Státnicové otázky z Analýzy dat: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „{| class="wikitable" |- ! !Otázka |- |1. |Druhy výzkumu a typy výzkumných strategií, cíle výzkumu, procedury empirického výzkumu. |- |2. |Kv…“)
 
Řádek 73: Řádek 73:
 
|[[Etické aspekty sociologického výzkumu.]]
 
|[[Etické aspekty sociologického výzkumu.]]
 
|}
 
|}
 +
==Doporučená literatura==
 +
 +
Babbie, E. (1992) The Practice of Social Research, 6.vyd., Wadsworth.
 +
Disman, M. (2008) Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha.
 +
Groves, Robert, M. et al. (2009) Survey Methodology. New Jersey: Wiley.
 +
Hendl, J. (2012) Přehled statistických metod: Analýza a metaanalýza dat. 4. vyd. Praha: Portál.
 +
Jeřábek, H. (1992) Úvod do metodologie sociologického výzkumu, FSV UK, Praha.
 +
Petrusek, M. (1993) Teorie a metoda v soudobé sociologii, Karolinum, Praha.
 +
Saris, Willem E., Irmtraud N. Gallhofer (2007) Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research. New York: Wiley.
  
 
[[Kategorie:Sociologie|*]]
 
[[Kategorie:Sociologie|*]]

Verze z 27. 11. 2020, 13:16

Otázka
1. Druhy výzkumu a typy výzkumných strategií, cíle výzkumu, procedury empirického výzkumu.
2. Kvantitativní a kvalitativní metody – porovnání výzkumných strategií.
3. Hypotézy, konceptualizace, operacionalizace a výběr ukazatelů; koncepty, konstrukty, indikátory, položky.
4. Měření a koncepce výzkumné chyby, validita a reliabilita a jejich ověřování, standardizace, kvantifikace, druhy znaků.
5. Výběrová šetření, druhy výběrů a efekty vychýlení výsledků, testy dobré shody a jejich využití pro ověření reprezentativity výběru.
6. Dotazování, dotazník, kognitivní přístupy a ověřování kvality otázek.
7. Mody dotazování a jejich specifika (PAPI, CAPI, CATI, CAWI,…), role tazatelů.
8. Zkoumání vývoje a změny – opakované, panelové a longitudinální výzkumy, limity průřezových analýz, replikace, tracking.
9. Experiment, experimentální a kvazi-experimentální výzkumný design, zkoumání kauzality.
10. Studium dokumentů (kritika, klasifikace, kvalitativní a kvantitativní analýza). Obsahová analýza.
11. Sekundární analýza. Zdroje sociologických dat a datové archivy.
12. Možnosti škálování, apriorní a aposteriorní škálovací postupy, ověření reliability škály.
13. Hloubkové rozhovory, focus groups.
14. Pozorování, etnografický výzkum.
15. Principy a techniky kvalitativního výzkumu. 
16. Základní deskriptivní analýza – rozdělení, míry polohy a variability, chybějící hodnoty.
17. Transformace proměnných, tvorba indexů, odvozování nových proměnných.
18. Testování statistických hypotéz. Základní pojmy, bodové a intervalové odhady, závislost na rozsahu výběru.
19. Analýza asociace I. – asociace kategoriální a kardinální proměnné v nezávislých výběrech i opakovaných měřeních (t-testy, ANOVA, neparametrické varianty).
20. Analýza asociace II. – asociace dvou kardinálních proměnných (korelační koeficienty podle Pearsona, Spearmana a Kendalla) a asociace dvou kategoriálních proměnných (chí-kvadrát test dobré shody, míry asociace pro různé druhy tabulek).
21. Regresní analýza – využití, základní pojmy, interpretace koeficientů, kvalita modelu. Postup modelování a omezení metody.
22. Možnosti a rizika kauzální interpretace souvislostí, vliv skrytých proměnných a parciální asociace.
23. Etické aspekty sociologického výzkumu.

Doporučená literatura

Babbie, E. (1992) The Practice of Social Research, 6.vyd., Wadsworth. Disman, M. (2008) Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha. Groves, Robert, M. et al. (2009) Survey Methodology. New Jersey: Wiley. Hendl, J. (2012) Přehled statistických metod: Analýza a metaanalýza dat. 4. vyd. Praha: Portál. Jeřábek, H. (1992) Úvod do metodologie sociologického výzkumu, FSV UK, Praha. Petrusek, M. (1993) Teorie a metoda v soudobé sociologii, Karolinum, Praha. Saris, Willem E., Irmtraud N. Gallhofer (2007) Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research. New York: Wiley.