Wikisofia:Článek týdne/připravené: Porovnání verzí

< Wikisofia:Článek týdne
Řádek 59: Řádek 59:
 
{{Článek týdne/2018/52}}
 
{{Článek týdne/2018/52}}
 
<div style="clear: both"></div>
 
<div style="clear: both"></div>
 +
 +
 +
=== 2019/27 ===
 +
{{Článek týdne/2019/27}}
 +
<div style="clear: both"></div>
 +
=== 2019/28 ===
 +
{{Článek týdne/2019/28}}
 +
<div style="clear: both"></div>
 +
=== 2019/29 ===
 +
{{Článek týdne/2019/29}}
 +
<div style="clear: both"></div>
 +
=== 2019/30 ===
 +
{{Článek týdne/2019/30}}
 +
<div style="clear: both"></div>
 +
 +
 
=== 2019/31 ===
 
=== 2019/31 ===
 
{{Článek týdne/2019/31}}
 
{{Článek týdne/2019/31}}

Verze z 3. 9. 2019, 12:11

2018/31

Schéma motýlího efektu

Motýlí efekt(též známý jako efekt motýlích křídel) je jev, kdy malé změny ve vstupních podmínkách tohoto jevu mohou způsobit velké rozdíly v konečném důsledku. Efekt bývá připodobňován k mávnutí křídel motýla, který tímto činem způsobí hurikán tisíce kilometrů od něj. Tento pojem poprvé použil meteorolog Edward Lorenz 29. Prosince 1979. Je to ústřední charakteristika pro teorii chaosu.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/32

Theses.cz je databáze vysokoškolských prací zároveň sloužící jako systém k odhalování plagiátů. Projekt vznikl na základě poptávky vysokých škol, které chtěly mít účinný nástroj proti plagiátorům závěrečných prací. Systém je vyvíjen a provozován Fakultou informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Slouží především právě vysokým školám a univerzitám jako národní registr závěrečných prací a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty.


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/33

Chester Carlson

Chester Carlson (8.2. 1906 - 19.9. 1968) byl americký fyzik a vynálezce. Nejvíce se proslavil svým vynálezem zvaným xerox. Jednalo se o první kopírovací stroj, jenž produkoval papíry s již zaschlým inkoustem.


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/34

Achnaton a jeho manželka obětující Atonovi

Aton. Jméno tohoto boha znamená prostě "sluneční kotouč". Původně se jednalo právě pouze o označení slunečního disku, později byl personifikován jako podoba slunečního božstva. Aton jako označení slunečního kotouče se objevuje už během Střední říše (např. Texty rakví nebo Povídka o Sinuhetovi), a to jak v náboženských, tak i v dalších textech. Významnějším božstvem se stává za vlády Thutmose IV. a Amenhotepa III. Během amarnské reformy faraona Achnatona byl Aton prosazován jako hlavní a jediné státem uznávané božstvo.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/35

Individuální studovny v knihovně Západočeské univerzity

Akademická knihovna je knihovna se specializovaným fondem, kterou zřizuje a financuje příslušná vysoká škola. Získáním, zpracováním a zprostředkováním dokumentů poskytuje informační zázemí primárně pro studenty, pedagogy a vědecké pracovníky, mohou ji však navštěvovat i zájemci z řad veřejnosti.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/36

STRUKTURA SEROTONINU

Serotonin neboli 5-Hydroxytryptamin (5-HT) je přítomen nejvíce v krevních destičkách a v trávicím ústrojí (zde v enterochromafinních buňkách a myenterickém plexu). Menší množství se nachází v mozku a sítnici. Serotonin patří do stejné kategorie chemických látek jako dopamin a noradrenalin, neboli mezi tzv. monoaminy, biogenní aminy. V těle se tvoří hydroxylací esenciální aminokyseliny tryptofanu. Větší příjem tryptofanu v potravě, může zvýšit obsah serotoninu v mozku. V epifýze je serotonin přeměňován na melatonin.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/37

Michael Buckland

Michael Buckland je profesor zabývající se informační vědou a knihovnictvím. Znám je hlavně pro řešení problému pojmů informací a dokument jako takových. Zabýval se podstatou informace. Dle jeho názoru má informace čtyři aspekty a dělí je podle nehmotnosti, hmotnosti, procesu a věci. Každý aspekt se projeví v jiné souvislosti jako například předání informace (informační akt) nebo hmotná entita (kniha, bit).


