Uživatel:Lucie.Bilkova/Pískoviště: Porovnání verzí

< Uživatel:Lucie.Bilkova
 
Řádek 1: Řádek 1:
Dle [[Peter Jarvis|Petera Jarvise]] '''potřebu vzdělávání''' (dále jen učení) pociťuje člověk v případě, že jeho dosažené vědění neumožňuje vyrovnání se s aktuální situací, zejména v období změn. <ref name="rabusicova">RABUŠICOVÁ, M. (2008). <i>Učíme se celý život? O vzdělávání dospělých v České republice</i>. Brno: Masarykova univerzita.</ref> Svět je velice dynamickým systémem podléhajícím společenským, technologickým a jiným změnám, proto je neustálé (celoživotní) vzdělávání se nezbytností pro správnou adaptaci a orientaci jedince v něm. V celospolečenském pohledu také můžeme učení považovat za jednu z významných cest k řešení současných problémů existence lidstva a chápat jej jako nezbytný předpoklad prosperity společnosti i její sociální stability.<ref name="palan">PALÁN, Zdeněk. <i>Základu andragogiky</i>. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. ISBN 978-80-86723-58-7.</ref> Jen toto obecné povědomí o nutnosti stálého učení a vzdělávání se však dospělého jedince samo o sobě k této činnosti nepřiměje.
+
=== Cesty řešení konfliktu v organizaci ===
 +
* <big>'''Pasivní řešení'''</big><br />
 +
Jde o způsob (ne)řešení problémů, kdy se očekává, že problém prostě zmizí sám od sebe, spontánně. Teto (ne)řešení v sobě však nese potencialitu nepříznivého výsledku pro všechny zúčastněné strany.<ref name="plaminek" />Pod tento lze zařadit způsob řešení konfliktu v organizaci, který Čakrt nazývá '''vyhýbáním se'''. Jde také o jakési neřešení problému, kdy nejsou respektovány zájmy žádné ze zúčastněných stran. Předpokladem je, že konflikt je záležitost nežádoucí, proto je nutné od něj ustoupit či jej potlačit.<br />  
 +
'''Dopad:''' Bohužel takový přístup vyvolává v ostatních silnou frustraci, protože věci se neřeší, skutečné problémy jsou obcházeny a podřízení, kteří se mezi sebou ocitnou z jakékoliv příčiny v konfliktní situaci jsou hnáni k odpovědnosti a obviňováni z ohrožování všeobecné dosavadní harmonie. <ref name="cakrt" />
  
== Základní pojmy ==
+
* <big>'''Násilné řešení '''</big><br />
 +
Je užíváno síly a [[Moc|moci]] jako základního nástroje při řešení konfliktů.<ref name="plaminek" /> V organizaci je tento přístup reprezentován '''konfrontací'''. Jde o snahu dosáhnout svého cíle bez ohledu na zájmy druhé strany. Nastává tam, kde je jedna ze stran v dominantním postavení vůči straně druhé (např. nadřízený) a vůle je z této pozice vymáhána. Disponující mocí se nebojí používat jako přesvědčovací zbraň výhružky, manipulaci, intriky, prosté arogantní jednání či ignorace požadavků.<br />
 +
'''Dopad:''' Tento přístup ale plodí nepřátelské vztahy a touhu se mstít. Z dlouhodobého hlediska je jeho vyznávání cestou k dalším problémům. <ref name="cakrt" />
  
=== Motivace ===
+
* <big>'''Jednání'''</big><br />
 +
V případě jednání je konflikt řešen diskusí mezi účastníky, kteří berou projednávání problémů do svých rukou. Využitím této cesty se mnohem pravděpodobněji dojde výsledku, který by vyhovoval většině zúčastněných či dokonce všem. <ref name="plaminek" />
  
 +
<big>'''3 varianty jednání'''</big><br />
 +
'''1.''' Pokud se jedna ze stran účastnících se jednání snaží o uspokojení oponenta v co největším rozsahu, jedná se o tzv. '''ústup'''. Cílem tohoto jednání je prostřednictvím ochoty přinést oběť formou ústupků zachovat mír a klid. Rizikem pravidelného užívání tohoto jednání může být, že ustupující bude považován za slabého, za někoho, kdo se neumí prosadit a ostatní začnou jeho dobroty zneužívat.
  
