Studentský Majáles/Wikisofia

Obor Hesla ke zpracování
Andragogika a personální řízení Edukace, Gerontagogika, Didaktika, Koncept celoživotního učení, Gerontologie, Kolegiální poradenství, Organizační chování, Řízení lidských zdrojů
Angličtina pro mezikulturní komunikaci Lexikologie, Kontrastivní gramatika, Překlad, Tlumočení, Počítačem podporovaný překla, Překladatel
Anglistika–amerikanistika Kulturní komunikace, Literární studia, Literární teorie, Americká a kanadská literatura, Fonetika, Fonologie, Dějiny anglického jazyka, Morfologie
Arabistika Arabistika, Lingvistika, Gramatický systém arabštiny, Klasický islám, Islám, Syntax arabštiny, Syntax, Klasická arabská literatura, Moderní arabská literatura, Korán
Archeologie pravěku a středověku Pravěk, Starověk, Středověk, Neolit, Eneolit, Doba bronzová, Doba haštalská, Stěhování národů, Raný středověk, Archeologie, Hospodářské dějiny pravěku
Archivnictví a pomocné vědy historické Pomocné vědy historické, Archivnictví, Historie, Dějiny práva, Diplomatika, Novověká diplomatika, Základní pojmy diplomatiky, Dějiny správy, Historická chronologie, Historická geografie
Český jazyk a literatura Čeština, Lingvistika, Bohemistika, Lexikologie, Slovotvorba, Morfologie, Fonetika, Fonologie, Dějiny češtiny, Syntax, Redigování, Teorie textu
Čeština pro cizince Český jazyk, Gramatika, Bežně mluvená čeština, Vývoj češtiny, Dialektologie, Stylistika
Čeština v komunikaci neslyšících Znakový jazyk, Hluchota, Dějiny hluchoty, Sociolingvistika, Kognitivní ligvistika, Psycholingvistika, Gramatika znakových jazyků
Dánská studia Dánština, Dánská literatura, Skandinávie, Dánsko, Dánské království, Gramatika dánštiny, Morfologie dánštiny, Lexikologie dánštiny, Syntax dánštiny
Dějiny antické civilizace Antika, Antická histografie, Antická filosofie, Starořečtina, Latina, Římské umění, Řecké umění, Řecká ikonografie, Ikonografie, Antické náboženství a mytologie, Mytologie
Dějiny a kultura islámských zemí Islám, Kultura, Klasický islám, Islámská hmotná kultura, Moderní islám, Islám v Evropě, Korán
Dějiny umění Ikonografie, Památková péče, Stavebně-historický průzkum, Dějiny českého umění, Dějiny evropského umění, Antické umění, Renesance, Antika
Divadelní věda Drama, Inscenace, Teatrologie, Dějiny českého divadla, Teorie divadla, Představení, Kulisy, Scénář
Estetika Estetika, Aktuální koncepty estetiky, Česká estetika, Angloamerická estetika, Novověká estetika, Estetické bádání
Etnologie Etnologie, Etnicita, Etnikum, Antropologie, Historická antropologie, Etnologie venkovské společnosti, Narativita, Antropologie náboženství
Filmová studia Film, Dějiny světového filmu, Kinematografie, Teorie filmu, Dějiny filmu, Dějiny českého filmu, Dějiny slovenského filmu, Scénář
Filozofie Filozofie, Řečtina, Latina, Dějiny filozofie, Antická filozofie, Empirismus, Racionalismus, Německý idealismus, Analytická filozofie, Jsoucno, Bytí
Fonetika Fonetika, Aplikovaná fonetika, Fonetika a fonologie češtiny, Fonetika a fonologie angličtiny, Fonologie, Kontrastivní lingvistika, Akustika, Frekvence
Francouzská filologie Francouzská filologie, Normativní gramatika a syntax, Lingvistika, Akustická fonetika, Francouzské samohlásky – klasifikace a realizace, Francouzské souhlásky – klasifikace a realizace, Le subjonctif, Les pronoms
Francouzština pro mezikulturní komunikaci Francouzština, Komunikace, Mezikulturní komunikace, Francouzská kultura, Dějiny kultury
Hispanistika
Historie
Historie–Evropská studia
Hudební věda
Indologie
Italianistika Fonetika italštiny, Itálie, Řím, Dějiny Itálie, Morfologie italštiny, Italská syntax, Italská literatura
Japonská studia Japonská gramatika, Japonské písmo, Japonské dějiny, Japonská společnost, Japonské divadlo
Jihovýchodoevropská studia Albánština, Srbština, Slovinština, Rumunština, Lingvistika, Jihovýchodní Evropa, Metodologie historické vědy, Duchovní kultura jihovýchodní a východní Evropy
