Wikisofia:Článek týdne/připravené

< Wikisofia:Článek týdne

2018/06

Knihovní řád je stěžejní interní norma stanovující zásady a podmínky pro poskytování služeb knihovny formou smluvních podmínek mezi knihovnou a uživatelem. Patří mezi základní dokumenty knihovny spolu se zakládací listinou, statutem a organizačním řádem knhovny.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/07

Zobrazení královny Ahmose Nefertari z hrobky TT 359

Ahmose Nefertari byla sestrou a manželkou panovníka Ahmose I. a matkou Amenhotepa I..

Spolu se svou matkou Ahhotep I. se Ahmose Nefetari první doloženou držitelkou titulu "Božská manželka Amonova" - v této době byly nositelkami tituly královny, později se z něj ale vyvinula samostatná a velice významná kněžská funkce. Kromě toho zastávala úřad druhého Amonova proroka, o čemž nás zpravuje tzv. Stéla donace.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/08

Koomeyův zákon (Koomey's law) je dlouhodobý trend v dějinách výpočetní techniky, který říká, že množství výpočtů za každý využitý joule energie se zdvojnásobí přibližně každého 1.57 roku. Tento trend je pozoruhodně stabilní už od 50. let 20. století a je rychlejší než Moorův zákon. Jonathan Koomey definoval trend následovně: „za stabilní výpočetní zátěže, výkon potřebné baterie se sníží dvakrát každý rok a půl.“


Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/09

Birger Hjørland (nar. 1947) je dánský psycholog a průkopník informační vědy, působící v současnosti jako profesor organizace znalostí na Dánské královské škole pro knihovní a informační vědy v Kodani (Det Informationsvidenskabelige Akademi, Royal School of Library and Information science, od roku 2013 součástí Kodaňské univerzity). Od začátku sedmdesátých let Hjørland se významně podílel na etablování informační vědy v Dánsku, a to svým výzkumem, výukou a vysvětlením konceptu tehdy nového vědního pole.


Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/10

Gliové buňky (neuroglie, glie) mají hlavně podpůrnou funkci, také se podílejí na přenosu vzruchu, ochraně a výživy neuronů a zpětným vychytáváním neurotransmiterů ze synaptické štěrbiny.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/11

Historik poznává předmět svého studia většinou nepřímo (pokud není sám svědkem události). Prostředkem historického poznání jsou historické prameny.

Tento pojem se však od začátku 18. století, kdy byl tento termín poprvé použit, postupně měnil. Od Droysenovy charakteristiky, přes Bernheimovu definici pramene, dospělo pojetí historického pramene až k dnes nejčastěji citované, jednoduché a výstižné, definici Paula Kirna, který konstatoval, že "pramenem jsou všechny texty, předměty a skutečnosti, z nichž lze získat poznání minulosti", či – jak tuto definici parafrázoval Heinz Quirin – "každá látka, z níž lze získat věcně oprávněné použitelné historické poznatky".


Z oboru Archivnictví a pomocné vědy historické.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/12

Citační manažery jsou velice užitečné nástroje. Jsou to nástroje na správu citací a zároveň nástroje pro správu dokumentů. Nabízejí uživatelům velké množství citačních stylů pro různé typy dokumentů. Umožňují export záznamů z databází, internetu či externích zdrojů.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/13

Steve Jobs při jedné z prezentací (2008), San Francisco, USA

Steven Paul Jobs známý jako Steve Jobs (*24. 2. 1955 San Francisco, USA – †5. 10. 2011 Palo Alto, USA). Byl světoznámý vizionář v počítačovém průmyslu. Zakladatel a hlavní člen představenstva firmy Apple Copmuter Corporation, kterou založil v roce 1976 se Stevem Wozniakem. Firma vymyslela jeden z 1. osobních počítačů na světě.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/14

Digitalizace je jednou z technologií reformátování dokumentů (tj. převod obsahu dokumentu na jiný nosič, médium). Při digitalizaci dochází k převodu analogových dokumentů (obrázky, text, audio, video) do digitální podoby. Kromě klasických papírových dokumentů se digitalizuje i audio a video a novým trendem je digitalizace 3D objektů, například glóbů v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK. Další technologií pro reformátování dokumentů je například mikrofilmování.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/15

tým

Efektivní vedení týmů spočívá ve správném rozdělení rolí v týmu, ve využívání procesů, které v týmech probíhají a konečně také v kompetentním vedení manažera, tedy vedoucího týmu. Tým je skupina lidí, která sdílí společné cíle a potřebu pracovat spolu, aby těchto cílů mohlo být dosaženo. Členové jsou „motivováni“ k společnému dosažení cílů a ovlivňují jeden druhého k jejich dosažení.

