WIPO – World Intellectual Property Organization

World Intellectual Property Organization

Světová organizace duševního vlastnictví

* 14. července 1967 ve Stockholmu – podepsána Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví. V roce 1970 vstupuje v platnost. WIPO

Francis Gurry

* V roce 1974 se WIPO stává jednou ze specializovaných agentur OSN.
[1] * Sídlem je Ženeva, Švýcarsko.
* Sdružuje 191 členských států.
* Generálním ředitelem je v současnosti Francis Gurry.[2]

Spravuje technickú infraštruktúru, ktorá slúži k zdieľaniu informácii a vedomostí z oblasti ochrany duševného vlastníctva. Je hlavným poskytovateľom informácií a informačných zdrojov z tejto oblasti. Funguje ako medzinárodný registračný systém.[3]
Rozvíja normy a štandardy v oblasti duševného vlastníctva a stará sa o ich dodržiavanie. Dohliada na celkovo 23 medzinárodných dohôd, ktoré sa týkajú ochrany duševného vlastníctva.
Jednou z jej úloh je technologicky podporovať členské krajiny, obzvlášť rozvojové krajiny. Spoločne s WTO (Svetovou obchodnou organizáciou) patrí k najdôležitejším svetovým lídrom v rámci riešenia problematiky ochrany duševného vlastníctva.[3]

Základní struktura a organizace WIPO

WIPO má tři základní řídící orgány, které se každoročně schází vždy v září či říjnu.[4]

WIPO, Ženeva
  1. Valné shromáždění WIPO - zastoupeny jsou státy, které jsou členy Úmluvy o zřízení WIPO. Dále musí být členem alespoň jedné další unie založené některou z mezinárodních smluv spravovanou WIPO. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Mezi pravomoci Valného shromáždění patří jmenování generálního ředitele (navrhuje ho Koordinační výbor), přijímání rozpočtu či pozvání nečlenských států k připojení do Úmluvy o zřízení WIPO.
  2. Konference WIPO - účastníky jsou všechny státy, které podepsaly Úmluvu o zřízení WIPO. Účast v dalších uniích není nutná. Státy schvalují změny v Úmluvě o zřízení WIPO a projednávají obecné otázky týkající se duševního vlastnictví, zaměřené zejména na všeobecný zájem. Každý člen při hlasování jeden hlas.
  3. Koordinační výbor WIPO - ostatním orgánům a uniím může poskytovat vyjádření k probíraným tématům (zejména správní a finanční otázky). Pomáhá vytvářet program Valného shromáždění.[3]

Odkazy

Reference

  1. Convention Establishing the World Intellectual Property Organization [online]. [cit. 2018-6-1]. Dostupné z: http://www.wipo.int/treaties/en/convention/
  2. WIPO: World Intellectual Property Organization [online]. [cit. 2016-06-06]. Dostupné z: http://www.wipo.int/portal/en/
  3. 3,0 3,1 3,2 ŠMÍD, Vojtěch. Globální systém ochrany duševního vlastnictví: účel a pozice WIPO a WTO. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Tomáš Dobřichovský.
  4. Policy. WIPO: World Intellectual Property Organisation [online]. [cit. 2018-06-01]. Dostupné také z: http://www.wipo.int/policy/en/index.html

Související články

Klíčová slova

WIPO, duševné vlastníctvo, WTO, OSN