Syntaxe a sémantika komunikace: Porovnání verzí

Řádek 2: Řádek 2:
  
  
  '''Zdroj informace → Kodér → Přenos → Dekodér → Příjem informace
+
 
                                    ↑
 
                                    ↑
 
                                  Šum
 
'''
 
 
 
 
 
'''ZI:''' zdroj informace (člověk, stroj, příroda)<br />
 
'''Kodér:''' informace je zakódována do vysílaného signálu (zpráva)<br />
 
'''Přenos:''' zakódovaná zpráva je rušena [[Šum|Šumem]] (např. vnější vlivy)<br />
 
'''Dekodér:''' dekódování odkódované zprávy (písmo a další znakové soustavy)<br />
 
'''PI:''' příjem informace (např. Posluchač) [1]<br />
 
 
 
==== Výklad pojmu informace ====
 
 
 
Informace jsou kódovaná data, kterým rozumíme a mají pro nás nějaký smysl. Mají potenciál vést nebo aktuálně vedou k vytvoření znalosti.
 
[[Informace|Teorie informace]] se zabývá přenosem, kódováním a měřením informace. Jejím úkolem je zajistit neporušenost zprávy.
 
Teorie informace – její plný rozvoj jako vědního oboru nastal až po druhé světové válce přičiněním zejména [[Claude Shannon|C. E. Shannona]], R. A. Fishera, [[Norbert Wiener|N. Wienera]] aj. Tímto okamžikem vznikl nový vědní obor a nastala nová fáze vědeckého studia informace.
 
 
 
==== Statistická teorie informace ====
 
 
 
Informace je kvantitativně měřitelná veličina. Shannonovská míra hodnoty
 
informace. <br />
 
Statistické postupy – hromadné jevy, výběrová šetření a jejich význam, grafická
 
znázornění. Interpretace výsledků. [2]<br />
 
 
 
'''Informace jsou:''' <br />
 
 
 
data<br />
 
správně uspořádaná<br />
 
smysluplná<br />
 
nahodile pravdivá<br />
 
přinášející nový poznatek<br />
 
relevantní<br />
 
použitelná[3]<br /><br />
 
 
 
==== V současné době se výraz „informace“ používá ve čtyřech základních významech jako ====
 
 
 
1) početní míra odstranění neuspořádanosti (entropie), míra organizace v systému;<br />
 
2) psychofyziologický jev a proces v lidském vědomí;<br />
 
3) signály, impulzy a obrazy cirkulující v technických zařízeních<br />
 
4) výraz různorodosti v objektech a procesech živé, popř.  i neživé přírody [4]<br />
 
 
 
'''Kódování'''<br />
 
 
 
[[Komunikační proces a jeho složky|Kódování]] je převedení informace do zadaného kódu, nebo z jednoho kódu do druhého kódu.
 
Pro uložení informace použijeme vždy nějaké kódování a následně jej převedeme do tzv. binárního kódu.
 
Binární kódování je číselná soustava, která používá pouze dva symboly: 0 a 1.
 
[[Dvojková soustava]] neboli soustava binární je poziční číselná soustava mocnin čísla 2.
 
Číslo, které je zapsané v dvojkové soustavě se nazývá binární číslo.<br />
 
 
 
'''Měření informace'''<br />
 
 
 
Všechny informace a data jsou v PC matematicky zpracovávány popř. uloženy v podobě obrovského množství kombinací elektronických obvodů.
 
[[Základní jednotka informace]]: 1b - bit (basic information unit) - znázorňuje 2 možné hodnoty rozhodování (ano×ne, pravda×nepravda, 0×1 apod.)
 
0×1 (dvojková číselná soustava) – matematické vyjádření bitu, používají počítače (el. přepínače) <br />
 
 
 
'''Klopné obvody v přepínači:''' <br />
 
 
 
1B (byte) = 8b (bit)<br />
 
1 KB (kilo) = 1024 B<br />
 
1 MB (mega) = 1024 <br />
 
1 KB= 1 024 000 B<br />
 
1 GB (giga) = 1024 MB = 1 024 000 000 B <br />
 
1 TB (tera) = 1024 GB = 1 024 000 000 000 B<br />
 
1 b – jedna varianta ze dvou možností (1,0)<br />
 
1 B – jedna varianta z 256 možností (28 = 256) [5]<br /><br />
 
 
 
'''
 
'''Samoopravné kódy'''''<br /><br />
 
 
 
[[Hammingův kód]] je důležitým lineárním binárním kódem se schopností opravy chyb. Jeho vlastnosti jsou dány kódovou vzdáleností dmin=3. (Vznikají tedy výběrem jedné osminy slov z přirozeného binárního kódu.) Kód s minimální vzdáleností 3 detekuje až dvojnásobnou chybu nebo opravuje jednonásobnou chybu. Hammingovy kódy se snadno dekódují a jsou perfektní, tj. mají nejmenší myslitelnou redundanci.[6] <br />
 
  
 
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==

Verze z 15. 2. 2015, 22:14

Základní komunikační schéma

Odkazy

Reference

[1] SOUČEK, Martin. UK UISK modul č. 3 - Informační věda, v rámci projektu Studium informační vědy a komunikačního managementu v evropském kontextu. Dostupné z:http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1130
[2] Königová, Marie. Vybrané kapitoly z informační vědy. Informační studia a knihovnictví v elektronických textech [online]. Praha. 2014. Dostupné z www:<(http://texty.jinonice.cuni.cz)>
[3] STODOLA, Jiří. Pojem informace pro informační vědu. ProInflow [online]. 31.10.2013 [cit. 31.01.2015]. Dostupný z WWW: <http://pro.inflow.cz/pojem-informace-pro-informacni-vedu>. ISSN 1804–2406.
[4]Cejpek, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Karolinum, Praha 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.
[5] Jílek, Jan. Informatika: Úvod do informatiky a OS [online]. Zábřeh: Říjen, 2011 [cit. 31. 1. 2015]. Dostupné z <http://www..bozenka.cz/docs/ucitele/jilek/01.pdf >
[6] Jančařík, Antonín. Pro učitele matematiky. Algebra v matematice.[cit. 31. 1. 2015]. Dostupné z <http://class.pedf.cuni.cz/jancarik/download/hamming.pdf >

Použitá literatura

Klíčová slova

informace, komunikační schéma, kódování, přenos zpráv