Typy proměnných

Typy proměnných

Ve statistice rozlišujeme několik druhů proměnných (angl. variables) podle hodnot, které nabývají. Tyto typy jsou určeny především tím, jaké matematické operace můžeme s hodnotami proměnné provádět. Kategorizací proměnných existují více, my se především zaměříme na nejčastěji používanou kategorizací, se kterou přišel Americký psycholog S. S. Stevens[1]. Obecně se často o povaze proměnných a jejich měření vedou spory [2] a i Stevensova typologie se dočkala kritiky [3]. Přesto se na tuto typologii podíváme, poněvadž i přes filosofické a zcela pragmatické obtíže s kategorizací proměnných nám umožňuje rychleji se dorozuívat o povaze dat, či nám poskytne informace o tom, jaké analýzy či operace jsou s těmito daty možné.

Co je to vlastně proměnná? Proměnou se, zjednodušeně řečeno, myslí nějaký znak, který může nabývat různých hodnot. Může to být například barva vlasů, vzdělání, výška, inteligence či úroveň čtenářských dovedností, zkrátka vše, k čemu můžeme přiřknout (změřit, pozorovat, odhnadnout, apod.) různé hodnoty.

Jedním ze základů dělení typů proměnných bývá, jaké matematické operace s nimi můžeme provádět. Uveďme si nejprve souhrnnou tabulku třídění typů proměnných s příklady, které snad dají naznat, jakým způsobem můžeme proměnné třídit.

Kvalitativní Kvantitativní
Kategorické Ordinální Kardinální
Stevensova typologie Nominální Ordinální Intervalová Poměrová
Matematické operace
Statistiky Frekvence, Modus Medián, percentily Průměr, směrodatná odchylka Koeficient variace
Příklady Město bydliště, Vystudovaný obor Dosažené vzdělání, Hodnocení na likertově škále Hodiny, IQ skór, Stupně Celsia Věk, Stupně Kelvina
Další dělení dichotomické vs. polytomické spojité vs. nespojité


1) Nominální proměnné

2) Ordinální proměnné

3) Intervalové proměnné

4) Poměrové proměnné

Další důležité pojmy

  1. Stevens. S. S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. Science 103(2684), 677-680.
  2. Maul, A., Irribarra, D.T., & Wilson, M. (2016). On the philosophical foundations of psychological measurement. Measurement 79, 311-320.
  3. Velleman, P. F., & Wilkinson, L. (1993). Nominal, ordinal, interval, and ratio typologies are misleading. The American Statistician, 47(1), 65-72.