Státnicové otázky z Vývojové psychologie

Heslo
Předmět a úkoly vývojové psychologie
Základní determinace vývoje psychiky a vztah hlavních determinant
Východiska základních směrů ve vývojové psychologii
Přehled diagnostických a výzkumných metod vývojové psychologie, základní typy výzkumných projektů vývojové psychologie
Prenatální období a jeho členění, škodlivé faktory prenatálního vývoje
Porod a novorozenecké období, porodní alternativy, novorozenecké reflexy, raný vývoj senzoriky, potřeby novorozence, počátky motivace
Vliv matky na raný vývoj dítěte a na jeho socioemocionální vývoj
Kojenecké období, rané formy učení, vývoj lokomoce, koordinace, experimentace, hlavní znaky vývoje a činnosti dítěte do jednoho roku, předřečové projevy dítěte a jejich význam
Charakteristika batolecího věku
Vývoj řeči v 1. a 2. roce života
Charakteristické znaky dítěte předškolní věku
Vývoj morálního usuzování, jednání, cítění
Vývoj a druhy dětské hry, různé interpretace hry
Diagnostická hodnota dětské kresby - vývojová a klinická
Mladší školní věk, přechod od předškolního věku do školního, změny v myšlení, ve vztazích, biologických znacích, charakteristika stadia konkrétních logických operací
Osobnost pubescenta, stadium formálních logických operací
Adolescence
Mladá dospělost
Střední dospělost
Pozdní dospělost
Stárnutí a stáří, biologické, sociální a psychické aspekty, psychické schopnostní a osobnostní změny, adaptace na stáří
Myšlenková a klinická východiska těžící z vlivů raných dětských zážitků a emocí, Freudova teorie psychosexuálního vývoje, Eriksonova teorie psychosociální vývoje, další významné osobnosti a jejich přínos v této oblasti
Myšlenkový proud těžící z trendu zrání kognitivních struktur, podstata Piagetova přístupu k vývoji jedince, přehled fází kognitivního vývoje dle Piageta
Definice a různé pojetí socializace, rozdílné společensko- kulturní normy a cíle v procesu socializace, rodina jako základní socializační činitel, rodičovské výchovné postoje
Vývoj sociálně-psychologických vztahů v ontogenezi

Doporučená literatura

  • LANGMEIER, J. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Praha: Avicenum, 1983.
  • LANGMEIER, J.; MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum, 1974.
  • MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L., SCHÖLL, L.: Bilingvismum a interkulturní komunikace. Praha, 1. Vyd., Wolters Kluwer, 2011, 128 str.
  • PIAGET, J. ; INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: SPN, 1970.
  • ŠULOVÁ,L. Raný psychický vývoj dítěte, Praha, Karolinum, 2004, 2010
  • ŠULOVÁ,L. Repetitorium vybraných poznatků vývojové psychologie, In: Mertin, V., Gillernová,I. (eds): Psychologie pro učitelky mateřské školy, Praha, Portál, 2003,2011
  • ŠULOVÁ, L.: Morálně-etický vývoj dítěte, in: Weiss, P. a kol.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011, s. 123–141, 349 str.
  • ŠVANCARA, J. Diagnostika psychického vývoje. 3. vyd. Praha: Avicenum, 1980.
  • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. a II. Praha: Karolinum, 1996.