Svalová soustava

Verze z 1. 5. 2017, 01:10, kterou vytvořila Laura.Bechynova (diskuse | příspěvky) (doplnění info)
 • sval - musculus - základní jednotka těla
 • zhruba 600 svalů v těle, tvoří 40 % celkové hmotnosti
 • tělo svalu (svalové bříško) je tvořeno sv. vlákny, které jsou ve sv. obalu - endomizium, více vláken jen pak v perimiziu, celá sv. vlákna jsou v epimiziu
 • vazivová blána je u konce silnější (tím jak se jednotlivé vaz. vlákna střetávají) -> tvoří fascii - vazivový úchyt, který se připojuje k drsnatinám a ke kostem -> tvoří šlachu
 • některé svaly mají jen 1 obal, jiné více
 • cévní zásobení - do každého svalu vstupuje céva kolmo (do sv. bříška), kde se začne rozvětvovat -> vytvoří se kapilární síť
 • průsvit vlásečnice je větší než 1 velké cévy -> výživa, kyslík, energie
 • vény, které odcházejí, odvádí spodiny metabolismu
 • v klidu je průtok menší než v pohybu (cca 5 %)

Funkční dělení svalů

 • pomalé - posturální, statická práce, méně výkonné -> méně unavitelné
 • rychlé - aktivní, krátkodobý výkon, zajišťují pohyb
 • hlavní - mají největší odpovědnost
 • vedlejší - pomocné
 • fixační - fixují pohyb -> když fungují nesprávně -> bolest (aby hlavní a pomocné svaly mohly vykonat správný pohyb)
 • neutralizační - je jich méně; pomocné -> ruší nežádoucí změny a umožňují správný výkon pohybu
 • sinergisté - sval, který se účastní stejného pohybu jako agonista
 • antagonisté - působí opačným pohybem jako agonista
 • agonisté - zajišťují pohyb určitým směrem (hlavní vykonavatel pohybu)

Typy svalů podle funkce

 • flexory - ohybače
 • extensory - natahovače
 • abduktory - odtahovače
 • adduktory - přitahovače
 • sfinktory - svěrače (jsou kruhové)
 • dilatátory - rozšiřovače
 • levátory - zvedače
 • depresory - stahovače

Svalová inervace

Motorická

 • zajišťují ji alfa-motoneurony
 • hybná, odstředivá
 • motorická vlákna mají acetylcholin , vychází z předních rohů míšních -> v CNS centra pro pohyb zpracovávají informaci o pohybu a koordinují jej
 • odlišuje se, jestli je pohyb velký /malý/ ultra jemný -> podle toho se určuje motorická jednotka -> kolik zaktivuje sv. vláken (1 nerv klidně 10 sv. vláken; pohyb nohy je např. až 400 sv. vláken)
 • inervace se liší podle typu pohybu
 • 1 nerv. vlákno + množství sv. vláken = motorická jednotka

Senzitivní (citlivá)

 • sv. vřeténka, šlachová tělíska
 • dostředivá -> vlákna začínají v oblasti svalu a šlachy
 • zajišťuje vzpřímený postoj, rovnováhu (není to aktivní pohyb)

Vegetativní

 • zajišťuje průsvit kapilár, neovlivňuje pohyb
 • vazodilatace (otevření) X vazokonstrikce (uzavření)
 • svalový stah může být:
  • izometrický - mění se napětí svalu, ale jeho délka je stejná (např. zatnutí zubů)
  • izotomická - kontrakce, při které se mění délka svalů, napětí zůstává stejné (např. podání lehkého předmětu)

Strukturovaný model svalů

 • hladké - nejsou ovlivnitelné vůlí; kontra
 • příčně pruhované - aktin a myosin -> kontraktivní bílkoviny, které umožňují stah -> barevná odlišnost, způsobují pohyb
 • speciální - srdce