Z oboru Andragogika a personální řízení.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/16

Dynamika malé skupiny

  • skupina - určitý počet lidí, který má následující znaky:
  • interakce mezi jednotlivými členy trvá delší dobu, nikoliv jen několik minut
  • členové vnímají skupinu jako skupinu a sebe jako její členy
  • vytváří si vlastní normy, role a očekávání, jak se její členové mají chovat a také sankce proti těm, kdo se nepřizpůsobil
  • vytváří vědomí společného cíle nebo účelu
  • mezi jejími jednotlivými členy se vytváří různé vztahy
  • Má tedy určitou dynamiku a určitou strukturu

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/17

Víko jedné z Tutanchamonových kanop

Kanopy jsou nádoby, do nichž se při mumifikaci ukládaly orgány zemřelého, a to konkrétně játra, plíce, žaludek a střeva. Objevují se od Staré říše, nicméně z této doby neexistuje doklad, že by v kanopách vnitřnosti zemřelého byly skutečně uloženy.

Od Prvního přechodného obodbí mívají kanopy víko v podobě lidské hlavy, od Nové říše pak mají podoby čtyř Horových synů - Amset střežil játra, Hapi plíce, Duamutef žaludek a Kebehsenuf střeva.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/18

Graf platnosti Koomeyova zákona

Koomeyův zákon (Koomey's law) je dlouhodobý trend v dějinách výpočetní techniky, který říká, že množství výpočtů za každý využitý joule energie se zdvojnásobí přibližně každého 1.57 roku. Tento trend je pozoruhodně stabilní už od 50. let 20. století a je rychlejší než Moorův zákon. Jonathan Koomey definoval trend následovně: "za stabilní výpočetní zátěže, výkon potřebné baterie se sníží dvakrát každý rok a půl."

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/19

Robotika se zabývá studiem a konstrukcí robotů a podobných zařízení. Čerpá z umělé inteligence, ale i mechaniky, elektrotechniky, teorie řízení, měřící techniky a dalších. Robotika bývá to první, co si většina lidí představí pod pojmem umělá inteligence.


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/20

Úvod do filosofie logiky. Filosofie logiky se zaměřuje na výchozí pojmy logiky, metody a postupy v logice používané. V historii se setkáváme s různými přístupy a logickými školami. Množství z nich považuje za zásadní porozumění jazyku, pak totiž můžeme porozumět otázce a následně na ni hledat odpověď. Víceméně všechny logické školy se shodnou, že by logika měla poskytnout nástroje a prostředky k usuzování.

Z oboru Filosofie logiky.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/21

"Blow the whistle"

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v ČR je nástrojem ochrany veřejného zájmu, který podporuje osobní odpovědnost, a zároveň jde o nenahraditelný zdroj informací nejen při odhalování jednání korupční povahy, ale také při odhalování činností ohrožujících zdraví lidí nebo životní prostředí. Pojem whistleblowing, aplikovaný přibližně od 70. let minulého století, česky překládaný jako: „hvízdání na poplach“ je používaný pro nahlášení neetického, škodlivého, nebo dokonce protizákonného jednání v organizaci jejím zaměstnancem. Tato oznámení jsou důležitá proto, aby bylo zabráněno škodám v organizaci, či poškození zaměstnanců, zákazníků, nebo státu.

Z oboru Andragogika a personální řízení.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/22

Srdeční skarab

Skarab je pečetidlo či amulet, jenž má tvar brouka vrubouna posvátného, považovaného v Egyptě za symbol slunečního boha a znovuzrození. Vyráběny mohly být z různých materiálů. Od Prvního přechodného obodbí jsou doložena pečetidla ve tvaru skarabů s popsanou spodní stranou. Během Nové říše, především pak za 18.dynastie, se objevují komemorativní skaraby, na nichž byly zaznamenány významné události, jako např. sňatky panovníka. Kromě praktických ryze praktických účelů byly skaraby používány také v náboženské sféře, jedná se o jeden z nejznámějších a také nejrozšířenějších egyptských amuletů.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/23

Shannon - Weaver komunikační model

Warren Weaver (1894 - 1978) byl americký vědec, matematik a fyzik. Proslavil se spoluprací s americkým vědcem Claudem Shanonem, se kterým formuloval model komunikace známý jako "Shannon - Weaver komunikační model". Shannon a weaver model efektivně rozvíjí komunikaci mezi odesílatelem a příjemcem. Také objevili faktory ovlivňující proces komunikace s názvem „šum“. Původně byl model vyvinut s cílem zlepšit technickou komunikaci. Docházelo ke kritice tohoto modelu ze strany společenských věd z důvodu neschopnosti vzít v úvahu kontext společenských procesů a povahu lidské komunikace. Později je ale model široce používán v oblasti komunikace. Zabývá různými pojmy jako informační zdroj, vysílač, šum, kanál, zpráva, přijímač, místo určení informace, kódování a dekódování.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/24

George Boole

George Boole (2. listopad 1815 - 8. prosinec 1864) byl anglický matematik, pedagog, filozof a logik. Pracoval v oborech diferenciálních rovnic a algebraické logiky, nejznámější je pro autorství knihy The Laws of Thought (1854), která obsahuje Booleovskou algebru. Booleova logika položila základy informačnímu věku.


