Státnicové otázky z Analýzy dat

Verze z 12. 11. 2020, 18:24, kterou vytvořil Stepan.Kasuba.4 (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{| class="wikitable" |- ! !Otázka |- |1. |Druhy výzkumu a typy výzkumných strategií, cíle výzkumu, procedury empirického výzkumu. |- |2. |Kv…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Otázka
1. Druhy výzkumu a typy výzkumných strategií, cíle výzkumu, procedury empirického výzkumu.
2. Kvantitativní a kvalitativní metody – porovnání výzkumných strategií.
3. Hypotézy, konceptualizace, operacionalizace a výběr ukazatelů; koncepty, konstrukty, indikátory, položky.
4. Měření a koncepce výzkumné chyby, validita a reliabilita a jejich ověřování, standardizace, kvantifikace, druhy znaků.
5. Výběrová šetření, druhy výběrů a efekty vychýlení výsledků, testy dobré shody a jejich využití pro ověření reprezentativity výběru.
6. Dotazování, dotazník, kognitivní přístupy a ověřování kvality otázek.
7. Mody dotazování a jejich specifika (PAPI, CAPI, CATI, CAWI,…), role tazatelů.
8. Zkoumání vývoje a změny – opakované, panelové a longitudinální výzkumy, limity průřezových analýz, replikace, tracking.
9. Experiment, experimentální a kvazi-experimentální výzkumný design, zkoumání kauzality.
10. Studium dokumentů (kritika, klasifikace, kvalitativní a kvantitativní analýza). Obsahová analýza.
11. Sekundární analýza. Zdroje sociologických dat a datové archivy.
12. Možnosti škálování, apriorní a aposteriorní škálovací postupy, ověření reliability škály.
13. Hloubkové rozhovory, focus groups.
14. Pozorování, etnografický výzkum.
15. Principy a techniky kvalitativního výzkumu. 
16. Základní deskriptivní analýza – rozdělení, míry polohy a variability, chybějící hodnoty.
17. Transformace proměnných, tvorba indexů, odvozování nových proměnných.
18. Testování statistických hypotéz. Základní pojmy, bodové a intervalové odhady, závislost na rozsahu výběru.
19. Analýza asociace I. – asociace kategoriální a kardinální proměnné v nezávislých výběrech i opakovaných měřeních (t-testy, ANOVA, neparametrické varianty).
20. Analýza asociace II. – asociace dvou kardinálních proměnných (korelační koeficienty podle Pearsona, Spearmana a Kendalla) a asociace dvou kategoriálních proměnných (chí-kvadrát test dobré shody, míry asociace pro různé druhy tabulek).
21. Regresní analýza – využití, základní pojmy, interpretace koeficientů, kvalita modelu. Postup modelování a omezení metody.
22. Možnosti a rizika kauzální interpretace souvislostí, vliv skrytých proměnných a parciální asociace.
23. Etické aspekty sociologického výzkumu.