Chemické složení svalu

 • 70-75 % voda
 • 24 % organické látky - bílkoviny -> aktin + myosin + myoglobin (podobná struktura jako hemoglobin), který je schopný vázat na sebe kyslík -> sval může jet na kyslíkový dluh, + cukry, tuky (zásobní glykogen -> podílí se na ATP, zajišťuje cukr)
 • 1 % anorganických látek - ionty -> podílí se na vlastním nervovém přenosu; při tenzi a úzkostech málo hořčíku

Vývoj svalu

 • dítě 1/4 váhy -> roste podíl sv. hmoty na 1/3 v dospělosti
 • vývoj má řád - nejdříve velké svaly (hrubá motorika), pak svaly s jemnou motorikou
 • souvisí to s postupným dozráváním nervové soustavy (nervových vláken)

Svaly hlavy

 1. Mimické svaly (výrazové)
 2. Žvýkací svaly

Mimické svaly

 • vedou od lebečních kostí do kůže
 • pohybují kůží, ovlivňují výraz
 • podílí se i na mluvení a příjmu potravy
 • vazivová ploténka - galea aponeuratica - je tuhá vazivová blána ve vlasové části hlavy, srůstá s kůží a upínají se na ní:
  • čelní svaly - m. vente frontalis - svrašťuje čelo
  • týlní svaly - m. vente occipitalis - natahuje čelo
  • -> m. occipitofrontalis
 • okolo-očnicový sval (okohybný) - mm. orbicularis oculi - otevírá/ zavírá oči
 • kruhový ústní sval - m. orbicularis oris - podklad rtů, zavírá je, přitlačuje k zubům, pomáhá tonaci (mluvení), špulení, pískání
 • tvářový sval - m. buccinator - nejmohutnější mimický sval, který je podkladem tváří, modeluje obličej, přitlačuje tváře k zubům, při stahu -> úsměv
 • smíchový sval - m. risorius
 • nosní sval - m. nasalis - ovlivňuje průchod nosních nozder
 • levator ani, depressor ani -> koutky úst
 • velký a malý jařmový oblouk, bradový sval...

Žvýkací svaly

 • zajišťují pohyb dolní čelisti, začínají na kostech mozkové části lebky
 • podílí se na artikulaci, žvýkání -> synergisté
 • žvýkací sval - m. masseter - přitahuje dolní čelist, umožňuje práci stoliček
 • spánkový sval - m. temporalis - přitahuje dolní čelist a tlačí ji dozadu
 • křídlové svaly - m. pterygoideui - lateralis a medialis, posunuje dolní čelist dopředu a dozadu
 • -> tyto svaly se podílí na kousání, žvýkání, sání, řeči či smíchu

Svaly krku

 • poslední vrstvy uloženy hluboko při páteři
 • kožní krční sval - m. platysma - tvoří dekolt, od prsou až po bradu, v mládí vypnutý, pak vrásčitý; kvůli svému uložení nejde kosmeticky upravit; je velmi jemný, zajišťuje obecné pohyby hlavou
 • zdvihač hlavy - m. sternocleidomastoideus - 2 svaly po bocích krku; otáčení a úklony hlavy
 • jazylkový sval - m. hyoideus - tvoří dno ústní dutiny, je spojen s jazylkou; podílí se na držení jazyka a jeho pohybu + otevírání hrtanu
  • m. suprahyoidei - nadjazykové svaly
  • m. infrahyoidei - podjazykové svaly
 • svaly šikmé - m. scaleni - z druhé strany krku podél páteře, pohyb hlavy, zpevňují obratle a žebry, která zdvihají (<= pomocné dýchací svaly)

