Wikisofia:Článek týdne/připravené

< Wikisofia:Článek týdne

2017/27

Přístupný web je takový web, který neklade uživatelům žádné překážky v jeho používání. Jeho smyslem je tedy odstranit bariéry webu tak, aby jej uživatelé mohli bez problémů používat. Přístupnost je jednou z vlastností webové stránky, úzce souvisí s použitelností webu. Přístupný web umožňuje plnohodnotné použití všem uživatelům bez ohledu na jejich hendikep, znalosti a dovednosti nebo také jejich technické vybavení.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/28

Informace - (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. Etymologicky pojem informace pochází z latinského podstatného jména „informatio“, které bylo odvozeno ze slovesa „informare“informovat. Tento termín se začal používat ve středověké filozofii ve smyslu „dát formu myšlence“, zformulovat myšlenku. Je tedy zřejmé, že už od samého vzniku toto slovo popisovalo určité zhmotnění myšlenky do komunikovatelné podoby s cílem sdělovat, přenášet myšlenky, komunikovat.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/29

Jak vznikl Asterix? V roce 1959 si malá společnost Edipresse-Edifrance, kterou založil René Gosciny, Albert Uderzo a Jean Hébrard, vzala za úkol vytvořit komiks pro svůj časopis pro mládež Pilote. Komiks, který byl publikovaý mezi lety 1959-1973 v časopise Pilote, vycházel zároveň v komiksových albech. Dvacet čtyři prvních alb vychází v nakladatelství Dargaud, poté od roku 1998 v nakladatelství Hachette a nakonec posledních deset alb vydává nakladatelství Albert René. Tato komiksová alba byla přeložená do 107 jazyků a prodalo se celkem 350 milionů exemplářů, což z Asterixe učinilo světově nejprodávanější evropský komiks.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/30

Claude Shannon

Claude Elwood Shannon (30. dubna 1916 - 24. února 2001) byl americký matematik, kybernetik, elektroinženýr, "otec teorie informace" a zakladatel informatiky a digitální komunikace, známý především díky svému matematickému modelu komunikace, tzv. Shannon a weaver model. Byl také zakladatelem teorie návrhu digitálních elektrických obvodů. Poprvé použil pro informaci jednotku – bit (jako zkratku slov - binary diary – dvojková číslice).

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/31

Kybernetika (z řec. Kybernétes, Kormidelník) je věda zabývající se teorií řízených pochodů v živé hmotě, společnosti, automatizovaných výrobních zařízeních a matematických strojích.

Základní myšlenka tkví v tom, že u procesů řízení ve strojích a v živých organismech má základní význam přenos, zpracování a zachování informace. Právě tato základní idea umožňuje budovat teorii společnou problematikám různých oborů přírodních a technických věd.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/32

Folklor je součástí širšího systému kultury označované jako lidová kultura a je vázaný především na nižší vrstvy obyvatelstva, jejichž ekonomická a společenská situace je udržovala do značné míry izolované.

Ve folklorní tvorbě se objevují projevy poznání okolního světa, které obsahují vědomosti a názory na přírodu, práci, vztahy atd. Poprvé použil pojem folklor Angličan Walter J. Thoms roku 1846 a označoval jím "to, co lid zná" (folk - lid, lore - vědomosti). Původně byla tímto termínem označovaná široká oblast lidové kultury jako celku.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/33

L. S. Vygotskij

Lev Semjonovič Vygotskij byl významný ruský psycholog zabývající se kognitivním vývojem. Známá je především jeho sociokulturní teorie učení, která zdůrazňuje význam společenství při učení a vývoji. Ústředním bodem pro něj byla řeč a na toto téma také publikoval svou nejznámější práci Myšlení a řeč.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/34

Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat). Nejznámější službou poskytovanou v rámci Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta), avšak nalezneme v něm i desítky dalších. Laici někdy spojují pojmy WWW a Internet, i když WWW je jen jednou z mnoha služeb, které je na Internetu možné nalézt.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/35

