Typy výzkumu v informační vědě: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
==Typy výzkumu v informační vědě==
+
 
Definování cíle výzkumného projektu do značné míry určuje i typ výzkumné metody, která bude použita.
+
Definování cíle výzkumného projektu do značné míry určuje i typ [[výzkumné metody]], která bude použita.
 
Podle tohoto kritéria rozlišujeme čtyři základní typy výzkumů: explorativní (předběžný), deskriptivní (popisný), kauzální a monitorovací výzkum.
 
Podle tohoto kritéria rozlišujeme čtyři základní typy výzkumů: explorativní (předběžný), deskriptivní (popisný), kauzální a monitorovací výzkum.
  
 
'''Explorativní výzkum''' – využívá se v počáteční fázi výzkumného projektu. Slouží k předběžnému zkoumání výchozí situace. Využívají se primární i sekundární data.
 
'''Explorativní výzkum''' – využívá se v počáteční fázi výzkumného projektu. Slouží k předběžnému zkoumání výchozí situace. Využívají se primární i sekundární data.
  
'''Deskriptivní výzkum''' – poskytuje základní obraz o vybraných aspektech zkoumaného problému v daném období, popisuje jevy a procesy, které jsou relevantní pro rozhodování.
+
'''Deskriptivní výzkum''' – poskytuje základní obraz o vybraných aspektech zkoumaného problému v daném období, popisuje jevy a procesy, které jsou relevantní pro [[rozhodování]].
  
 
'''Monitorovací výzkum''' – představuje soustavné sledování, zaznamenávání a analýzu interních i externích dat, sleduje odchylky. Využívá se kontinuální monitoring (např. glykemie u diabetiků) a ad hoc monitoring (tzn. jen pro konkrétní případ).
 
'''Monitorovací výzkum''' – představuje soustavné sledování, zaznamenávání a analýzu interních i externích dat, sleduje odchylky. Využívá se kontinuální monitoring (např. glykemie u diabetiků) a ad hoc monitoring (tzn. jen pro konkrétní případ).
  
'''Kauzální výzkum''' – zabývá se odhalováním příčinných vztahů, je prováděn formou experimentu, kdy se studuje vliv změny jedné skupiny faktorů (příčinné faktory) na druhou skupinu faktorů (ovlivněné) za předpokladu, že jsou ostatní podmínky neměnné (= ceteris paribus).<ref>1 Typy výzkumů. In: Výzkumy.cz: oborový server pro výzkum trhu a veřejného mínění [online]. Praha: Data Collect s. r. o., © 2010-2014 [cit. 2014-01-18]. Dostupné z: http://vyzkumy.cz/typy-vyzkumu.</ref>
+
'''Kauzální výzkum''' – zabývá se odhalováním příčinných vztahů, je prováděn formou [[experiment]]u, kdy se studuje vliv změny jedné skupiny faktorů (příčinné faktory) na druhou skupinu faktorů (ovlivněné) za předpokladu, že jsou ostatní podmínky neměnné (= ceteris paribus).<ref>1 Typy výzkumů. In: Výzkumy.cz: oborový server pro výzkum trhu a veřejného mínění [online]. Praha: Data Collect s. r. o., © 2010-2014 [cit. 2014-01-18]. Dostupné z: http://vyzkumy.cz/typy-vyzkumu.</ref>
  
 
===Další členění===
 
===Další členění===
 
Další možné členění výzkumů je na kvantitativní a kvalitativní.
 
Další možné členění výzkumů je na kvantitativní a kvalitativní.
  
