Vysvětlete pojmy autentizace a autorizace. Uveďte je na příkladu Studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Popište důsledky, které by mělo příliš volné nastavení oprávnění v SIS

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Autentizace

Autentizace čili ověření je pojem z oblasti řízení bezpečnosti a znamená ověření identity nějakého subjektu (člověka, osoby, systému). Tedy zjištění zdali je daný subjekt ten, za který se vydává. Metody autentizace jsou založeny na prokázání identity subjektu, existují zhruba tři základní způsoby autentizace:

 • Autentizace dle toho, co subjekt má (například identifikační karta,identifikační dokument, platební karta, klíč)
 • Autentizace dle toho, co subjekt zná (například PIN, heslo, přístupová fráze)
 • Autentizace dle toho, čím subjekt je (například různé biometrické údaje, jako otisk prstu)

Každá z metod autentizace má v konkrétním užití své výhody a nevýhody, často se metody v praxi kombinují.

K čemu autentizace je a jak funguje v praxi?
Autentizace patří mezi bezpečnostní opatření a zajišťuje ochranu před falešnou identitou. Používá ve všech podnikových procesech, které vyžadují ověření identity člověka, konkrétního software, datové zprávy nebo jiného subjektu, tedy při přihlašování na různé internetové stránky, služby, sociální sítě a při přihlašování do podnikových aplikací. Bezprostředně po autentizaci musí proběhnout také autorizace (tedy na co má přihlašovaný subjekt oprávnění - co může a co nesmí).

Podle míry důvěry, které chceme docílit se volí kombinace více faktorů autentizace:

 1. Jednofaktorová autentizace: znamená, že k ověření dojde pouze pomocí něčeho, co uživatel zná (typicky uživatelské jméno a heslo)

Příklady autentizace:

 • autentizace pomocí znalosti (např. PIN, heslo);
 • autentizace pomocí předmětu (např. klíč, karta, dokument);
 • autentizace pomocí samotného uživatele (např. otisk prstu);
 1. Dvoufaktorová autentizace: znamená, že k ověření dojde ještě navíc pomocí něčeho, co uživatel má (typicky osobní zařízení, jako je mobilní telefon a SMS nebo token a PIN). K prokázání identity je třeba ověření dvou na sobě nezávislých věcí. Např. zadání hesla + otisk prstu. Často se používá zadání přístupových údajů + vložení autorizačního kódu zaslaného SMS.
 2. Třífaktorová autentizace: tato autentizace navíc ověřuje ještě něco, co je spojeno s člověkem pomocí třetí nezávislé věci (typicky biometrické prvky)

Čím vyšší bezpečnost služby vyžadují, tím je nutné použít silnější autentizaci.

Samotná autentizace uživatele může proběhnout několika různými způsoby, neboť může být založena na tom, že uživatel:

 • něco ví (something know) – tato autentizační metoda je nejpoužívanější a je nejčastěji založena na znalosti uživatelského jména a hesla. Autentizace obvykle probíhá tak, že uživatel je systémem vyzván k zadání svého hesla.
 • něco má –tento typ autentizace bývá založen na vlastnictví nějakého předmětu (USB token, smart card, kalkulátor). Autentizace obvykle probíhá tak, že uživatel je systémem vyzván k použití předmětu.
 • něco je: tento typ autentizace je založen na ověření biometrických charakteristik (otisk prstu, snímek duhovky). Autentizace obvykle probíhá tak, že uživatel je systémem vyzván, aby přiložil např. prst ke snímači.

Uživatelé bude i nadále používat pro autentizaci do většiny systémů klasické heslo, nicméně stále více organizací, vědomo si hodnoty svých dat, bude zavádět dvoufaktorovou autentizaci.

Důvodů, proč tomu tak bude, je několik. Jednak se potvrdilo, že velké firmy představují pro útočníky atraktivní cíl, a přes všechna ujištění je možné jejich systémy kompromitovat a to má pak dopad na všechny společnosti, které jejich autentizační řešení používají.

Další autentizační metody z kategorie „něco jsem“, které ověřují uživatele na základě jeho biometrických charakteristik, se budou postupně též prosazovat, ale výrazně pomaleji, než by si jejich výrobci přáli, především z důvodu stále panující nedůvěry v jejich spolehlivost. Častěji než dříve se budeme moci setkat s technologií rozpoznávání hlasu (při volání do banky), tváře (při přihlašování do počítače, telefonu atd.) a způsobu psaní na klávesnici, neboť tyto technologie na rozdíl třeba od snímače otisku prstů nevyžadují instalaci žádného speciálního HW. Tyto autentizační metody budou zároveň představovat i marketingový nástroj a zavádět je budou především ty firmy, které budou chtít touto cestou oslovit nové klienty, především mladou generaci, která netrpí předsudky a má stejně jako oni odvahu něco nového vyzkoušet.

Odkazy

Reference


Související články

Autentizace a Autorizace
Co je to infomační bezpečnost? Popište problematiku a z technického i sociologického hlediska

Klíčová slova

autentizace, autorizace, studijní informační systém, oprávnění