
8. Vývoj osobnosti, podmínky jejího rozvíjení, vzdělávání a výchova. Interakce biologických a psychosociálních podmínek ve vývoji a Rozvoji osobnosti, poruchy a handicapy, možnosti a základní formy psychologických intervencí.
9. Individuální a skupinové rozdíly ve vývoji jedince a při jeho rozvíjení.
10. Motivace v učení a výchově, její struktura, změny v kvalitativních znacích. Vývoj motivačních sil a způsobů jejich uspokojování.
11. Náročné životní situace a vyrovnávání se s nimi, význam pro zvládání specifických podmínek vývoje osobnosti a pro výchovu a vzdělávání. Školní zátěže.
12. Psychologický rozbor školní úspěšnosti a prospěchu žáků.
13. Inteligence, osvojování a rozvíjení intelektových dovedností.
 14. Senzomotorické učení a rozvíjení senzomotorických dovedností.
15. Osvojování vědomostí a psychologická problematika jejich užití.
16. Psychické stavy při učení a vyučování, jejich vznik a působení a možnosti regulace.
17. Tvořivost a metody jejího rozvíjení.
18. Kognitivní styly a styly a metody učení žáků a studentů.
 19. Interakce učitel - žák, individuální rozdíly v učení a individuální přístup učitele k žákovi. Diferenciace ve vyučování z psychologického hlediska. Psychologické otázky známkování a hodnocení žáků.
20. Psychologické aspekty problémového a skupinového vyučování. Kooperativní vyučování.
21. Učitel a jeho podíl na vývoji a rozvoji dítěte, interakce a komunikace učitele se žáky, styly výchovy ve školním prostředí. Osobnost učitele a jeho profesní kompetence. Možnosti psychologické intervence pro školní interakci.
22. Sociální klima ve škole a školní třídě. Možnosti poznávání a intervencí ve prospěch žáka a jeho rozvoje.
23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte. Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování.
24. Význam vrstevnických skupin ve vývoji a rozvoji jedince. Psychologická charakteristika působení školní třídy.
25. Rozvíjení osobnosti v činnostech, hry a zájmové činnosti a jejich podíl na vývoji jedince. Společné činnosti v rodině, ve vrstevnických a zájmových skupinách.
26. Pedagogicko psychologická problematika výchovných prostředků, odměny a tresty ve výchově, působení příkladu a modelu.
27. Sebepojetí, sebehodnocení, seberealizace, sebevýchova.
28. Pedagogicko psychologická problematika vývoje a rozvoje morálních aspektů osobnosti. Problematika agresivity a kooperativnosti. Prosociální a altruistické chování. Vývojové formy svědomí a Morálního charakteru.
29. Změny osobnosti, mnohostranný a jednostranný vývoj jedince a jeho pedagogicko psychologické vymezení a působení.
30. Školní psychologie a pedagogicko psychologické poradenství. Hlavní okruhy činnosti psychologů ve školách, v jiných výchovných institucích a v pedagogicko psychologických poradnách. Systém pedagogicko psychologického poradenství u nás.
31. Příprava dítěte pro školu. Školní zralost. Práce psychologa s dětmi předškolního věku a s žáky prvních ročníků základní školy.
32. Výukové problémy žáků základní školy, rozbor jejich příčin a účast psychologa při jejich řešení. Psychologická problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální vzdělávací program. Speciální školství- specializované třídy, speciální školy.
33. Výchovné problémy žáků základní školy, rozbor jejich příčin a účast psychologa při jejich řešení. Psychologická problematika dětí s ADD/ADHD (LMD)
34. Psychologické aspekty segregace, integrace, inkluze při vzdělávání a výchově.
35. Psychologické poradenství u zdravotně postižených a zdravotně a sociálně znevýhodněných.
36. Psychologické otázky přechodu žáků ze základní na střední školu.
37. Výchovné a výukové problémy žáků a studentů středních škol a účast psychologa při jejich zvládání.
38. Kariérové poradenství a jeho vývoj. Teoretické přístupy (diagnostický,vývojový, typologický). Profesní vývoj, zralost, volba.
39. Poradenská práce s rodinou. Rodinná intervence. Porozvodová péče. Střídavá výchova.
40. Psychologická problematika zdravého životního stylu dětí a dospívajících. Zdravá škola.
41. Metody práce psychologa s dítětem. Přímé působení a restrukturace prostředí. Práce s jednotlivcem a se skupinou. Poradenská práce s rodiči, s učiteli.
42. Podmínky adekvátního poradenského vztahu a vedení poradenského rozhovoru. Dovednosti poradenského psychologa.
43. Etické aspekty práce pedagogického a školního psychologa.Standardy tvorby a použití psychodiagnostických metod.


Doporučená literatura

  • Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993, 1996
  • Čáp, J. Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001
  • Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha 1996, 2003
  • Sternberg, R.: Kognitivní psychologie. Portál, Praha 2002, 2009
  • Long, M. The education of psychology. (e-book) RoutledgeFalmer, 2000.