'''Kvantitativní výzkumy''' – zkoumají se rozsáhlejší soubory respondentů, chtějí postihnout dostatečně reprezentativní vzorek, který se zpravidla sestavuje náhodným výběrem nebo plošným kvótním výběrem. Takový výzkum se snaží zachytit názory a chování lidí Získané poznatky se zpracovávají pomocí statistických postupů a zobecňují na celý základní soubor.<ref>FORET, Miroslav, MEGYESIOVÁ, Silvia. Marketingový výzkum v regionálním rozvoji. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, s. 12-13. ISBN 978-80-7375-773-1.</ref>
+
'''Kvantitativní výzkumy''' – zkoumají se rozsáhlejší soubory respondentů, chtějí postihnout dostatečně reprezentativní vzorek, který se zpravidla sestavuje náhodným výběrem nebo plošným kvótním výběrem. Takový výzkum se snaží zachytit názory a chování lidí Získané poznatky se zpracovávají pomocí statistických postupů a zobecňují na celý základní soubor.<ref name="foret">FORET, Miroslav, MEGYESIOVÁ, Silvia. Marketingový výzkum v regionálním rozvoji. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-773-1.</ref>
  
 
Jedním z typů kvantitativního výzkumu je experimentální výzkum, v němž manipulujeme s vybraným vzorkem a pak měříme dopady. Příkladem neexperimentálního kvantitativního výzkumu jsou pozorovací a korelační studie.
 
Jedním z typů kvantitativního výzkumu je experimentální výzkum, v němž manipulujeme s vybraným vzorkem a pak měříme dopady. Příkladem neexperimentálního kvantitativního výzkumu jsou pozorovací a korelační studie.
  
Pozorovací studie – systematické pozorování přirozeného chování nebo četnosti zkoumaného jevu. Důsledné naplánování průběhu pozorování minimalizuje chyby a zkreslení pozorovatele. Úspěšnost pozorování prověří míra křížové spolehlivost mezi hodnotiteli.
+
Pozorovací studie – systematické pozorování přirozeného [[chování]] nebo četnosti zkoumaného jevu. Důsledné naplánování průběhu pozorování minimalizuje chyby a zkreslení pozorovatele. Úspěšnost pozorování prověří míra křížové spolehlivost mezi hodnotiteli.
  
 
Korelační studie – zkoumá vzájemný vztah (závislost či nezávislost) mezi dvěma jevy. Lze dojít ke třem možným výsledkům: žádný vzájemný vztah neexistuje, kladný vztah (vyšší hodnota prvního jevu znamená vyšší hodnotu druhého jevu), záporný vztah (vyšší hodnota prvního jevu znamená nižší hodnotu druhého jevu).<ref>WALKER, Ian. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013, s. 37-40. ISBN 978-80-247-3920-5.</ref>
 
Korelační studie – zkoumá vzájemný vztah (závislost či nezávislost) mezi dvěma jevy. Lze dojít ke třem možným výsledkům: žádný vzájemný vztah neexistuje, kladný vztah (vyšší hodnota prvního jevu znamená vyšší hodnotu druhého jevu), záporný vztah (vyšší hodnota prvního jevu znamená nižší hodnotu druhého jevu).<ref>WALKER, Ian. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013, s. 37-40. ISBN 978-80-247-3920-5.</ref>
  
'''Kvalitativní výzkum''' – umožňují hlubší poznání motivů chování lidí, odhalují povahu a souvislosti jejich názorů, preferencí, postojů, případně se snaží najít jejich příčiny.<ref>FORET, Miroslav, MEGYESIOVÁ, Silvia. Marketingový výzkum v regionálním rozvoji. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, s. 13. ISBN 978-80-7375-773-1.</ref>
+
'''Kvalitativní výzkum''' – umožňují hlubší poznání motivů chování lidí, odhalují povahu a souvislosti jejich názorů, preferencí, postojů, případně se snaží najít jejich příčiny.<ref name="foret"/>
  