[[Motivace]] je postulovaný proces, určující zaměření (zacílení), trvání a intenzitu chování (jednání). V tomto smyslu je to psychologický hypotetický konstrukt, popisující resp. vysvětlující psychologické příčiny chování. Funkcí motivace, jelikož vede k účelnému chování, je pak uspokojování potřeb individua, jež jsou pociťovaným fyzickým či psychickým nedostatkem.  
+
'''2.''' Nastat ale také může situace, v níž se v zájmu nalezení řešení, které by alespoň částečně uspokojilo všechny, každá strana vzdá části svých nároků ve prospěch dohody, a tak se dojde ke '''kompromisu'''. Konflikt tedy nemá ani vítězů, ani poražených. Časté vedení k tomu, aby strany dělaly ústupky, může budit spíše dojem snahy o utlumení konfliktu než o řešení reálného problému. Jedním z mnoha dalších problémů častého užívání tohoto přístupu může být vznik nelogických a komplikovaných řešení typu „kočkopes“.
  
* '''motivaci vnitřní''' - proud motivační energie vyvolaný [[Potřeby a zájmy|potřebou]] vzniklou na základě vnitřní situace jedince, pociťovaným nedostatkem, např. hladovění, sexuální touha apod.
+
'''3.''' Nejideálnějším je stav, kdy každý z účastníků bere v potaz zájmy ostatních a snaží se o '''nalezení všem vyhovujícího řešení''', bez újmy a nutnosti ústupků. V tomto případě je pozornost a energie věnována analýze požadavků, zájmů a variant řešení.<ref name="cakrt" />
* '''vnější motivace''' - je vyvolána podněty působícími na jedince z jeho vnějšího okolí, např. fyzické napadení. Některé vnější podněty se mohou stát motivátory jednání jen v případě adekvátního vnitřního ladění daného stavem pocitu potřeby, např. potřebu peněz může pociťovat i člověk mající dostatek finančních prostředků na spokojený život, který je ale hrabivý.<ref name="nakonecny">NAKONEČNÝ, Milan. <i>Motivace lidského chování</i>. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-20-0592-7.</ref>
 
 
 
 
 
=== Učení ===
 
 
 
[[Učení]] je proces získávání [[Zkušenost|zkušeností]] obecně a jejich uplatňování v nových situacích. Je to přirozený proces nepřetržité organizace [[Chování a prožívání člověka ve zdraví a v nemoci|chování a prožívání]] na základě osvojování zkušenosti.
 
Druhů učení a jejich dělení existuje celá řada, např. od nejjednoduššího (senzomotorického) k nejsložitějšímu (problémové) či učení se vědomostem (dospělý člověk jich nabývá (zejména) prostřednictvím [[Další vzdělávání|dalšího vzdělávání]]). Vědomosti mají pro člověka značný význam, jelikož mají '''důležité funkce''':
 
* '''integrační funkci''' - díky ní se nové pojmy a představy prolínají a spojují s vědomostmi, které jsme dosud nabyly.
 
* '''adaptační funkce''' - zajišťuje, že získané vědomosti zvyšují naši schopnost orientace v situaci a schopnost efektivního učení se, v čase aktuálním i budoucím
 
* '''regulační funkce''' - způsobuje, že na základě svých naučených vědomostí o určité skutečnosti se rozhodujeme pro určité cíle, pro tu či onu činnosti
 
Cílem učení je tedy vytvořit integrovaný systém poznatků a schopností, které mají pomáhat řešit nejrůznější životní problémy.<ref name="veteska">VETEŠKA, Jaroslav a kol. 978-80-87306-04-8. <i>Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých</i>. Praha: Educa service, 2009. ISBN 978-80-87306-04-8.</ref>
 
 
 
== Motivace dospělých ke vzdělávání vzdělávání se ==
 
 
 
Specifikem dospělých ve vztahu k učení (na rozdíl od dětí) je to, že musí mít stanoveny '''cíle učení se''', které jsou motivovány snahou o dosažení osobní rozvoje, prospěchu, uplatnění se, a že ze vzdělávání se musí dospělému plynout nějaký '''užitek''', tzn. řeší jím svou aktuální situaci, potřebu.<ref name="palan" />
 
*'''motivaci vnitřní''' -  samotný akt učení, přináší učícímu se potěšení
 
*'''vnější motivace''' - je dána tlakem z okolí, např. zaměstnavatelem vyžadované zvýšení úrovně jazyka.
 
