Vysvětlete, co je to systém a informační systém a popište jejich základní vlastnosti: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „== Různé definice systémů == '''Systém''' lze chápat jako množinu prvků a vazeb mezi nimi, které jsou účelově definovány na nějakém objektu.…“)
 
 
Řádek 39: Řádek 39:
 
*systémy zpracování dat  
 
*systémy zpracování dat  
 
*komunikační systémy
 
*komunikační systémy
*podnikové informační systémy (Enterprise Information Systems, EIS) - intranety firem apod.
+
'''PROSTŘEDÍ'''
*veřejné informační systémy (Public Information Systems) - wiki, [[veřejné knihovny]], apod.
+
*''podnikové'' informační systémy (Enterprise Information Systems, EIS) - intranety firem apod.
 +
*''veřejné'' informační systémy (Public Information Systems) - wiki, [[veřejné knihovny]], apod.
 +
'''FUNKCE'''
 +
*''dokumentografické'' (dokumentačně-rešerní - Storage and Information Retrieval Systems)
 +
*''faktografické'' (Management Information Systems)
 +
*''měřicí'', regulační (používané v IS pro řízení technologických procesů)
 +
'''REŽIM ČINNOSTI'''
 +
*''individuální'' zpracování požadavků (např. na mikropočítači)
 +
*''dávkové'' zpracování dat (tradiční AISŘ na střediskových počítačích)
 +
*zpracování dat v ''reálném čase'' (rezervace letenek, technologické procesy, diagnostické systémy, automatizované knihovnické procesy)
 +
*zpracování dat v ''centralizovaných databázích'' (na ústupu)
 +
*zpracování dat v ''distribuované bázi dat'' (na vzestupu).
 +
 
 +
 
  
 
[[File:infosys.png|400px]]
 
[[File:infosys.png|400px]]

Aktuální verze z 6. 3. 2016, 18:09

Různé definice systémů

Systém lze chápat jako množinu prvků a vazeb mezi nimi, které jsou účelově definovány na nějakém objektu.

Systém (česky soustava) je souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého smysluplného celku.

Systém je uspořádaná množina prvků a vztahů mezi nimi, které z určitého souboru tvoří relativní celek.

Systém je agregací podobných nebo alespoň vzájemně souvisejících jevů, věcí, procesů a souboru pravidel pro jejich jednání (fungování)

Z definic vyplývá že:

 • každý systém se skládá z určité množiny prvků,
 • prvky jsou části, na které je možné a účelné systém dělit,
 • systém je možné členit na subsystémy,
 • každý systém je součástí vyššího systému (supersystému), jehož je subsystémem,
 • systém je propojen s okolím, na které reaguje, proto hovoříme o dynamickém systému,
 • systém vyjadřuje interaktivnost prvků (vztahy mezi nimi),
 • systém může existovat samostatně (bez určení vztahu k jinému systému).

Informační systém je celek složený z počítačového hardwaru a souvisejícího softwaru, k němuž patří také lidé, kteří je využívají, a procesy (činnosti), které přitom vykonávají za účelem sběru, zpracování a šíření informací potřebných k plánování, rozhodování a řízení.

Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.

Informační systém je množina prvků ve vzájemných informačních a procesních vztazích (informační procesy). Informační systémy zpracovávají data a zabezpečují komunikaci informací mezi prvky.

 • IS je sada programů integrovaná do jednoho celku, který má plnit určité úlohy nikoli pro jednoho uživatele, nýbrž pro celou organizaci
 • všichni uživatelé pracují s týmiž daty, uloženými ve společné databázi, a za výsledek proto zodpovídají společně. Nestačí, aby správně, přesně a včas svou práci udělal uživatel sám, stejně musí jednat i jeho kolegové. Když někdo udělá chybu, následek se může projevit v jiném útvaru resp. až po čase
 • programy, které jsou součástí IS, neběží na počítačích jednotlivých uživatelů, ale na nějakém výkonném serveru (serverech) a uživatelé s nimi komunikují prostřednictvím své klientské stanice, v tzv. režimu klient-server
 • komunikace se serverem probíhá na dálku (server je vzdálený, někdy v téže budově, někdy třeba v centrále společnosti v jiném městě nebo v jiné zemi) a klientskou stanicí (klientem) může být desktop (stolní počítač), notebook, tablet, chytrý mobil nebo nějaké jiné speciální zařízení