Oproti kvantitativnímu výzkumu je kvalitativní výzkum nestrukturovaný a obvykle je založen na malých výběrových souborech. Může být využit všude, kde cílem není měření, ale snaha pochopit motivaci, pocity či rozhodování respondentů, proto se často jedná o dlouhodobé (longitudinální) výzkumy. V tomto typu výzkumu hraje velkou roli osoba výzkumníka, který vyhledává a analyzuje jakékoli informace, které přispívají k osvětlení výzkumných otázek, provádí induktivní a deduktivní závěry. Základní výzkumné otázky v průběhu výzkumu doplňuje a dle potřeby modifikuje.<ref>HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, s. 47-53. ISBN 978-80-262-0219-6.</ref>
+
Oproti kvantitativnímu výzkumu je kvalitativní výzkum nestrukturovaný a obvykle je založen na malých výběrových souborech. Může být využit všude, kde cílem není měření, ale snaha pochopit motivaci, pocity či rozhodování respondentů, proto se často jedná o dlouhodobé (longitudinální) výzkumy. V tomto typu výzkumu hraje velkou roli osoba výzkumníka, který vyhledává a analyzuje jakékoli [[informace]], které přispívají k osvětlení výzkumných otázek, provádí induktivní a deduktivní závěry. Základní výzkumné otázky v průběhu výzkumu doplňuje a dle potřeby modifikuje.<ref>HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, s. 47-53. ISBN 978-80-262-0219-6.</ref>
  
 
Propojují-li se přístupy z kvantitativního i kvalitativního výzkumu, hovoříme o výzkumu smíšeném. Tento typ výzkumu se v současnosti využívá např. v pedagogických disciplínách, zejména evaluačním výzkumu.<ref>VLČKOVÁ, Kateřina. Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 1-2. ISBN 978-80-210-5553-7. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/vlckova.pdf.</ref>
 
Propojují-li se přístupy z kvantitativního i kvalitativního výzkumu, hovoříme o výzkumu smíšeném. Tento typ výzkumu se v současnosti využívá např. v pedagogických disciplínách, zejména evaluačním výzkumu.<ref>VLČKOVÁ, Kateřina. Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 1-2. ISBN 978-80-210-5553-7. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/vlckova.pdf.</ref>
Řádek 42: Řádek 42:
 
* [[Výzkumné metody]]
 
* [[Výzkumné metody]]
 
* [[Informační věda]]
 
* [[Informační věda]]
 +
 +
===Klíčová slova===
 +
* Výzkumné metody, informační věda, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, experiment, pozorovací studie
 +
 +
  
  
 
[[Kategorie: Informační studia a knihovnictví|*]]
 
[[Kategorie: Informační studia a knihovnictví|*]]

Verze z 3. 2. 2015, 14:36

Definování cíle výzkumného projektu do značné míry určuje i typ výzkumné metody, která bude použita. Podle tohoto kritéria rozlišujeme čtyři základní typy výzkumů: explorativní (předběžný), deskriptivní (popisný), kauzální a monitorovací výzkum.

Explorativní výzkum – využívá se v počáteční fázi výzkumného projektu. Slouží k předběžnému zkoumání výchozí situace. Využívají se primární i sekundární data.

Deskriptivní výzkum – poskytuje základní obraz o vybraných aspektech zkoumaného problému v daném období, popisuje jevy a procesy, které jsou relevantní pro rozhodování.

Monitorovací výzkum – představuje soustavné sledování, zaznamenávání a analýzu interních i externích dat, sleduje odchylky. Využívá se kontinuální monitoring (např. glykemie u diabetiků) a ad hoc monitoring (tzn. jen pro konkrétní případ).

Kauzální výzkum – zabývá se odhalováním příčinných vztahů, je prováděn formou experimentu, kdy se studuje vliv změny jedné skupiny faktorů (příčinné faktory) na druhou skupinu faktorů (ovlivněné) za předpokladu, že jsou ostatní podmínky neměnné (= ceteris paribus).[1]

Další členění

Další možné členění výzkumů je na kvantitativní a kvalitativní.