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/38

Schéma interakcí, v nichž dochází k interpretaci a přiřazování subjektivního významu

Symbolický interakcionismus je přístup, který zkoumá společnost skrze interakci jedinců a její interpretaci. Mezi jedinci se odehrávají interakce, každý jedinec si interakci nějak interpretuje a přisoudí jí nějaký význam. Některé významy jsou sdílené mezi jedinci a stávají je symbolem, tyto symboly se pak v dále interakcích mohou měnit.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/39

Slovo e-mail vzniklo z anglických slov „electronic“ a „mail“ neboli elektronická pošta a jak už ze samotného názvu vyplývá, e-mail je obdobou normální pošty, ale v elektronické podobě. Díky této službě je možné posílat a přijímat nejen textové zprávy ale i jakékoliv datové soubory (grafické, hudební, tabulkové, …). Mezi bezkonkurenční výhody elektronické pošty na rozdíl od klasické, obálkové pošty patří bezesporu rychlost (příjemce odeslaný e-mail obdrží během několika sekund z kterékoliv části světa) a za použití této služby nejsou účtovány žádné poplatky. Mezi hlavní nevýhody se řadí především spam, jinak řečeno nevyžádaná pošta (viz. níže) a závislost na připojení k internetu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/40

Vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního vzdělávání. V průběhu svého vývoje bylo vzdělávání dospělých označováno různými terminologickými označeními a bylo v této souvislosti rovněž odlišně chápáno, než bylo definováno jako součást celoživotního učení, tedy procesu probíhajícího jak v průběhu celého dospělého života, tak v celé jeho šíři (formální, neformální a informální vzdělávání a učení). Celoživotní (vzdělávání a) učení lze vnímat jako souhrnné označení všech forem vzdělávání a učení v průběhu celého života člověka. Proto budou do této kategorie vždy patřit jak předškolní výchova a vzdělávání, základní vzdělávání atd., tak i vzdělávání a učení se dospělých. Vše pak ve formě formálního systému, neformálních i informálních institucí a organizací.


Z oboru Andragogika a personální řízení.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/41

Selekční jazyk je umělý informační jazyk, který se používá k vyjádření identifikačních či obsahových selekčních údajů. Účelem je pořádání, ukládání a vyhledávání dokumentů. Selekční jazyk je také prostředkem pro pořádání a vyhledávání informací.


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/42

Dělení dne, měření jeho částí. Od nejstarších dob potřebovali lidé určovat nejen dny, ale i časové úseky v rámci dnů. Dělení dne bylo zpočátku velmi primitivní, neudávaly se přesné časové úseky – denní i noční doby byly udávány jen velmi neurčitě a přibližně. Ve všech známých kulturních oblastech Přední Asie a Evropy časem zdomácnělo dělení dne na dvanáct částí – hodin, a to dvanáct hodin denních (od východu do západu Slunce) a dvanáct částí nočních (od západu do východu Slunce). Tyto hodiny měly v různých ročních dobách a také na různých místech světa odlišnou délku.