Dělení systémů

Systémy obecně dělíme na tvrdé a měkké. Tvrdé systémy jsou spojovány s jedním specifickým (strukturovaným) problémem (většinou technické systémy), naopak v měkkých systémech vystupuje celá řada faktorů, jsou obecnější (člověk je aktivním prvkem systému, individualita působí problém, protože každý má jiné znalosti a jinak uvažuje)

 • uzavřené × otevřené – podle toho, zda nastává interakce s okolím
 • deterministické × stochastické – tzn. jednoznačné nebo náhodné chování
 • statické × dynamické – tzn. lineární nebo diferenciální (systém si pamatuje vnitřní stav)
 • spojité × diskrétní – podle časových událostí (případně můžou být i kombinované)

IS se často dělí na:

 • systémy zpracování dat
 • komunikační systémy

PROSTŘEDÍ

 • podnikové informační systémy (Enterprise Information Systems, EIS) - intranety firem apod.
 • veřejné informační systémy (Public Information Systems) - wiki, veřejné knihovny, apod.

FUNKCE

 • dokumentografické (dokumentačně-rešerní - Storage and Information Retrieval Systems)
 • faktografické (Management Information Systems)
 • měřicí, regulační (používané v IS pro řízení technologických procesů)

REŽIM ČINNOSTI

 • individuální zpracování požadavků (např. na mikropočítači)
 • dávkové zpracování dat (tradiční AISŘ na střediskových počítačích)
 • zpracování dat v reálném čase (rezervace letenek, technologické procesy, diagnostické systémy, automatizované knihovnické procesy)
 • zpracování dat v centralizovaných databázích (na ústupu)
 • zpracování dat v distribuované bázi dat (na vzestupu).


Infosys.png

Informační systém se skládá z několika složek. Jedná se o data, technické, technologické a organizační prostředky, lidský prvek a reálný svět, tvořící okolí systému.

 • Technické prostředky, tj. především počítačová technika neboli hardware, zahrnují různé počítačové systémy s periferními jednotkami. Včetně propojení prostřednictvím počítačové sítě. Také reprografické vybavení a vůbec jakoukoli techniku, která je v systému použita.
 • Technologické prostředky, tj. především programové vybavení výpočetní techniky neboli software, se skládají ze systémových programů, jež řídí chod počítače a jeho zpracovatelské úlohy řízené aplikačními programy při práci s daty a komunikačními úlohami systému v jeho rámci i s jeho okolím.
 • Organizační prostředky, tzv. orgaware, představující zejména legislativní rámec, pravidla a předepsané postupy určující organizaci provozu daného informačního systému a často také metodické pokyny a návody, normy apod.
 • Lidská složka, tzv. peopleware, která určuje zařazení, úlohy a uplatnění člověka v rámci provozu informačního systému.
 • Okolí systému je prostředí, v němž systém pracuje, z něhož čerpá vstupy a jemuž poskytuje výstupy svých zpracovatelských úloh. Je tvořeno zejména vnějšími informačními zdroji, které do systému vstupují, uživatelskými nároky a požadavky, technickými i jinými normami, legislativou atd. – důležité / rozhodující pro analýzy PEST a SWOT

Analýza PEST – pro okolí systému

P – politicko-legislativní vlivy (včetně interní legislativy)

E – ekonomické faktory

S – sociálně kulturní faktory

T – technologické prostředí

Analýza SWOT

 • vnitřní X vnější faktory
 • silné X slabé stránky
 • příležitosti se rozšiřovat X hrozby