Svaly hrudníku

 • velký prsní sval - m. pectoralis - major – tvoří reliéf hrudníku a je to 2. pomocný sval dýchací; přitahuje HK k hrudníku; začíná na vnitřní straně klíčku, od k. hrudní a přilehlých chrupavek pravých žeber a od pochvy př. sv. břišního; masité snopce se sbíhají k jamce podpažní, kterou tvoří
 • malý prsní sval - m. pectoralis minor – u lopatky, zvedá žebra (=pomocný sval dýchací); zajišťuje předpažení, připažení
 • podklíčkový sval - m. subclavius - pomocný sval dýchací
 • pilovitý sval přední- m. serratus anterior - plochý sval jdoucí od žeber po zevní ploše hrudníku až k okraji lopatky; oddaluje lopatky od sebe - upažení, vzpažení; pomocný dýchací sval, zajišťuje pohyby HK
 • pod ním leží mezižeberní svaly: m. intercostales interni (vnitřní mezižeberní sv. zajišťující výdech; stáhne hrudník dolů, spojí žebra) et externi (zajišťuje nádech, otevře hrudník)
 • bránice - diaphragma - hlavní a nejdůležitější dýchací sval uvnitř hrudníku, odděluje hrudní dutinu od dutiny břišní, začíná od k. hrudní, chrupavky 7.-12. žebra a bederní páteře; sv. snopce se sbíhají do středu, kde je vazivová ploténka; uprostřed plochá šlacha, která ji dělí na 2 půlky, vpravo ji nadzdvihávají játra, vlevo na ni tlačí srdce - nepravidelné vyklenutí, má 3 otvory - pro aortu, jícen a dolní dutou žílu; v kontrakci se stáhne (vdech), pokles bránice, zvětší se hrudní koš X při uvolnění se vrací do původní polohy (výdech)

Svaly břišní

 • přímý břišní sval - m. rectus abdominalis - párový, má 3 části, od k. hrudní po k. stydkou , tvaruje přední část břicha, pomáhá vzpřímenému postoji, úklony, předklony, pohyby v oblasti pasu ; břišní lis (stáhnutí)
 • šikmý sval břišní - m. obliquus abdominalis - interni/externi - bok; předklon, záklon, břišní lis, fixace pánve, rotace trupu
 • příčný břišní sval - m. transversus abdominis - tvoří hlubokou vrstvu, podklad břicha, břišní lis (tlačení), napomáhá tvořit klenbu břišní
 • čtyřhlavý sval bederní - m. quadratus lumborum - uzavírá břišní dutinu, vyrovnává bederní obratle, vzpřímený postoj, napomáhá páteři

Svaly zad

 • zádový sval - m. trapezius - pohyby zad a horních končetin a lopatek
 • pilový sval - m. seratus posterior - podél páteře, dýchání, vzpřímená poloha
 • široký zádový sval - m. latissimus dorsi - od dolní poloviny zad, od hrudní páteře k hýždím
 • napřimovač páteře - m. erector spinae - v hloubce, dolní část zad
 • zdvihač řitní - m. levator ani - párový, uzavírá dno pánevní, svěrač konečníku, u mužů jím procházejí močovody, u žen pochva

Svaly horní končetiny

 • musculus deltoideus = sval deltový – reliéf paže (rameno), funkce - upažení
 • m.supraspinatus - nad hřebenem
 • m.infraspinatus - pod hřebenem, tyto tři spojují lopatku s kostí pažní = pohyb ramene
 • m.subscapularis - pod lopatkou

Paže

 • m. biceps brachii
 • m. brachialis – leží pod bicepsem, tyto dva fce ohyb lokte, jsou na vnitřní straně paže
 • m. triceps brachii – extenze – natažení předloktí – vnější strana

Obecně platí:

 • svaly ležící blíže k trupu pohybují oblastí vzdálenější
 • svaly u ramene – pohyb předloktí
 • svaly u předloktí – pohyb dlaně

Svaly předloktí

 • 3 vrstvy:
 1. přední
 2. zadní
 3. postranní (malíková strana)

Funkce:

 • flexory = ohybače
 • extenzory = natahovače
 • pronátory (viz pronace)

Svaly ruky Jsou to všechny svaly od zápěstí níž.