Kvantitativní výzkumy – zkoumají se rozsáhlejší soubory respondentů, chtějí postihnout dostatečně reprezentativní vzorek, který se zpravidla sestavuje náhodným výběrem nebo plošným kvótním výběrem. Takový výzkum se snaží zachytit názory a chování lidí Získané poznatky se zpracovávají pomocí statistických postupů a zobecňují na celý základní soubor.[2]

Jedním z typů kvantitativního výzkumu je experimentální výzkum, v němž manipulujeme s vybraným vzorkem a pak měříme dopady. Příkladem neexperimentálního kvantitativního výzkumu jsou pozorovací a korelační studie.

Pozorovací studie – systematické pozorování přirozeného chování nebo četnosti zkoumaného jevu. Důsledné naplánování průběhu pozorování minimalizuje chyby a zkreslení pozorovatele. Úspěšnost pozorování prověří míra křížové spolehlivost mezi hodnotiteli.

Korelační studie – zkoumá vzájemný vztah (závislost či nezávislost) mezi dvěma jevy. Lze dojít ke třem možným výsledkům: žádný vzájemný vztah neexistuje, kladný vztah (vyšší hodnota prvního jevu znamená vyšší hodnotu druhého jevu), záporný vztah (vyšší hodnota prvního jevu znamená nižší hodnotu druhého jevu).[3]

Kvalitativní výzkum – umožňují hlubší poznání motivů chování lidí, odhalují povahu a souvislosti jejich názorů, preferencí, postojů, případně se snaží najít jejich příčiny.[2]

Oproti kvantitativnímu výzkumu je kvalitativní výzkum nestrukturovaný a obvykle je založen na malých výběrových souborech. Může být využit všude, kde cílem není měření, ale snaha pochopit motivaci, pocity či rozhodování respondentů, proto se často jedná o dlouhodobé (longitudinální) výzkumy. V tomto typu výzkumu hraje velkou roli osoba výzkumníka, který vyhledává a analyzuje jakékoli informace, které přispívají k osvětlení výzkumných otázek, provádí induktivní a deduktivní závěry. Základní výzkumné otázky v průběhu výzkumu doplňuje a dle potřeby modifikuje.[4]

Propojují-li se přístupy z kvantitativního i kvalitativního výzkumu, hovoříme o výzkumu smíšeném. Tento typ výzkumu se v současnosti využívá např. v pedagogických disciplínách, zejména evaluačním výzkumu.[5]

Odkazy

Reference

 1. 1 Typy výzkumů. In: Výzkumy.cz: oborový server pro výzkum trhu a veřejného mínění [online]. Praha: Data Collect s. r. o., © 2010-2014 [cit. 2014-01-18]. Dostupné z: http://vyzkumy.cz/typy-vyzkumu.
 2. 2,0 2,1 FORET, Miroslav, MEGYESIOVÁ, Silvia. Marketingový výzkum v regionálním rozvoji. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-773-1.
 3. WALKER, Ian. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013, s. 37-40. ISBN 978-80-247-3920-5.
 4. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, s. 47-53. ISBN 978-80-262-0219-6.
 5. VLČKOVÁ, Kateřina. Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 1-2. ISBN 978-80-210-5553-7. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/vlckova.pdf.

Použitá literatura

 • FORET, Miroslav a Silvia MEGYESIOVÁ. Marketingový výzkum v regionálním rozvoji. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-773-1.
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0219-6.
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Smíšení výzkum: Jedná se o nové a závažné téma. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 1-2. ISBN 978-80-210-5553-7. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/vlckova.pdf
 • Výzkumy.cz: oborový server pro výzkum trhu a veřejného mínění [online]. Praha: Data Collect s. r. o., 2010-2014[cit. 2015-02-01]. Dostupné z: http://www.vyzkumy.cz/vyzkumne-metody.
 • WALKER, Ian. Výzkumné metody a statistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 218 s. ISBN 978-80-247-3920-5.

Související články

Klíčová slova

 • Výzkumné metody, informační věda, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, experiment, pozorovací studie