Vydávání historických pramenů: Porovnání verzí

Řádek 66: Řádek 66:
 
Na počátku 50. let pak vydavatelství Brepols Publishers zahájilo vydávání rozsáhlé edice '''''Corpus christianorum.''''' Z jejích tří řad, ''Claves, Series latina'' a ''Continuatio mediaevalis,'' má pro středověkou historiografii význam poslední řada, v níž bylo vydáno i několik historiografických textů.<br />  
 
Na počátku 50. let pak vydavatelství Brepols Publishers zahájilo vydávání rozsáhlé edice '''''Corpus christianorum.''''' Z jejích tří řad, ''Claves, Series latina'' a ''Continuatio mediaevalis,'' má pro středověkou historiografii význam poslední řada, v níž bylo vydáno i několik historiografických textů.<br />  
 
Tato ediční řada, stejně jako původní vydání J. P. Migneho, MGH a další edice jsou v současné době k dispozici rovněž na CD-ROM a na internetu.
 
Tato ediční řada, stejně jako původní vydání J. P. Migneho, MGH a další edice jsou v současné době k dispozici rovněž na CD-ROM a na internetu.
 +
 +
 +
== Vydávání pramenů v českých zemích ==
 +
Vydávání středověkých historických spisů se v českých zemích rozvíjelo v úzké souvislosti s edicemi zahraničními. První vydání nejstarších textů zpracoval na počátku 17. století '''Marquart Freher.''' Snahy radního písaře Nového města Pražského '''Pavla Ješína Z Bezdězí''' o kritické vydání českých středověkých spisů zůstaly na počátku, když vydavatel před represemi za účast na stavovském povstání odjel z Čech, kam se již nevrátil. Působil v Holandsku, kde je o něm poslední zpráva k roku 1632. V roce 1617 vydal v Hanavě Maiestas Carolina. Vydání Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila z roku 1620 skončilo ve stoupě.<br />
 +
Kritická metoda Mabillonova, dílo Muratoriho i činnost bratří Bernarda a Hieronyma Pezů, kteří působili jako archiváři a bibliotékáři v benediktinském klášteře v Melku, měly vliv také na benediktiny v českých zemích. Snahy rajhradských benediktinů '''Magnoalda Ziegelbauera''' (1689-1750), který udržoval písemné kontakty s Muratorim a znal dílo Mabillonovo i bratří Pezů, a bibliotékáře a archiváře řádu, později též probošta v Rajhradě '''Josefa Bonaventury Pitera''' (1708-1764), kteří s využitím tehdejších znalostí kritické ediční metody připravovali k vydání vedle diplomatických pramenů také bohemikální prameny historiografické, vyšly naprázdno. Ziegelbauerova ''Bibliotheca scriptorum Bohemicorum,'' stejně jako Piterovy ''Scriptores rerum Bohemicarum'' nemohly být pro potíže s cenzurou vydány.<br />
 +
V roce 1752 vydal sice '''Jáchym Krakovský z Kolovrat''' spisy prvního Kosmova pokračovatele a Druhé pokračování Kosmovo, vydání bylo však velmi nekvalitní.
 +
 +
=== Vydávání pramenů v 20. století ===

Verze z 2. 1. 2019, 17:34

Šíření a zpřístupnění historických pramenů usnadnil vynález knihtisku. Historické a příbuzné texty byly vydávány tiskem od počátku 70. let 15. století. V německy mluvících zemích, ale také v Itálii a ve Francii, občas i v Uhrách, v Nizozemí, od 80. let 15. století ve Skandinávii, ve Španělsku a v českých zemích, byly tištěny univerzální kroniky, kroniky státně národní i lokální, dějiny křížových výprav, biografie, tehdy velmi aktuální zprávy o cestách, zprávy o poutích, spisy hagiografické i díla encyklopedická. Tato vydání byla vesměs pouhými přetisky textů podle jediného rukopisu. Pro současného badatele mají význam především tehdy, není-li předloha již dochována. Vydavatelé byli vesměs vedeni pouze čtenářským zájmem, případně aktuálností příslušného textu.

