Vyšetření kardiovaskulárního systému (Sejáková): Porovnání verzí

Řádek 75: Řádek 75:
 
|'''cyanosis''' || cyanóza (zmodrání)
 
|'''cyanosis''' || cyanóza (zmodrání)
 
|-
 
|-
 +
|'''the general physical examination''' || obecné fyzikální vyšetření
 +
|-
 +
|'''general appearance: to assess the patient´s general appearance''' || celkový vzhled: zhodnocení celkového vzhledu pacienta
 +
|-
 +
|'''chest and abdomen: observations of the rate, effort and regularity of respiration || hrudník a břicho: zjištění frekvence, hloubky a pravidelnosti dýchání
 +
|-
 +
|'''jungular venous pulse''' || pulsace krčních žil
 +
|-
 +
|'''measurement of arterial pressure''' || měření krevního tlaku
 +
|-
 +
|'''arterial pulse''' || arteriální puls
 +
|-
 +
|'''the cardiac examination''' || srdeční vyšetření
 +
|-
 +
|'''inspection (of the chest)''' || vyšetření (hrudníku) pohledem
 +
|-
 +
|'''palpation (to palpate the movements of the heart and great arteries)''' || vyšetření pohmatem (nahmatat pohyb srdce a velkých artérií)
 +
|-
 +
|'''cardiac auscultation (binaural stethoscope)''' || vyšetření poslechem (fonendoskop)
 +
|-
 +
|'''heart murmurs: systolic/diastolic/continuous murmurs''' || srdeční šelesty: systolické/diastolické/kontinuální šelesty
 +
|-
 +
|'''recording electrodes''' || elektrody
 +
|-
 +
|'''leads''' || svody
 +
|-
 +
|'''the normal electrokardiogram''' || normální EKG
 +
|-
 +
|'''the abnormal electrokardiogram''' || abnormální (patologické) EKG
 +
|-
 +
|'''ventricular hypertrophy and enlargement: left/right ventricular hypertrophy and enlargement/biventricular hypertrophy and enlargement''' || komorová hypertrofie a dilatace: hypertrofie a dilatace levé/pravé komory/obou komor
 +
|-
 +
|'''intraventricular conduction delays: fascicular blocks, left/right bundle  branch block, multifacicular blocks, rate-dependent conduction block (abberation)''' || porucha nitrokomorového vedení: raménkový blok, blok levého/pravého raménka, víceraménkové bloky, frekvenčně závislá převodová porucha
 +
|-
 +
|'''myocardial ischemia and infarction''' || srdeční ischémie a infarkt
 +
|-
 +
|'''drug effects''' || účinky léků
 +
|-
 +
|'''electrolyte and metabolic abnormalities'''|| iontové a metabolické poruchy
 +
|-
 +
|}
 +
[[Kategorie: Překladatelství a tlumočnictví|*]]
 +
[[Kategorie: Glosáře Aj|*]]

Verze z 18. 12. 2014, 11:34

verze pro tisk Vyšetření kardiovaskulárního systému (pro tisk)

Angličtina Čeština
the aim of cardiovascular system examinations is... cílem vyšetření kardiovaskulárního systému je...
a diagnosis of cardiac disease diagnóza srdečního onemocnění
to establish a specific diagnosis of cardiac disease určit přesnou diagnózu srdečního onemocnění
to determine the extent of functional impairment of the heart určit rozsah funkčního poškození srdce
a clinical examination'consists of klinické vyšetření obnáší
the history anamnéza
a physical examination (of the heart and circulation) fyzikální vyšetření (srdce a oběhového systému)
non-invasive methods neinvazivní metody
electrocardiography elektrokardiografie (EKG)
exercise stress testing zátěžové testy
echocardiography echokardiografie (ECHO)
radiology of the heart and great vessels rentgenové vyšetření srdce a velkých cév (aorty a plicnice)
nuclear cardiology nukleární kardiologie
invasive methods invazivní metody
cardiac catheterization srdeční katetrizace
coronary angiography and intravascular ultrasonography koronarografie (SKG) a intravaskulámí ultrazvuk (IVUS)
obtain the history' zjistit anamnézu
patients relate their experiences and complaints pacient uvede své obtíže
the onset and chronology symtomps počátek a vývoj příznaků
their location, quality, intensity umístění, vlastnosti, intenzita
the precipitating, aggravating, and alleviating factors urychlující, přitěžující a zmírňující faktory
the settings in which the symptomps occur and any associated symptomps okolnosti, za kterých se příznaky objevují a související příznaky
the response to therapy odpověď na léčbu
detailed general medical history podrobná všeobecná lékařská anamnéza
the personal past history, family history, occupational history, nutritional history osobní/rodinná/sociální anamnéza, stravovací návyky a zvyky
cardinal symptoms of heart desease příznaky srdečního onemocnění
dyspnea dušnost
chest pain or discomfort bolest na hrudi (stenokardie)
syncope synkopa (ztráta vědomí)
collapse kolaps
palpitation palpitace (bušení srdce)
edema otok
cough kašel
hemoptysis vykašlávání krve
excess fatigue nadměrná únava
cyanosis cyanóza (zmodrání)
the general physical examination obecné fyzikální vyšetření
general appearance: to assess the patient´s general appearance celkový vzhled: zhodnocení celkového vzhledu pacienta
chest and abdomen: observations of the rate, effort and regularity of respiration hrudník a břicho: zjištění frekvence, hloubky a pravidelnosti dýchání
jungular venous pulse pulsace krčních žil
measurement of arterial pressure měření krevního tlaku
arterial pulse arteriální puls
the cardiac examination srdeční vyšetření
inspection (of the chest) vyšetření (hrudníku) pohledem
palpation (to palpate the movements of the heart and great arteries) vyšetření pohmatem (nahmatat pohyb srdce a velkých artérií)
cardiac auscultation (binaural stethoscope) vyšetření poslechem (fonendoskop)
heart murmurs: systolic/diastolic/continuous murmurs srdeční šelesty: systolické/diastolické/kontinuální šelesty
recording electrodes elektrody
leads svody
the normal electrokardiogram normální EKG
the abnormal electrokardiogram abnormální (patologické) EKG
ventricular hypertrophy and enlargement: left/right ventricular hypertrophy and enlargement/biventricular hypertrophy and enlargement komorová hypertrofie a dilatace: hypertrofie a dilatace levé/pravé komory/obou komor
intraventricular conduction delays: fascicular blocks, left/right bundle branch block, multifacicular blocks, rate-dependent conduction block (abberation) porucha nitrokomorového vedení: raménkový blok, blok levého/pravého raménka, víceraménkové bloky, frekvenčně závislá převodová porucha
myocardial ischemia and infarction srdeční ischémie a infarkt
drug effects účinky léků
electrolyte and metabolic abnormalities iontové a metabolické poruchy