Studentský Majáles/Wikisofia

Úkoly

Čeká vás série velmi jednoduchých kroků. Ty vám nejen pomohou zorientovat se na Wikisofii, ale dokonce i vyhrát nějaké ty malé a příjemné předměty nevšední hodnoty (zeptejte se někoho z týmu Wikisofia, pokud nevíte o co jde). Směle do toho!

PRVNÍ KROK - Přihlášení se

Abyste mohli ve Wikisofii editovat a vkládat články, je potřeba se nejprve přihlásit. Každý student Univerzity Karlovy v Praze se může velice snadno přihlásit za použití stejných údajů, které zadává při vstupu do SIS.

Jak na to?

  1. Vpravo nahoře na stránce vidíte tlačítko obsahující ikonu zámečku a text Přihlásit. Klikněte na něj.
  2. Otevře se Přihlašovací stránka. Pokud máte univerzitní účet (jste studentem či zaměstnancem Univerzity Karlovy), klikněte na odkaz Přihlášení přes univerzitní účet.
  3. Přihlásit účtem: Univerzita Karlova v Praze (naleznete v seznamu univerzit). Přihlašování přes univerzitní účet funguje na Wikisofii i pro ostatní vysoké školy v ČR.
  4. Následující stránka vám umožní přihlásit se na svůj univerzitní účet. Použijte stejné uživatelské jméno a heslo, jako byste se přihlašovali do SIS.
  5. Nyní jste přihlášeni a já vás vřele vítám na Wikisofii!

DRUHÝ KROK - Červí dírou

Úspěšně jste se přihlásili na Wikisofiu. Jako další objevíte jednoduchost editace ve wikisofii. Pro to je ale potřeba přejít na jinou stránku, a k tomu slouží, jak jinak, hypotertextový odkaz v textu. Odkazy jsou na Wikisofii klíčové, umožňují propojovat jednotlivé stránky a vytvářet tak síť vzájemně souvisejících článků. Přejděte prosím na následující ODKAZ.

ČTVRTÝ KROK - Odkazy jsou grunt

Na odchodu se nezapomeňte odhlásit!

PÁTÝ KROK - Jen pro náročné!

Na odchodu se nezapomeňte odhlásit!

