Státnicové otázky (nMgr) z psychologie práce a organizace

Otázka
1. Teoretické základy psychologie práce a organizace.(předmět, vnitřní struktura, vztah k jiným psychologickým vědám a vědám o práci).
2. Vznik a počáteční rozvoj psychologie práce (psychotechnika, studium práce).
3. Etapy vývoje psychologie práce a organizace a současné oblasti oboru.
4. Metody užívané v psychologii práce a organizace a jejich třídění.
5. Zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti.
6. Analýza práce se zaměřením na činnosti informační, rozhodovací a pohybové.
7. Profesiografický rozbor pracovní činnosti. Druhy profesiogramů a podmínky jejich užití.
8. Psychická determinace pracovního výkonu a výkonnosti. Jejich ovlivňování.
9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek.
10. Psychologie spolehlivosti výkonu. Prevence nehod a úrazů.
11. Teorie a modely pracovní zátěže. Klasifikace stresorů. Ukazatelé zátěže a prevence.
12. Kritéria hodnocení pracovní činnosti a výkonnosti.
13. Pracovní výcvik. Východiska, základní metody, hodnocení a efektivity.Transfer dovedností.
14. Informační technologie a změny v pracovní činnosti člověka.
15. Pracovní adaptace a identifikace s prací.
16. Schopnosti a způsobilost k práci.
17. Motivace a postoje k práci. Teorie pracovní motivace.
18. Pracovní spokojenost. Teorie a faktory pracovní spokojenosti. Vztah k pracovnímu chování.
19. Pracovní kariéra, její determinace a rozvoj.
20. Výběr, přijímání a zařazování pracovníků z psychologického hlediska.
21. Psychologické posuzování způsobilosti k výkonu povolání. Možnosti a specifika psychologické diagnostiky v oblasti psychologie práce a organizace.
22. Hodnocení pracovníků. Typy hodnocení, druhy dat a kritérií.
23. Rozvoj pracovníků a utváření lidských zdrojů. Kvalita pracovního života.
24. Psychologické problémy pracovního poradenství.
25. Psychologie a teorie organizace.
26. Pracovní skupina a podmínky její efektivní činnosti.
27. Psychologické stránky řídící činnosti.
28. Pracovní konflikt. Participativní řízení. Vyjednávání.
29. Psychologická hlediska při vytváření podnikové kultury.
30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání.
31. Předmět a vývoj personální psychologie.
32. Metodologické otázky personální psychologie.
33. Předmět a vývoj inženýrské psychologie.
34. Modelování a simulátory. Výcvik a trenažéry.
35. Předmět a vývoj psychologie řízení.
36. Subjekt a objekt řízení. Řídící procesy.
37. Teorie a aplikace v psychologii dopravy.
38. Předmět a vývoj psychologie trhu.
39. Faktory spotřebního chování.
40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie.
41. Teorie a aplikace v ekonomické psychologii.


Doporučená literatura

  • Arnold, L., Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno, Computer Press 2007
  • Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012.
  • Berryová, L.M., Psychológia v práci. Bratislava, Pegas 2009
  • Kollárik,T., Letovancová, E., Výrost,J. (Eds.): Psychológia práce a organizácie. Bratislava, Univerzita Komenského 2011.
  • Štikar J., Rymeš M., Riegel K., Hoskovec J.: Psychologie ve světě práce. Praha, Karolinum 2003