 • Palcovou oblast tvoří 4 svaly s funkcí:
  • přitahování a odtahování palce
  • ohýbání palce
  • stažení palce do opozice k dlani
  • thenar – svalový hrbol kolem palce
 • Svaly malíkové oblasti: 3
  • odtahování, přitahování a stavění
  • přitahování malíku k palci
  • hypothenar – svalový hrbol kolem malíku

Svaly dolní končetiny

 • Začínají na pánvi, upínají se na lopatu pánve kyčelní
 • bedrokyčelní sval - m. iliopsoas - 2 části: m. iliacus – v oblasti beder a m. psoas – minor (ohýbání trupu – předklon při rovných zádech), maior (vytáčení stehna ven)
 • m. gluteus - zadní část DK: maximus, medeus, minimus, funkce: zajišťují vzpřímenou polohu, vyrovnání v oblasti bederní páteře, zvedá stehno (chůze do schodů), ohyb kyčelního kloubu, tvoří hýždě
 • sval hruškovitý - m. piriformis - lopata kyčelní – stehenní kost, funkce: zajišťuje zevní rotaci – vyklopení stehna
 • čtyřhlavý sval stehenní - m. quadriceps femoris - největší sval v těle, pohybuje bércem – extense v koleni, natahuje bérec, napomáhá při předklonu (končetiny k tělu)
 • krejčovský sval - m. sartorius - nejdelší sval v těle, probíhá napříč stehnem, od zevního k vnitřnímu kondilu

Funkce:

 • abdukce (unožení)
 • flexe v koleni (skrčení)
 • vnitřní rotace bérce při fixovaném koleni
 • panenský sval - m. gracilis - addukce kolen (drží nohy u sebe)
 • dvojhlavý sval stehenní - m. biceps femoris - flexe v koleni
 • přední strana bérce - extenzory - extenze nohy (přitažení špičky k bérci)
 • zadní strana bérce - flexory: m. triceps surae – trojhlavý lýtkový, vytváří tvar lýtka, fce při ohybu nohy, při chůzi, při vzpřímeném postoji, úpon do Achillovy šlachy na kost patní
 • podél kostí hluboké svaly – flexe planty (plosky nohy), flexe palce a prstů
 • strana planty: abduktor (odtahovač) palce, adduktor (přitahovač) palce
 • střední část planty: jako na ruce – svaly zajišťující pohyb jednotlivých prstů

Patologie

Polymyozitida

 • zánětlivé autoimunitní onemocnění příčně-pruhovaného svalstva
 • jedná se o napadení svalových vláken
 • část systémového onemocnění, svaly jsou ochablé, bolestivé na dotek
 • postižená část je teplotně jiná než zbytek těla
 • projevuje se bolestí při chůzi ze schodů, celkovou únavou, zhoršeným spánkem
 • obvykle k tomu je zánět spojivek, myokartitida
 • léčba: antibiotika, kortikoidy, klidový režim

Tendinitida

 • zánět šlach
 • nejvýznamnější Achilleova šlacha -> kvůli přetížení, nedostatku rozcvičení
  • bolestivé, může dojít i k přetížení -> vizuálně viditelné - lýtkový sval se stáhne -> často je třeba chirurgického zákroku

Miasthenia gravis

 • svalová slabost
 • narušení/ snížení počtu aktivních acetylcholinových receptorů
 • vrozená porucha, nevyléčitelná, dá se jen stabilizovat
 • člověk pak nesmí žádné prášky, které utlumují (steroidy, kortikoidy aj.)
 • nejprve zasahuje velké svaly, poté malé
 • projevuje se např. přecitlivělou reakcí na antibiotika

Roztroušená skleróza

 • demyelinizace svalových vláken, které přestanou fungovat a ochabují
 • progresivní charakter
 • somatické autoimunitní onemocnění, nemá přímý genetický podklad, projevuje se kolem 30. roku

Zdroj

Šmarda, J. (2007). Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál.

přednášky Dr. Šivicové