Wikisofia:Článek týdne/připravené

< Wikisofia:Článek týdne

2018/06

Knihovní řád je stěžejní interní norma stanovující zásady a podmínky pro poskytování služeb knihovny formou smluvních podmínek mezi knihovnou a uživatelem. Patří mezi základní dokumenty knihovny spolu se zakládací listinou, statutem a organizačním řádem knhovny.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/07

Zobrazení královny Ahmose Nefertari z hrobky TT 359

Ahmose Nefertari byla sestrou a manželkou panovníka Ahmose I. a matkou Amenhotepa I..

Spolu se svou matkou Ahhotep I. se Ahmose Nefetari první doloženou držitelkou titulu "Božská manželka Amonova" - v této době byly nositelkami tituly královny, později se z něj ale vyvinula samostatná a velice významná kněžská funkce. Kromě toho zastávala úřad druhého Amonova proroka, o čemž nás zpravuje tzv. Stéla donace.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/08

Koomeyův zákon (Koomey's law) je dlouhodobý trend v dějinách výpočetní techniky, který říká, že množství výpočtů za každý využitý joule energie se zdvojnásobí přibližně každého 1.57 roku. Tento trend je pozoruhodně stabilní už od 50. let 20. století a je rychlejší než Moorův zákon. Jonathan Koomey definoval trend následovně: „za stabilní výpočetní zátěže, výkon potřebné baterie se sníží dvakrát každý rok a půl.“


Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/09

Birger Hjørland (nar. 1947) je dánský psycholog a průkopník informační vědy, působící v současnosti jako profesor organizace znalostí na Dánské královské škole pro knihovní a informační vědy v Kodani (Det Informationsvidenskabelige Akademi, Royal School of Library and Information science, od roku 2013 součástí Kodaňské univerzity). Od začátku sedmdesátých let Hjørland se významně podílel na etablování informační vědy v Dánsku, a to svým výzkumem, výukou a vysvětlením konceptu tehdy nového vědního pole.


Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/10

Gliové buňky (neuroglie, glie) mají hlavně podpůrnou funkci, také se podílejí na přenosu vzruchu, ochraně a výživy neuronů a zpětným vychytáváním neurotransmiterů ze synaptické štěrbiny.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/11

Historik poznává předmět svého studia většinou nepřímo (pokud není sám svědkem události). Prostředkem historického poznání jsou historické prameny.

Tento pojem se však od začátku 18. století, kdy byl tento termín poprvé použit, postupně měnil. Od Droysenovy charakteristiky, přes Bernheimovu definici pramene, dospělo pojetí historického pramene až k dnes nejčastěji citované, jednoduché a výstižné, definici Paula Kirna, který konstatoval, že "pramenem jsou všechny texty, předměty a skutečnosti, z nichž lze získat poznání minulosti", či – jak tuto definici parafrázoval Heinz Quirin – "každá látka, z níž lze získat věcně oprávněné použitelné historické poznatky".


Z oboru Archivnictví a pomocné vědy historické.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/12

Citační manažery jsou velice užitečné nástroje. Jsou to nástroje na správu citací a zároveň nástroje pro správu dokumentů. Nabízejí uživatelům velké množství citačních stylů pro různé typy dokumentů. Umožňují export záznamů z databází, internetu či externích zdrojů.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/13

Steve Jobs při jedné z prezentací (2008), San Francisco, USA

Steven Paul Jobs známý jako Steve Jobs (*24. 2. 1955 San Francisco, USA – †5. 10. 2011 Palo Alto, USA). Byl světoznámý vizionář v počítačovém průmyslu. Zakladatel a hlavní člen představenstva firmy Apple Copmuter Corporation, kterou založil v roce 1976 se Stevem Wozniakem. Firma vymyslela jeden z 1. osobních počítačů na světě.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/14

Digitalizace je jednou z technologií reformátování dokumentů (tj. převod obsahu dokumentu na jiný nosič, médium). Při digitalizaci dochází k převodu analogových dokumentů (obrázky, text, audio, video) do digitální podoby. Kromě klasických papírových dokumentů se digitalizuje i audio a video a novým trendem je digitalizace 3D objektů, například glóbů v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK. Další technologií pro reformátování dokumentů je například mikrofilmování.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/15

tým

Efektivní vedení týmů spočívá ve správném rozdělení rolí v týmu, ve využívání procesů, které v týmech probíhají a konečně také v kompetentním vedení manažera, tedy vedoucího týmu. Tým je skupina lidí, která sdílí společné cíle a potřebu pracovat spolu, aby těchto cílů mohlo být dosaženo. Členové jsou „motivováni“ k společnému dosažení cílů a ovlivňují jeden druhého k jejich dosažení.

