WIPO – World Intellectual Property Organization

World Intellectual Property Organization

Svetová organizácia duševného vlastníctva

 • 14.7.1967 v Stockholme podpísaný Dohovor o zriadení WIPO
  Francis Gurry
 • Dohovor sa stal účinným od roku 1970
 • Súčasť OSN od roku 1974
 • Sídlom je Švajčiarsko, Ženeva
 • Združuje 188 členských štátov
 • Generálny riaditeľ v súčasnosti je Francis Gurry[1]

Spravuje technickú infraštruktúru, ktorá slúži k zdieľaniu informácii a vedomostí z oblasti ochrany duševného vlastníctva. Je hlavným poskytovateľom informácií a informačných zdrojov z tejto oblasti. Funguje ako medzinárodný registračný systém.[2]
Rozvíja normy a štandardy v oblasti duševného vlastníctva a stará sa o ich dodržiavanie. Dohliada na celkovo 23 medzinárodných dohôd, ktoré sa týkajú ochrany duševného vlastníctva.
Jednou z jej úloh je technologicky podporovať členské krajiny, obzvlášť rozvojové krajiny. Spoločne s WTO (Svetovou obchodnou organizáciou) patrí k najdôležitejším svetovým lídrom v rámci riešenia problematiky ochrany duševného vlastníctva.[2]

Štruktúra organizácie WIPO

 1. Válné zhromaždenie WIPO - tvoria členské štáty Dohody o zriadení WIPO, ale zároveň sú členmi aspoň jednej z ďalších únií, ktoré spadajú pod krídla WIPO. Každý štát má jeden hlas. Valné zhromaždenie disponuje širokou radou kompetencií. V rámci svojej činnosti napríklad rozhoduje o menovaní generálneho riaditeľa, návrhu rozpočtu atď.
 2. Konferencia WIPO - tvoria všetky členské štáty Dohovoru o zriadení WIPO, členstvo v ďalších úniách nie je podmienkou. Predmetom konferencia sú všeobecné otázky a záujmy v oblasti duševného vlastníctva. Každý štát má jeden hlas.
 3. Koordinančný výbor WIPO -

Všetky tri spomínané orgány WIPO majú vo svojej kompetencií prijímanie rozhodnutí.


 1. WIPO: World Intellectual Property Organization [online]. [cit. 2016-06-06]. Dostupné z: http://www.wipo.int/portal/en/
 2. 2,0 2,1 ŠMÍD, Vojtěch. Globální systém ochrany duševního vlastnictví: účel a pozice WIPO a WTO. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Tomáš Dobřichovský.