Státnicové otázky z Vývojové psychologie: Porovnání verzí

Řádek 3: Řádek 3:
 
! Heslo !! Student
 
! Heslo !! Student
 
|-
 
|-
| [[Předmět a úkoly vývojové psychologie]]||  
+
| [[Předmět a úkoly vývojové psychologie]]|| Nikola Frollová
 
|-
 
|-
 
|[[Základní determinace vývoje psychiky a vztah hlavních determinant]] || Filatová
 
|[[Základní determinace vývoje psychiky a vztah hlavních determinant]] || Filatová

Verze z 2. 2. 2016, 17:22

Heslo Student
Předmět a úkoly vývojové psychologie Nikola Frollová
Základní determinace vývoje psychiky a vztah hlavních determinant Filatová
Východiska základních směrů ve vývojové psychologii Šmitáková
Přehled diagnostických a výzkumných metod vývojové psychologie, základní typy výzkumných projektů vývojové psychologie Kolečková
Prenatální období a jeho členění, škodlivé faktory prenatálního vývoje Kočandrlová
Porod a novorozenecké období, porodní alternativy, novorozenecké reflexy, raný vývoj senzoriky, potřeby novorozence, počátky motivace Klára B.
Vliv matky na raný vývoj dítěte a na jeho socioemocionální vývoj Khánská
Kojenecké období, rané formy učení, vývoj lokomoce, koordinace, experimentace, hlavní znaky vývoje a činnosti dítěte do jednoho roku, předřečové projevy dítěte a jejich význam Malá
Charakteristika batolecího věku Kubešková
Vývoj řeči v 1. a 2. roce života Rynešová
Charakteristické znaky dítěte předškolní věku Soňa B.
Vývoj morálního usuzování, jednání, cítění Ondřej Heřman
Vývoj a druhy dětské hry, různé interpretace hry Odvárková
Diagnostická hodnota dětské kresby - vývojová a klinická Hanzlíková
Mladší školní věk, přechod od předškolního věku do školního, změny v myšlení, ve vztazích, biologických znacích, charakteristika stadia konkrétních logických operací Thea Sedláčková
Osobnost pubescenta, stadium formálních logických operací Klára B.
Adolescence Novotná D.
Mladá dospělost Černá D.
Střední dospělost Nováková H.
Pozdní dospělost Petra Klára Týnovská
Stárnutí a stáří, biologické, sociální a psychické aspekty, psychické schopnostní a osobnostní změny, adaptace na stáří Honza Kříž
Myšlenková a klinická východiska těžící z vlivů raných dětských zážitků a emocí, Freudova teorie psychosexuálního vývoje, Eriksonova teorie psychosociální vývoje, další významné osobnosti a jejich přínos v této oblasti Klára B.
Myšlenkový proud těžící z trendu zrání kognitivních struktur, podstata Piagetova přístupu k vývoji jedince, přehled fází kognitivního vývoje dle Piageta Bibiána Takáčová
Definice a různé pojetí socializace, rozdílné společensko- kulturní normy a cíle v procesu socializace, rodina jako základní socializační činitel, rodičovské výchovné postoje Ladka Jasanská
Vývoj sociálně-psychologických vztahů v ontogenezi V. Pivoňková

Doporučená literatura

  • LANGMEIER, J. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Praha: Avicenum, 1983.
  • LANGMEIER, J.; MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum, 1974.
  • MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L., SCHÖLL, L.: Bilingvismum a interkulturní komunikace. Praha, 1. Vyd., Wolters Kluwer, 2011, 128 str.
  • PIAGET, J. ; INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: SPN, 1970.
  • ŠULOVÁ,L. Raný psychický vývoj dítěte, Praha, Karolinum, 2004, 2010
  • ŠULOVÁ,L. Repetitorium vybraných poznatků vývojové psychologie, In: Mertin, V., Gillernová,I. (eds): Psychologie pro učitelky mateřské školy, Praha, Portál, 2003,2011
  • ŠULOVÁ, L.: Morálně-etický vývoj dítěte, in: Weiss, P. a kol.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011, s. 123–141, 349 str.
  • ŠVANCARA, J. Diagnostika psychického vývoje. 3. vyd. Praha: Avicenum, 1980.
  • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. a II. Praha: Karolinum, 1996.