Z oboru Andragogika a personální řízení.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/16

Dynamika malé skupiny

  • skupina - určitý počet lidí, který má následující znaky:
  • interakce mezi jednotlivými členy trvá delší dobu, nikoliv jen několik minut
  • členové vnímají skupinu jako skupinu a sebe jako její členy
  • vytváří si vlastní normy, role a očekávání, jak se její členové mají chovat a také sankce proti těm, kdo se nepřizpůsobil
  • vytváří vědomí společného cíle nebo účelu
  • mezi jejími jednotlivými členy se vytváří různé vztahy
  • Má tedy určitou dynamiku a určitou strukturu

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/17

Víko jedné z Tutanchamonových kanop

Kanopy jsou nádoby, do nichž se při mumifikaci ukládaly orgány zemřelého, a to konkrétně játra, plíce, žaludek a střeva. Objevují se od Staré říše, nicméně z této doby neexistuje doklad, že by v kanopách vnitřnosti zemřelého byly skutečně uloženy.

Od Prvního přechodného obodbí mívají kanopy víko v podobě lidské hlavy, od Nové říše pak mají podoby čtyř Horových synů - Amset střežil játra, Hapi plíce, Duamutef žaludek a Kebehsenuf střeva.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/18

Graf platnosti Koomeyova zákona

Koomeyův zákon (Koomey's law) je dlouhodobý trend v dějinách výpočetní techniky, který říká, že množství výpočtů za každý využitý joule energie se zdvojnásobí přibližně každého 1.57 roku. Tento trend je pozoruhodně stabilní už od 50. let 20. století a je rychlejší než Moorův zákon. Jonathan Koomey definoval trend následovně: "za stabilní výpočetní zátěže, výkon potřebné baterie se sníží dvakrát každý rok a půl."

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/19

Robotika se zabývá studiem a konstrukcí robotů a podobných zařízení. Čerpá z umělé inteligence, ale i mechaniky, elektrotechniky, teorie řízení, měřící techniky a dalších. Robotika bývá to první, co si většina lidí představí pod pojmem umělá inteligence.


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/20

Úvod do filosofie logiky. Filosofie logiky se zaměřuje na výchozí pojmy logiky, metody a postupy v logice používané. V historii se setkáváme s různými přístupy a logickými školami. Množství z nich považuje za zásadní porozumění jazyku, pak totiž můžeme porozumět otázce a následně na ni hledat odpověď. Víceméně všechny logické školy se shodnou, že by logika měla poskytnout nástroje a prostředky k usuzování.

Z oboru Filosofie logiky.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/21

"Blow the whistle"

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v ČR je nástrojem ochrany veřejného zájmu, který podporuje osobní odpovědnost, a zároveň jde o nenahraditelný zdroj informací nejen při odhalování jednání korupční povahy, ale také při odhalování činností ohrožujících zdraví lidí nebo životní prostředí. Pojem whistleblowing, aplikovaný přibližně od 70. let minulého století, česky překládaný jako: „hvízdání na poplach“ je používaný pro nahlášení neetického, škodlivého, nebo dokonce protizákonného jednání v organizaci jejím zaměstnancem. Tato oznámení jsou důležitá proto, aby bylo zabráněno škodám v organizaci, či poškození zaměstnanců, zákazníků, nebo státu.

Z oboru Andragogika a personální řízení.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/22

Srdeční skarab

Skarab je pečetidlo či amulet, jenž má tvar brouka vrubouna posvátného, považovaného v Egyptě za symbol slunečního boha a znovuzrození. Vyráběny mohly být z různých materiálů. Od Prvního přechodného obodbí jsou doložena pečetidla ve tvaru skarabů s popsanou spodní stranou. Během Nové říše, především pak za 18.dynastie, se objevují komemorativní skaraby, na nichž byly zaznamenány významné události, jako např. sňatky panovníka. Kromě praktických ryze praktických účelů byly skaraby používány také v náboženské sféře, jedná se o jeden z nejznámějších a také nejrozšířenějších egyptských amuletů.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/23

Shannon - Weaver komunikační model

Warren Weaver (1894 - 1978) byl americký vědec, matematik a fyzik. Proslavil se spoluprací s americkým vědcem Claudem Shanonem, se kterým formuloval model komunikace známý jako "Shannon - Weaver komunikační model". Shannon a weaver model efektivně rozvíjí komunikaci mezi odesílatelem a příjemcem. Také objevili faktory ovlivňující proces komunikace s názvem „šum“. Původně byl model vyvinut s cílem zlepšit technickou komunikaci. Docházelo ke kritice tohoto modelu ze strany společenských věd z důvodu neschopnosti vzít v úvahu kontext společenských procesů a povahu lidské komunikace. Později je ale model široce používán v oblasti komunikace. Zabývá různými pojmy jako informační zdroj, vysílač, šum, kanál, zpráva, přijímač, místo určení informace, kódování a dekódování.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.