Vydávání pramenů v Evropě

Renesance a humanismus

První kroky ke kritickým edicím učinili na počátku 16. století italští humanisté. Nejdříve byla kritická metoda použita při vydávání textů řeckých a římských klasiků v tzv. Aldovské akademii, založené významným benátským typografem Aldo Manuccim v roce 1500. Přední znalci antické literatury tehdy srovnávali texty jednotlivých rukopisů a vyhledávali nejlepší redakce pro vydání jednotlivých děl. Italský vzor následovali francouzští, nizozemští a další humanističtí filologové. Současně s přípravou textu a obšírných komentářů pro vydání zpracovávali slovníky a příručky. Tato snaha po sledování rukopisné tradice a pokusy o kritický přístup k vydávání historických textů začaly být záhy, nejdříve v protestantském, později i v katolickém prostředí, uplatňovány také na církevních textech, včetně bible.

Tak byly postupně formulovány zásady historické kritiky a vyrůstali schopní odborníci jako Erasmus Rotterdamský (1467-1536), který na základě kritického studia rukopisů vydal řecký text Nového zákona a spisy Jeronýma ze Stridonu, nebo Johannes Reuchlin, (1455-1522) který takto zpracoval hebrejský text bible.
Kritikou pramenů k církevním dějinám se zabýval také Ulrich von Hutten (1488-1523), který rozeznal řadu fals mezi texty z období papežského schismatu a reformního hnutí. Pro další vývoj mělo mimořádný význam dílo Matthiase Flacia Illyrica (Matija Vlašič, též Frankovič; 1520-1575). Tento vynikající protestantský teolog, filolog a historik jihoslovanského původu působící v Německu vydal sám některé prameny, zejména však pracoval jako redaktor a organizátor třináctisvazkových kritických církevních dějin Ecclesiastica historia integram Christi ideam secundum singulas centurias complectens Basilei 1559-1574 známých jako Magdeburské centurie. Jejich vydavatelé – vedle Flacia především Johann Wigand (1523-1587), Matthaeus Judex (nar. 1564) a Basilius Faber (nar. 1575/76) – rozpoznali řadu fals a legend.

Na protestantskou kritiku církevních dějin a hlavně užívaných pramenů odpověděli katolíci především dílem Caesara Baronia s názvem Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198 (Církevní anály od narození Kristova do roku 1198). Caesar Baronius v nich kladl zvláště důraz na úřední písemnosti Vatikánského archivu. Na jeho spis opět reagovali protestanti. Pro vydávání historických pramenů měly tyto spory nemalý význam, neboť se v nich zdokonalovaly zásady historické kritiky a práce s prameny.
Mezi dalšími editory katolického prostředí, kteří připravili na svou dobu dobré edice většinou nově objevených pramenů, byli například Heinrich Canisius (nar. 1610), Christoph Brouwer (1559-1617), Jacques Sirmond (1559-1651) nebo Jakob Gretser (1562-1625).

V duchu vznikajících zásad historické kritiky začaly být postupně vydávány také historiografické a právní prameny. Johannes Pistorius (1546-1608) začal v 80. letech 16. století vydávat historiografické prameny k polským a k německým dějinám. Pierre Pithou (1539-1596) ve Francii vydal sborník francouzských středověkých análů a kronik, Jacques Bongars (1554-1612) připravil edici uherských historiografických textů a pramenů k dějinám křížových výprav.

Marquard Freher (1565-1614) vydal některé historiografické texty a legendy české provenience v edici s názvem Rerum Bohemicarum antiqui scriptores aliquot insignes, partim hactenus incogniti. Jako první je v tomto svazku otištěn neúplný text Kosmovy České kroniky podle dnes již neexistujícího štrasburského rukopisu. Když se na své studijní cestě do Polska Marquart Freher v roce 1603 zastavil v Praze a na dvoře Rudolfa II. poznal Codex gigas s úplným textem, nechal si pořídit opis a v roce 1607 vydal Kosmovu kroniku znovu v samostatném svazku podle tohoto rukopisu. Marquard Freher připravil k vydání rovněž západoevropské raně středověké, převážně historiografické texty v edici Corpus Francicae historiae veteris et sincerae a středověké anály a kroniky k dějinám Německa v třísvazkové edici Rerum Germanicarum scriptores aliquot insignes, hactenus incogniti... ex bibliotheca Marquardi Freheri.