Hesla ke zpracování

Obor Hesla ke zpracování
Andragogika a personální řízení Edukace, Gerontagogika, Didaktika, Koncept celoživotního učení, Gerontologie, Kolegiální poradenství, Organizační chování, Řízení lidských zdrojů
Angličtina pro mezikulturní komunikaci Lexikologie, Kontrastivní gramatika, Překlad, Tlumočení, Počítačem podporovaný překla, Překladatel
Anglistika–amerikanistika Kulturní komunikace, Literární studia, Literární teorie, Americká a kanadská literatura, Fonetika, Fonologie, Dějiny anglického jazyka, Morfologie
Arabistika Arabistika, Lingvistika, Gramatický systém arabštiny, Klasický islám, Islám, Syntax arabštiny, Syntax, Klasická arabská literatura, Moderní arabská literatura, Korán
Archeologie pravěku a středověku Pravěk, Starověk, Středověk, Neolit, Eneolit, Doba bronzová, Doba haštalská, Stěhování národů, Raný středověk, Archeologie, Hospodářské dějiny pravěku
Archivnictví a pomocné vědy historické Pomocné vědy historické, Archivnictví, Historie, Dějiny práva, Diplomatika, Novověká diplomatika, Základní pojmy diplomatiky, Dějiny správy, Historická chronologie, Historická geografie
Český jazyk a literatura Čeština, Lingvistika, Bohemistika, Lexikologie, Slovotvorba, Morfologie, Fonetika, Fonologie, Dějiny češtiny, Syntax, Redigování, Teorie textu
Čeština pro cizince Český jazyk, Gramatika, Bežně mluvená čeština, Vývoj češtiny, Dialektologie, Stylistika
Čeština v komunikaci neslyšících Znakový jazyk, Hluchota, Dějiny hluchoty, Sociolingvistika, Kognitivní ligvistika, Psycholingvistika, Gramatika znakových jazyků
Dánská studia Dánština, Dánská literatura, Skandinávie, Dánsko, Dánské království, Gramatika dánštiny, Morfologie dánštiny, Lexikologie dánštiny, Syntax dánštiny
Dějiny antické civilizace Antika, Antická histografie, Antická filosofie, Starořečtina, Latina, Římské umění, Řecké umění, Řecká ikonografie, Ikonografie, Antické náboženství a mytologie, Mytologie
Dějiny a kultura islámských zemí Islám, Kultura, Klasický islám, Islámská hmotná kultura, Moderní islám, Islám v Evropě, Korán
Dějiny umění Ikonografie, Památková péče, Stavebně-historický průzkum, Dějiny českého umění, Dějiny evropského umění, Antické umění, Renesance, Antika
Divadelní věda Drama, Inscenace, Teatrologie, Dějiny českého divadla, Teorie divadla, Představení, Kulisy, Scénář
Estetika Estetika, Aktuální koncepty estetiky, Česká estetika, Angloamerická estetika, Novověká estetika, Estetické bádání
Etnologie Etnologie, Etnicita, Etnikum, Antropologie, Historická antropologie, Etnologie venkovské společnosti, Narativita, Antropologie náboženství
Filmová studia Film, Dějiny světového filmu, Kinematografie, Teorie filmu, Dějiny filmu, Dějiny českého filmu, Dějiny slovenského filmu, Scénář
Filozofie Filozofie, Řečtina, Latina, Dějiny filozofie, Antická filozofie, Empirismus, Racionalismus, Německý idealismus, Analytická filozofie, Jsoucno, Bytí
Fonetika Fonetika, Aplikovaná fonetika, Fonetika a fonologie češtiny, Fonetika a fonologie angličtiny, Fonologie, Kontrastivní lingvistika, Akustika, Frekvence
Francouzská filologie Francouzská filologie, Normativní gramatika a syntax, Lingvistika, Akustická fonetika, Francouzské samohlásky – klasifikace a realizace, Francouzské souhlásky – klasifikace a realizace, Le subjonctif, Les pronoms
Francouzština pro mezikulturní komunikaci Francouzština, Komunikace, Mezikulturní komunikace, Francouzská kultura, Dějiny kultury
Hispanistika Španělština, Španělsko, Fonetika, Lingvistika, Literární teorie, Mluvnice španělštiny, Latina, Hispanoamerická literatura, Dějiny španělské literatury
Historie Historie, Civilizace, Kultura, Pomocné vědy historické, Historiografie, Dějiny pravěku, Dějiny starověku, Hospodářské dějiny, Sociální dějiny
Historie–Evropská studia Historie, Civilizace, Kultura, Evropská studia, Historiografie, Náboženství, Dějiny starověku, Hospodářské dějiny, Sociální dějiny
Hudební věda Hudební věda, Hudba, Přehled dějin hudby, Hudební teorie, Hudební analýza
Indologie Indologie, Indie, Bengálština, Hindština, Sanskrt, Tamilština, Lingvistika, Buddhismus, Hinduismus
Italianistika Fonetika italštiny, Itálie, Řím, Dějiny Itálie, Morfologie italštiny, Italská syntax, Italská literatura