Pozn.: Nic nevylučuje možnost, že motivace ke vzdělávání je soutokem obou proudů motivace zároveň.<ref name="rabusicova" />
 
 
 
=== Motivy ===
 
 
 
 
 
Z výzkumu realizovaného v roce 2005 Miladou Rabušicovou, Romanem Rabušicem a Klárou Šedovou mezi dospělými, kteří se po určité době po dokončení soustavného školního vzdělávání opět začali vzdělávat, vyplývá, že k návratu k '''[[Formální vzdělávání|formálnímu vzdělávání]]''' respondenty vedla v drtivé většině:
 
 
 
'''motivace vnitřní'''
 
* vyhlídka zlepšení pracovního uplatnění (53 %)
 
* osobní rozvoj (25 %)
 
 
 
'''vnějšími podněty'''
 
* požadavek zaměstnavatele (12 %)
 
* vliv lidí z okolí (4 %)
 
 
 
Mapováno bylo taktéž '''[[Neformální vzdělávání|vzdělávání neformální]]''' - profesní, jazykové, rodinné, volnočasové a občanské vzdělávání, osobnostní rozvoj a práce s PC. Více než polovina dotazovaných osob účastnících se '''profesního vzdělávání''' (67 %) k němu byla motivována '''důvody pracovními''', cca pouhá třetina (38 %) však uvedla, že je k tomu vedla '''motivace vnější'''. Vnější motivace byla taktéž často (měně než u profesního vzdělávání) uváděna u občanského a volnočasového vzdělávání. Nešlo ale o vnější tlak formou „příkazu“, nýbrž vnější motivací byla '''blízkost známých osob'''. Výsostně individuálními a '''vnitřně motivovanými''' záležitostmi se ukázaly být '''práce s PC a jazykové vzdělání'''. Poslední uvedené zjištění je zajímavé, jelikož tyto dovednosti jsou dnes jedním z hlavních požadavků na trhu práce. Zároveň je tento výstup srozumitelný, neboť je dnes svět otevřeným místem, lidé cestují a přirozeně chtějí disponovat jazykovými schopnostmi. Trendem je také snaha vše co nejvíce zjednodušit a zpřístupnit prostřednictvím PC. Je tedy logické, že dospělí se chtějí s počítačem naučit pracovat i z jiných než pracovních důvodů, pokud neměli možnost se to naučit v mládí.
 
 
 
Obecně se dají z výzkumu vyvodit tyto závěry. Motivace ke vzdělávání je v drtivé většině případů vnitřní. Neformální vzdělávání je dominantně motivováno perspektivou profesního uplatnění, neformální se vztahuje k mimoprofesním cílům. <ref name="rabusicova" />
 
 
 
=== Bariéry ===
 
 
 
 
 
Motivace dospělého člověka ke vzdělávání muže být narušována bariérami, jejichž výskyt si dospělý uvědomuje. Jedinec pak zvažuje, zda je schopen bariéry překonat a dosáhnout úspěchu, což může vést k poklesu motivace či úplnému odrazení od dalšího vzdělávání.
 
* '''bariéry vnější (situační)''' - aktuální situace jedince (např. nedostatek peněz, časová náročnost péče o člena rodiny atd.)
 
* '''bariéry vnitřní (osobnostní)''' -  tkví v negativním vnímání sebe sama jako vzdělávaného (např. nepotřebuji se vzdělávat, mé znalosti a schopnosti stačí, jsem už příliš starý, učení mi nikdy nešlo apod.)
 
* '''bariéry institucionální''' - překážky nastavené institucemi (např. časově nevyhovující rozvrh hodin ve škole, špatná dopravní dostupnost místa vzdělávání apod.)
 
 
 
Respondenti výše zmíněného výzkumu nejčastěji uváděli, že důvodem jejich neúčasti na dalším vzdělávání je '''nedostatek finančních prostředků''' (53 %) a '''nedostatek času''' vlivem vysoké zaměstnanosti (48 %). Nejčasněji uváděnou '''vnitřní bariérou''' je pocit, že pro respondenty '''vzdělávání už nemá smysl''' (49 %). Institucionální překážky byly zmiňovány jen minimálně.<ref name="rabusicova" />
 
 
 
== Odkazy ==
 
 
 
=== Reference ===
 
<references />
 
 
 
 
 
== Použitá literatura ==
 
* NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. Praha: Academia 1996. ISBN 80-20-0592-7
 