Teorie drivu je teorie motivace Clarka L. Hulla založena na principu homeostaze (tendence organismu udržovat dlouhodobě rovnovážný stav). Teorie navazuje na práci Clauda Bernarda a Waltera Cannona. Teorie předpokládá, že lidé mají základní fyziologické potřeby (potřeba vody, spánku). Pokud nejsou tyto potřeby vyrovnány (jsou nenaplněny, anebo jsou naopak příliš naplňovány), dochází k subjektivně něpříjemnému stavu napětí - drive vede k organismus k snížení tohoto napětí, tzv. redukci drivu.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/36

Apple je americká počítačová společnost, která byla založena 1. dubna roku 1976 a to Stevenem Jobsem, Stephenem Wozniakem a Ronaldem Waynem. Firma se specializuje na hardware a software a její nejznámějšími produkty jsou Mac počítače a mobilní telefony Iphony. Nejvýznamnější úspěch zažila již na svém začátku v 70. letech 20. století, když jako první poskytla první osobní počítače. Od roku 2011 zastává post CEO Tim Cook, ve své nové funkci nahradil, vizionáře a zakladatele Applu, Steva Jobse. Od roku 2013 je Apple nejhodnotnější značkou.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/37

Karl Spencer Lashley (1890–1958), byl americký psycholog a behaviorista, který byl ovlivněn behavioristou Johnem B. Watsonem. Je známý hlavně pro svou práci v oblasti výzkumu paměti a učení. Ve třicátých letech shrnul svou zkušenost do dvou principů, Principu ekvipotenciality (Equipotentiality Principle) a Principu vlivu objemu (The Mass Action Principle). V zásadě stál u počátků neuropsychologie.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/38

Subjektivní behaviorismus je čtvrtou fází behaviorismu, ovlivněnou studiemi N. Chomského a dále pak K. H. Pribrama, E. Galantera a G. A. Millera. V této fázi behaviorismu jsou kladeny metodologické základy panbehaviorismu – jde o vytvoření jednotné metodologie pro studium jevů sociální a biologické povahy. Charakteristickým znakem tohoto úsilí je vytvoření společného jazyka, pro nějž je příznačné, že jsou preferovány ty termíny, které mají interdisciplinární povahu.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/39

Eugene Galanter byl americký psycholog a zakladatel kognitivní psychologie. Sehrál důležitou roli při formování subjektivního behaviorismu. Společně s K. H. Pribramem a G. A. Millerem vytvořili konstrukt TOTE. Jde o termín pro činnost vyvolanou zjištěním nesouhlasu mezi žádaným a skutečným stavem. Konstrukt TOTE měl nahradit tradiční behavioristický model S-R jakožto základní jednotku chování. Cyklus ověření-činnost je opakován tak dlouho, dokud není cíle dosaženo, případně od něj není upuštěno.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/40

George Armitage Miller byl americký psycholog a představitel kognitivní psychologie. Velkou roli sehrál ve formování subjektivního behaviorismu. Orientoval se na studium operantního podmiňování a vypracoval kritiku klasického podmiňování I. P. Pavlova. Zabýval se strukturou lidského chování a lingvistickou psychologií, napsal knihu Jazyk a komunikace. Dále zkoumal rozsah paměti především s ohledem na význam faktoru smysluplnosti paměťového materiálu.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/41

Karl H. Pribram byl americkým lékařem a psychologem orientovaným na neuropsychologii a teorii učení. Své pokusy a hypotézy koncipoval s ohledem na kybernetický přístup. Patří k představitelům moderního behaviorismu (zvláště pak subjektivního behaviorismu), který se nově vypořádává s některými mentalistickými termíny, jakými jsou obraz a plán. Tyto termíny interpretuje Pribram pomocí konstruktu TOTE. Za svůj spis Mozek a mysl dostal první cenu Nadace Vize 97 Václava Havla.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/42

Skupinová a masová komunikace probíhá prostřednictvím tradičních sdělovacích prostředků (TV, rádio, noviny, atd.) a nových médií (internet, atd.). Umožňuje propojení celé řady příjemců k jednomu zdroji, přičemž v rámci tradičních sdělovacích prostředků mezi zdrojem a příjemcem neprobíhá interakce, ale v rámci nových médií probíhat může. Masová komunikace tedy může být interaktivní nebo jednosměrná

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.