Vyšetření kardiovaskulárního systému (Sejáková)

verze pro tisk Vyšetření kardiovaskulárního systému (pro tisk)

Angličtina Čeština
the aim of cardiovascular system examinations is... cílem vyšetření kardiovaskulárního systému je...
a diagnosis of cardiac disease diagnóza srdečního onemocnění
to establish a specific diagnosis of cardiac disease určit přesnou diagnózu srdečního onemocnění
to determine the extent of functional impairment of the heart určit rozsah funkčního poškození srdce
a clinical examination'consists of klinické vyšetření obnáší
the history anamnéza
a physical examination (of the heart and circulation) fyzikální vyšetření (srdce a oběhového systému)
non-invasive methods neinvazivní metody
electrocardiography elektrokardiografie (EKG)
exercise stress testing zátěžové testy
echocardiography echokardiografie (ECHO)
radiology of the heart and great vessels rentgenové vyšetření srdce a velkých cév (aorty a plicnice)
nuclear cardiology nukleární kardiologie
invasive methods invazivní metody
cardiac catheterization srdeční katetrizace
coronary angiography and intravascular ultrasonography koronarografie (SKG) a intravaskulámí ultrazvuk (IVUS)
obtain the history' zjistit anamnézu
patients relate their experiences and complaints pacient uvede své obtíže
the onset and chronology symtomps počátek a vývoj příznaků
their location, quality, intensity umístění, vlastnosti, intenzita
the precipitating, aggravating, and alleviating factors urychlující, přitěžující a zmírňující faktory
the settings in which the symptomps occur and any associated symptomps okolnosti, za kterých se příznaky objevují a související příznaky
the response to therapy odpověď na léčbu
detailed general medical history podrobná všeobecná lékařská anamnéza
the personal past history, family history, occupational history, nutritional history osobní/rodinná/sociální anamnéza, stravovací návyky a zvyky
cardinal symptoms of heart desease příznaky srdečního onemocnění
dyspnea dušnost
chest pain or discomfort bolest na hrudi (stenokardie)
syncope synkopa (ztráta vědomí)
collapse kolaps
palpitation palpitace (bušení srdce)
edema otok
cough kašel
hemoptysis vykašlávání krve
excess fatigue nadměrná únava
cyanosis cyanóza (zmodrání)