Japonská studia Japonská gramatika, Japonské písmo, Japonské dějiny, Japonská společnost, Japonské divadlo
Jihovýchodoevropská studia Albánština, Srbština, Slovinština, Rumunština, Lingvistika, Jihovýchodní Evropa, Metodologie historické vědy, Duchovní kultura jihovýchodní a východní Evropy
Klasická archeologie Klasická archeologie, Dějiny starověku, Egejská oblast, Řecká archeologie, Archeologie, Vykopávky, Římská architektura, Provincie, Archeologické metody
Koreanistika KLDR, Gramatika korejského jazyka, Hanmun, Vývoj korejského jazyka, Korejské dějiny
Latinský jazyk a literatura Latina, Literatura, Antika, Antické náboženství a mytologie, Archaická latina, Stylistika
Logika Logika, Axiom, Dějiny logiky, Filosofie logiky, Teorie množin, Množiny, Matematika
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština Kultura, Mezikulturní komunikace, Komunikace, Čeština, Ruština
Němčina pro mezikulturní komunikaci Němčina, Německo, Mezikulturní komunikace, Kultura, Komunikace, Syntax
Německý jazyk a literatura Německo, Němčina, Německá litratura, Fonetika, Argumentace, Gramatika
Nizozemský jazyk a literatura NIzozemština, Nizozemské království, Morfologie, Praktická fonetika, Syntax, Nizozemská kultura
Novořecká filologie Filologie, Lingvistika, Novořecká syntax, Novodobé dějiny Řecka, Stylistika, Současné Řecko
Obecná lingvistika Lingvistika, Obecná lingvistika, Jazyk, Kognice, Lingvistická analýza, Morfologie, Sémantika
Pedagogika Obecná didaktika, Didaktické prostředky, Obsah vzdělávání, Kooperativní vyučování, Cíle vyučování, Labelizace, Inkluzivní škola, Simulační hra, Školní zralost
Politologie Volební systémy, Politická autorita, Demokracie, Legislativní proces, Marxismus, Nacionalismus, Liberalismus, Anarchismus a destrukce systému, Distributivní spravedlnost
Portugalistika Portugalsko, Fonetika portugalštiny, Dějiny Portugalska, Syntax portugalštiny, Portugalština, Brazilská literatura, Portugalská literatura, Lingvistika
Psychologie Porod, Komunikace, Vědecká metoda, Magnetická resonance, Rozptyl, Obecná psychopatologie, Vaskulární demence, Vývojový přístup v psychologii, Subjektivní behaviorismus, Typologie v psychologii
Religionistika Aristotelés, Ontologie, Epistemologie, Etika, Etické teorie, Buddhismus, Náboženské tradice, Psychologie náboženství, Judaismus, Islám, Indická náboženství
Ruský jazyk a literatura Ruština, Rusko, Ruská literatura, Romantismus
Ruština pro mezikulturní komunikaci Ruština, Moskva, Syntax, Komunikace, Kultura
Řecká antická filologie Filologie, Antika, Řecko, Řecká syntax, Antická filozofie, Řecká poesie, Řecká próza
Sinologie Dějiny Číny, Čínská lidová republika, Mao Ce-tung, Politika jednoho dítěte, Hong Kong, Náměstí Nebeského klidu, Chu Ťin-tchao, Rudé gardy
Sociální práce Sociální práce, Nezisková organizace, Právo, Sociální právo, Etika sociální práce, Sociální politika, Náhradní rodinná péče, Riziková skupina, Rizikové chování, Rodina
Sociologicko–ekonomická studia Sociologie, Obecná sociologie, Účetnictví, Mikroekonomie, Makroekonomie, Výpočetní technika, Ekonomika
Sociologie Křesťanská sociologie, Tomáš Garrigue Masaryk, Česká empirická sociologie, Odvětví české sociologie, Sociální deviace, Solidarita, Elita, Thomasův teorém, Sociální struktura, Ideologie, Národnost
Srovnávací jazykověda Jazykověda, Fonologie, Sloveso, Syntax, Gramatika, Fyziologická fonetika, Teorie jazykové změny, Písmo
Středoevropská studia Maďarština, Polština, Slovenština, Lingvistika, Střední Evropa, Metodologie historické vědy
Španělština pro mezikulturní komunikaci Charakteristika španělského přízvuku, Suprasegmentální prostředky ve španělštině, Modus španělského slovesa, Periodizace dějin španělské literatury, Španělské baroko, Hispanoamerický modernismus
Tibetanistika Tibet, Láma, Dalajláma, Sanskrt, Buddhismus, Tibetština, Dějiny Tibetu
Turkologie Turecko, Turkologie, Turečtina, Osmanská říše, Normativní mluvnice turečtiny, Islám, Moderní dějiny osmanské říše, Aktuální problémy Blízkého východu
Veřejná správa a spisová služba Nauka o aktech, Akta, Spisová služba, Archivní péče, Správa, Veřejná správa, Základy heraldiky, Heraldika, Symbolika
Východoevropská studia Litevština, Lotyština, Ruština, Ukrajinština, Literární věda, Východní Evropa, Politika, Ústavní systémy států východní Evropy