První kritické edice a konstituování PVH

Během 17. století vznikaly v katolickém prostředí v Evropě kolektivní organizace, které ve velké míře připravovaly k vydání středověké historické spisy, navíc na mnohem solidnějším vědeckém základě, než jaký měla předchozí vydání.

Bollandisté

V roce 1643 zahájil antverpský jezuita Jean Bolland (1596-1665) vydávání historických pramenů k poznání života a díla světců a světic katolické církve, včetně produktů středověkého dějepisectví, v řadě Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur..., v níž byly vydávané texty uspořádány podle pořadí svátků v kalendáři. Vydávání tohoto rozsáhlého díla převzal od sedmého svazku Daniel Papebroch (1628-1714), po něm Gottfried Henschen (1601-1681) a další pokračovatelé. Editoři tohoto díla jsou běžně nazýváni podle jeho zakladatele bollandisté.

Bollandisté si rychle osvojili metody historické kritiky, kterou stále důkladněji uplatňovali v odborných pojednáních i při vydávání jednotlivých pramenů, což vyvolalo četné útoky zvláště ze strany španělské inkvizice a pokusy o zákaz jejich vydávání, včetně intervence u papeže. Papebrochova Chronologia pontificum Romanorum byla skutečně zakázána, vydávání Acta Sanctorum nakonec postiženo nebylo. Náročná práce postupovala ovšem zvolna, zvláště když se editoři vyžívali ve stále rozsáhlejších pojednáních a ztráceli ze zřetele vlastní účel své práce. Několikrát ji také přerušily politické události, hlavně zrušení jesuitského řádu v roce 1773 a okupace Belgie.
V roce 1837 byla k vydávání dalších svazků obnoveného díla zřízena Société des Bollandistes, která roku 1930 dílo dokončila. Nyní vydává přetisky starších svazků, nové pramenné edice, katalogy rukopisů, dodatky a kritické studie. Celá ediční řada se od roku 1881 nazývá Annalecta Bollandiana.

Maurini

K vydávání pramenů, tentokráte k dějinám svého řádu, přistoupili rovněž francouzští benediktini sdružení v kongregaci sv. Maura se sídlem v opatství Saint-Germain-des-Prés u Paříže.

V roce 1648 sestavili rozsáhlý plán na vydání historických a literárně historických pramenů, v němž významné místo zaujímala právě středověká historická díla. Bibliotékář Jean Luc d'Achery (1609-1685), podporován celou kongregací, shromažďoval po léta příslušné prameny. Od roku 1664 spolupracoval na přípravě jejich vydání s předním učencem řádu Jeanem Mabillonem (1632-1707). V roce 1668 vydali v Paříži první svazek ediční řady Acta sanctorum Ordinis Sancti Benedicti in saeculorum classes distributa... V letech 1668-1701 postupně vyšlo devět svazků, poslední dva vydal J. Mabillon ve spolupráci s Michelem Germainem a Thierrym Ruinartem.
Na rozdíl od bollandistických Acta Sanctorum byla maurinská Acta řazena chronologicky podle doby vzniku pramenů. Zahrnují prameny od roku 500 do roku 1100, přičemž každému století je věnován jeden svazek, poslednímu dva svazky.

Pro editorskou činnost mělo zásadní význam konstituování pomocných věd historických, jejichž vědecký základ položil Jean Mabillon svým spisem De re diplomatica libri VI z roku 1681, který vznikl jako reakce na Papebrochovo obvinění maurinů z vydávání listinných falz. Metody diplomatiky, paleografie, kodikologie a dalších pomocněvědných disciplín, jejichž základy jsou v Mabillonově díle obsaženy, umožnily kritické zpracování vydávaných textů a výrazné zlepšení kvality pramenných edic.