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/25

Gottlob Frege

Gottlob Frege (8. listopadu 1848, Wismar – 26. července 1925, Bad Kleinen) patří mezi nejvýznamnější logiky v dějinách lidstva. V roce 1879 vytvořil svou práci "Pojmové písmo" (Begriffsschrift) vydané v roce 1879. Vybudoval symbolický jazyk "lingua charakteristica".

Z oboru Filosofie logiky.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/26

Cooperation.svg

Pojem organizace používá mnoho vědních disciplín (např. biologie, sociologie, psychologie, teorie řízení). Biologie zkoumá v této souvislosti především lidský, či biologický organismus, jenž má různé části a funkce, které se doplňují, tak aby mohl fungovat jako celek. V běžném hovoru můžeme organizaci chápat jako řád, systém, pořádek či jako instituci. Dále se tímto pojmem rozumí jak systém, tak proces.

Z oboru Andragogika a personální řízení.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/27

Zobrazení Heket spolu s Chnumem ze svatyně mammisi v Dendeře

Význam jména bohyně Heket je nejistý. Jednalo se o žabí bohyni, spojovanou s počátkem života a znovuzrozením. Heket byla bohyně v podobě žáby nebo ženy s žabí hlavou. Spojována byla především se zrozením, a tedy také se znovuzrozením. V Textech pyramid se objevuje jako bohyně, která je přítomna ztotožnění částí těla zemřelého krále s bohy, a jeho na nebesa. První prokazatelná zmínka o Heket ve spojení se zrozením a porody se objevuje ve Střední říše, a to např. na papyru Westcar.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/28

Leo Szilard (11.2. 1898 - 30.5. 1964) byl to americký fyzik židovského původu. Zjistil, jako první, že řetězová reakce včetně atomové bomby je uskutečnitelná. Obával se, že Němci brzy tuto reakci získají a tak spolu s Albertem Einsteinem napsal dopis Franklinovi D. Rooseveltovi, tehdejšímu prezidentovi USA a zúčastnil se tak projektu Manhattan. Szilard si nechal rozeznání řetězové reakce patentovat.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/29

Popularizační pyramida [Čmejrková, 1996, s. 207]

Popularizace vědy je souhrnný název aktivit, které se snaží rozšířit vědu či její povědomí mezi (nejenom) širokou veřejností. K tomu využívá různých komunikačních kanálů a způsobů, jak ji sdělit co největšímu počtu potenciálních zájemců a vzbudit tak o ní zájem.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/30

Ruce

Haptika pochází z řeckého slova haptein - dotýkat se. Jedná se o komunikaci dotykem. Je to jeden z kanálů neverbální komunikace, při které se sdělení realizuje prostřednictvím fyzického kontaktu. Do sociální komunikace byl tento pojem zaveden lingvistou Williamem Austinem.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/31

Schéma motýlího efektu

Motýlí efekt(též známý jako efekt motýlích křídel) je jev, kdy malé změny ve vstupních podmínkách tohoto jevu mohou způsobit velké rozdíly v konečném důsledku. Efekt bývá připodobňován k mávnutí křídel motýla, který tímto činem způsobí hurikán tisíce kilometrů od něj. Tento pojem poprvé použil meteorolog Edward Lorenz 29. Prosince 1979. Je to ústřední charakteristika pro teorii chaosu.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/32

Theses.cz je databáze vysokoškolských prací zároveň sloužící jako systém k odhalování plagiátů. Projekt vznikl na základě poptávky vysokých škol, které chtěly mít účinný nástroj proti plagiátorům závěrečných prací. Systém je vyvíjen a provozován Fakultou informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Slouží především právě vysokým školám a univerzitám jako národní registr závěrečných prací a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty.


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/33

Chester Carlson

Chester Carlson (8.2. 1906 - 19.9. 1968) byl americký fyzik a vynálezce. Nejvíce se proslavil svým vynálezem zvaným xerox. Jednalo se o první kopírovací stroj, jenž produkoval papíry s již zaschlým inkoustem.


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/34

Achnaton a jeho manželka obětující Atonovi

Aton. Jméno tohoto boha znamená prostě "sluneční kotouč". Původně se jednalo právě pouze o označení slunečního disku, později byl personifikován jako podoba slunečního božstva. Aton jako označení slunečního kotouče se objevuje už během Střední říše (např. Texty rakví nebo Povídka o Sinuhetovi), a to jak v náboženských, tak i v dalších textech. Významnějším božstvem se stává za vlády Thutmose IV. a Amenhotepa III. Během amarnské reformy faraona Achnatona byl Aton prosazován jako hlavní a jediné státem uznávané božstvo.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/35

Individuální studovny v knihovně Západočeské univerzity

Akademická knihovna je knihovna se specializovaným fondem, kterou zřizuje a financuje příslušná vysoká škola. Získáním, zpracováním a zprostředkováním dokumentů poskytuje informační zázemí primárně pro studenty, pedagogy a vědecké pracovníky, mohou ji však navštěvovat i zájemci z řad veřejnosti.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.