* RABUŠICOVÁ, Milada, Ladislav, RABUŠIC, Klára, ŠEDOVÁ. Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých. In: RABUŠICOVÁ, Milada, Ladislav, RABUŠIC. Učíme se celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4779-2
 
* VETEŠKA, Jaroslav a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: Educa service, 2009. ISBN 978-80-87306-04-8
 
* PALÁN, Zdeněk, Tomáš LANGER. Základu andragogiky. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. ISBN 978-80-86723-58-77
 
 
 
== Související články ==
 
* [[Motivace]]
 
* [[Potřeby a zájmy]]
 
* [[Učení]]
 
 
 
==Klíčová slova ==
 
učení, motivace, dospělý, bariéry
 

Aktuální verze z 12. 7. 2017, 20:13

Cesty řešení konfliktu v organizaci

  • Pasivní řešení

Jde o způsob (ne)řešení problémů, kdy se očekává, že problém prostě zmizí sám od sebe, spontánně. Teto (ne)řešení v sobě však nese potencialitu nepříznivého výsledku pro všechny zúčastněné strany.[1]Pod tento lze zařadit způsob řešení konfliktu v organizaci, který Čakrt nazývá vyhýbáním se. Jde také o jakési neřešení problému, kdy nejsou respektovány zájmy žádné ze zúčastněných stran. Předpokladem je, že konflikt je záležitost nežádoucí, proto je nutné od něj ustoupit či jej potlačit.
Dopad: Bohužel takový přístup vyvolává v ostatních silnou frustraci, protože věci se neřeší, skutečné problémy jsou obcházeny a podřízení, kteří se mezi sebou ocitnou z jakékoliv příčiny v konfliktní situaci jsou hnáni k odpovědnosti a obviňováni z ohrožování všeobecné dosavadní harmonie. [2]

  • Násilné řešení

Je užíváno síly a moci jako základního nástroje při řešení konfliktů.[1] V organizaci je tento přístup reprezentován konfrontací. Jde o snahu dosáhnout svého cíle bez ohledu na zájmy druhé strany. Nastává tam, kde je jedna ze stran v dominantním postavení vůči straně druhé (např. nadřízený) a vůle je z této pozice vymáhána. Disponující mocí se nebojí používat jako přesvědčovací zbraň výhružky, manipulaci, intriky, prosté arogantní jednání či ignorace požadavků.
Dopad: Tento přístup ale plodí nepřátelské vztahy a touhu se mstít. Z dlouhodobého hlediska je jeho vyznávání cestou k dalším problémům. [2]

  • Jednání

V případě jednání je konflikt řešen diskusí mezi účastníky, kteří berou projednávání problémů do svých rukou. Využitím této cesty se mnohem pravděpodobněji dojde výsledku, který by vyhovoval většině zúčastněných či dokonce všem. [1]

3 varianty jednání
1. Pokud se jedna ze stran účastnících se jednání snaží o uspokojení oponenta v co největším rozsahu, jedná se o tzv. ústup. Cílem tohoto jednání je prostřednictvím ochoty přinést oběť formou ústupků zachovat mír a klid. Rizikem pravidelného užívání tohoto jednání může být, že ustupující bude považován za slabého, za někoho, kdo se neumí prosadit a ostatní začnou jeho dobroty zneužívat.

2. Nastat ale také může situace, v níž se v zájmu nalezení řešení, které by alespoň částečně uspokojilo všechny, každá strana vzdá části svých nároků ve prospěch dohody, a tak se dojde ke kompromisu. Konflikt tedy nemá ani vítězů, ani poražených. Časté vedení k tomu, aby strany dělaly ústupky, může budit spíše dojem snahy o utlumení konfliktu než o řešení reálného problému. Jedním z mnoha dalších problémů častého užívání tohoto přístupu může být vznik nelogických a komplikovaných řešení typu „kočkopes“.

3. Nejideálnějším je stav, kdy každý z účastníků bere v potaz zájmy ostatních a snaží se o nalezení všem vyhovujícího řešení, bez újmy a nutnosti ústupků. V tomto případě je pozornost a energie věnována analýze požadavků, zájmů a variant řešení.[2]

  1. 1,0 1,1 1,2 Chybná citace: Chyba v tagu <ref>; citaci označené plaminek není určen žádný text
  2. 2,0 2,1 2,2 Chybná citace: Chyba v tagu <ref>; citaci označené cakrt není určen žádný text