Vydávání pramenů v 18. století

V politicky rozdrobené Římskoněmecké říši nebyly vhodné podmínky pro velké ediční podniky, jaké byly připravovány v západní Evropě. Kvalifikovaní odborníci tak pracovali alespoň na přípravě regionálních edic nebo edic méně rozsáhlých.
Johannes Schiller zpracoval jednosvazkové Scriptores rerum Germanicarum a Karolo Magno usque ad Fridericum III. inclusive.
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) vydal v letech 1698-1700 dva svazky pramenů k saským a německým dějinám pod názvem Ascensiones historicae, quibus utilia superiorum temporum historiis illustrandis scripta monumentaque nondum edita, inque iis scriptores diu desiderati continentur, v letech 1707-1711 třísvazkové Scriptores rerum Brunsvicensium.
Rakouský benediktin z Melku Hieronymus Pez (1685-1762) připravil vydání středověkých rakouských historiografických textů v edici Scriptores rerum Austriacarum. V jejich druhém svazku byla vydána také Neplachova kronika a některé další bohemikální texty.
Johann Burchard Mencke (1675-1732) vydal v letech 1728 až 1730 v Lipsku Scriptores rerum Germanicarum praecipue Saxonicarum. V prvním svazku je otištěna také Kosmova Česká kronika, ve třetím svazku je jako její doplněk vydáno pokračování z pera Mnicha Sázavského.
Johann Peter von Ludewig (1668-1743), královský historiograf a kancléř univerzity v Halle, vydal dvanáctisvazkovou edici listin i vyprávěcích pramenů Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplomatum ac monumentorum ineditorum adhuc. V šestém svazku (1724) mimo jiné vyšel zlomek Husitské kroniky Vavřince z Březové, v jedenáctém svazku (1737) první recenze Pulkavovy České kroniky.
Slezské prameny vydal Friedrich B. von Sommersberg ve třísvazkové edici Silesiacarum rerum scriptores aliquot inediti. Rovněž prameny k lužickým dějinám byly tehdy vydány, i když, podobně jako slezské, v méně kvalitním zpracování.

Ve Francii v první polovině 18. století pokračovali ve vydávání historiografických pramenů především maurini.
Edmond Martene a Ursin Durand připravili k vydání devět svazků Veterum scriptorum et monumentorum historiorum, dogmaticorum moralium amplissima collectio... prodit studio et opera.
Od roku 1737 začala benediktinská kongregace sv. Maura vydávat ediční řadu Recueil des Historiens des Gaules et de la France, která měla obsahovat kroniky zajímavé pro historii Francie od počátků do doby Františka I. Do roku 1786 bylo publikováno třináct svazků. Po revoluci a zániku řeholních řádů převzal tento ediční podnik zřízený Institut de France zřízený 25. října 1795, který sdružuje francouzské akademie.
Pokračováním této řady, v níž měly vycházet narativní prameny, listy, veřejná a diplomatická akta a správní a účetní prameny, byl v roce 1805 pověřen Dom Brial. V průběhu následujícího století (1805-1904) vyšly svazky XIV–XXIV, ale práce se postupně zpomalovaly a vzhledem k rostoucím vědeckým nárokům byly postupně upravovány ediční postupy.
Díky iniciativě H. Arbois de Jubainville bylo v roce 1894 rozhodnuto otevřít novou řadu v kvartovém formátu, která měla obsahovat prameny finanční povahy (Document financiers – první svazek vyšel 1899), nekrologia (Obituaires – první svazek 1902) a tradiční prameny (Pouillés; první sv. 1904). V současné době vydává tuto ediční řadu l´Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (součást Institut de France) pod názvem Recueil des historiens de la France.
V květnu 1942 se l´Académie des Inscriptions et Belles-Lettres rozhodla pokračovat také v ediční řadě Recueil des Historiens des Croisades, jejíchž patnáct foliových svazků vyšlo v letech 1844-1906 podle projektu, který zpracovali benediktini kongregace sv. Maura ještě před revolucí. Vedle západních pramenů obsahuje také prameny řecké a orientální. Tato řada nemá systematický pořádek. Vycházejí v ní jednotlivá díla v samostatným svazcích.

V Itálii připravil historiograf modenských vévodů d'Este a ředitel Ambroziánské knihovny v Miláně Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) soubor děl italských středověkých historiků, Rerum italicarum scriptores, ve 24 svazcích.
Podobné edice vycházely i v dalších zemích. V Dánsku například začal Jakub Langebek v roce 1772 vydávat Scriptores rerum Danicarum medii aevi (od 4. sv. vydával Petr Friedrich Suhm, pak L. Engelstoft, E. C. Werlauff).

Vydávání pramenů v 19. století

Téměř k dokonalosti bylo kritické vydání středověkých historiografických děl v Evropě přivedeno v 19. století, především zásluhou vydavatelů základní německé medievistické ediční řady Monumenta Germaniae Historica (MGH). Jejím iniciátorem byl významný pruský státník Heinrich Friedrich Karl von Stein (1757-1831). V roce 1819 pro její vydávání založil Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde (Společnost pro starší německý dějezpyt).

