Uživatelské rozhraní rešeršních systémů: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „== ICT == ICT (angl. Information and Communication Technologies) neboli informační a komunikační technologie (někdy také IKT) jsou jakékoliv techno…“)
(Žádný rozdíl)

Verze z 20. 5. 2018, 11:31

ICT

ICT (angl. Information and Communication Technologies) neboli informační a komunikační technologie (někdy také IKT) jsou jakékoliv technologie umožňující zpracování, uchovávání a přenos dat a informací. [1] Zahrnují veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. [2] Jedná se jak o hardwarové zařízení(osobní počítač, mobilní telefon, televize…), tak vybavení softwarové (operační systémy, síťové protokoly, internetové vyhledávače…), zkrátka veškeré technologie, které společně umožňují lidem a organizacím (tj. podnikům, neziskovým organizacím, vládám apod.) začlenit se do digitálního světa. [3] Oproti původnímu konceptu IT je zde tedy navíc prvek komunikace, aby byla zajištěna neoddělitelnost informace a komunikace. [4][5]

Uživatelské rozhraní

Jedním ze softwarových prvků ICT je uživatelské rozhraní. Uživatelské rozhraní neboli user interface (UI) označováno také jako HMI (human-machine interface) či MMI (man-machine interface) se používá všude tam, kde přichází člověk do interakce s jakýmkoliv strojem. [6] Jedná se o jednu z mnoha složek interakce člověk-počítač (human-machine interaction, HCI), kde je člověk koncový uživatel stroje a stroj je zařízení, na kterém uživatelské rozhraní běží. Interakce poté znamená zadávání požadavků člověkem (uživatelem), který stroj následně vyhodnocuje a prezentuje zpět uživateli přes uživatelské rozhraní. Pro ilustraci toho, jak celý proces funguje, použiji obrázek z článku MacKenziho: Input devices and interaction techniques for advanced computing[7].


BarfieldF1.gif


Obrázek zjednodušuje HCI na tři komponenty. Člověka, který zadává dotazy do systému, stroj, na jejichž základě vyhodnocuje a zobrazuje dané odpovědi a události, které nastávají vzniklou komunikací mezi nimi.

Uživatelské rozhraní rešeršních systémů

Existuje mnoho způsobů interakce uživatele se systémem. Každý je vhodný pro jiný typ komunikace. Interakce mezi uživatelem a systémem může probíhat pomocí zvuku, gest, příkazového řádku či v přirozeném jazyce. V současné době je nejrozšířenější technikou rozhraní s přímou manipulací, kdy uživatel komunikuje se strojem pomocí ukazovacího zařízení či dotyku prostřednictvím grafických prvků v uživatelském rozhraní, jako jsou ikony, menu, dialogové rámečky, okna a ovládací prvky v kombinaci s textem. [8] Takové rozhraní se nazývá grafické uživatelské rozhraní (GUI, graphical user interface) a je to jeden z druhů uživatelského rozhraní, které využívají i současné rešeršní systémy. Rešeršní systémy, stejně jako všechny GUI jsou založeny na paradigmatu WIMP: Windows (okna) - představují spuštěné programy, z nichž každý je izolován od ostatních programů, které mohou mít vlastní okna, což umožňuje vykonávat více činností najednou Icons (ikony) - představují zkratky sloužící k provedení určité činnosti (například spuštění programu) Menus (menu) - představují textové nebo z ikon složené nabídky, ze kterých je možné jednu vybrat a provést tak určitou akci (podobně jako u ikony)

Pointing device (polohovací zařízení) - představuje pohybující se grafický symbol reprezentující pohyb fyzického zařízení, pomocí něhož uživatel vybírá ikony, položky v menu nebo data. Nejobvyklejším vstupním zařízením pro ovládání kurzoru je počítačová myš, avšak k jeho ovládání může sloužit také touchpad, trackpoint, tablet, trackball či joystick. [9] [10] Interakce uživatele a stroje (v procesu HCI) se tedy odehrává pomocí pomocí harwarového zařízení (např. myši), a tudíž mluvíme o tzv. přímé interakci. [11]

 1. POTÁČEK, Jiří. Informační a komunikační technologie. Praha: Národní knihovna ČR, 2003. Dostupné také z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct
 2. BEZPALEC, Pavel Nové trendy v elektronických komunikacích Management ICT systémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, 25 s. Dostupné také z: https://publi.cz/books/242/01.html
 3. ROUSE, Margaret. ICT (information and communications technology, or technologies). TechTarget, 2017. Dostupné také z: https://searchcio.techtarget.com/definition/ICT-information-and-communications-technology-or-technologies
 4. Přispěvatelé Wikipedie. Informační a komunikační technologie. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2016. Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php title=Informační_a_komunikační_technologie
 5. Wikipedia contributors. Information and communications technology. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2018. Dostupné také z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_and_communications_technology
 6. HAAGH, Torben. The role, potential, and future of HMI. Berlin: IQPC, 2011. Dostupné také z: https://www.slideshare.net/IQPCGermany/the-role-potential-and-future-of-hmi
 7. MACKENZIE, I. Scott. Input devices and interaction techniques for advanced computing. Oxford, UK: Oxford University Press, 1995. Dostupné také z: http://www.yorku.ca/mack/Barfield.html
 8. ČERVENKOVÁ, Alena a Michal HOŘAVA. Uživatelsky přívětivá rozhraní. Praha, 2009.
 9. SHARP, Helen., Yvonne. ROGERS a Jenny PREECE. Interaction design: beyond human-computer interaction. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, c2007.
 10. PŘISPĚVOVATELÉ, Wikipedie. WIMP. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2017. Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=WIMP
 11. STONE, Deborah L. User interface design and evaluation. Boston, Mass: Morgan Kaufmann, 2005.