Vysvětlete pojmy autentizace a autorizace. Uveďte je na příkladu Studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Popište důsledky, které by mělo příliš volné nastavení oprávnění v SIS

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Autentizace

Autentizace čili ověření je pojem z oblasti řízení bezpečnosti a znamená ověření identity nějakého subjektu (člověka, osoby, systému). Tedy zjištění zdali je daný subjekt ten, za který se vydává. Metody autentizace jsou založeny na prokázání identity subjektu, existují zhruba tři základní způsoby autentizace:

  • Autentizace dle toho, co subjekt má (například identifikační karta,identifikační dokument, platební karta, klíč)
  • Autentizace dle toho, co subjekt zná (například PIN, heslo, přístupová fráze)
  • Autentizace dle toho, čím subjekt je (například různé biometrické údaje, jako otisk prstu)

Každá z metod autentizace má v konkrétním užití své výhody a nevýhody, často se metody v praxi kombinují.

K čemu autentizace je a jak funguje v praxi?
Autentizace patří mezi bezpečnostní opatření a zajišťuje ochranu před falešnou identitou. Používá ve všech podnikových procesech, které vyžadují ověření identity člověka, konkrétního software, datové zprávy nebo jiného subjektu, tedy při přihlašování na různé internetové stránky, služby, sociální sítě a při přihlašování do podnikových aplikací. Bezprostředně po autentizaci musí proběhnout také autorizace (tedy na co má přihlašovaný subjekt oprávnění - co může a co nesmí).

Podle míry důvěry, které chceme docílit se volí kombinace více faktorů autentizace:

  1. Jednofaktorová autentizace: znamená, že k ověření dojde pouze pomocí něčeho, co uživatel zná (typicky uživatelské jméno a heslo)

Příklady autentizace:

  • autentizace pomocí znalosti (např. PIN, heslo);
  • autentizace pomocí předmětu (např. klíč, karta, dokument);
  • autentizace pomocí samotného uživatele (např. otisk prstu);
  1. Dvoufaktorová autentizace: znamená, že k ověření dojde ještě navíc pomocí něčeho, co uživatel má (typicky osobní zařízení, jako je mobilní telefon a SMS nebo token a PIN). K prokázání identity je třeba ověření dvou na sobě nezávislých věcí. Např. zadání hesla + otisk prstu. Často se používá zadání přístupových údajů + vložení autorizačního kódu zaslaného SMS.
  2. Třífaktorová autentizace: tato autentizace navíc ověřuje ještě něco, co je spojeno s člověkem pomocí třetí nezávislé věci (typicky biometrické prvky)

Čím vyšší bezpečnost služby vyžadují, tím je nutné použít silnější autentizaci.


Odkazy

Reference


Související články

Autentizace a Autorizace
Co je to infomační bezpečnost? Popište problematiku a z technického i sociologického hlediska

Klíčová slova

autentizace, autorizace, studijní informační systém, oprávnění