Ředitelem vědecké práce společnosti se v roce 1823 stal Georg Heinrich Pertz (1795-1876), který sám připravil k vydání řadu pramenů, tajemníkem byl další editor Johann Friedrich Böhmer (1795-1863). Již od roku 1820 vydávala Společnost časopis s názvem Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde (od roku 1876 Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, od roku 1937 Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters, po druhé světové válce vychází jako Deutsches Archiv für die Erforschung des Mittelalters).
V roce 1826 vyšel první svazek edice análů a kronik karlovského období v řadě Scriptores in folio, věnované právě historiografickým textům. Právní prameny byly vydávány v řadě Leges, diplomatické v řadě Diplomata, listy v řadě Epistolae, poezie a texty memoriálního charakteru v řadě Antiquitates.

Postupně byly některé řady modifikovány, tak jak to vyžadovala specifika a prohlubující se znalost publikovaných pramenů. Pro historiografické texty byly vytvořeny podřady Auctores antiquissimi, Scriptores rerum Merowingicarum, Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saeculi VI-IX, Gesta pontificum Romanorum.
Pro jazykově německé historiografické texty byla zřízena řada Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbücher des Mittelalters.
Texty týkající se sporu císařství a papežství v 11. a 12. století jsou vydávány v řadě Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, politické spisy vrcholného a pozdního středověku v řadě Staatsschriften des späteren Mittelalters.
Pro seminární cvičení byly od roku 1871 některé texty vydané ve Scriptores publikovány samostatně v řadě Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi. Od roku 1922 vycházejí moderní vysoce kritická vydání historiografických pramenů v řadě Scriptores rerum Germanicarum, Nova series. V řadě Scriptores in folio a v nové řadě Scriptores rerum Germanicarum byly vydány rovněž historiografické texty české provenience.

Podle vzoru MGH a jejich edičních zásad byly vydávány středověké historické spisy také v dalších zemích. Český medievista sáhne především po Fontes rerum Austriacarum, které vydávala Historická komise Císařské akademie věd ve Vídni od roku 1843. Pro historiografické texty je určena řada Scriptores, v níž vedle rakouských středověkých historiografických spisů vyšly i četné spisy české provenience, nebo ty, které se vztahují k českým dějinám.
Kritické edici italských středověkých historických děl představují Rerum italicarum scriptores, Series nova, v nichž jsou nově publikovány prameny vydávané v původní řadě edice Muratorim, a Fonti per la storia d'Italia, vydávané Italským historickým ústavem od roku 1934. Nově a na vědecké úrovni v nich vycházejí také historiografické texty publikované kdysi Muratorim.
Polské historiografické spisy jsou zpřístupněny v edici Monumenta Poloniae historica - Pomniki dziejowe Polski; jejíž program publikoval v roce 1852 A. Bielowski, který také v letech 1864-1872 vydal první dva svazky edice. Slezské anály a kroniky vydal Gustav Adolf Stenzel v ediční řadě Scriptores rerum Silesiacarum oder Sammlung schlesischer Geschichtsschreiber.
Uherské historiografické texty byly kriticky vydány v edici Scriptores rerum Hungaricarum, kterou zpracoval Imre Szentpétery.
Pro zájemce z řad neodborníků byly významnější texty vydané v řadě MGH přeloženy do němčiny a vydány v řadě Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit.

V roce 1860 rozhodla Historická komise při Bavorské akademii věd o vydávání řady kronik německých měst, Chroniken der deutschen Städte. Organizací ediční řady byl pověřen znalec dějin německých měst, profesor v Erlangách Karl Hegel (1813-1901), syn proslulého filozofa. Karl Hegel sestavil pracovní skupinu, v níž k hlavním osobnostem patřil filolog Matthias Lexer.
V roce 1862 vyšel první svazek edice, věnovaný norimberským kronikám. V relativně krátké době následovaly další svazky. Jednotlivé svazky obsahují historické spisy a zápisy městských úředníků i jednotlivých měšťanů nejvýznamnějších středověkých německých měst. Prozatím vyšlo 37 svazků, většina také ve druhém vydání.