Z oboru Archivnictví a pomocné vědy historické.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/43

Ranganathan

Dvojtečkové třídění je fasetový klasifikační systém navržený ve 20. letech 20. století S. R. Ranganathanem. Nikdy se plně neujal, avšak nezanedbatelně ovlivnil ostatní systémy a nové technologie. Jde o systém, který slouží ke klasifikaci dokumentů a který charakterizuje daný předmět pomocí více tříd (faset). Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892 - 1972) byl indický matematik a knihovník. Byl profesorem matematiky na Madraské univerzitě, později řídil univerzitní knihovnu. Zasloužil se o pozvednutí knihovnictví v Indii, jeho práce má však globální význam. Jeho nejvýznamnějšími přínosy pro informační vědu a knihovnictví je formulování Pěti zákonů knihovnictví a vytvoření Dvojtečkového třídění.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/45

Canal of the Pharaops-es.svg

Bútó, ve Starověku nazývané jako město Per Wadžet, tedy dům bohyně Wadžety, existovalo minimálně od Ramessovského období. V dnešní době je město známé jako Tell el-Fara'in. pro archeology je toto město jednou z nejvýznamnějších lokalit, která se nachází nedaleko Rossetského ramene delty Nilu. Ve své době bylo toto město náboženským střediskem pro Dolní Egypt, které tvořilo protiváhu Hierakonpoli. Jak už bylo zmíněno, uctívána zde byla především bohyně Wadžet, ale také bůh Hor a heroické božstvo Džebaut. Vedou se taktéž diskuze, zda-li v predynastickém období nebylo město sídlem neznámé vládnoucí dynastie, jak naznačuje pozdější tradice.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/46

Vyprávění příběhů (storytelling). Storytelling, v překladu z angličtiny vyprávění příběhu, lze podle Pavlovské (2011) definovat jako „interaktivní formu sdělení příběhu, jde o uměleckou formu, která je založená na jazykovém umění, použití hlasu, pohybu a gesta k zobrazení prvků, obrazů a představ vycházejících z konkrétního příběhu určitému publiku.“'

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/47

Cenzura je "ideově politická kontrola vydávání tiskovin (knih, periodik, letáků apod.), která se projevuje zákazem vydávání a rozšiřování dokumentů, které jsou považovány za nežádoucí anebo závadné z důvodů společenských, politických, náboženských, mravních nebo jiných důvodů."

Slovo cenzura pochází z latinského censor, což byl úředník, který měl za úkol sčítání obyvatel a dohlížení na morálku.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/48

Informační společnost je společnost založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy. Nárůst informačních zdrojů a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že ho nelze zvládat dosavadními informačními a komunikačními technologiemi.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/50

Leon Festinger

Leon Festinger byl americký sociální psycholog, pokračovatel Kurta Lewina a představitel neogestaltismu. Jeho nejvýznamnější prací je teorie kognitivní disonance. Zasloužil se také o zavedení experimentu do sociální psychologie a je známo, že experimenty prováděl se svými studenty. Mezi jeho žáky patřil mj. i další známý psycholog Stanley Schachter.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/51

Pobočka Apple Store na Páté Avanue

Apple je americká počítačová společnost, která byla založena 1. dubna roku 1976 a to Stevenem Jobsem, Stephenem Wozniakem a Ronaldem Waynem. Firma se specializuje na hardware a software a její nejznámějšími produkty jsou Mac počítače a mobilní telefony Iphony. Nejvýznamnější úspěch zažila již na svém začátku v 70. letech 20. století, když jako první poskytla první osobní počítače. Od roku 2011 zastává post CEO Tim Cook, ve své nové funkci nahradil, vizionáře a zakladatele Applu, Steva Jobse. Od roku 2013 je Apple nejhodnotnější značkou.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/52

Uraeus with Solar Disk, 305-30 B.C.E.,51.147.2.jpg

Uraeus je vztyčená kobra na panovníkově čele. Byl především symbolem moci krále a slunečního boha a také ochrany. Kromě panovníka se může vyskytovat na čele božstev nebo na pokrývkách hlavy některých královen. Jako ochranný symbol se může objevovat i na panovníkově oděvu, zbraních atp. Často bývá spojován s bohyněmi s ohnivými aspekty představujícími sluneční oko, jako např. Sachmet nebo Wadžet.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.


2019/27

bla hojka

2019/28

bla kokokoko

2019/29

bottom of the map

2019/30

leprikon se směje


2019/31

bla bla jedna

2019/32

bla bla dva

2019/33

bla bla tři

2019/34

Šablona:Článek týdne/2019/34