Klasická archeologie Klasická archeologie, Dějiny starověku, Egejská oblast, Řecká archeologie, Archeologie, Vykopávky, Římská architektura, Provincie, Archeologické metody
Koreanistika KLDR, Gramatika korejského jazyka, Hanmun, Vývoj korejského jazyka, Korejské dějiny
Latinský jazyk a literatura Latina, Literatura, Antika, Antické náboženství a mytologie, Archaická latina, Stylistika
Logika Logika, Axiom, Dějiny logiky, Filosofie logiky, Teorie množin, Množiny, Matematika
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština
Němčina pro mezikulturní komunikaci Němčina, Německo, Mezikulturní komunikace, Kultura, Komunikace, Syntax
Německý jazyk a literatura Německo, Němčina, Německá litratura, Fonetika, Argumentace, Gramatika
Nizozemský jazyk a literatura NIzozemština, Nizozemské království, Morfologie, Praktická fonetika, Syntax, Nizozemská kultura
Novořecká filologie Filologie, Lingvistika, Novořecká syntax, Novodobé dějiny Řecka, Stylistika, Současné Řecko
Obecná lingvistika Lingvistika, Obecná lingvistika, Jazyk, Kognice, Lingvistická analýza, Morfologie, Sémantika
Pedagogika Obecná didaktika, Didaktické prostředky, Obsah vzdělávání, Kooperativní vyučování, Cíle vyučování, Labelizace, Inkluzivní škola, Simulační hra, Školní zralost
Politologie Volební systémy, Politická autorita, Demokracie, Legislativní proces, Marxismus, Nacionalismus, Liberalismus, Anarchismus a destrukce systému, Distributivní spravedlnost
Portugalistika Portugalsko, Fonetika portugalštiny, Dějiny Portugalska, Syntax portugalštiny, Portugalština, Brazilská literatura, Portugalská literatura, Lingvistika
Psychologie Porod, Komunikace, Vědecká metoda, Magnetická resonance, Rozptyl, Obecná psychopatologie, Vaskulární demence, Vývojový přístup v psychologii, Subjektivní behaviorismus, Typologie v psychologii
Religionistika Aristotelés, Ontologie, Epistemologie, Etika, Etické teorie, Buddhismus, Náboženské tradice, Psychologie náboženství, Judaismus, Islám, Indická náboženství
Ruský jazyk a literatura Ruština, Rusko, Ruská literatura, Romantismus
Ruština pro mezikulturní komunikaci Ruština, Moskva, Syntax, Komunikace, Kultura
Řecká antická filologie Filologie, Antika, Řecko, Řecká syntax, Antická filozofie, Řecká poesie, Řecká próza
Sinologie Dějiny Číny, Čínská lidová republika, Mao Ce-tung, Politika jednoho dítěte, Hong Kong, Náměstí Nebeského klidu, Chu Ťin-tchao, Rudé gardy
Sociální práce Sociální práce, Nezisková organizace, Právo, Sociální právo, Etika sociální práce, Sociální politika, Náhradní rodinná péče, Riziková skupina, Rizikové chování, Rodina
Sociologicko–ekonomická studia Sociologie, Obecná sociologie, Účetnictví, Mikroekonomie, Makroekonomie, Výpočetní technika, Ekonomika
Sociologie Křesťanská sociologie, Tomáš Garrigue Masaryk, Česká empirická sociologie, Odvětví české sociologie, Sociální deviace, Solidarita, Elita, Thomasův teorém, Sociální struktura, Ideologie, Národnost
Srovnávací jazykověda Jazykověda, Fonologie, Sloveso, Syntax, Gramatika, Fyziologická fonetika, Teorie jazykové změny, Písmo
Středoevropská studia Maďarština, Polština, Slovenština, Lingvistika, Střední Evropa, Metodologie historické vědy
Španělština pro mezikulturní komunikaci Charakteristika španělského přízvuku, Suprasegmentální prostředky ve španělštině, Modus španělského slovesa, Periodizace dějin španělské literatury, Španělské baroko, Hispanoamerický modernismus
Tibetanistika Tibet, Láma, Dalajláma, Sanskrt, Buddhismus, Tibetština, Dějiny Tibetu
Turkologie Turecko, Turkologie, Turečtina, Osmanská říše, Normativní mluvnice turečtiny, Islám, Moderní dějiny osmanské říše, Aktuální problémy Blízkého východu
Veřejná správa a spisová služba Nauka o aktech, Akta, Spisová služba, Archivní péče, Správa, Veřejná správa, Základy heraldiky, Heraldika, Symbolika
Východoevropská studia Litevština, Lotyština, Ruština, Ukrajinština, Literární věda, Východní Evropa, Politika, Ústavní systémy států východní Evropy