Ne všechny evropské edice 19. a 20. století byly pořízeny s takovou vědeckou akribií jaká byla uplatňována na vydávání pramenů v MGH. Snaha po rychlém zpřístupnění textů vedla často ke zjednodušenému postupu, k využití pouze některých rukopisů, k omezení kritického aparátu, vypuštění částí textu převzatých z předloh, případně k převzetí staršího vydání díla. To se týká například proslulé ediční řady Patrologiae cursus completus, kterou sice bez vědecké akribie uplatňované v MGH, zato v relativně krátké době, vydal francouzský bohoslovec Jacques Paul Migne (1800-1875). Edice má dvě řady, řeckou - Series graeca (MPG), a latinskou - Series latina (MPL). Latinská řada obsahuje téměř veškerou latinskou křesťanskou literaturu do roku 1216. Ačkoli vydání nemá potřebné kvality, je dodnes používáno, neboť některé texty nebyly dosud kriticky vydány, některé modernější edice jsou zase obtížně přístupné.

Vydávání pramenů v 20. století

Po druhé světové válce jsou vědecké edice stále častěji doprovázeny překlady v národních jazycích, aby byly přístupnější studentům, případně i jiným zájemcům o historii, jejichž znalosti latiny jsou omezené. Takto jsou vydávány historiografické texty například v řadě Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit v rámci Freiherr von Stein Gedächtisausgabe (Reihe A), kterou v roce 1955 založil Rudolf Buchner a pokračoval v ní Franz-Josef Schmale. Původně byla určena pro spíše populární vydání historiografických textů. Jejich základem bylo sice vydání v MGH, vědecký aparát byl však podstatně zjednodušen. Později však i tato vydání nabývala na vědeckém charakteru a v řadě byla kriticky vydána i některá díla, jejichž vydání v MGH je již zastaralé a nebylo prozatím nahrazeno novým.

V roce 1945 vystoupilo benediktinské opatství v Steenbrugge s myšlenkou vydat „nového Migneho“, ovšem na vědecké úrovni 20. století.
Na počátku 50. let pak vydavatelství Brepols Publishers zahájilo vydávání rozsáhlé edice Corpus christianorum. Z jejích tří řad, Claves, Series latina a Continuatio mediaevalis, má pro středověkou historiografii význam poslední řada, v níž bylo vydáno i několik historiografických textů.
Tato ediční řada, stejně jako původní vydání J. P. Migneho, MGH a další edice jsou v současné době k dispozici rovněž na CD-ROM a na internetu.


Vydávání pramenů v českých zemích

Vydávání středověkých historických spisů se v českých zemích rozvíjelo v úzké souvislosti s edicemi zahraničními. První vydání nejstarších textů zpracoval na počátku 17. století Marquart Freher. Snahy radního písaře Nového města Pražského Pavla Ješína Z Bezdězí o kritické vydání českých středověkých spisů zůstaly na počátku, když vydavatel před represemi za účast na stavovském povstání odjel z Čech, kam se již nevrátil. Působil v Holandsku, kde je o něm poslední zpráva k roku 1632. V roce 1617 vydal v Hanavě Maiestas Carolina. Vydání Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila z roku 1620 skončilo ve stoupě.
Kritická metoda Mabillonova, dílo Muratoriho i činnost bratří Bernarda a Hieronyma Pezů, kteří působili jako archiváři a bibliotékáři v benediktinském klášteře v Melku, měly vliv také na benediktiny v českých zemích. Snahy rajhradských benediktinů Magnoalda Ziegelbauera (1689-1750), který udržoval písemné kontakty s Muratorim a znal dílo Mabillonovo i bratří Pezů, a bibliotékáře a archiváře řádu, později též probošta v Rajhradě Josefa Bonaventury Pitera (1708-1764), kteří s využitím tehdejších znalostí kritické ediční metody připravovali k vydání vedle diplomatických pramenů také bohemikální prameny historiografické, vyšly naprázdno. Ziegelbauerova Bibliotheca scriptorum Bohemicorum, stejně jako Piterovy Scriptores rerum Bohemicarum nemohly být pro potíže s cenzurou vydány.
V roce 1752 vydal sice Jáchym Krakovský z Kolovrat spisy prvního Kosmova pokračovatele a Druhé pokračování Kosmovo, vydání bylo však velmi nekvalitní.

Vydávání pramenů v 20. století